Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Частина ІІ практичнІ роботи

Практичні роботи з курсу «Фінансовий менеджмент» виконуються з метою закріплення теоретичних знань та оволодіння студентами навичками фінансового управління з раціонального використання ресурсів та отримання при- бутку при прийнятному рівні ризику.

У процесі підготовки до практичних занять студенти по- винні ознайомитись з рекомендованими джерелами інфор- мації, опрацювати теми, з яких проводяться практичні за- няття, суть економічних категорій і формул, необхідних для розрахунків економічних показників, підготувати індивіду- альні завдання.

Треба ґрунтовно готуватися до практичних занять, щоб правильно зробити розрахунки, проаналізувати одержані результати, висновки і дати рекомендації щодо покращення діяльності господарства. Студенти повинні захистити свої індивідуальні роботи, якщо це передбачено. Бажано прак- тичні заняття проводити у формі ігор, конкурсів, диспутів та інших активних і демократичних форм навчання.

На практичні роботи доцільно відвести 50 відсотків ау- диторних годин, проте підготовка до них повинна займа- ти 80 процентів всього часу, що відведено для навчання за

курсом.

Практична робота № 1

Тема: Фінансовий     менеджмент   та         система           його забезпечення.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення знань з теми навчального курсу.

 

 

Зміст і порядок виконання роботи

 

 

Пітер Ф. Друкер народився у 1909 р. у Відні. Навчався в Австрії та Англії. Докторський ступінь з публічного та міжнародного права отримав у Франкфуртському університеті (Німеччина). Тривалий час пра- цював економістом в  одному з міжнародних банків у Лондоні.

У  1937 вийшла його перша книга

«The End of Economic».  Книги Дру- кера, що присвячені управлінню, відомі не тільки в США, але і за ме- жами штатів, вони перекладені більш ніж на 20 мов. Пітеру Друке- ру також належать два романи та декілька томів нарисів та есе.

І. Питання для обговорен- ня (45 хв.):

• Менеджмент  як  галузь науки і як практична діяль- ність.

• Сучасна  суть  фінансо- вого  менеджменту,  його  міс- це та роль у загальній системі управління господарством.

• Складові     фінансового менеджменту та їх особли- вості.

• Мета  та  завдання  на- вчального курсу «Фінансовий менеджмент».

• Фінансовий      механізм управління та його елементи.

• Функції фінансового ме- неджменту.

• Забезпечення фінансово- го менеджменту.

ІІ. Конкурси     виконання індивідуальних завдань (45 хв.):

а)  Конкурс  на  кращу  схе- му, що відображає механізм управління ресурсами госпо- дарств у розрізі макро– та мі- крорівнів.

Практична робота № 2

Тема: Загальні   теоретико-методологічні   основи фінансового менеджменту.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення  знань  з  теорії  вартості, нормування, грошей та кредиту. Надбання практичних навичок із застосування теоретичних знань у фінансовому менеджменті.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Питання для обговорення (45 хв.):

• Теорія нормування та її застосування при управлінні господарством.

•  Закон вартості та її принципи використання у фінансо- вому менеджменті.

•  Суть та закон грошей в управлінні суб'єкта господарю- вання.

•  Застосування функцій грошей у фінансовому менедж- менті.

•  Менеджмент як складова науки управління, що ґрунту- ється на певних принципах.

ІІ. Конкурс виконання індивідуальних завдань (45 хв.):

а) конкурс на кращий асоціативний малюнок, що відо- бражає сучасні теорії у фінансовому менеджменті;

б)  конкурс тестів за темою 1 і 2 навчального курсу.

Практична робота № 3

Тема: Теорії кредиту та обігу грошових зобов’язань та їх використання у фінансовому менеджменті.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення  теоретичних  знань  та вироблення практичних навичок.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Питання для обговорення (45 хв.):

•  Кредит: його суть та принципи застосування.

 

Гроші – це кредит першого рівня

•  Суть теорії грошових зобов’язань.

•  Нормування  обігу  власних  зобов’язань  на

макро– та мікрорівнях.

•  Ліквідність грошових зобов’язань, принци-

пи та методи її підвищення.

•  Фінансові інструменти підвищення ліквід-

ності грошових зобов’язань.

•  Стандартизація як шлях до підвищення обі-

гу та управління грошовими зобов’язаннями.

ІІ.  Конкурс на кращий фінансовий механізм

з підвищення ліквідності грошових забов’язань,

які запропоновані студентами.

Практична робота № 4

 

 

Тема: Оцінка та облік вартості активів у фінансовому менеджменті.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення теоретичних знань та виро- блення практичних навичок з оцінки ресурсів підприємств, їх обліку та оцінки бізнесу.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Питання для обговорення (25 хв.):

•  Суть фінансової оцінки майна та майнових прав, мета,

значення та види фінансової оцінки.

• Організація оціночної діяльності в Україні.

 

 

•  Принципи та методи грошової оцінки рин-

кової вартості активів.

•  Суть фінансового обліку майна та майно-

вих прав.

•  Принципи та методи фінансового обліку.

•  Фінансова звітність, її форми подання та

використання.

•  Оцінка вартості господарства та бізнесу та

її значення у фінансовому менеджменті.

ІІ.  Розв’язання практичних завдань (65 хв.).

Задача 1. Оцінюється двоповерховий цегля- ний будинок під офіс (на 10.10.2001 р.), розта-

шований в районі Подолу. Для аналізу парних продажів ви- значено аналог: окремий цегляний двоповерховий будинок, розташований в центрі міста. Аналог був проданий за 125

000 у.о. У базі даних є такі пари об’єктів-аналогів:

 

п/п

Місцезнаход- ження об’єкта

Фізичні характеристики об’єкта

Ціна продажу (у.о).

1

Подол

Одноповерховий блочний будинок під офіс

48 000 (на 5.09.01)

2

Центр

Одноповерховий блочний будинок під офіс

114 000 (на 7.07.01)

3

Центр

Двоповерховий цегляний будинок під магазин

130 000 (на 10.08.01)

4

Подол

Двоповерховий цегляний будинок під магазин

90 000

(на 29.06.01)

 

Розрахувати ймовірну ціну об’єкта, використовуючи ме- тод парних продажів.

Задача  2.  Визначити  ринкову  вартість  квартири  (на

3.03.2006 року), розташованої у районі «Харківський». Квар-

тира знаходиться у будинку, побудованому у 1985 р., і має за-

гальну площу 65 м2. Для оцінки були підібрані такі об’єкти-

аналоги (об’єкти, які були продані в термін до 3 місяців від

дати оцінки).

Об’єкт 1. Квартира загальною площею 70 м2, розташова- на у районі «Святошин». Будинок побудовано у 1980 р., на- явний ремонт – витрати на ремонт становлять близько 350 дол. США за 1 м2. Дата продажу – три місяці від дати оцін- ки. Ціна продажу – 135 000 дол. США.

Об’єкт 2. Квартира загальною площею 64 м2, розташована у районі «Харківський». Будинок побудовано у 1976 р. Ціна продажу – 75 000 дол.США, дата продажу – три місяці від дати оцінки.

Об’єкт 3. Квартира загальною площею 65 м2, розташова- на у районі Подолу. Дата продажу – один місяць з дати оцін- ки, ціна продажу – 112 000 дол. США. Будинок побудовано у 1970 році.

Протягом останнього року ціни на житло зростали в се- редньому  на  4  \%  щомісяця.  Квартири  в  районі  «Свято- шин» дорожчі за розташовані в районі «Харківський» в се- редньому на 30 \%, однак дешевші за розташовані в районі

«Подол»на 10 \%.

Задача 3.  Необхідно   оцінити   вартість   бізнесу   (на

22.09.2008 року), що має постійний валовий дохід 15 000 тис.

грн на рік. В банку даних є така інформація щодо об’єктів,

проданих протягом останніх трьох місяців:

 

 

Аналог

Ціна продажу

(тис. грн)

Валовий дохід

(тис. грн)

Підприємство «Альфа»

80 000,0

16 000,0

Підприємство «Мрія»

95 000,0

17 500,0

Підприємство «Люкс»

65 000,0

13 500,0

 

Задача 4. Визначити вартість об’єкту на 10.09.2008 року. Об’єкт застави (нерухомість) дає чистий операційний до-

хід в розмірі 120 000 дол. за перший рік, після цього плану- ється, що він буде зростати на 5 \%. Період володіння стано- вить 5 р. до моменту продажу об’єкта на ринку за 1 150 000 дол. (по закінченні 5-го р.). Ставка дисконтування 23 \%.

Задача 5. Необхідно оцінити ринкову вартість облігації на 17.08.2008 року, зі строком обертання 3 роки, номіналь- ною вартістю 500 грн, з дохідністю 15 \% при ставці дискон- тування 12 \%.

Задача 6. Оцінити ринкову вартість заставного майна на

22.10.2008 року, що складається з приміщення складу (загаль-

на площа 600 м2) і офісної будівлі (загальна площа 350 м2).

Місячна орендна плата в розрахунку на 1 м2  становить: для

офісної будівлі 1300 грн на місяць; для складського приміщен-

ня – 300 грн на місяць (платежі здійснюються у безготівко-

вій формі, тобто суми вкладені включно з ПДВ). Всі витра-

ти по утриманню приміщень покладаються на орендаря. Фак-

тичний вік офісної будівлі становить 20 р., а складського при-

міщення – 25 р. Прогнозний період до закінчення терміну еко-

номічного життя від дати оцінки: для офісної будівлі 40 р., для

складського приміщення – 75 р.

Дані для розрахунку безризикової ставки:

 

 

Назви банку

Річна ставка по депозитах для юридичних осіб у доларах США

Приватбанк

10

Райфайзенбанк Аваль

9

Укрсоцбанк

9

 

Надбавки за ризик інвестицій у нерухомість визначені в розмірі 7 \%, а надбавка за територіальний ризик –  6 \%.

Задача 7. Дати оцінку фінансовому стану підприємства і визначити його вартість на початок і кінець звітного періоду. Спрощений баланс підприємства на початок періоду

 

 

Актив

Сума, тис. грн.

 

Пасив

Сума, тис. грн.

І Необоротні активи, в т.ч. основні засоби:

 

І  Власний капітал, в т.ч.

 

– залишкова вартість

2200

Статутний капітал

1950

– первісна вартість

3500

Нерозподілений прибуток

100

– знос

1300

ІІ Довгострокові зобов’язання, в т.ч.

 

Довгострокові фінансові інвестиції

300

–  д о в го с т р о ко в і кредити банків

300

ІІ  Оборотні  активи  в т.ч.

Запаси:

 

ІІІ  Поточні зо- бов’язання, в т.ч.

 

– виробничі запаси

250

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)

1775

– незавершене виробництво

80

Поточні зобов’я- зання за розра- хунками, в т.ч.

 

Продовження табл.

 

– готова продукція

100

– з бюджетом

50

Векселі одержані

200

– з позабюджет- них платежів

20

Дебіторська забор- гованість за товари, роботи, послуги

1000

– зі страхування

10

Дебіторська забор- гованість за іншими розрахунками, в т.ч.

 

– з оплати праці

15

– з бюджетом

30

– за іншими розрахун- ками

40

Грошові кошти та їх еквіваленти

20

Разом

4220

Разом

4220

 

За  звітний  період  було  вироблено  продукції  на  суму

3200 тис. грн. Основні засоби підприємства складаються з

виробничих і складських приміщень залишковою вартістю

1 млн грн, офісної будівлі залишковою вартістю 500 тис. грн

та обладнання вартістю 700 тис. грн. Залишки виробничих

запасів на складі зменшились на 50 тис. грн, а готової про-

дукції – на 30 тис. грн. Кредиторська заборгованість за това-

ри (роботи, послуги) була зменшена на 300 тис. грн.

Скорочений звіт про фінансові результати за звітний пе-

ріод (рік)

 

Стаття

Сума, тис. грн

Дохід від реалізації продукції

3000

Податок на додану вартість

500

Чистий дохід від реалізації продукції

2500

Собівартість реалізованої продукції

1800

Валовий прибуток

700

Продовження табл.

 

Адміністративні витрати

150

Витрати на збут

250

Фінансові доходи

20

Фінансові витрати

50

Податок на прибуток

55

Чистий прибуток (збиток)

165

 

Інші (не уточнені вище) дані передбачаються як такі, що лишились без змін протягом року.

Практична робота № 5

Тема: Фінансове планування та прогнозування діяль- ності підприємства.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення теоретичних знань та виро- блення практичних навичок зі складання фінансових планів з діяльності господарства.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Питання для обговорення (20 хв.):

•  Сутність та види фінансового планування та прогнозу-

вання.

•  Принципи та методи фінансового планування та про-

гнозування.

•  Фінансове планування вхідних грошових потоків під-

приємства.

•  Фінансове планування вихідних грошових потоків.

•  Фінансове планування прибутку та його розподілу.

•  Бюджетування як вид фінансового планування.

•  Особливості фінансового планування вартісних потоків

у позагрошовій формі.

ІІ.  Розв’язання практичних завдань (35 хв.).

Задача № 1. Скласти річний фінансовий план на 1.01.2010 року на основі фінансової звітності та використання методу

«процента від продажів».

Таблиця 1

Фінансова звітність ВАТ «Обрій» за 2003–2005 рр.

 

Зведений звіт з фінансових результатів (тис. грн)

 

2007 р.

 

2008 р.

 

2009 р.

Обсяг продажів

200,00

240,00

288,00

Собівартість реалізованої продукції

110,00

132,00

158,00

Валовий прибуток

90,00

108,00

129,00

Загальні, адміністративні витрати і витрати на реалізацію продукції

30,00

36,00

43,00

Прибуток до виплати процентів і податків

60,00

72,00

86,40

Затрати на виплату процентів

30,00

45,21

64,04

Податки

12,00

10,72

8,94

Чистий прибуток

18,00

16,07

13,41

Дивіденди

5,40

4,82

4,02

Зміни акціонерного капіталу

12,60

11,25

9,39

Зведені баланси (тис. грн.)

Гроші та їх еквіваленти

12,00

14,40

17,28

Рахунки до отримання

48,00

57,60

69,12

Товарно-матеріальні запаси

60,00

72,00

86,40

Основні засоби

600,00

720,00

864,00

Активи

720,00

864,00

1036,80

Рахунки до оплати

36,00

43,20

51,84

Короткострокові зобов’язання

221,40

246,95

501,72

Довгострокові зобов’язання

150,00

150,00

150,00

Акціонерний капітал

312,00

323,85

333,24

Зобов’язання

407,40

540,15

703,56

Задача № 2.

Підприємство має такі витрати:

постійні – 300 000 грн;

змінні витрати на один виріб – 25 грн.

Планується реалізувати продукції 10 000 шт. за ціною

75 грн.

Сплануйте загальний прибуток при змінах у діяльності

фірми: витрати на рекламу зростуть на 30 000 грн, змінні ви-

трати на виріб зменшаться на 1 грн, реалізація – збільшить- ся на 700 штук виробів.

ІІІ. Ярмарок фінансових планів студентів за вибраним напрямком бізнесу (35 хв.).

Практична робота № 6

Тема: Фінансове   управління   основним   капіталом підприємства.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення теоретичних знань та виро- блення практичних навичок з використання методики управ- ління основним капіталом та її вдосконалення.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Експрес-опитування по темі (15 хв.).

•  Капітал підприємства: поняття та види.

•  Економічна суть основного капіталу та його класифі-

кація.

•  Фінансова оцінка та облік основного капіталу.

•  Фінансове планування основного капіталу.

•  Фінансовий аналіз використання основного капіталу.

•  Фінансові заходи щодо покращення розвитку та вико-

ристання основного капіталу.

ІІ.  Самостійна розрахунково-аналітична робота (75 хв.).

1.  У процесі виконання роботи студенти повинні визна-

чити:

а)  Структуру основних виробничих фондів на початок і

кінець звітного року. Розрахунки внести в табл. 1.

Таблиця 1

 

 

п/п

 

Вид основних фондів

На початок року

На кінець року

Вартість, тис. грн

Структу- ра, \%

Вартість, тис. грн

Структу- ра, \%

1

Будівлі

 

 

 

 

2

Споруди

 

 

 

 

Продовження табл.

 

3

Передавальні пристрої

 

 

 

 

4

Силові машини і устаткування

 

 

 

 

5

Робочі машини і устаткування

 

 

 

 

6

Вимірювальні та регулюючі прилади, пристрої та лабораторне устаткування

 

 

 

 

7

Електронно- обчислювальні та інші ма- шини для автоматичної обробки інформації, інше контор- ське (офісне) обладнання і приладдя

 

 

 

 

8

Автомобільний транспорт і ін- вентар

 

 

 

 

9

Виробничий інструмент

 

 

 

 

10

Інші            основні фонди, інвентар

 

 

 

 

11

Офісні меблі і конторське обладнання

 

 

 

 

 

б)  Питому вагу активної і пасивної груп основних фон- дів. Розрахунки звести в табл. 2.

Таблиця 2

 

п/п

Група основних фондів

Питома вага, \%

Відхилення,

+,–

на початок року

на кінець року

1

Активна

 

 

 

2

Пасивна

 

 

 

 

в)  Суму амортизаційних відрахувань за звітний період. Розрахунки звести в табл. 3.

Таблиця 3

 

 

п/п

 

Вид основних фондів

Балансова вартість

на початок звітного періоду, тис. грн

 

Річна норма амор- тизації,

\%

Сума аморти- заційних відра- хувань, тис. грн

1

Будівлі

 

 

 

2

Споруди

 

 

 

3

Передавальні пристрої

 

 

 

4

Силові машини і устаткування

 

 

 

5

Робочі машини і устаткування

 

 

 

6

Вимірювальні та регулюючі прилади, пристрої та лабо- раторне устаткування

 

 

 

7

Електронно-обчислювальні та інші машини для автома- тичної обробки інформації, інше конторське (офісне) обладнання і приладдя

 

 

 

8

Автомобільний транспорт і інвентар

 

 

 

9

Виробничий інструмент

 

 

 

10

Інші основні фонди, інвентар

 

 

 

11

Офісні меблі і конторське обладнання

 

 

 

г) Показники використання основних виробничих фон- дів – фондовіддачу, фондоємність і ріст фондовіддачі, порів- няно з базисним роком.

д)  Вплив на фондовіддачу структури основних виробни- чих фондів у звітному році та темпів росту продуктивності праці і фондоозброєності праці (визначивши продуктивність і фондоозброєність праці та темпи їх росту).

е)  Вплив фондовіддачі на обсяг товарної продукції і собі- вартість продукції.

ж)  Відносну економію капітальних вкладень за рахунок росту фондовіддачі.

2.  Проаналізувати завдання та запропоновану методику з управління основним капіталом.

Звіт з практичної роботи має включати:

1)  формулювання мети практичної роботи;

2)  вихідні дані та розрахунки, виконані відповідно до по-

ставлених завдань;

3)  аналіз одержаних показників, висновки та пропозиції

за запропонованою методикою;

4)  свої пропозиції щодо вдосконалення методики з фі-

нансового управління основним капіталом.

Вихідні дані для виконання практичної роботи № 1:

Таблиця 4

 

 

п/п

 

Вид основних фондів

Балансова вартість на початок періоду, (тис. грн.)

 

Введено з 1.08

 

Вибуло з 1.05

1

 

2

3

4

5

1

Будівлі

 

3855

 

 

2

Споруди

 

540

 

 

 

3

Передавальні пристрої

 

310

 

 

 

4

Силові машини і устаткування

 

360

 

 

 

5

Робочі машини і устаткування

 

3529

 

128

 

55

 

6

Вимірювальні та регулюючі прилади, пристрої та лабора- торне устаткування

 

320

 

17

 

7

Продовження табл. 4

 

 

7

Електронно-обчис- лювальні та інші машини для автома- тичної обробки ін- формації, інше кон- торське (офісне) об- ладнання і приладдя

 

538

 

48

 

23

 

8

Автомобільний транспорт і інвентар

 

290

 

25

 

9

 

9

Виробничий інструмент

 

175

 

22

 

8,9

 

10

Інші основні фонди, інвентар

 

12,5

 

2,8

 

1,8

 

11

 

Офісні меблі і кон- торське обладнання

 

38,5

 

2,3

 

0,5

 

1.  Середньорічна вартість основних виробничих фондів у базисному році 9818 тис. грн.

Обсяг виробництва у базисному році склав 27 018 тисяч гривень. У звітному році обсяг виробництва зріс на 3,36 \%.

Чисельність працюючих

у базисному році – 755 осіб.

у звітному році – 758 осіб.

Примітка. Недостатні вихідні дані кожен студент визначає для себе са- мостійно.

Практична робота № 7

Тема: Фінансове  управління  оборотним  капіталом підприємства.

Кількість годин: 2.

Мета роботи: Закріплення теоретичних знань та виро- блення практичних навичок з фінансового управління обо- ротним капіталом.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Експрес-опитування по темі (15 хв.):

•  Суть, класифікація та фінансова структура оборотного

капіталу.

•  Сутність та значення фінансового управління оборот-

ним капіталом.

•  Оцінка та облік оборотного капіталу.

•  Фінансове планування та нормування оборотного капі-

талу.

•  Фінансовий аналіз використання оборотного капіталу.

•  Система тотального управління грошима.

•  Фінансові заходи щодо підвищення ефективності вико-

ристання оборотного капіталу.

ІІ.  Аналіз       виконання      індивідуальної           розрахунково-

аналітичної роботи, яка була запропонована студентам на са-

мостійну підготовку (30 хв.).

ІІІ. Фінансовий тренінг. Підприємство торгує будівель- ними матеріалами. Запропонуйте різні схеми використання цінних паперів з метою збільшення обігу оборотного капі- талу (45 хв.).

Практична робота № 8

Тема: Фінансове управління людським капіталом на підприємстві.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: закріплення теоретичних знань та виро- блення практичних навичок з фінансового управління персо- налом підприємства.

Зміст і порядок виконання роботи

1.  Експрес-опитування по темі (15 хв.).

•  Суть фінансового управління людським капіталом.

•  Принципи нормування людського капіталу у фінансо-

вому менеджменті.

•  Фінансові нормативи з управління персоналом підпри-

ємства.

•  Функції  та  принципи  грошей,  що  використовуються при фінансовому менеджменті людським капіталом.

ІІ.  Дискусія по темі:

Соціологія грошей та фінансова поведінка людини.

Практична робота № 9

Тема: Структура капіталу та її оптимізація.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріпленння теоретичних знань та на- буття практичних навичок з оптимізації структури капіталу підприємства.

Зміст і порядок виконання роботи

I. Експрес-опитування (15 хв.)

•  Структура капіталу та її динаміка.

•  Оптимізація  структури  капіталу:  суть  та  етапи  здій-

снення.

•  Принципи планування структури капіталу.

•  Нормування структури капіталу підприємства.

•  Сутність правила фінансового левереджа.

II.        Презентація і обговорення звітів студентів щодо оптимізації структури ВАТ «Хлібзавод» (75 хв.)

Практична робота № 10

Тема: Фінансове дослідження діяльності підприємства.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення теоретичних знань та набут- тя практичних навичок щодо фінансового дослідження ді- яльності підприємства.

Зміст і порядок виконання роботи

I. Експрес-опитування (15 хв.)

•  Сутність фінансового дослідження.

•  Етапи фінансового дослідження.

•  Система інформаційного забезпечення фінансового до-

слідження.

•  Принципи фінансового дослідження.

•  Методи фінансового дослідження.

•  Показники фінансового дослідження відносин  підпри-

ємства споживачами.

•  Показники  фінансового  дослідження  відносин  під-

приємства кредиторами.

II.        Розв’язання тестових завдань (10 хв.).

III.  Фінансове дослідження відносин ВАТ «Хлібзавод»

зі споживачами та кредиторами (65 хв.).

Практична робота № 11

Тема: Антикризове фінансове управління підприєм- ством.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення теоретичних знань та набут- тя практичних навичок з антикризового фінансового управ- ління підприємством.

Зміст і порядок виконання роботи

1. Експрес-опитування (15 хв.)

•  Криза, суть та види.

•  Підходи прогнозування криз.

•  Формалізовані методики прогнозування криз.

-•  Неформалізований пишний підхід щодо прогнозуван-

ня криз.

•  Фінансові заходи щодо попередження кризи.

•  Оцінка несистемної кризи підприємства.

•  Зміст плану фінансової санації підприємства.

•  Оцінка ефективності антикризового фінансового управ-

ління.

•  Основні  фінансові  заходи  щодо  зменшення  впливу

системної (екзогенної) кризи підприємства.

ІІ. Презентація і обговорення індивідуальних звітів щодо виявлення ознак кризового стану підприємства ВАТ «Хліб- завод» та фінансових заходів їх запобігання.

Практична робота № 12

Тема: Основи фінансового менеджменту інвестиціями на підприємстві.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення теоретичних знань та виро- блення практичних навичок з фінансового управління інвес- тиціями.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Експрес-опитування по темі (15 хв.):

•  Інвестиції та управління ними: суть та значення.

•  Фінансова оцінка та облік інвестицій на споживання та

зовнішнє кредитування.

•  Фінансове планування засновницьких інвестицій, ін-

вестиційного споживання та зовнішнього кредитування.

•  Фінансовий аналіз інвестицій.

•  Фінансові заходи щодо підвищення ефективності інвес-

тиційної діяльності.

ІІ.  Розв’язання задач (15 хв.):

Практична  ситуація.  Організація  міні-пекарні  вартістю

200 тис. грн. має за прогнозними розрахунками принести

впродовж 5 р. щорічний чистий прибуток у 66 тис. грн.

Чи є цей проект доцільним? Відповідь обґрунтуйте розра-

хунками, якщо ставка дисконту складає 50 \%.

Задача. Очікувані доходи (надходження) і витрати коштів відповідно до інвестиційного проекту показані наведеній в нижче таблиці. Витрати першого року є інвестиційними, по- дальші – експлуатаційними. Ставка дисконтування прогно- зується як 10 \% для всіх 5 р. життя проекту.

Визначити:

1.  Чисту приведену вартість проекту.

2.  Термін окупності та коефіцієнт прибутковості.

(тис. грн)

 

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Надходження (Pt)

500

1000

1000

800

Витрати

But

1500

Bet

200

Bet

400

Bet

350

Bet

200

ІІІ.  Ярмарок аналітично-розрахункових робіт студентів з інвестування бізнес-проектів ( 60 хв.).

Практична робота № 13

Тема: Використання  електронних  інформаційних технологій у фінансовому менеджменті підприємством.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: Закріплення теоретичних знань та на- буття практичних навичок у використанні програм Microsoft Excel при фінансовому дослідженні підприємства.

Зміст і порядок виконання роботи

I.          Експрес-опитування (10 хв.)

•  Напрямки  використання  електронних  інформаційних

технологій у фінансовому менеджменті.

•  Принципи  використання  електронних  інформаційних

технологій у фінансовому менеджменті.

•  Порядок роботи з фінансового дослідження ВАТ «Хліб-

завод» за допомогою програми Microsoft Excel «Фінансовий

калькулятор».

II.   Практична робота на комп’ютері з використанням програми Microsoft Excel «Фінансовий калькулятор» при фі- нансовому дослідженні ВАТ «Хлібзавод».

Практична робота № 14

Тема: Управління ресурсами комерційного банку та страхової компанії.

Кількість годин – 4.

Мета роботи. Закріплення теоретичних знань та виро- блення практичних навичок з управління ресурсами комер- ційного банку та страхової компанії.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Опитування студентів по темі (25 хв.):

•  Ресурси комерційного банку: суть, види та структура.

•  Управління власним капіталом комерційного банку.

•  Управління залученими та запозиченими коштами ко-

мерційного банку.

•  Управління активами комерційного банку.

•  Особливості управління ресурсами страхової ком-

панії.

ІІ.  Розв’язання задач та практичних ситуацій (65 хв.).

Задача 1. Визначити майбутню вартість через два роки депозиту на 1800 дол., якщо річний процент становить 25 \% і нараховується щомісячно.

Задача 2 . Конкуруючий у регіоні «Банк А» реалізує акції номінальною вартістю 1,70 грн за ринковою вартістю 1,87 грн при позичковому проценті 35 \%.

Який фіксований процент по дивідендах повинен забез- печити АКБ «Банк Б», щоб конкурувати з «Банком А»?

Задача 3. Проаналізувати баланс комерційного банку та розрахувати показник прибутковості: процентну маржу, чис- ту процентну маржу та чистий спред.

 

Активи

Пасиви

 

Показник

 

сума мл грн

Середня ставка

\%

 

Показник

 

сума мл грн.

Середня ставка

\%

1. Кредит

670

25

1. Строкові депозити

125

22

2. Цінні папери

370

28

2. Депозити та кредити інших банків

450

18

3. Інші працю- ючі активи

125

27

3. Кошти до запитання

520

22

4.  Непрацюючі активи

155

-

Капітал

225

-

Разом

1320

 

 

1320

 

 

Задача   4.   Розмір     капіталу          комерційного            банку

5100 тис. грн, у тому числі розмір основного капіталу –

2900 тис. грн.

Активи банку:

 

п/п

 

Назва активу

Сума

(тис. грн)

Коефіцієнт ризику

(\%)

1

Кошти в касі

83,0

0

2

Дорожні чеки

16,9

0

3

Кошти в НБУ

259,6

0

4

Цінні папери уряду

20187

0

5

Цінні папери місцевих органів влади

29,5

20

6

Кошти в інших банках

3545

50

7

Кредити під гарантії уряду

4125

10

8

Кредити інші

45108

100

9

Векселі

1201

100

10

Основні фонди

5823

100

11

Акредитиви

4307

100

12

Іпотечні зобов’язання

2000

50

 

На скільки треба збільшити власний капітал КБ за умо- ви зростання обсягів кредитування підприємств (ст. 8) на

20 \%.

Практична робота № 15

Тема: Основи фінансового управління капіталом лю- дини та сім’ї.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: закріплення теоретичних знань та виро-

блення практичних навичок з фінансового управління капі-

талом людини та сім'ї.

Зміст і порядок виконання роботи

1.  Опитування слухачів (45 хв.).

•  Людина з соціально-економічної точки зору.

•  Суть сім’ї через її функції.

•  Капітал сім’ї та його види.

•  Суть  фінансового  управління  капіта- лом сім’ї та окремої моделі.

•  Оцінка капіталу сім’ї.

•  Суть фінансового планування сім’ї.

•  Процентний бюджет сім’ї.

•  Суть поняття «Золотий ланцюжок».

•  Фінансовий аналіз діяльності сім’ї.

•  Фінансові   заходи   щодо   підвищення ефективності діяльності людини та сім’ї.

ІІ.  Розв’язання          практичних    завдань

(45 хв.).

1. Сплануйте придбання власного житла

(квартири чи будинку):

а)  на  ринкових  засадах  за  допомогою

іпотеки;

б)  на умовах Програми уряду України з

підтримки придбання та будівництва (рекон-

струкції) житла молодими сім’ями та одино-

кими молодими громадянами.

 

Роберт Кійосакі, видатний сучасний фінансист, майстер з фінансового управління людиною і сім’єю

 

 

2. Практична ситуація:

Ви маєте 5000 грн. і є можливість обрати варіант вкладен-

ня коштів (інвестування).

Варіант № 1.

Інфляція в країні складає 9 \%.

Депозитний банківський вклад зростає на 12 \% в рік.

Податок на прибуток 25 \%.

Варіант № 2. Інфляція – 9 \%. Дивіденди з акції – 30 \%.

Ризик неповернення коштів – 8 \%. Податок на прибуток – 25 \%.

Варіант № 3.

Інфляція – 9 \%.

Дохід з облігації державної позики – 15 \%.

Податок на прибуток – 25 \%.

Сплануйте вкладення власних коштів.

Практична робота № 16

Тема: Основи фінансового управління в країні.

Кількість годин – 2.

Мета роботи: закріплення теоретичних знань та вироб- лення практичних навичок з фінансового управління країною.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Опитування слухачів (35 хв.).

•  Основне завдання державного управління в країні.

•  Суть фінансового державного управління в країні.

 

 

• Складові фінансового управління в країні.

•  Суть правила Уорбертона-Фрідмена.

•  Суспільні ресурси в країні.

•  Фінансова оцінка суспільних ресурсів.

•  Фінансовий облік суспільних ресурсів та

прав на них.

• Принципи приватизації суспільного майна.

•  Норми планування суспільних ресурсів.

•  Нормативи  планування  суспільних  ре-

сурсів.

•  Наукові  принципи  та  нормативи  вико-

нання бюджету країни.

ІІ.  Розв’язання тестового завдання (15 хв.).

 

 

Мілтон Фрідман – видатний фінансист, основоположник теорії фінансового управління країною

ІІІ.  Обговорення      дискусійного питання

(45 хв.).

Які перетворення потрібно зробити в Украї-

ні, щоб грошові потоки, які створює людина та

підприємство, найбільшою мірою відповідали їх

призначенню і здатності нести блага людству?

Практична робота № 17

 

 

Тема: Фінансове управління ризиками.

Кількість годин – 2.

Метароботи:Закріплення теоретичних знань та вироблення практичних навичок з фінансового управління ризиками.

Зміст і порядок виконання роботи

І.  Питання для обговорення (25 хв.):

•  Ризик, його види та фінансове управління ним.

•  Фінансове управління ризиками в державі.

•  Фінансове управління ризиками підприємств, банків та

страхових компаній.

• Фінансове управління ризиками сім’ї та окремої людини.

ІІ.  Розв’язання практичних завдань (25 хв.):

Задача 1. Акціонерне товариство випустило 500 облігацій номіналом 1000 грн. Визначити їх забезпеченість.

Вихідні дані

 

Актив

тис. грн

Пасив

тис. грн

Основні засоби

20 000

Статутний фонд

25 000

Нематеріальні активи

 

5000

Розрахунок з оплати праці

 

8000

Виробничі запаси

4000

Довгострокові позики

5000

Розрахунки з учасниками

 

10 000

Короткострокові кредити

 

7000

Поточні рахунки

4000

 

 

 

 

Прибуток (збиток)

2000

Баланс

43 000

Баланс

43 000

 

Задача № 1. КБ «Діалог» сформував резерв під можли- ві збитки від операції з цінними паперами на інвестиції на суму 13456 грн.

Визначити правильність формування резерву під операції з цінними паперами на інвестиції КБ «Діалог», якщо у порт- фелі банку на інвестиції є безстрокові цінні папери з нефік- сованими доходами за такими даними:

 емітент ВАТ «Азот»;

 вид цінного паперу – прості акції;

 номінал – 100 грн;

 кількість – 500 акцій;

 банк володіє 15 \% сукупної суми акцій, що перебува-

ють в обігу;

 середній чистий прибуток емітента після оподатку- вання за останні 3 роки 70 000 грн;

 капітал емітента – 400 000 грн;

 ставка KIBOR на 90 днів – 20 \% річних;

 

 

 емітент працює 4 роки з часу держав-

ної реєстрації, має позитивний аудиторський

висновок за попередній рік діяльності, бізнес-

план, відсутні факти несплати та несвоєчас-

ної сплати нарахованих процентів за боргови-

ми зобов’язаннями.

Задача №2. КБ «Імідж» сформував резерв

під можливі збитки від операцій із цінними

паперами на інвестиції на суму 2560 грн.

Визначити  правильність  формування  ре-

зерву  під  операції  з  цінними  паперами  КБ

«Імідж», якщо у портфелі банку на інвестиції

є облігації з дохідністю 15 \% річних у кількос-

ті 20 шт. номіналом 500 грн, строк обертан-

ня 3 роки.

 

Роберт К. Мертон –

відомий фінансист, фахівець з фінан- сового управління ризиками

Ставка KIBOR на 90 днів – 12 \%. Емітент облігацій АТ «Каскад» існує 10 років, ауди- торський висновок діяльності АТ «Каскад» відсутній, підприємство не має стабільної ди- наміки фінансових показників, збиткова ді- яльність за попередній рік, наявність фактів

 

несвоєчасного погашення боргових цінних паперів.

Задача № 3. Оцінити ризик у відсотках і грошовому ви- разі для банка з іпотечної позики при умові вартості заста- ви 100 тис. грн, LTV = 70 \%. Позичальник має кредитну істо- рію – «задовільно».

3. Ярмарок – вікторина індивідуальних завдань, що під- готовлені студентами у процесі самостійної роботи (40 хв.).