Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

9.2. організація діяльності міжнародної організації праці

Діяльність МОП  здійснюється за такими основними  напрямами як: розробка  і прийняття міжнародних  трудових норм та здійснення контролю  за їх виконанням, це так звана нормотворча  діяльність; за- безпечення  допомоги  країнам  у вирішенні  соціально-трудових про- блем, або технічне співробітництво; здійснення досліджень  та публі- каційна робота з проблематики у галузі праці.

Нормотворча діяльність  МОП  передбачає  розробку  і прийняття конвенцій  та рекомендацій, а також  проведення  контролю  за їх ви- конанням,  що, в принципі,  вважається головним  в діяльності  органі- зації.

Конвенції  та рекомендації  розглядаються організацією  як міні- мальні стандарти  для країн-членів і не можуть використовуватись ними для погіршення  стану трудящих і підприємців.

Конвенція представляє собою міжнародний трудовий акт, що піс- ля його ратифікації державою-членом МОП вважається обов’язковим для виконання.

Рекомендації представляються у вигляді орієнтирів і являються основою  при формуванні політики  щодо підготовки  національного законодавства та практичних заходів у соціально-трудовій сфері.

Уряди  держав, та інші їх законодавчі  органи ухвалюють рішення щодо ратифікації конвенцій  і, відповідно  з цим, визначають  зміни в національному законодавстві. З моменту набуття чинності конвенції дана держава зобов’язана прийняти всі необхідні заходи з метою за- безпечення  певних гарантій виконання прийнятих рішень. Хоча при цьому держава має право в подальшому  відмовитися від виконання рішення шляхом денонсації, тобто відмовляючись надалі дотримува- тись її положень.

Ратифікація — це затвердження вищим органом державної вла- ди міжнародного правового акта; ратифікація надає йому юридичної сили всередині країни.

Ратифікована конвенція  прирівнюється до національних законо- давчих актів, стає джерелом  внутрішнього  права і у випадку  проти- річ між основними  положеннями конвенцій та національним законо- давством  чи практикою  необхідне  застосування додаткових  заходів щодо їх усунення. В країні також можуть встановлюватись санкції за

 

невиконання тих вимог, які визначені конвенцією і здійснюється по- вна інформованість усіх зацікавлених сторін про набуття  чинності в країні даної конвенції.

За період свого існування  МОП ухвалила  близько 184 конвенцій і 194 рекомендацій  , сім із них, у сфері  праці визначено  фундамен- тальними.

Україна  ратифікувала близько  60 конвенцій, у тому числі всі фундаментальні. В останні  роки  незалежності української  держави було ратифіковано 10 конвенційМіжнародне технічне  співробітни- цтво реалізується шлях надання експертами  МОП допомоги країнам у вирішенні  різноманітних проблем у галузі соціально-трудових від- носин. На даний час у різних країнах світу в названому  напрямі заді- яно близько 600 експертів.

Діяльність експертів зорієнтована на вирішення найважливіших проблем загальнодержавного рівня, пов’язаних із забезпеченням повної зайнятості та розвитку  трудового потенціалу,  підвищення загального рівня життя, удосконалення трудового законодавства, сприяння розвитку  трипартизму і поліпшення трудових відносин, надання  допомоги у набутті освіти, запровадженні нових методів управління тощо.

Технічна допомога також передбачає постачання необхідного об- ладнання,  надання  стипендій  для підготовки національних кадрів як по місцю проживання так і в інших країнах світу, проведення  різно- манітних семінарів, як правило, для представників країн з відсталим рівнем економічного розвитку.

При  цьому  варто  відзначити,  що виділення  коштів  на означені цілі здійснюється досить обмежено. В основному з коштів регулярно- го бюджету МОП, хоча частково використовуються і кошти ПРООН, Програми розвитку  Організації Об’єднаних Націй.

Дослідницька та видавнича  діяльність  МОП  здійснюється осно- вними  департаментами МБП,  Міжнародним інститутом  соціально- трудових   досліджень   МОП,   Міжнародним  навчальним  центром МОП. Дослідницька діяльність охоплює багато країн світу, результа- ти якою можуть вільно використовуватись всіма бажаючими. МОП є координатором всіх дослідницьких робіт у галузі охорони та гігієни праці, виробничої  діяльності,  які проводяться як в окремих  країнах так і в міжнародних  організаціях..  Видавнича  діяльність  МПБ  реалі-

 

зується через систему різноманітних видань. Тут, зокрема можна на- звати такі журнали як: «Міжнародний огляд праці», «Трудовий світ»,

«Офіційний бюлетень МБП»,  «Законодавчі акти про працю», «Що- річник статистики праці», «Праця у світі», які публікуються багатьма мовами.