Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Питання для контролю знань

1.  Менеджмент як галузь науки і як практика.

2.  Сучасна суть фінансового менеджменту та його місце

у загальній системі управління господарством.

3.  Мета та завдання навчального курсу «Фінансовий ме-

неджмент».

4.  Функції фінансового менеджменту.

5.  Фінансовий механізм управління та його елементи.

6.  Забезпечення фінансового менеджменту.

7.  Теорія нормування та її застосування при управлінні

господарством.

8.  Закон вартості та її принципи використання у фінансо-

вому менеджменті.

9.  Суть та закон грошей в управлінні суб’єкта господа-

рювання.

10.  Застосування математичних функцій грошей у фінан-

совому менеджменті.

11. Загальні  теоретико-методологічні  засади  управління

господарством та їх особливості у фінансовому менеджменті.

12.  Кредит: його суть та принципи, що застосовуються у фінансовому менеджменті.

13.  Суть теорії грошових зобов’язань та її значення для фінансового менеджменту.

14.  Нормування обігу власних зобов’язань на макро– та мікрорівнях.

15.  Ліквідність грошових зобов’язань, принципи та мето-

ди її підвищення.

16.  Фінансові інструменти підвищення ліквідності гро-

шових зобов’язань.

17.  Стандартизація  як  шлях  до  підвищення  обігу  та

управління грошовими зобов’язаннями.

18.  Сутність та види фінансового планування та прогно-

зування.

19.  Принципи та методи фінансового планування та про-

гнозування.

20.  Фінансове  планування  вхідних  грошових  потоків

підприємства.

21.  Фінансове планування вихідних  грошових потоків.

22.  Фінансове планування прибутку та його розподілу.

23.  Бюджетування як вид фінансового планування.

24.  Особливості фінансового планування вартісних пото-

ків у матеріальній та нематеріальній формах.

25.  Капітал підприємства: поняття та види. Сутність фі-

нансового управління основним капіталом.

26.  Економічна суть основного капіталу, його класифіка-

ція, структура та динаміка.

27.  Фінансова оцінка та облік основного капіталу.

28.  Фінансове планування основного капіталу.

29.  Фінансовий аналіз використання основного капіталу.

30.  Фінансові заходи щодо покращення розвитку та вико-

ристання основного капіталу.

31.  Суть, класифікація та фінансова структура оборотно-

го капіталу.

32.  Сутність та значення фінансового управління оборот-

ним капіталом.

33.  Фінансова оцінка та облік оборотного капіталу.

34.  Фінансове планування та нормування оборотного ка-

піталу.

35.  Фінансовий  аналіз  використання  оборотного  ка-

піталу.

36.  Система тотального управління грошима.

37.  Фінансові заходи щодо підвищення ефективності ви-

користання оборотного капіталу.

38.  Людський капітал та фінансове управління ним: суть

особливості та значення.

39.  Особливості  фінансової  оцінки  вартості  та  обліку

людського капіталу на підприємстві.

40.  Фінансове планування людського капіталу.

41.  Фінансовий аналіз роботи персоналу підприємства.

42.  Фінансові заходи щодо підвищення ефективності ро-

боти працівників підприємства.

43.  Інвестиції та фінансове управління ними: суть та зна-

чення.

44.  Фінансова оцінка та облік інвестицій на споживання

та зовнішнє кредитування.

45.  Фінансове планування засновницьких інвестицій, ін-

вестиційного споживання та зовнішнього кредитування.

46.  Фінансово-інвестиційний аналіз.

47.  Фінансові заходи щодо підвищення ефективності ін-

вестиційної діяльності.

48.  Людина і сім’я: їх капітал та суть фінансового управ-

ління ним.

49.  Фінансова оцінка та облік капіталу сім’ї та окремої

людини.

50.  Фінансове  планування  капіталу  сім’ї  та  людини.

Процентний бюджет.

51.  Фінансовий  аналіз  діяльності  домогосподарства  та

окремої людини.

52.  Фінансові заходи щодо підвищення ефективності ді-

яльності сім’ї.

53. Ресурси комерційного банку: суть, види та структура.

54.  Управління власним капіталом комерційного банку.

55.  Управління  залученими  та  запозиченими  коштами

комерційного банку.

56.  Управління активами комерційного банку.

57.  Особливості фінансового управління ресурсами стра-

хової компанії.

58.  Держава як апарат фінансового управління в країні.

59.  Грошова-кредитна політика держави – основа фінан-

сового управління.

60. Фінансова оцінка та облік суспільних ресурсів у країні.

61.  Приватизація суспільного майна та роздержавлення

майнових прав.

62.  Фінансове планування суспільних ресурсів. Публічні фінанси.

63.  Фінансовий аналіз використання ресурсів у країні та роботи державного апарату.

64.  Фінансове           регулювання  соціально-економічними процесами в країні.

65.  Ризик, його види та фінансове управління ним.

66.  Фінансове управління ризиками підприємств банків

та страхових компаній.

67.  Фінансове управління ризиками сім’ї.

68.  Фінансове управління ризиками держави.

69.  Система  інформаційного  забезпечення  фінансового

менеджменту.

70.  Джерела інформації. Принципи та методи роботи з

нею у фінансовому менеджменті.

71. Технічні засоби та програми забезпечення фінансового

менеджменту в сім’ї, на підприємстві та у державі.

72.  Значення фінансової оцінки та обліку майна у фінан-

совому менеджменті, їх суть та види.

73.  Теорія грошової оцінки вартості та її генезис.

74.  Організація оціночної діяльності в Україні.

75.  Принципи формування та оцінки ринкової вартості

активів.

76.  Підходи та методи грошової оцінки вартості різних

видів активів.

77.  Вартість підприємства та бізнесу: суть та порядок ви-

значення.

78.  Принципи, методи, форми фінансового обліку та звіт-

ність на підприємстві.

79.  Особливості фінансового обліку та оцінки в державі

та домогосподарстві.

80.  Підвищення вартості господарства як завдання фі-

нансового менеджменту.

81. Інвестиції та управління ними: суть та значення.

82. Фінансова оцінка та облік інвестицій на споживання

та зовнішнє кредитування.

83. Фінансове планування засновницьких інвестицій, ін-

вестиційного споживання та зовнішнього кредитування.

84. Фінансовий аналіз інвестицій.

86. Фінансові заходи щодо підвищення ефективності ін-

вестиційної діяльності.

87.  Суть  понять  «структура  капіталу»  та  «оптимізація

структури капіталу».

88. Принципи  та  нормативи  фінансового  планування

структури капіталу.

89. Аналіз структури капіталу.

90. Фінансові заходи щодо оптимізації структури ка-

піталу.

91.  Сутність  фінансового  дослідження,  види  та  етапи

здійснення.

92. Інформаційне забезпечення фінансового дослідження.

93. Принципи та методи фінансового дослідження.

94.  Фінансове  дослідження  економічних  відносин  під-

приємства зі споживачами.

95. Фінансовий аналіз економічних відносин підприєм-

ства з кредиторами.

96. Фінансовий аналіз дотримання підприємством прин-

ципу нормованих витрат.

97. Фінансовий синтез як метод визначення здатності під-

приємства задовольняти потреби ринку.

98. Криза на  підприємстві, суть та види.

99. Сутність антикризового фінансового управління та

його етапи.

100. Прогнозування та грошова оцінка несистемної кри-

зи підприємства.

101. Планування антикризових фінансових заходів:

а) на етапі попередження кризи.

б) на етапі дії кризи.

102.  Аналіз  ефективності  антикризового  фінансового

управління.

103. Основні  фінансові заходи щодо зменшення впливу

управління системної (екзогенної) кризи підприємства.

104. Принципи та напрямки використання електронних

інформаційних  технологій  у  фінансовому  управлінні  під-

приємством.

105. Огляд ринку програмних продуктів.

106. Cпеціалізоване програмне забезпечення для фінан-

сового аналізу «Фінансовий калькулятор».