Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Тема 1 фІнансовий менеджмент та системи його забезпечення

1.  Менеджмент як галузь науки і як практика.

2.  Суть фінансового менеджменту та його місце у систе-

мі управління господарством.

3.  Мета та завдання навчального курсу «Фінансовий ме-

неджмент».

4.  Функції фінансового менеджменту.

5.  Фінансовий механізм управління та його елементи.

6.  Забезпечення фінансового менеджменту.

Деякі джерела інформації до теми

І. Основні джерела:

1.  Вэйтилингэм   Ромеш.   Руководство   по   использова- нию финансовой информации. The Financial Times. – М.: Финансы и статистика, 1999.

2.  Друкер Питер.Управление в обществе будущего / Пер с англ.– М.: Вильямс, 2007.

3. Друкер Питер. О профессиональном менеджменте: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006

4.  Друкер Питер. Задачи менеджмента в ХХІ веке / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2001.

5. Хоуп Джереми. Финансовый директор новой эпохи. Как финансовый управляющий может изменить свою роль и обеспечить успех компании на рынке / Пер. с англ. – М.: Вершина, 2007.

ІІ. Додаткові джерела:

6.  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. – К.: Ника-Центр, 1999.

7. Бригхем Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2007.

8. Крамаренко  Г.  Фінансовий  менеджмент.  –  К.:  ЦНЛ,

2006.

9.  Финансы в управлении предприятием / под ред. А. М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 1995.

10.  Фінансовий  менеджмент  /  А.  М. Поддєрьогін,  Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2005.

11. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / за ред. І. В. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002.

12.  Шим  Джой  К.  Финансовый  менеджмент  /  Джой

К. Шим, Джоел. Г. Сигел. – М.: Филинъ, 1996.

1. Менеджмент як галузь науки і як практика

Термін   «менеджмент»   американського   походження і при його перекладі частина змісту терміна може втра- чатись. Ми розуміємо менеджмент як управління, однак поняття «управління» (російською та українською мова- ми) значно ширше ніж поняття «менеджмент». Управля- ти можна різними процесами, приміром хімічною реак- цією, проте невірно казати «менеджмент хімічної реак- ції»  або  «менеджмент  автотранспорту».  Подібні  похиб- ки можуть виникати і при перекладі з російської на укра- їнську мову: російською мовою кажуть «управлять авто- транспортом», проте українською – «керувати автотран- спортом». Оскільки термін «управління» стосується біль- шої кількості явищ, тому термін «управління» ширший за термін «менеджмент».

Термін «менеджмент», на відміну від терміна «управлін- ня», належить лише до соціально-економічної сфери1. Зокре- ма він може бути використаний для опису управління еконо- мічними ресурсами (працею та засобами в різних формах)2, процесами (економічними, соціальними, політичними) та суб'єктами господарської діяльності (підприємствами, уста- новами). Якщо на початку ХХ ст. термін «менеджмент» аме- риканці застосовували тільки до роботи підприємств, і він обмежувався його рамками, то сьогодні термін «менедж- мент» використовується значно ширше, зокрема при управ- лінні державними ресурсами (наприклад, бюджетний та по- датковий менеджмент), при управлінні страховими компані- ями, банківськими установампи тощо.

Тому в сучасних умовах поняття «менеджмент» ми ви- користовуємо при управлінні як суб’єктом господарюван- ня, його ресурсами (ресурсами держави, підприємств, бан- ків, домогосподарств тощо), так і результатами їх діяль- ності. Як результат діяльності суб’єкта господарювання можна прийняти показники, що визначають результатив- ність роботи за певний період (приміром прибуток, рен- табельність), а також показники, що характеризують ре- зультати роботи з моменту створення господарської оди- ниці (наприклад, індекс зростання вартості суб'єкта госпо- дарювання).

Менеджмент доцільно розглянути з двох точок зору: з точки зору науки та з точки зору практичної діяльності.

Менеджмент  як  наука  –  це  знання  про  закономірнос- ті  соціально-економічних  процесів,  а  також  про  принци- пи   і   методи   управління   окре-

 

мим суб’єктом господарювання, що спрямовуються на досягнен- ня визначеної мети. На практиці

Наука без практики – мертва,

а практика без науки – сліпа.

 

під поняттям «менеджмент», зазвичай, розуміють діяльність з раціонального використання ресурсів (грошей, інформа- ції, праці тощо) та з управління суб’єктом господарювання, соціально-економічними процесами, яка спрямовується на досягнення поставленої мети.

1  Прим. авт. На думку Пітера Друкера, термін «менеджмент» з’явився у США після ІІ світової війни.

2 Прим. авт. На початку ХХ ст. термін «менеджмент» використовував- ся лише при управлінні людським капіталом.

Менеджмент повинен органічно поєднувати в собі теорію і практику, які доповнюють одна одну і, тим самим, вдоско- налюють процес управління.

2. Суть фінансового менеджменту та його місце у системі управління господарством

У науковій та навчальній літературі є різні визначення по- няття «фінансовий менеджмент».

Фінансовий менеджмент як галузь наукових знань, що

 

Фінансова теорія основана на доктрині, відповідно до якої головна функція фінансової системи полягає в задоволенні потреб людини.

Зві Боді, Роберт

Мертон «Фінанси»

формують зміст авторського на- вчального курсу, – це знання про управління, які ґрунтуються на різних теоріях, і, перердусім, про гроші  (суть,  закони,  принципи) та їх використання з метою за- доволення потреб людини, отри- мання відповідного прибутку та зростання   вартості   господар-

 

ства. Фінансовий менеджмент відрізняє від інших видів ме- неджменту те, що він розглядає ті процеси управління, які здійснюються за допомогою знань про гроші.

Фінансовий менеджмент можна класифікувати за різни- ми ознаками:

а) за рівнем:

 фінансовий  менеджмент  на  мікрорівні  (фінансовий

менеджмент   домогосподарств,

 

Без фінансів немає

сучасної економіки.

підприємств,   банківських   уста- нов, страхових компаній тощо);

Фінансовим менеджментом в

 

ринковому середовищі займається кожна людина (на рівні або власного господарства, або сім’ї, або виконуючи про- фесійну діяльність фінансового менеджера).

У рейтингу  найбільш  привабливих  професій у США в

2005 – 2007 рр. професія фінансового менеджера (консуль- танта) постійно посідає одне з перших місць. А найбільш прибутковою магістерською програмою у ВНЗ США у 2007 р. була програма «Фінансове планування сім’ї».

 фінансовий менеджмент на макрорівні (бюджетний менеджмент, податковий менеджмент, грошово-кредитний менеджмент тощо).

б) за об’єктом управління фінансовий менеджмент може класифікуватись за різними схемами, зокрема:

 фінансове управління основним та оборотним капіталом;

 фінансове управління власним та позиковим капіталом;

 управління різними видами ризиків, зокрема валют-

ним ризиком, ризиком несвоєчасної оплати, ризиком падін-

ня вартості активів тощо.

Слід звернути увагу на те, що в сучасних умовах все

гостріше постає питання регулювання відносин між лю-

 

 

диною і природою. Багатства при-

роди не безмежні, водночас вони є

основою  не  тільки  господарської

діяльності, але й самого існуван-

ня  людини  як  біологічної  істоти.

Людина для свого існування май-

же все бере від Природи. Вона на-

віть  народжується  за  допомогою

природи, проте, повертає їй дуже

мало.  Людство  повинно  розрахо-

вуватися за свої зобов’язання перед Землею, що необхід-

но робити на основі фінансів.

Сьогодні  екологічні  проблеми  постають  дуже  гостро,

тому розширеним відтворенням природи почали займатися

жителі багатьох країн, насамперед високорозвинених (Япо-

нії, США, Норвегії, Австралії та Швеції та інших).

В Україні  ліси займають менше 16 \% всієї території, в західноєвропейських країнах – 20-25 \%, а в Японії – 47 \%. Проте Японія ліс не експортує, оскільки населення країни турбується про відтворення природи. Японія, незважаю- чи на значні площі, зайняті лісом, вкладає значні кошти в розвиток лісового господарства.

В США здійснюють  інвестиції  у відтворення та збе- реження рослин, природних копалин  (зокрема, наф- ти). Останніми роками у США створено грошовий фонд розв’язання глобальної проблеми людства: потепління клімату на Землі.

 

Країни ЄС фінансово підтримують  спільні проекти  з відродження рік, лісів, озер.

Регулювання відносин між людиною і природою є скла- довою сучасного фінансового менеджменту.

У загальній системі управління господарством (див. рис.

1.1) фінансовий менеджмент посідає центральне місце і охо-

плює всю систему управління. Це обумовлено тим, що при

управлінні економічними процесами завжди використову-

ються гроші (при управлінні задіяні такі функції грошей, як

функція стимулювання, інформаційна функція та функція

нормування – див. тему 2).

 

 

Виробничий менеджмент

Менеджмент

організацій     Менеджмент персоналу

 

 

Фінансовий менеджмент

 

Аміні- стративний менеджмент

 

УПРАВЛІННЯ  ГОСПОДАРСТВОМ

Менед- жмент зовнішньо- економічної

діяльності

 

 

Фінансовий менеджмент

 

Інноваційний менеджмент

Ризик-менеджмент   Інвестиційний менеджмент

 

 

Рис. 1.1. Умовна схема управління господарством

3. Мета та завдання навчального курсу

«Фінансовоий менеджмент»

Метою навчального курсу «Фінансовий менеджмент» є оволодіння студентами теоретичними знаннями і прак- тичними навичками управління суб'єктом господарюван-

ня з метою найкращого за- доволення потреб людини на  основі  знань  про  гро- ші, законів і принципів їх використання та отриман- ня відповідного прибутку і

У свій час Мілтон Фрідман написав книгу «Якби гроші заговорили». Проте чи не здається Вам, що гроші розмовляють, тільки треба навчитися їх слухати і розуміти?

 

зростання вартості суб'єкта господарювання.

Завдання навчального курсу.

Після засвоєння курсу студенти повинні знати і вміти:

а)  застосовувати сучасні знання економічних законів та принципів у фінансовому управлінні господарством;

б) використовувати фінанси (знання про гроші, їх сутність, закони та принципи соціально-економічних відносин) для:

 фінансової оцінки різноманітних ресурсів та прав на них;

 фінансового обліку матеріальних та нематеріальних активів;

 

 фінансового плану- вання     та     прогнозуван- ня діяльності суб’єктів господарювання: сім’ї, підприємства, країни;

Фінансова свобода – це коли гроші

працюють на вас, а не ви працюєте заради грошей.

 

 фінансового моніторингу та фінансового аналізу ді- яльності суб’єкта економічних відносин;

 застосовування фінансових заходів щодо впливу на ді- яльність господарства, його прибутковість, рентабельність та ризики.

4. Функції фінансового менеджменту

Функції фінансового менеджменту відображають його сутність та складові процесу управління в економіці.

Процес управління в економіці складається з визначен- ня мети діяльності господарства, оцінки вартості активів та всього господарства, обліку наявних ресурсів та фікса- ції руху вартості, фінансового планування та прогнозування, контролю і моніторингу, фінансового аналізу господарства та впливу фінансово-економічних заходів на його діяльність.

Основною функцією фінансового менеджменту є вимір вар- тості господарства, прибутків господарства, а також застосу- вання заходів щодо їх зростання відповідно до потреб ринку.

 

5. Фінансовий механізм управління та його елементи

Фінансовий механізм управління господарством – це взаємозв’язок певних елементів, що забезпечують виконан- ня функцій фінансового менеджменту.

На рис. 1.2 наведена умовна схема фінансового механіз- му управління.

Людина, власник, уповноважена  особа

 

 

Суб'єкт управління.

Об'єкти управління

Система забезпечення фінансового менеджменту

Соціально-економічні   важелі

Інструмент управління

 

Суб’єкт управління.

Об'єкти управління

 

 

 

 

Власний капітал

Основний капітал

Оборотний капітал

Людський капітал

Ризики

Грошові потоки

Г Р О Ш І

Грошов  потоки

 

Фінанісові інструменти

Відносини між суб’єктами господарювання

Принципи та нормативи

 

Країна Підприємство Банки

Страхові компанії

Інвестиційні фонди

Домогосподарства

(сім’я, людина)

Світове господарювання

 

 

Рис. 1.2. Умовна схема фінансового механізму управління

Складовими фінансового механізму управління є суб’єкти господарювання, а саме: держава, підприємства (виробничі і тор- гові підприємства, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди), домогосподарства та окремі фізичні особи. Людина у цьому ме- ханізмі посідає основне місце, оскільки саме вона є власником або уповноваженою особою, що керує господарством.

Об’єктом фінансового механізму є відносини між суб’єк- тами господарювання та грошові потоки, що їх відобража- ють, а також домогосподарства, підприємства, країни зага-

лом, основний капітал, оборотний капітал, персонал, бю- джет, податки, ризики тощо.

Інструментом оцінки та обліку ресурсів, а також аналізу їх використання є гроші.

Одним із найважливіших елементів фінансового механіз- му управління є теоретико-методологічні засади управління.

Насамперед, це соціально-економічні важелі, які спону- кають діяти суб’єктів господарювання. Це, зокрема, соціаль- ний важіль – прагнення суб’єкта господарювання задоволь- няти потребу людей в товарах і послугах та економічний ва- жіль – отримання прибутку.

6. Забезпечення фінансового менеджменту

Забезпечення    фінансового    менеджменту    складаєть- ся  з  трьох  систем:  системи  інформаційного  забезпечен- ня, системи організаційного забезпечення та системи знань теоретико-методологічних основ фінансового управління.

І.  Система інформаційного забезпечення складається з:

1) Інформації щодо стану ринкового оточуючого середо-

вища (споживачів, конкурентів, постачальників, посередників,

товарів тощо), джерел інформації та засобів доступу до них.

2) Інформації про господарську діяльність суб’єкта госпо-

дарювання, джерела цієї інформації та засоби доступу до них.

3)  Нормативно-правової бази щодо фінансово-господар-

ської діяльності: закони України, постанови Кабінету Міні-

стрів та Національного банку України тощо.

4)  Фінансових  стандартів  органів  управління  суб'єкта

господарювання.

На  думку  фахівців національного аерокос- мічного Агентства США (NASA), людство з момен- ту виникнення  Шумерської цивілізації (4 тис. р. до Р.Х.)  до 1900 р. накопичило певну кількість інформації, причому:

– з 1900 р. по 1950 р. цей обсяг інформації збільшився у два рази;

– з 1950 р. по 1970 р. обсяг інформації  зріс ще у два рази;

– з 1970 по 1980 – це зростання повторилося.

 

Зростання інформації спостерігається  у  всіх сфе- рах діяльності. Приміром, інформаційний  вибух у сфері досліження космосу досяг такої сили, що NASA не встигає обробляти інформацію, що надходить. Деякі повідомлення завантажуються в потужні комп’ютери з десятирічним запізненням.

ІІ.  Система організаційного забезпечення включає в себе:

1)  Визначення суб'єктів управління (на рівні держави –

організацій, на рівні підприємства – підрозділів, управлін-

ських кадрів) та їх функціональних обов’язків щодо фінан-

сового менеджменту.

2)  Визначення приміщень, місць для працівників в цих

приміщеннях та їх облаштування.

3)  Розподіл обов'язків між різними виконавцями.

На підприємстві організація фінансового менеджменту

здійснюється безпосередньо власником.

На  малих  підприємствах  питаннями  фінансового  ме-

неджменту керує особисто власник або директор. Директор

або власник малого підприємства співпрацює з цих питань із

фінансовим директором або бухгалтером, що, своєю чергою,

безпосередньо виконують його вказівки.

 

 

Менеджмент повинен виявляти, утворювати і перевіряти на практиці організаційні структури управління, які найбільшою

мірою відповідають завданням підприємства.

Пітер Ф. Друкер

На середніх і великих підприємствах питаннями фінансового менеджменту займаються окремі фінан- сові служби. Їх структура та місце на підприємстві зна- чною мірою залежать від організації бізнесу та обся- гів діяльності господарства.

 

На державному рівні менеджмент грошово-кредитної сфери здійснює Верховна Рада України і Національний банк. Бюджетний  менеджмент  здійснює  Верховна  Рада  Украї- ни, Міністерство фінансів, рахункова палата, контрольно- ревізійне управління, казначейство, податкова адміністрація.

В сім’ї фінансове планування здійснюють, зазвичай, батьки.

ІІІ. Теоретико-методологічні  засади  фінансового  ме- неджменту включають в себе:

По-перше, положення економічних теорій, зокрема:

1.  Загальні  теоретичні  засади  управління  господар-

ством.

2.  Суть грошей та їх використання в управлінні.

3.  Застосування математичних функцій грошей у фінан-

совому менеджменті.

4.  Закони і принципи руху грошей та їх використання в

управлінні.

5.  Основи теорії грошових зобов’язань та її роль в фінан-

совому менеджменті.

По-друге, систему методів фінансового управління, зо-

крема:

 методи оцінки вартості ресурсів та їх обліку;

 методи фінансового планування;

 методи контролю та моніторингу;

 методи фінансового аналізу;

 методи та інструменти фінансового впливу на діяль-

ність господарства.

 

 

Завдання для самостійної роботи

Під час вивчення цієї теми необхідно звернути увагу на висвітлення сутності менеджменту.

1. Виходячи зі змісту поняття «менеджмент», студенти повинні усвідомити суть фінансового менеджменту та його місце і роль у загальній системі управління господарством. Сучасне визначення фінансового менеджменту насамперед, що він не обмежується рамками підприємства, банку, стра- хової компанії, а застосовується також при управлінні ресур- сами країни, територіальних формувань та домогосподар- ства. Студенти повинні навести самостійні приклади фінан- сового управління у країні та сім’ї.

Принциповим є те, що фінансовий менеджмент ми розглядаємо не тільки як управління грошовими потока- ми, але й як управління ресурсами господарств на осно- ві сучасних знань про гроші, вартість, кредит і нормуван- ня. Фінансовий менеджмент включає в себе як управлін- ня основним і оборотним капіталом, так і людським капі- талом та ризиками.

2. Майбутнім фахівцям з фінансів бажано уважно і твор- чо підійти до вивчення фінансового механізму управління. Важливо звернути увагу на те, що основним суб’єктом цьо- го механізму є людина, а підприємства, банки і держава зага- лом – це похідні елементи. Студентам необхідно у своїх зо- шитах відобразити схему власного бачення фінансового ме- ханізму управління.

3. Самостійно розширити зміст параграфа щодо органі- заційного, інформаційного та теоретико-методологічного за- безпечення фінансового менеджменту.

4. Знайти та проаналізувати актуальні наукові праці за цією проблематикою.

?          Запитання та завдання для самоконтролю

1.  У чому полягає сутність фінансового менеджменту?

2. Чому фінансовий менеджмент посідає провідне місце в

 

 

управлінні соціально-економічними процесами?

3.  Розкрити  мету  та  основні  завдання  на-

вчального курсу «Фінансовий менеджмент».

4.  Які   функції   фінансового   менеджменту

вам відомі?

5.  Висвітлити  елементи  фінансового  меха-

нізму управління господарством.

6.  Що включає система інформаційного за-

безпечення фінансового менеджменту?

7.  Які існують складові системи організа-

ційного  забезпечення  фінансового  менедж-

менту?

8.  Що включає теоретико-методологічне за-

безпечення фінансового менеджменту?

?                      Запитання для роздумів та дискусій

Як фінансист бачить повернення боргів природі?

 

Тестові завдання

1. Основною метою менеджменту є:

а) отримати прибуток;

б)  задовільняти потреби людей;

 

в)  задовільняти потре- би людей і природи;

г) зменшувати витрати;

д) займати провідні по-

зиції на ринку.

Фінансовий менеджер – це не той, хто знає як керувати грошима, а той, хто знає як управляти господарством на основі знань про гроші.

 

 

2.  Слово «менеджмент» має походження:

а) італійське;

б)  французьке;

в)  американське;

г)  шведське;

д)  австрійське.

3.  Фінансовий менеджмент пов'язаний з:

а) ризик-менеджментом;

б)  інноваційним менеджментом;

в)  виробничим менеджментом;

г)  менеджментом персоналу;

д)  інвестиційним менеджментом.

4.  Фінансовий менеджмент можна класифікувати за та- кими ознаками:

а) рівнем економіки;

б)  економічним устроєм держави;

в)  рівнем цін на ринку;

г)  попитом на ринку;

д)  пропозицією на ринку.

5.  Фінанси – це:

а) гроші;

б)  знання про гроші;

в)  інформація;

г)  вартість;

д)  відносини, які виникають в процесі обігу грошей.

6.  Суб’єкт фінансового менеджменту – це:

а) гроші;

б)  цінні папери;

в)  капітал;

г)  людина;

д)  держава.

7.  Інструментами фінансового менеджменту є:

а) гроші;

б)  людський капітал;

в)  ризики;

г)  цінні папери;

д) держава.

8.  Які є системи забезпечення фінансового менеджменту:

а) інформаційна;

б)  організаційна;

в)  теоретико-методологічна;

г)  основна;

д)  додаткова.

9.  Щоб бути фінансовим менеджером, потрібно:

а) навчатися у ВНЗ за спеціальністю «фінанси і кредит»;

б)  отримати диплом магістра за фахом «фінанси і кредит»;

в)  працювати на посаді фінансиста або аудитора;

г)  бути власником підприємства;

д)  бути людиною, що досягла повноліття.

10. Об'єкт фінансового менеджменту – це:

а) кошти;

б)  цінні папери;

в)  суб'єкт господарювання;

г)  людина;

д)  держава.

i :)        Індивідуальне завдання за цією темою

1. Підготувати на конкурс принципову схему фінансового механізму управління ресурсами підприємства в розрізі макро– та мікрорівнів. Студент повинен прагнути до найбільш повного і найбільш наочного відображення всіх його елементів.

Р.S.  Якість виконання цього завдання є об’єктом контро- лю кредитно-модульної системи (модуль 1).