Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

АнотацІя

О. Т. Євтух

О. О. Євтух

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ МАГІСТРІВ І НЕ ТІЛЬКИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2011

УДК 336.012.23(075.8)

ББК 65.290-93я73

Є 27

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/188Г-600 від 06.08.2010)

Рецензенти:

Дзюблюк О. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківсь-

кої справи Тернопільського національного економічного університету;

Єрмошенко М. М. – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Національної академії управління; Корнєєв В. В. – доктор економічних наук, професор, заступник завідувача відділом досліджень розвитку та регулювання фінансових ринків ІЕПр НАН України; Крупка М. І. – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техні- ки України, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредитуЛьвівського на- ціонального університету імені Івана Франка.

Євтух О. Т., Євтух О. О.

Є 27 Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 456 с.+CD.

ISBN 978-611-01-0139-4

Це навчально-методичне видання є новим та суттєво відрізняється від існуючих видань як за змістом, так і за методикою викладу матеріалу. Видання ґрунтується на сучасних еко- номічних теоріях і фінансових практиках. Посібник розширює простір навчального курсу, та включає в себе такі теми, як: «Основи фінансового управління  капіталом людини та сім’ї»,

«Основи фінансового управління країною» тощо.

Вивчення фінансового менеджменту з використанням посібника дає можливість за-

своїти найголовніше: принципи обігу грошових зобов’язань та їх взаємозв’язок з кількісними

показниками на всіх рівнях господарської діяльності, починаючи від сім’ї і закінчуючи дер-

жавою.

Уважний читач знайде для себе корисним не тільки зміст посібника, але й запро-

поновану в ньому методику навчання.

Видання є базовим і створює основу для розробки спецкурсів різних магістерських про-

грам, зокрема з девелоперства, фінансового планування сім’ї, фінансової оцінки господарства,

фінансового менеджменту країни тощо.

Зміст книги містить новітні технології інтерактивного навчання. Видання роз-раховане

на викладачів університетів, слухачів магістерських програм, фінансистів-практиків і всіх тих,

хто цікавиться сучасними фінансами.

 

 

ISBN 978-611-01-0139-4

УДК 336.012.23(075.8)

ББК 6.290-93я73

© Євтух О. Т., Євтух О. О., 2011

© Центр учбової літератури, 2011

 

Ця книга не тільки для магістрів, але й для всіх тих, хто прагне пізнати глибинну сутність фінансів.

Фінменеджмент щодня вчимо, фінансів суть пізнаємо. Фінанси – гроші це чи ні,

чи це відносини одні.

Щоб підприємством управляти, нам необхідно гроші мати.

А щоб пізнати грошей суть, нам треба функції їх осягнуть.

Гроші постійно інформують: хто, де і що купують, покажуть, в чому справи суть, до праці всіх нас підштовхнуть.

Вони задовольнять потребу,

якщо віддати їх тому, кому це треба.

Вони ростуть, ростуть, ростуть,

коли їх ще раз обернуть.

Щоб ефективно споживати, процес цей треба нормувати. Не обійтися без кредитування:

кредит покращує людини існування,

а щоб кредити надавати, людині треба довіряти.

І треба знати, розуміти,

що без законів й норм нам не прожити.

Тому, щоб ефективно працювати, глибинну суть їх маємо пізнати.

Хардіна Олена

слухач-магістр спеціальності «Фінанси»

Полтавського університету споживчої

кооперації України, 2007 р.