Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Розділ 8. формування мотивацІйного механІзму трудовоЇ дІяльностІ працІвникІв