Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Передмова

Економічна політика  України  передбачає  докорінну  перебудову економічних  і соціально-трудових відносин, перехід суб’єктів гос- подарювання,  товариств  з обмеженою  відповідальністю, кооперати- вів, акціонерних і приватних підприємств тощо, на ринкові  умови. В Україні створена відповідна правова база, що докорінно змінює виробничі,  соціально-трудові й організаційні форми  підприємств та організацій.  З формуванням приватновласницького укладу  в країні з’явилась така категорія населення як роботодавці, наймані працівни- ки, орендарі та орендодавці,  безробітні, а з наданням  прав самостій- ності суб’єктам господарювання у вирішенні  питань оплати праці, матеріального стимулювання, правил прийому і звільнення з роботи значна  частина  працездатного населення виявилась незахищеною  в складних умовах розвитку  ринкових  відносин.

Тобто  у зв’язку  з перебудовою  економічних  відносин  найсуттє- віші зміни відбуваються  саме в соціально-трудовій сфері. Вони тор- каються інтересів багатьох, і чи не всіх, працівників та безробітних.

Складні умови, в силу об’єктивних причин висувають нові вимоги до підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів вищих навчальних закладів,  яким належить  вирішувати  надзвичайно важливі  і складні проблеми  підвищення ефективності праці та гармонізації  соціально- трудових  відносин  на всіх рівнях  управління підприємствами і ор- ганізаціями. Відповідно виникає  потреба створення якісно нових су- часних підручників і навчальних  посібників  з економіки праці.

Цей короткий  варіант  навчального  посібника  з економіки  праці для студентів  вищих  навчальних  закладів  написаний відповідно  до типової програми  курсу «Економіка  праці». Основою  його написан- ня стали  авторські  матеріали,  напрацьовані автором  в процесі  про- ведення наукових досліджень з означеної проблеми та викладання економіки  праці та суміжних дисциплін  на економічному факультеті вищого навчального закладу.

Автор переконана  в тому, що вивчення означеного курсу може сприяти  вихованню  раціонального ставлення  до власного  трудово- го потенціалу,  нарощуванню  і ефективному використанню власного

 

людського   капіталу,   забезпеченню   конкурентоспроможності кож- ного на ринку праці, усвідомленню необхідності  досягати  реалізації своїх інтересів у сфері праці.

Адже саме ті проблеми, які вивчаються  в економіці праці стають визначальними і домінуючими  при формуванні соціально орієнтова- ної ринкової економіки. А серед нормативних дисциплін економічно- го циклу, як свідчить досвід викладацької роботи, немає іншої такої, в якій кожна тема і кожен підрозділ були б так прямо і безпосередньо пов’язані  з найважливішими і нагальними питаннями життєдіяль- ності, трудової орієнтації і трудової мотивації людини як в дисциплі- ні «Економіка  праці».