Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Тема 6 фІнансове управлІння основним капІталом пІдприЄмства

1.  Капітал підприємства: поняття та види.

2.  Економічна суть основного капіталу, його класифіка-

ція і структура. Суть фінансового управління основним ка-

піталом.

3.  Грошова оцінка та облік основного капіталу.

4.  Фінансове планування основного капіталу.

5.  Фінансовий аналіз використання основного капіталу.

6.  Фінансові  заходи  щодо  покращення  використання

основного капіталу.

Деякі джерела інформації до теми

І. Основні джерела:

1.  Гава Ю. Інтелектуальний капітал – шлях до економіч- ного зростання України // Актуальні проблеми економіки. –

2006. – № 4.

2.  Демченко Т. Моделювання оцінки вартості активів під-

приємства // Актуальні проблеми економіки – 2006. – № 4.

3.  Євтух О. Т. Теорія вартості крізь призму фінансів // Фі-

нанси України. – 2005. – № 11.

4.  Євтух О. Т. Теорія економічного нормування // Фінан-

си України. – 2005. – № 6.

5.  Евтух А. Т. Ипотека – механизм эффективного исполь-

зования ресурсов. – Л.: Волын. обл. тип., 2001.

6.  Мак-Лин Єндрю Джеймс, Элдред Гари В. Инвестиро-

вание в недвижимость / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.

7.  Савчук  В.  Финансовый  менеджмент  предприятий:

прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.:

Максимум, 2001.

8.  Сатклифф Майкл. Эффективная финансовая деятель-

ность. Секреты финансовых директоров / пер. с англ. – М.:

Вершина, 2007.

ІІ. Додаткові джерела:

9. Баффет М., Кларк Д. Баффетология / пер. с англ. – Мн.: Попурри, 2006.

10.  Бланк И. Управление капиталом. – М.: Ника-Центр, Эльга, 2004.

11. Ковалёв В. Финансовый анализ: Управление капи- талом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: ФиС,

1996.

12.  Золя Э. Деньги / пер. с фр. – М.: Худлит, 1987.

1. Капітал підприємства: поняття та види

Слово «капітал» має давнє походження і дослівно пере- кладається як «голова тварини». Люди, що жили ще до за- родження перших цивілізацій, називали капіталом стадо до- машніх тварин (корів, овець, табун коней), тобто те, що може збільшуватись за рахунок природного приросту – зростати.

Сьогодні капіталом прийнято називати вартість, яка ство- рює додаткову вартість. Однак слід зауважити, що будь-яке майно має в собі потенціал зростання його вартості в процесі руху. Навіть якщо в певний момен часу майно не використо- вується, а просто обліковується на балансі підприємства, воно однак може бути використане для отримання доходу. Іншими словами, у ринковому середовищі вся вартість, тобто корис- ність, є капіталом.

Капітал може існувати в різній формі, а саме: матеріаль- ній, нематеріальній, грошовій тощо. За економічним призна- ченням капітал можна умовно поділити на основний, обо- ротний та людський капітал. За формою власності капітал поділяється на власний та позиковий.

2. Економічна суть основного капіталу,

його класифікація і структура. Суть фінансового управління основним капіталом

Основний капітал має велике значення в діяльності під- приємства, оскільки він визначає рівень виробництва та реа- лізації продукції та є основою конкурентоздатності суб’єкта господарювання у довгостроковому плані.

Форма, у якій перебуває більша частка основного капіта- лу, характеризує суть всієї епохи: аграрна, індустріальна, ін- формаційна.

 

Основний капітал під- приємства – це вартість в різних формах, яка вико- ристовується (може ви- користовуватись) три- валий час, не змінюючи при цьому своєї форми, і, як наслідок, переносить свою вартість частинами

Реальні результати діяльності

будь-якого підприємства виявляються за його межами. Результат діяльності будь-якої компанії – задоволення споживача. Менеджери, які засвоїли цей принцип і керуються ним на практиці, мають всі підстави на успіх.

Пітер Ф. Друкер

 

на вартість виготовленої продукції.

Головною ознакою основного капіталу є те, що він щодо

оборотного капіталу обертається досить повільно (низька

обіговість). Тому основний капітал називають «іммобілізо-

ваний капітал» або необоротні активи. Але поняття «необо-

ротні активи» нечітко відображає економічну сутність осно-

вного капіталу (будь-який капітал повинен обертатись, і він

не може бути необоротним). З іншого боку, термін «осно-

вний капітал» є більш доцільним, оскільки він складає осно-

вну частку в структурі всіх активів.

Основний капітал можна класифікувати за різними озна-

ками (див. рис. 6.1).

Управління основним капіталом – це діяльність з його ви-

користання на основі науково обґрунтованих принципів і ме-

тодів з метою найбільш повного задоволення потреб спожи-

вачів. Фінансове управління основним капіталом – це один з

видів управління основним капіталом, що здійснюється на

основі знань про гроші та їх використання.

При створенні підприємства ВАТ   «Волиньхолдинг» (з торговою маркою «Торчин  продукт») в  структурі його балансу на початок 90-х років були відсутні нематеріальні  активи. Проте в 2002 році після продажу підприємства  швейцарській фірмі «Не-

стле»  більш ніж 90 \% основного капіталу скла- дали нематеріальні активи. Засновникам фірми вдалося створити  на ринку привабливий образ торгової марки «Торчин продукт», який став го- ловною складовою капіталу фірми.

Основний капітал

За формою                 За участю у виробничому процесі

 

У матеріальній формі

У грошово- документарній формі

У нематеріальній формі

Активна частина

 

 

 

 

За функціями, які капітал виконує

 

За фізичним рухом

Пасивна частина

 

 

1 земля

2 будівлі

3 споруди

4 передавальні пристрої

5 машини і обладнання

6 інструмент

7 виробничий інвентар

8 господарський інвентар

 

Рухоме майно

Нерухоме майно

Подпись: Довгострокові фінансові вкладенняПодпись: Інтелектуальна власністьПодпись: Майнові правагудвіл ноу-хау

Права на використання природних ресурсів

Права на використання майна

 

 

Інформаційні бази

Програмне забезпечення

Промислові, товарні знаки

Рис. 6.1. Класифікація основного капіталу

Структура основного капіталу – це показник, який відображає співвідношення вартості окремої складової основного капіталу до загальної його вартості. Динаміка основного капіталу – це показ- ник, який відображає його зміну (а також зміну його структури) в часі. Динаміка основного капіталу на сучасних підприємствах свід-

чить про зростання частки нематеріальних активів. Це обумовлено тим, що на зміну індустріальній епосі при- ходить інформаційна, і інформаційні ресурси все більше і більше використовуються в ринковому середовищі.

3. Грошова оцінка та облік основного капіталу1

Відправним пунктом при управлінні капіталом є його грошова оцінка або оцінка вартості.

Оцінка ринкової вартості основного капіталу є базовою при визначенні його ціни при купівлі-продажу на ринку, при заставі, при оподаткуванні, при проведенні фінансового аналі- зу тощо. Оцінка вартості основного капіталу, порівняно з обо- ротним, є складною справою в оціночній діяльності. Найбіль- ші труднощі виникають при оцінці об’єктів нерухомості і, пе- редусім, земельних ділянок, а також нематеріальних активів.

При грошовій оцінці вартості основного капіталу ми ви- користовуємо загальновідомі принципи та методи оцінки.

Розрахунок вартості основного капіталу на основі порів- няльного підходу здійснюється за формулою:

 

ан

 

PB = В

±∆ ,

 

ан

 

де: В

– відома ціна продажу об'єкта-аналога;

 

±Δ – поправка на відмінності між оцінюваним об'єктом і

об'єктом-аналогом.

Метод витрат застосовується на основі формули:

PB = BC – З,

де: ВС – витрати на створення нового об’єкта, який за харак-

теристиками аналогічний оцінюваному;

З – знецінення, викликане як фізичним зносом об’єкта

оцінки, так і його функціональним старінням та дією зо-

внішніх сил.

Дохідний підхід включає два методи: метод прямої капі-

талізації та метод дисконтованих грошових потоків. Цей під-

хід широко використовується при оцінці земельних ділянок,

нерухомості, нематеріальних активів, цінних паперів.

1. Метод прямої капіталізації доходів: PB =  ЧОД

Ск  ,

1. Примітка авт. В цьому посібнику оцінка капіталу розглядається як грошова оцінка його вартості, а не як оцінка ефективності його викорис- тання.

де: ЧОД – розмір чистого операційного доходу; Ск – ставка капіталізації.

t

 

2. Метод дисконтування грошових потоків:

 

 

n

t=1

 

РВ =

ЧОД

 

  Рев   

 

Σ (1 + Сd)t  +(1 + Cd)n ,

t

 

де: ЧОД – прогнозний чистий операційний дохід від оціню- ваного об’єкта (в t-період);

Рев – прогнозована ціна перепродажу об’єкта після закін- чення періоду володіння (ціна реверсії);

t – прогнозований період володіння; Сd – ставка дисконтування.

Розрахунок ринкової вартості основного капіталу є не- простою  справою,  вимагає  високої  кваліфікації  і  певно- го часу. Тому, якщо немає законодавчо встановлених вимог щодо відображення основного капіталу у фінансовому об- ліку за ринковою вартістю, у фінансовій звітності основні засоби відображаються за ціною придбання (створення). Це так звана «балансова вартість» (в Україні при обліку і скла- дання звітності, зазвичай, саме за балансовою вартістю відо- бражаються активи).

Балансова вартість основних засобів складається з ціни купівлі плюс витрати на транспортування та монтаж:

 

 

В =В +В

 

+В =В

 

Б          к          тр

м          початкова

 

Залишкова вартість основних засобів: В

=В – Знос

 

зал       Б

Середньорічна вартість основного капіталу визначається

на основі формули:

 

В  ×Т

В   ×(12– Т)

 

Ввв= В +  вв      –     виб       ,

п          12        12

де: Т – кількість місяців експлуатації об’єктів основного ка- піталу;

В

 

 

п

 

– початкова вартість,

В   – вартість основного капіталу, що був придбаний;

 

В

 

вв

виб

– основного капіталу, що вибув з балансу.

 

На основі принципів, методів та стандартів бухгалтер-

ського обліку ми обліковуємо основний капітал за видами і

узагальнюємо його у звітних документах, серед яких осно-

вний – баланс (форма № 1). Основний капітал обліковується

за початковою (тобто історичною) вартістю та залишковою

вартістю. Крім офіційно встановлених звітних документів, на підприємствах можуть бути використані інші форми звіт- ності, що належать до управлінського обліку.

4. Фінансове планування основного капіталу

Планування основного капіталу здійснюється на основі принципів та методів, що були розглянуті в темі 5 (Фінансо- ве планування та прогнозування діяльності підприємства).

 

Користуючись принципом нормованих витрат, ми визначає- мо необхідну кількість основно- го капіталу. Необхідно спланува-

Жартома і всерйоз

Не вистачає грошей на бензин?

Продай машину!

 

ти стільки основних засобів (або нематеріальних активів), скільки необхідно використати для задоволення потреб рин- ку (відповідно, основою планування основних засобів буде показник попиту Q). На основі цього правила використову- ється формула:

N × Ф × К

 

W =   Q × P    

з

де: Q – обсяг реалізації продукції (шт.);

N – потужність обладнання (шт. за годину);

Ф – номінальний фонд часу роботи обладнання (год.);

К

 

 

з

 

– коефіцієнт завантаження обладнання;

Р – вартість одиниці обладнання.

На основі індексного методу визначається необхідна кіль-

кість обладнання, при цьому орієнтуються на очікувані змі-

ни обсягів продажу. Наприклад, якщо обсяг продажу збіль-

шиться на 20 \%, тоді формула розрахунку буде мати вигляд:

0

 

 

Q

 

 

1

 

=1,2 × Q .

Крім методу нормованих витрат та індексного методу,

 

можуть бути використані інші методи планування основного капіталу.

Зокрема,  до  таких  методів можна віднести метод «процен-

 

У кінцевому підсумку гроші –

це лише інформація.

Курт Топпервайн

 

ту від продажу», який використовує для обчислень інфор- мацію фінансової звітності (див. Боді З., Мертон Р. «Фі- нанси»). Крім того, можуть бути використані також інші методи.

За аналогічним принципом планується і вартість немате- ріальних активів. Фінансове планування цінних паперів буде окремо розглянуте в темі 9 (Основи фінансового менедж- менту інвестиціями на підприємстві).

5. Фінансовий аналіз використання основного капіталу

Першим етапом аналізу використання основного капіта- лу є аналіз структури вартості капіталу (метод структурного аналізу) та його динаміки (метод порівняння). Метод струк- турного аналізу найчастіше використовується для визначен- ня частки активної частини основних фондів або частки не- матеріальних активів у структурі капіталу. Метод порівнян- ня використовується при оцінці динаміки основного капіта- лу за певний період часу.

Крім двох наведених вище методів, при фінансовому ана- лізі основного капіталу використовуються й інші методи, се- ред яких метод коефіцієнтів, метод факторного аналізу тощо.

До коефіцієнтів, які використовуються при фінансовому аналізі, належать:

 

В

 

  фондовіддача Ф =            Q

ср

 

,           (1)

 

де:Q – обсяг реалізації продукції (виручка);

В

 

 

ср

 

– середньорічна вартість основного капіталу.

  рентабельність основного капіталу

 

 

В

 

Р =   Пр

ср

де:Пр – прибуток підприємства;

 

,           (2)

 

В

 

 

ср

 

– середньорічна вартість основного капіталу.

  коефіцієнт інтенсивного використання основних фондів

 

 

Q

 

 

Q

 

К  =     ф

 

,           (3)

 

інт

пл

 

ф

 

де:Q

Q

– фактичний обсяг виготовленої продукції;

– плановий обсяг випуску продукції.

 

пл

  коефіцієнт зносу основних фондів

 Знос  

 

В

 

Кз=      ,

Б

(4)

 

Метод факторного аналізу основного капіталу дає мож-

ливість, з одного боку, виміряти вплив окремих факторів на

ефективність його використання, а з іншого боку – вплив

змін у фондовіддачі на кінцеві показники діяльності підпри-

ємства. Вплив змін фондовіддачі на собівартість продукції

відображається таким чином:

 

 

∆С =

∆Ф × А

100 \%

 

(грн)    (5)

 

де: ∆Ф – зміна фондовіддачі (\%);

А – амортизація (грн.).

Вплив змін фондовіддачі на зміну виручки від реалізації

продукції визначається:

 

зв

 

∆Q =Q

 

Ф

 

баз

 

×В

 

ср.зв.

(грн.),  (6)

 

 

зв

 

де: Q

 

– обсяг реалізації продукції у звітному році;

 

 

Ф

 

баз

–   фондовіддача

Практично всі рішення, які

 

базисного року;

приймаються в корпорації, тією чи

 

 

В

 

ср.зв

. – середньорічна

іншою мірою є фінансовими.

 

вартість  основного  капі-

талу звітного року.

Зві Боді і Роберт Мертон

 

Вплив змін фондовіддачі на економію капітальних вкла- день визначається:

 

Ек = В

 

_

ср.зв

Qзв

Фбаз

 

(грн),   (7)

 

Своєю чергою, зміни у виробничому процесі впливають на фондовіддачу. Наприклад, зміни структури основного ка- піталу впливають на фондовіддачу таким чином:

П

 

 

– П

 

а          а

зв         баз

 

∆Ф= Фбаз ×

100\%

(грн),   (8)

 

 

 

зв

 

де:Па

– питома вага активної частини основного капіталу у

 

звітний період;

 

П

 

а

баз

– питома вага активної частини основного капіталу у

 

базисний період.

Впливають на фондовіддачу також темпи зростання про- дуктивності праці та фондоозброєності:

РПП

 

баз

 

∆Ф = Ф           ×

РФО

– 1 (грн),         (9)

 

 

де:РПП – збільшення продуктивності праці; РФО – збільшення фондоозброєності праці.

6. Фінансові заходи щодо покращення використання основного капіталу

Аналіз покращення використання основного капіталу проведемо з використанням формул.

Формула (7) дає зрозуміти, що ефективність використан- ня основного капіталу є тим вищою, чим більшою є частка його активної частини. Відповідно, одним із шляхів підви- щення ефективності використання основного капіталу є пе- рерозподіл капіталовкладень на користь активної частини.

Шведська  компанія SKF   в  90-х роках мину- лого  сторіччя в  процесі  приватизації купила декілька підшипникових заводів в Україні та Росії. З метою  зниження  собівартості  і підвищення конкурентоздатності куплених підприємств було проведено їх реструктуризацію, в процесі якої було зменшено пасивну частину основного капіталу.

Іншим можливим способом підвищення ефективності використання основного капіталу є збільшення частки працюючих нематеріальних активів у його структурі.

Аналіз формули (8) дає можливість стверджувати, що підвищення ефективності використання основного капіталу можливе за рахунок зростання продуктивності праці швид- шими темпами, ніж зростання фондоозброєності.

Зауважимо, що ефективність використання основного ка- піталу кількісно відображається показниками фондовіддачі та рентабельності. Їх зростання можна досягнути за рахунок збільшення обсягів продажу продукції при стійкій вартос- ті основного капіталу (або ж за умови, якщо обсяги продажу зростають швидше, ніж вартість основного капіталу).

Інше джерело покращення використання основного капі- талу пов'язане зі зносом основного капіталу. На перший по- гляд здається, що знос основного капіталу призведе до збіль- шення фондовіддачі, оскільки знаменник дробу зменшуєть-

 

ся. Однак практика свід- чить, що при зношенні основних фондів змен- шується не тільки їх вар- тість, але й ще швидше зменшуються обсяги про- дажу товарів (послуг). Шляхом інвестування у основний капітал (примі-

Навіщо мені облігації? Це є мертвий капітал. Важливо зрозуміти,

що спекуляція, біржеві ігри – це головна пружина, серце будь-якої великої справи.

Е. Золя «Гроші» Проаналізуйте монолог одного

з персонажів роману Е. Золя «Гроші».

 

ром, за рахунок прибутку або отримання кредитних коштів) можна збільшити його віддачу. Чим кращим є обладнання (потужність, технологія), тим вищі воно забезпечить дохо- ди. Важливим напрямком покращення використання осно- вного капіталу є придбання та розвиток іноваційних техно- логій виробництва і реалізації продукції.

Одним із фінансових інструментів залучення ресурсів, які можуть бути спрямовані на покращення основних фон- дів та підвищення ефективності їх використання, є кре- дит (кредитування базується на відомих нам принципах: довіри-відповідальності і нормованих витрат). Крім кре- дитування, може бути використана емісія акцій або облі- гацій, але ці операції мають свої особливості. Якщо фінан- совий ринок є розвиненим, тоді за наявності певної дові- ри до суб’єкта господарювання можна залучити певну суму коштів. А коли підприємству довіряють? Довіра кредитора до позичальника визначається відповідальністю останньо- го. А ця відповідальність і платоспроможність позичальни- ка визначається грошовими потоками, що створює підпри- ємство. Крім цього, довіра до позичальника залежить від його кредитної історії. Третім фактором, що формує довіру до позичальника, є наявність у позичальника власного ка- піталу, який може бути інвестований у бізнес або викорис- таний як застава.

Для покращення використання основного капіталу ви- користовується також лізинг, що дає можливість придбати основні фонди в оренду з правом подальшого викупу. Проте лізинг, порівняно з грошовою позикою, обмежує вибір під- приємства щодо постачальника обладнання.

 

 

 

Завдання для самостійної роботи

1. При вивченні цієї теми слід використати вартісний під- хід до основного капіталу підприємства та його оцінки.

2. Новим аспектом у цій темі є застосування теорії нор- мування у фінансовому менеджменті основного капіталу, а саме: визначення принципів та нормативів при оцінці ефек- тивності його використання.

3. Особливу увагу студенти повинні приділити визначен- ню напрямків підвищення ефективності використання осно- вного капіталу.

?          Запитання та завдання для самоконтролю

1.  У чому полягає сутність основного капіталу?

2.  Розкрити зміст фінансового управління основним ка-

піталом.

 

Все знищується, все змінює свою

форму і зникає. Ми вже бачили, як змінилась форма багатства, коли земельна вартість – поля та ліси – відійшли на задній план перед вартістю, що рухається – промисловою, перед рентами і акціями, а зараз вони також передчасно стали старезними, швидко знецінились.

Е. Золя «Гроші» Проаналізуйте монолог одного

з персонажів роману Е. Золя «Гроші».

Скажіть, які зміни на ринку капіталу відбулись останніми роками (наприкінці ХХ – на початку  ХХІ ст.)?

 

3.  Як   класифікують- ся основні активів, які ві- дображаються в балансі підприємства?

4.  Які є методи оцін- ки вартості основного ка- піталу?

5. Як     здійснюється фінансовий облік осно- вного капіталу?

6. Які існують принци- пи фінансового плануван- ня основного капіталу?

7 .  О х а р а к т е р и зу в а - ти фінансові коефіцієнти для аналізу використання основних доходів.

 

8.  Висвітлити фінансові заходи покращення використан- ня основного капіталу.

9. Розрахуйте вартість облігацій, якщо їх номінал складає

1000 грн, щорічний дохід – 120 грн, термін обігу – 3 роки,

ставка дисконтування – 10 \%.

?                      Запитання для роздумів та дискусій

У чому полягають проблеми обліку і планування осно- вного капіталу? Запропонуйте шляхи їх розв'язання.

i :)        Індивідуальне завдання за цією темою

1.  Ретельно підготуватися до практичної роботи № 6. Ви- хідні дані до розрахунково-аналітичної роботи студент готує самостійно.

2. Розробіть  додаткові  методи  аналізу  використання основного капіталу.

3. Підготувати задачу за цією темою.

4. З отриманих Вами даних (див. Додаток Б) обрати необ-

хідні, дослідити їх, визначити додаткові та прийняти управ-

лінські рішення з фінансового управління основним капіта-

лом.

Р.S. Виконання цього завдання є об’єктом контролю кредитно-модульної системи (модуль № 2).