Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л. П. Червінська

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

 

ББК 65.24я73

УДК ??????(075.8) Ч 17

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-???? від ??.12.2007)

 

Рецензенти:

Попович О. С. — доктор економічних  наук, старший науковий  співробітник;

Виноградський М. Д. — доктор економічних  наук, професор;

 

Ч 17

Червінська Л. П.

Економіка  праці: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,  2009. —

216 с.

ISBN 978-966-364-???-?

 

У навчальному посібнику  висвітлюються актуальні  питання  економіки  праці, економічні, організаційні,  правові, психологічні  тощо.

При  підготовці  видання  використовувались відомі наукові  праці, законодавчі  й нормативні  акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики.

Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів з економіки праці, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічні проблеми у сфері соціально-трудових відносин.

ББК 65.24я73

УДК ?????(075.8)

ISBN 978-966-364-???-?

© Червінська Л. П., 2009

© Центр учбової літератури, 2009