Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Вступ

Ще одне видання з фінансового ме- неджменту… Для чого?  Все вже  дав- но відомо, написано багато … – ска- же читач і буде частково правий. Пра- вий тому, що підручників з досліджува- ної теми написано багато. Але він буде лише частково правий, тому що фі- нансова наука – далеко ще не є завер- шеною.

Спробуємо разом, шановний чита- чу, подивитися  на гроші і, побачивши нове, використати його в пізнанні та в управлінні нашим життям.

Гроші є унікальним засобом пізнання та управління про- цесами та явищами у соціально-економічному житті людини.

Використавши  здатність  грошей  передавати  інформа- цію про все, чого вони «торкаються», ми можемо пізнава- ти людину, досліджувати діяльність підприємства, держави. Ця інформація завжди об’єктивна і придатна як для науко- вого аналізу, так і для практичної діяльності суб’єкта гос- подарювання. За допомогою грошей ми оцінюємо активи та зобов’язання, обліковуємо їх, плануємо нашу діяльність та аналізуємо її. Стимулююча функція грошей дає можливість впливати на господарські процеси економічними методами.

Сучасні гроші є кредитом; вони здатні створювати, під- тримувати та розвивати довірчо-відповідальні відносини у суспільстві.

Все це говорить про те, що гроші є основою ефективно- го управління соціально-економічними процесами. Однак практика свідчить, що нам бракує знань про гроші, а фінан- сова наука ще потребує подальшої розробки.

Сучасний студент повинен бути творчою особистостіс- тю. Його освіта не закінчується вивченням підручників1, –

1 Прим. авт. Зміст і методика цього посібника є тільки спробою заклас- ти опорні знання для активізації творчого, самостійного мислення майбут- ніх магістрів, пошуку ними нових підходів, форм та інструментів сучасно- го фінансового управління.

тобто коло його інтересів повинно бути значно ширшим. Зо- крема, йому слід опрацьовувати новітні теорії та наукові по- гляди, що викладені в монографіях та публікаціях у науко- вих періодичних виданнях.

Все це визначило структуру даного методичного посіб- ника.

Суттєві моменти, які відрізняють це видання від багатьох інших праць з фінансового менеджменту, такі.

По-перше, посібник ґрунтується на сучасних теоріях вар- тості та нормування. Новою є викладена в посібнику теорія грошових зобов’язань, що вирізняє основні закономірності обігу кредитних ресурсів.

По-друге, посібник відрізняється тим, що фінансовий ме- неджмент розглянуто не тільки як процес управління грошо- вими потоками, а як управління всіма ресурсами за допомо- гою грошей та на основі знань про гроші. Навчальний курс включає в себе теоретико-методологічні засади управління основним і оборотним капіталом, людським капіталом, ін- вестиціями та ризиками.

По-третє, фінансовий менеджмент в посібнику не об- межується підприємством, він закладає основи фінансового управління на рівні сім’ї (домогосподарства), страхової ком- панії, банківської установи та на рівні держави.

По-четверте, в роботі пропонується розглядати фінансове управління на всіх етапах: починаючи з оцінки та обліку ре- сурсів, а після цього переходити до планування, контролю та моніторингу, аналізу та застосування фінансових заходів по- кращення діяльності суб’єкта господарювання.

По-п’яте, посібник спрямований на розвиток ерудиції майбутніх магістрів. У ньому запропоновані практичні за- вдання, спрямовані на розвиток та активізацію асоціатив- ного мислення студентів. Передбачені ділові ігри, конкурси, презентації, диспути. Багато індивідуальних завдань побудо- вано за принципом «завдання для завдання», в процесі яких слухач вчиться самостійно встановлювати собі завдання та займає активну позицію на заняттях. Певні завдання побудо- вані за принципом «надлишку інформації», коли треба з ве- ликої кількості різної інформації вибрати ту, що необхідна для вирішення проблеми.

Авторський навчальний посібник «Фінансовий менедж- мент» передбачає зв’язок теоретичних положень з практич- ною діяльністю суб’єктів господарювання.

Вивчення курсу здійснюється за трьома основними на- прямами: обговорення теми в аудиторії, самостійна робота та виконання практичних завдань.

Зміст курсу органічно поєднує новітні аспекти з тради- ційними підходами, які були відпрацьовані у вітчизняних і зарубіжних університетах. Ми прагнули викласти мате- ріал таким чином, щоб у студента було задіяне як логічно- абстрактне, так і образне мислення. Все це дає можливість ширше подивитись на сучасні проблеми економіки, викорис- товуючи нові аспекти фінансового менеджменту.

Цей курс є базовим і закладає підґрунтя для вивчення спецкурсів за різними магістерськими програмами: «Фінан- сове планування сім’ї», «Фінансове управління в країні»,

«Девелоперство», «Фінансовий менеджмент підприємства»

тощо.

Зміст посібника пройшов апробацію на багатьох науково-

практичних конференціях (в Києві, Санкт-Петербурзі, Луць-

ку, Сумах, Алушті), а також при викладанні фінансових дис-

циплін  у  Волинському  національному  університеті  імені

Лесі Українки, Полтавському університеті споживчої коо-

перації України, Таврійському національному університеті

імені В. Вернадського та Академії банківської справи Націо-

нального банку України.

Ще однією особливістю видання є те, що формат книжки

робить її не лише посібником, а конспектом-посібником. За

рахунок раціонального розміщення тексту кожен користувач

має можливість робити примітки та нотатки за кожною те-

мою навчального курсу.

Автори висловлюють подяку людям, які допомогли ство-

рити навчальний посібник. Передусім, дякуємо співзасновни-

кам підприємства Linton, Агроінвест, Inko, панам Кшиштофу

Стемпеню і Даріушу Ковальському (Польща), з якими декіль-

ка років працював співавтор підручника (Євтух О. Т.) Співп-

раця з цими бізнесменами сприяла усвідомленню дії осно-

вних принципів фінансів на рівні підприємства та сім'ї.

Велика подяка голові наглядової ради комерційного бан-

ку  «ЗахідІнкомбанк»  пану  Василю  Гаврилишину,  голові

Правління АКБ «Аркада« пану Костянтину Паливоді та за-

ступнику голови наглядової ради Національного банку Укра-

їни пану Валерію Альошину за обмін досвідом з фінансово-

го управління країною, банківською системою та окремим

банком.

Суттєвим внеском у зміст та методику викладу матеріалу навчального посібника стали знання, що були отримані ав- торами при навчанні в бізнес-школі при університеті Онта- ріо (Канада).

Ми також дякуємо директору центру соціальних дослі- джень при МГУ ім. М. Ломоносова професору Юрію Осипо- ву (м. Москва) та філософу, мистецтвознавцю Сергію Тру- сову (м. Санкт-Петербург), погляди яких сприяли вдоскона- ленню наших знань.

Суттєвий вплив на зміст та методику викладу матеріалу мали знання, отримані при вивченні праць відомих еконо- містів, зокрема таких, як Давид Юм, Альфред Маршал, Ар- тур Ф. Хайєк, Гаріктон Емерсон, Франсуа Кене та інших, а також сучасних – Мілтон Фрідман, Пітер Друкер, Рольф Єн- сен, Роберт Мертон, Майкл Саткліф, Френсіс Фукуяма. Крім того, виклад матеріалу спирався на праці вітчизняних фахів- ців, зокрема Олександра Барановського, Остапа Василика, Анатолія Гальчинського, Валерія Гейця, Андрія Гриценка, Миколи Єрмошенка, Анатолія Мазаракі, Тамари Смовжен- ко, Віктора Федосова, Сергія Юрія.

У свій час Мілтон Фрідман написав книгу «Якщо б гро- ші заговорили». На нашу думку, гроші «розмовляють», тільки треба навчитися їх слухати і розуміти, про що вони говорять.

Цей посібник є спробою сприяти читачеві у активіза- ції його мислення та у розкритті сутності сучасних фінан- сів з метою більш ефективного управління людиною та всі- ма процесами, що пов’язані з нею.

Вересень 2010 р