Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Частина І мета та завдання навчального курсу «фІнансовий менеджмент»

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу «Фінансовий менеджмент» є оволодіння студентами теоретичними знаннями і прак- тичними навичками з найкращого задоволення потреб лю- дини на основі знань про гроші, законів та принципів ви- користання грошей, і, як наслідок цього, отримання до- ходу та зростання вартості господарства (сім’ї, підприєм- ства, країни).

Завдання навчального курсу

Після засвоєння курсу студенти повинні знати і вміти:

а)  застосовувати знання економічних законів та принци-

пів у фінансовому управлінні господарством;

б)  використовувати фінанси для забезпечення системно-

го підходу у розв’язанні таких завдань:

  фінансова оцінка ринків та визначення вартості ре-

сурсів;

  фінансовий облік матеріальних та нематеріальних

активів;

  фінансове планування та прогнозування діяльності

суб’єктів господарювання (людини, підприємства та дер-

жави);

  фінансовий моніторинг та фінансовий аналіз діяль-

ності суб’єкта економічних відносин;

  застосування фінансових заходів впливу на діяльність

суб’єкта  господарювання  з  метою  збільшення  його  дохо-

дів та зростання вартості господарства (сім’ї, підприємства,

країни).

Найважливіше завдання фінансового менеджменту полягає в тому, щоб майбутній фахівець знав, як створювати постійні грошові потоки та збільшувати їх, як формувати довіру з боку кредиторів і фінансову незалежність.

Опис навчального курсу та його зміст

Вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» базується на фундаментальних знаннях з таких дисциплін: «Економічна теорія», «Гроші та кредит», «Фінанси», «Фінанси підпри- ємств», «Бюджетна система», «Податкова система», «Фі- нансовий аналіз», «Страхування», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Банківські операції», «Фінан- совий ринок» тощо. Менеджери застосовують на практиці всі знання, які були напрацьовані не тільки в природничих, але і в гуманітарних та соціальних науках: психології, філо- софії, економіці, історії, етиці тощо (див. П. Друкера).

Цей курс є базовим для планування магістерських спец- курсів, різних магістерських програм, зокрема: «Фінансове планування сім’ї», «Фінансове управління країною», «Деве- лоперство», «Фінансовий менеджмент підприємства» тощо.

Зміст навчального курсу відображений в теоретичних пи- таннях, що виносяться для написання курсових та контроль- них робіт, а також у практичних завданнях та самостійній роботі студентів.

Навчання базується на безпосередньому тривалому спіл- куванні слухача з викладачем в аудиторії (не менше 70 \% усього аудиторного навантаження) та творчій самостійній роботі.

В таблиці 1 наведена орієнтовна структура залікового кредиту.

Таблиця 1

Орієнтовна структура залікового кредиту

 

 

Модулі та номера тем

Час, у відсотках

Обгово- рення теми

Виконання практичних занять

 

Самост. робота

Індив.- творча робота

Модуль 1. Теми 1-3

 

18

 

18

 

30

 

50

Модуль 2. Теми 4-13

 

58

 

58

 

40

 

30

Модуль 3. Теми 14-17

24

24

30

20

Разом

100

100

100

100