Економіка праці - Навчальний посібник (Червінська Л. П.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1. праця — основа розвитку економІки
Читать: 1.1. праця як предмет  наукового економічного дослідження
Читать: 1.2. спонукання до праці в ринкових умовах
Читать: 1.3. місце мотивації  трудової діяльності в системі категорій і понять ринкової економіки
Читать: 1.4. формування змісту праці та особливості його збагачення
Читать: 1.5. характер та види праці
Читать: Розділ 2. ринок працІ та його  регулювання
Читать: 2.1. сутність, особливості і складові організаційно- економічного механізму ринку праці
Читать: 2.2. організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці
Читать: 2.3. конкурентоспроможність робочої сили в системі регулювання ринку праці
Читать: 2.4. формування конкурентоспроможності, вартості та ціни робочої сили на ринку праці
Читать: Розділ 3. зайнятІсть населення І безробІття
Читать: 3.1. соціально-економічна суть та види зайнятості
Читать: 3.2. безробіття, його показники і види
Читать: 3.3. гнучкі та нестандартні форми  зайнятості та режими робочого часу
Читать: Розділ 4. особливостІ регулювання соцІально- трудових вІдносин
Читать: 4.1. правові засади та механізм соціального партнерства
Читать: 4.2. колективні договори і угоди
Читать: Розділ 5. органІзацІя працІ
Читать: 5.1. поняття, зміст і завдання організації праці
Читать: 5.2. поділ і кооперування праці
Читать: 5.3. організація робочих місць і трудових колективів
Читать: 5.4. умови та режим праці
Читать: 5.5. охорона та безпека праці
Читать: Розділ 6. нормування працІ
Читать: 6.1. сутність, значення і функції нормування праці
Читать: 6.2. система  норм і нормативів
Читать: 6.3. способи  вивчення затрат  робочого часу і його класифікація
Читать: 6.4. методи нормування трудових процесів
Читать: 6.5. нормування праці по обслуговуванні стаціонарних машин та транспортних робіт
Читать: 6.6. нормування ручних робіт
Читать: Розділ 7. заробІтна плата як важлива ланка системи соцІально-трудових вІдносин
Читать: 7.1. економічна сутність і значення оплати праці
Читать: 7.2. вибір форм  і систем оплати праці в ринкових умовах
Читать: 7.3. державне регулювання оплати праці
Читать: 7.4. основні  напрями  удосконалення оплати праці
Читать: Розділ 8. формування мотивацІйного механІзму трудовоЇ дІяльностІ працІвникІв
Читать: 8.1. основні  фактори трудової мотивації  персоналу
Читать: 8.2. мотиваційна функція оцінюваного механізму персоналу підприємства
Читать: 8.3. стимулювання персоналу відповідальністю
Читать: Розділ 9. роль мІжнародноЇ органІзацІЇ працІ в системІ регулювання соцІально-трудових вІдносин
Читать: 9.1. цілі, завдання та структура
Читать: 9.2. організація діяльності міжнародної організації праці
Читать: 9.3. основні  конвенції моп
Читать: Список лІтературних джерел