Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Розділ 4. особливостІ регулювання соцІально- трудових вІдносин