Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Тема 15 основи фІнансового управлІння капІталом людини та сІм’Ї

1. Людина та сім’я: соціально-економічний аспект. Суть управління капіталом людини і сім’ї.

2. Фінансова оцінка та облік капіталу сім’ї та окремої лю- дини.

3. Фінансове планування капіталу сім’ї та людини. Про- центний бюджет.

4. Фінансовий аналіз домогосподарства та людини.

5. Фінансові заходи щодо підвищення ефективності ді-

яльності сім’ї, збільшення її вартості.

Деякі джерела інформації до теми

І. Основні джерела:

1.  Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового

Завета. – К.: Украинское библейское общество, 2001.

2.  Гребенников И. Основы семейной жизни. – М.: Про-

свещение, 1991.

3.  Зайнуллина С. Как купить квартиру, если денег почти

нет. – М.: Прогресс, 2006.

4.  Кийосаки Р., Летчен Ш. Руководство богатого Папы

по инвестированию. – Мн.: Попурри, 2004.

5.  Кийосаки Р., Летчен Ш. Квадрат денежного потока.

Руководство богатого папы по приобретению финансовой

свободы. – Мн.: Попурри, 2004.

6.  Острикова Т. Как правильно спланировать семейный

бюджет или кто положил деньги в тумбочку. – М.: Ptess, 2006.

7.  Сафин В. И. Как увидеть деньги на экране монитора.

2-е изд. – СПб.: Питер, 2007.

8.  Социология. – М.: Маркетинг, 2002.

9.  Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собствен-

ности и государства // К. Маркс, Ф. Энгельс ПСС т. 21. – М.:

Прогресс, 1964.

10.  Фауст В., Фауст М. Как выгодно себя продать / пер. с англ. – СПб.: Нева, 2003.

11. Фінанси / за ред. С. І. Юрія і В. М. Федосова. – К.: Зна- ння, 2008.

12. Чернов А. Личные финансы: доходы и расходы се- мейного бюджета. – М.: Перспектива, 1995.

ІІ. Додаткові джерела:

13. Баффет М., Кларк Д. Баффетология / пер с англ. – Мн.: Попурри, 2006.

14.  Зви Боди, Роберт Мертон Финансы. – М.: Вильямс,

2000.

15. Довгань В., Миндабаева Е. Как заработать первый мил-

лион не имея стартового капитала – М.: Олимп, Астрель, 2007.

16.  Золя Э. Деньги / пер с фр. – М.: Худ. лит., 1987.

Ділові ігри та ігрові тренажери

1. Деловая  игра  «Інвестор»  (российский  перевод  игры

«Денежный поток» Р. Кийосаки) // www.fingames.ru/index.html

2.  Деловая игра «Секреты богачей» (российский аналог

игры «Денежный поток» Р. Кийосаки) // www.fingames.ru/

index.html

3. Электронная игра «Cashflow 101, 202» // www.fingames.ru/

index.html

1. Людина та сім’я: соціально-економічний аспект.

Суть управління капіталом людини і сім’ї

Людина – це основа суспільства і джерело його багатства. Дивлячись на людину з соціально-економічної точки зору, ми відзначаємо, що вона є розумною істотою з певними фі- зеологічними якостями, знаннями, навичками, моральними засадами, волею, які вона використовує для того, щоб ство- рювати блага на землі, задовільняти потребу інших людей, повертаючи кредит суспільству і природі.

Для виконання своєї місії на землі людина прагне до об’єднання з іншими людьми. Серед об’єднань основним

природним і соціально-економічним об’єднанням є сім’я. Створення сім’ї є складним й важливим процесом. Кажуть, що справжній шлюб здійснюється на небесах, і його появу пов’язують з таким важливим поняттям, як любов.

Але сім’я – це більш широке поняття, ніж шлюб. Якщо під словом шлюб ми розуміємо легітимне встановлення ін- тимних відносин між чоловіком і жінкою, то сім’ї прита- манні також батьківство, материнство та єдність соціально- економічної діяльності (спільне ведення домогосподарства). Сім’я  відрізняється  від  шлюбу  широтою  своїх  функцій. Вона виконує, передусім, репродуктивну функцію. Якщо у подружжя немає дітей, це ще не є сім’я. Відсутність роди- ни: кровної єдності батьків і дітей, братів та сестер, – не до- зволяє говорити про те, що об’єднання чоловіка і жінки є сім’єю.

Поняття сім’ї пов’язано з виховною функцією, – це дру- га функція сім'ї. Виховання включає вплив на дитину всієї природно-біологічної та соціальної сфери, що формує мі- кроклімат сім’ї. Практика свідчить, що досвід дитини, який вона надбала в сім’ї у юному віці, є основою майбутнього ставлення людини до оточуючого середовища; природи та людства.

Третьою функцією сім’ї є господарська функція. Спіль- не ведення господарства членами сім’ї є однією з основних її характеристик. Однак треба відзначити, що спільне веден- ня господарства подружжям не робить його сім’єю без наро- дження і виховання дітей.

Крім цих функцій, сім’я виконує й інші, серед яких гедо- нистична, рекреаційна, психотерапевтична тощо.

Природа наділила людину певними якостями (їх можна розглядати як своєрідний капітал), за допомогою яких вона може існувати, виконувати свою місію на Землі і збільшува- ти блага на ній. Крім фізичних даних, здібностей, інтелек- ту, кожна людина може володіти майном та правами на його використання, а саме: землею, будівлями, автотранспортом, грошима тощо, тобто основним і оборотним капіталом. На рис. 15.1 відображена класифікація капіталу, який може на- лежити людині та сім’ї.

До людського капіталу слід віднести не тільки фізеоло- гічні, морально-психологічні якості, інтелектуальні здібнос- ті членів сім’ї, а й певні традиції та звичаї, духовний світ лю- дини. Сама людина є капіталом, і їй потрібно управляти со-

бою. Практика свідчить, що це управління є найбільш склад- ною сферою менеджменту, у тому числі і фінансового.

Капітал сім'ї

 

Людський (мати, батько, діти, бабусі, дідусі

– їх здоров'я, знання, досвід, традиції сім'ї тощо)

Основний (будинки, квартири, довгострокові фінансові вкладення, автомобілі, побутова техніка, комп'ютери, права на майно тощо)

Оборотний (гроші, короткострокові вкладення, одяг, взуття, їжа, домашній інвентар)

 

 

Власний         Позиковий

Рис. 15.1. Класифікація капіталу сім’ї

Тому   проблема   фінансового   управління   людиною   і сім'єю – це важлива проблема в фінансовому менеджменті.

Фінансове управління капіталом сім’ї та окремої люди- ни – це управління людиною (сім'єю) та всіма ресурсами, якими вона володіє, на основі знань про гроші та про їх ефек- тивне використання. Метою такого управління є створення благ в суспільстві і задоволення потреб людства.

2. Фінансова оцінка та облік капіталу сім’ї та окремої людини

Фінансова оцінка капіталу людини та сім’ї здійснюється на основі відомих принципів та методів (див. тему: «Оцін- ка та облік вартості активів у фінансовому менеджменті»).

Світове багатство щороку зростає на 8-10 \%, і більше його третини припадає на 0,7 \% родин у світі. За індексом нерівності  розподілу соціальних і матеріальних благ Україна посідає 79 місце зі 191 країни.

Оцінка людського капіталу є найбільш складною пробле- мою у оцінці. Заробітна плата та доходи, що створює лю- дина, відображають вартість її послуг; однак вартість люди- ни загалом, а тим більше дитини, оцінити дуже складно (ця проблема буде розглянута у четвертому питанні). Оцінка ж оборотних засобів є найлегшою (порівняно з оцінкою осно- вного та людського капі-

 

талу) справою.

Ведення          домашньо-

го господарства (як і біз-

несу) потребує обліку на-

явних активів. Цей облік

здійснюється за загальни-

Треба все, що належить Вам в цьому

світі (як рухомоме, так і нерухоме майно) внести в окрему книгу.

«Трактат о счетах и записях» Лука Пачоли, 1494 р.

 

ми принципами і методами обліку (що були розглянуті в темі

4). Ведення обліку дає можливість ефективно вести домаш-

нє господарство, здійснювати фінансове планування, аналіз

діяльності домогосподарства та приймати обґрунтовані рі-

шення з підвищення ефективності домогосподарства. Об-

лік може здійснюватися як з використанням паперових но-

сіїв інформації, так і за допомогою електронних записів у

комп’ютері (більш детально див. книгу Сафина В. «Как уви-

деть деньги на экране монитора»).

3. Фінансове планування капіталу сім’ї та людини.

Процентний бюджет

Однією з найбільш важливіших складових фінансового менеджменту сім’ї є планування. Фінансове планування по- винно починатись ще тоді, коли людина готується розпоча- ти свою трудову діяльність (або нещодавно це зробила). Не- обхідно визначити, які саме блага людина зможе дати лю- дям, і на основі цього спрогнозувати розмір грошового пото- ку, який вона зможе отримати.

Перший етап фінансового планування. При фінансово- му плануванні людина повинна визначити, які послуги вона може запропонувати на ринку, оцінити їх конкурентоздат- ність та очікувану заробітну плату (ціну послуг, що вона пропонує). Вхідний грошовий потік буде залежати від якос- ті і кількості праці, від того, наскільки людина може і прагне задовільнити споживачів. Якщо планування стосується гро- шових надходжень приватного підприємця, то слід визна-

 

 

чити якість, ціну, обсяг ринку продукції, яку він пропонує, тощо. Якщо планування стосується найманого працівника, то при плануванні грошового потоку слід виходити з його особистих,  профе-

 

Д. Дольче і С. Габбана про гроші

Вони дозволили нам зробити багато речей, яких ми ніколи не зуміли б, коли б не мали грошей. Завдяки їм ми змогли вирости і набути досвіду, який нас збагатив.

сійних якостей і зді- бностей задовільни- ти потреби підпри- ємства.

Вхідний грошо- вий потік можна розглядати з точки зору  принципу  до- в і р и – в і д п о в і д а л ь - ності. Зокрема, під- приємство довіряє працівнику виконан-

 

ня певних службових обов'язків за умови його відповідаль- ності за результати роботи. Підприємцю довіряють спожи- вачі, купуючи його продукцію і оцінюючи якість товарів чи послуг, що він пропонує на ринку. Зазвичай, підприємниць- ка діяльність дає можливість створювати більше благ, ніж робота за наймом. Це обумовлено тим, що підприємець, по- перше, контролює більші ресурси, і, по-друге, крім товарів і послуг, він створює робочі місця для людей.

Вхідний грошовий потік, що створює підприємець, є основою подальшого планування запозичення коштів. Існує вираз: «гроші породжують гроші». Якщо підприємець отри- мує нормальний грошовий потік, то він може його ще збіль- шити за рахунок отримання банківського кредиту (або пози- чок інших кредиторів) і використати ці кошти на розвиток бізнесу. Якщо ж підприємець отримує мало, то його можли- вості збільшити оборот і прибутки за рахунок позикового ка- піталу значно менші.

Другий етап особистого фінансового планування перед- бачає планування створення сім’ї.

При створенні сім’ї здійснюється планування початково- го капіталу (це доцільно робити так само, як і при створенні підприємства). Подружжя можна розглядати як засновників домогосподарства: вони мають певні накопичення і роблять пайові внески, що формують фонд («статутний фонд»), який необхідний для початку діяльності сім’ї. Цей фонд доцільно використати для придбання житла та іншого майна, що не-

обхідне для створення сім’ї. Людина повинна одружуватись у віці, коли вона має певну матеріальну основу і, найголовні- ше, усвідомлює своє призначення на Землі.

Фінансове планування створення сім’ї починається з ви- значення життєвого простору сім’ї, тобто з місця проживан- ня майбутнього подружжя (житла). Житло можна отримати або шляхом купівлі (придбання у власника) на ринку, або на умовах оренди. Житло має (порівняно з середніми дохода- ми фізичних осіб) дуже високу вартість, тому купівля житла здійснюється, зазвичай, за допомогою внесених заощаджень та іпотеки.

Економічна ситуація, що склалася в Україні у 2008 році, не була сприятливою для придбання житла населенням. Це обу- мовлено високою вартістю житла при відносно низьких дохо- дах і високих процентних ставках за кре-

дит. Показники платоспроможності DCR та LTV свідчать,  що для більшості насе- лення України іпотека сьогодні не доступ- на. Тому молоді сім'ї часто звертаються до батьків (або інших родичів) за допомо- гою. Звичайно, батьки, якщо можуть, то прагнуть допомогти дітям.

Держава сьогодні теж допомагає мо-

лодим сім’ям і одиноким молодим людям (до 35 років). В Україні створено Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який дає можливість молодим людям скориста- тись пільговими іпотечними кредитами.

При купівлі житла за допомогою іпотеки треба мати пев- ну грошову суму, яка відповідає певній частці від ринкової вартості житла (початковий внесок при іпотеці). Ця сума, за- звичай, планується батьками або молодою людиною ще до одруження. Якщо подивитися на ці процеси з точки зору кре- дитних відносин, можна сказати, що діти вступають в кре- дитні відносини з батьками: батьки їм довіряють як близь- ким людям і кредитують на батьківських засадах, але так чи інакше, їх відносини вимірюються за допомогою грошей. За- звичай, батьки не вимагають від дітей повертати гроші (та- ким способом вони нібито «дарують» кошти своїм дітям), але діти завжди повинні пам’ятати про свої зобов’язання перед батьками і прагнути їх виконати в той чи інший спо-

сіб. Ось чому батькам слід виховувати своїх дітей так, щоб вони прагнули розраховуватись за своїми зобов’язаннями. І при фінансовому плануванні людина повинна розраховувати

 

Якщо вам здається, що до вас нікому немає діла, спробуйте раз-другий пропустити сплату повернення позики під заставу вашого будинку.

як витрати на повернення боргів стороннім особам, так і витрати з повернення боргів своїм родичам.

При плануванні витрат

 

на придбання автотранспорту, побутової техніки тощо, – людина будує грошові потоки на принципах довіри—від- повідальності, нормованих витрат та збалансованості над- ходжень та видатків у сім’ї.

Придбання різних активів повинно відповідати потре- бам сім'ї та здатності сім’ї задовільняти потреби ринку. По- рушення цього принципу може завдати шкоди сім’ї, – спо- живання завжди повинно бути нормованим.

Фінансове планування сім’ї передбачає, окрім придбання основних фондів, також їх підтримання і розвиток. Для цьо- го бажано створювати спеціальні фонди, у тому числі за до- помогою банківських депозитів. Заощадження можуть бути здійснені на різні цілі, приміром на придбання і ремонт жит- ла; освіту; заощадження на купівлю авто, побутової техніки; на подарунки.

АКБ «Аркада« впроваджує  різні програми, спрямовані на соціально-економічну  підтримку  населення, серед яких про- грами з фінансування придбання житла, отримання освіти, додаткового пенсійного забезпечення.

Реалізація цих програм  здійснюється  з використанням фонду банківського  управління,  який забезпечує поєднання цільових заощаджень населення з довгостроковим іпотечним кредитуванням (див. додаток Д).

Заощадження, з одного боку, ми можемо розглядати, як формування грошових фондів, а з іншого – як кредититуван- ня інших суб’єктів господарювання. Кожна сім’я, людина повинні прагнути до взаємокредитування.

Оборотний капітал (одяг, їжа) також може формуватися за рахунок накопичень подружжя та їх батьків, однак, зазвичай, його купують за рахунок поточних надходжень. Придбання оборотного капіталу планується в процесі існування сім’ї.

Які надходження може мати сім’я? Структура доходів пе- ресічної сім’ї у розвинених країнах така: 60 \% займає заро- бітна плата, допомога та інші подібні виплати – 15 \%, про- центи по вкладах і дивіденди складають 16 \%, доходи від підприємницької діяльності – 8 \%. Але у кожному конкрет- ному випадку ці показники можуть варіювати.

ху

 

вартонруЗвичайно, при плануванні треба прагнути до збільшення вхідних грошових потоків. Для цього слід дотримуватись правила «золотого ланцюжка» (див. рис. 15.2).

остіЗак3          4

2          5

1

Рис. 15.2. Принципова схема правила «Золотого ланцюжка»

1) отримав (маєш);

2) давай (виготовляй, продавай, допомагай);

3) нормативно споживай;

4) позичай;

5) надавай ресурси в кредит.

Для збільшення власних грошових потоків треба актив- но будувати відносини з оточуючим середовищем, що базу- ються на довірі. Тому дуже важливо бути особисто відпо- відальним. Особиста від-

 

повідальність у фінансах об'єктивно відображаєть- ся   здатністю   отримува- ти  стабільний  грошовий

Працюємо, щоб допомогти людині та її

родині підвищити якість життя

Банк «Аркада»

 

дохід. Для цього потрібно таке. По-перше, мати високі мо- ральні якості. По-друге, бути компетентним у своїй справі (конкурентоспроможним). Високі досягнення можливі лише тоді, коли людина робить ту справу, яка для неї є цікавою,

яку вона любить. Саме тоді людина зможе себе найбільш по- вно реалізувати. По-третє, необхідно глибоко вірити у свої можливості, в успіх своєї справи, прагнути до якісного її ви- рішення. Важливо мати відчуття «фінансової незалежнос- ті», основою якого є впевненість у тому, що грошовий потік, який створює людина, відповідає її здібностям задовольня- ти потреби людей, створювати довірчі відносини з оточую- чим середовищем. Цей потік є основою для взаємокредиту- вання і нормованого спо-

 

Ми можемо підвищити Вам заробітну

плату, і притому значно. Але що Ви можете дати нашій корпорації?

Марк Джеймс, віце-президент з людських ресурсів та PR корпорації Honeywell Corporation

живання.

Найманий      працівник

повинен         розуміти,        що

його заробітна плата за-

лежить від його особис-

того  внеску  у  зростан-

ня доходів підприємства.

 

Якщо працівник може збільшити дохід підприємства, тоді він має можливості для ведення переговорів з керівництвом про збільшення заробітної плати.

Звернімось тепер до проблеми витрат сім'ї.

Батьки інвестують гроші в своїх дітей, починаючи з їх на-

родження. Ці грошові потоки є матеріальним відображенням

любові батьків до своїх близьких. Без любові гроші не мають

сили. Любов – найбільша сила на землі, любов здатна пере-

бороти все, перед любов’ю ніщо не може встояти.

Народження, виховання, навчання дітей тощо (одяг, їжа)

потребує значних коштів. Завдання батьків – створення умов

для народження здорової та потенційно багатої дитини. З са-

мого народження дитини, крім любові батьків, дитина пови-

нна отримувати достатні матеріальні і духовні блага для сво-

го розвитку. Планування коштів на ці цілі повинно здійсню-

ватися на основі найвищої взаємовідповідальності між бать-

ками і дітьми. Дитині треба давати рівно стільки благ, скіль-

ки потрібно для її найліпшого розвитку (принцип нормова-

них витрат).

Фінансове планування грошових потоків та їх спрямуван-

ня залежить від багатьох факторів, але основними з них є по-

тенційні можливості людини та умови, що склалися на рин-

ку праці.

Оскільки сьогодні нормою стає наявність у молодої лю-

дини вищої освіти, доцільно фінансувати отримання знань

на рівні вищої освіти. Світова практика свідчить, що навчан-

ня у вищих навчальних закладах здійснюється, зазвичай, за допомогою кредиту. І тому молода людина при навчанні вступає в кредитні відносини з батьками, банківськими уста- новами (іншими кредиторами) або державою, які будуються на вже відомих принципах і нормативах.

Що стосується грошових потоків від дітей до батьків, то з батьками діти, зазвичай, прагнуть будувати відповідальні відносини. При фінансовому управлінні важливо спланува- ти вихідні грошові потоки на сплату зобов’язань перед бать- ками. На жаль, грошові потоки і вся фінансово-кредитна сис- тема в суспільстві ще мало відображають природні зв’язки як між дітьми і батьками, так і між природою та людством.

Відповідно до європейських норм, забезпеченими мож- на вважати людей, які віддають на харчування не більше

20 \% від свого місячного бюджету. Проте у китайців, по- при низькі заробітки, на харчі використовується лише

10 \% доходів.

При фінансовому плануванні, крім видатків на випла- ту заборгованості за кредитом, повинні бути враховані ви- датки на одяг, комунальні платежі, транспорт, подорожі (ту- ризм) їжу, податки тощо. Крім того, важливу роль відіграють витрати на страхування (медичне страхування, страхування цивільної відповідальності, пенсійнийне страхування тощо). Страхування є одним з методів фінансового управління осо- бистими ризиками (проблема управління ризиками буде роз- глянута в темі «Основи фінансового управління ризиками»).

Крім того, до видатків сім'ї належать видатки на зовніш- нє інвестування. Кожна сім’я (людина) повинні кредитувати інших людей: таке кредитування здійснюється як за допомо- гою фінансових посередників (приміром, банків), так і шля- хом безпосереднього придбання акцій та облігацій. Інвесту- вання також може здійснюватись у інші активи, приміром, інвестування нерухомості (придбання житла з метою надан- ня в оренду або з метою подальшого продажу).

При фінансовому плануванні доцільно структурувати бюджет сім’ї. Визначення структури доходів і витрат сі- мейного бюджету підвищує ефективність фінансового пла- нування  сім’ї.  Прикладом  структури  сімейного  бюджету

може бути відсотковий бюджет середньостатистичної сім’ї у США (див. табл. 15.1).

 

 

Відсотковий бюджет середньостатистичної сім’ї США

Таблиця 15.1

 

 

Вхідні грошові потоки

\%

Вихідні грошові потоки

\%

Заробітна плата

(допомога)

 

60

 

Податки

 

15

 

Доходи від депозитів і цінних паперів

 

12

Страхові внески

10

Борг (розрахунки з кредиторами)

 

20

Доходи від під- приємницької діяльності

 

8

 

Комунальні послуги

 

15

Кредит (платна позика)

20

Їжа та одяг

12

 

Разом

 

100

Транспорт

8

Подарунки

10

Кредитування

(заощадження)

 

10

Разом

100

 

Складання відсоткового бюджету має позитивне психо- логічне значення для людини. (Дохід завжди стовідсотко- вий, і це може розглядатися як показник забезпеченості лю- дини. Будь-який дохід цілком, на 100 \%, покриває витрати. Цей підхід сприяє формуванню відчуття фінансової гармо- нії у людини, почуття стабільності і незалежності, – що, сво- єю чергою, сприяє творчості, розумовій праці і професійно- му зростанню людини).

Незважаючи на всі позитивні моменти, що містить фі- нансове планування, спланувати всі витрати дуже важко. Крім того, людина є живою істотою і вона іноді приймає незаплановані рішення, – це, зокрема, стосується і видат- ків, що не передбачені у бюджеті. Для покриття витрат, що не передбачені у фінансовому плані, можна скористатись

кредитними коштами. Якісна кредитна історія, довіра бан- ку до людини, зазвичай, відображаються в її можливостях отримати кредит.

Виходячи із закону вартості, важливо, щоб всі матеріаль- ні,   грошові   та   нематеріальні   активи   сім’ї   обертали- ся і створювали додаткову вартість. Всі активи, які не- потрібні  сьогодні  або  є  застарілими,  повинні  бути  про- дані  або  реалізовані  іншим  чином.  Оновлення  капіта- лу, придбання нового, більш ефективного і якісного є умо- вою зростання вартості активів сім’ї та окремої людини.

4. Фінансовий аналіз домогосподарства та людини

Фінансовий аналіз використання капіталу сім’ї здійсню- ється на основі інформації, що відображається у різних фі- нансових формах, зокрема у бюджеті сім'ї. Структурний аналіз активів сім'ї дає можливість оцінити частку, яка при- падає на певний вид активів, та її динаміку, а структурний аналіз доходів і витрат – резерви економії і можливі шляхи збільшення доходів.

При оцінці вартості сім'ї доцільно використати коефіці- єнт зростання вартості сім’ї (він визначається як відношен- ня вартості сім’ї сьогодні до її початкової вартості). Зростан- ня вартості сім’ї протягом тривалого періоду свідчить про ефективність діяльності сім'ї.

Але при оцінці діяльності сім’ї слід виходити не тільки зі зростання вартості ма-

 

теріальних  ресурсів,  але й  зі  зростання  здоров'я та інтелектуального ста- ну членів сім'ї. Виміряти

цей актив в грошах не просто.

Фінансова культура орієнтує нас на

збільшення вартості.

Майкл Саткліф

 

Дитину можна розглядати як об'єкт довгострокового вкладання коштів сім'ї. Вартість цих вкладень повинна зрос- тати з часом: з ростом фізичних і духовно-розумових якос- тей дитини. При цьому основним багатством сім’ї (людини) треба вважати не її матеріальні ресурси, а здатність і праг- нення людини, сім’ї задовільняти потреби інших людей (ці якості відображають фізичний, інтелектуальний і духовний розвиток людини). Що ж стосується дорослої людини, то її

здатність створювати блага вимірюється тим грошовим по- током, який вона генерує.

Наступним етапом аналізу сім’ї є аналіз використання основного та оборотного капіталу.

5. Фінансові заходи щодо підвищення ефективності діяльності сім’ї, збільшення її вартості

На основі аналізу сім’ї розробляються фінансові заходи щодо підвищення ефективності її діяльності.

Одним з основних напрямків підвищення ефективності діяльності сім'ї є розвиток особистості членів сім'ї (зокрема їх знань, морально-вольових якостей тощо). Для цього по- трібно здійснити витрати на розвиток і вдосконалення осіб, які складають сім'ю, зокрема витрат на здоров'я, на придбан- ня освітніх послуг, на використання Інтернет, на подорожі тощо. Людина з дитинства повинна розуміти, що гроші, які вона отримує, не є метою її існування, а є лише засобом, за допомогою якого можна підготувати себе до виконання сво- їх завдань.

Звичайно, дитину слід заохочувати за допомогою гро- шової  винагороди  до  саморозвитку.  Винагогоду  можна виплачувати   як   у   готівко-

 

...щоб робили  добро,  багатилися  в добрих ділах, були щедрі та пильні.

1. Тим. 6,18.

вій формі, так і шляхом по- повнення рахунка дитини. (Проте,  слід  мати  на  увазі, що з грошима необхідно по-

 

водитись обережно, – важливо, щоб від батьків до дитини передавались не лише гроші, але й любов, довіра та відпо- відальність.)

Одним з методів підвищення ефективності використання ресурсів сім'ї є реструктуризація її активів. Наприклад, при зростанні дохідності інвестицій на фондовому ринку, слід збільшити вкладання коштів у акції підприємств.

На  всіх  етапах  функціонування  сім’ї  треба  пам’ятати, що основою багатства сім'ї є людина, її фізичні, розумові та морально-вольові якості. Тому фінансове управління сім’єю повинно бути спрямоване на народження, фізичний розви- ток, інтелектуальне і духовне виховання справді високороз- винених людей. Зрозуміло, це потребує певних грошових ви-

трат. Основним завданням має бути не зменшення витрат, а їх збільшення, однак за умови, що це збільшення буде ком- пенсоване майбутнім вхідним грошовим потоком. Важливо турбуватися про головне: прагнути якомога більше задовіль- нити потреби людини і не нашкодити природі.

 

 

Завдання для самостійної роботи

1. Студенту необхідно навчитися застосувати теорії вар- тості, нормування та грошових зобов’язань при фінансово- му плануванні діяльності сім’ї та окремої людини. Особливу увагу треба приділити складанню бюджету домогосподар- ства та його нормуванню на основі діючих принципів рин- кового середовища. Майбутньому фінансисту важливо за- своїти принципи ефективного здійснення фінансових вкла- день домогосподарством. Слід звернути увагу на особливос- ті фінансового аналізу діяльності сім’ї та визначення її рен- табельності. Важливо розглянути це питання на прикладі власної сім’ї.

2. При оцінці капіталу сім’ї бажано надати рекомендації щодо фінансової оцінки як дорослої людини, так і дитини.

3. Провести 1-2 сеанси ділової гри «Cashflow» 101 або

102 та проаналізувати її вплив на формування фінансового

мислення.

4. Знайти та проаналізувати актуальні наукові праці за

цією проблематикою.

?          Запитання та завдання для самоконтролю

1.  Розкрити призначення сім’ї через її функції.

2.  Що таке капітал сім’ї та які його види?

3.  Розкрити суть фінансового управління капіталом сім’ї

та окремої людини.

4.  Як здійснюється оцінка капіталу сім’ї?

5.  Що таке фінансове планування сім’ї?

6.  Як можна здійснювати облік капіталу сім’ї?

7.  Що таке процентний бюджет сім’ї? В чому полягає його роль при фінансовому плануванні сім'ї?

8.  Як здійснюється фінансовий аналіз діяльності сім’ї?

9.  Запрпонуйте шляхи підвищення ефективності діяльності люди-

ни та сім’ї.

?                      Запитання для роздумів та дискусій

Чи погоджуєтесь Ви з думкою американських фінансистів, що про- центний бюджет сім'ї допомагає отримати відчуття фінансової неза- лежності?

i :)        Індивідуальне завдання за цією темою

1.  Скласти відсотковий бюджет Вашої сім’ї та проаналізувати його.

2.  Провести фінансове планування придбання 2-кімнатної кварти-

ри у Вашому місті за підтримці як з боку батьків, так і з боку держави.

Р.S. Виконання цього завдання є об’єктом контролю за кредитно- модульною системою (модуль № 3).