Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Розділ 7. заробІтна плата як важлива ланка системи соцІально-трудових вІдносин