Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

РекомендацІЇ щодо пІдготовки творчих завдань з фІнансовоЇ проблематики та Інтерактивних форм навчання

Авторський навчальний посібник передбачає підготов- ку слухачами  художніх образів з фінансової проблемати- ки та їх презентацій. Доцільність цієї роботи обумовле- на тим, що вона сприяє розвитку гармонійного мислення, яке поєднує абстрактно-логічне з образним уявленням фі- нансів.

У першому модулі слід підготувати власний вірш, ма-

 

 

люнок або фотографію (фільм) з фінансової

проблематики.

Презентація художніх образів з фінансо-

вої проблематики може бути проведена в ау-

диторії або на сцені в актовому залі.

Малюнки та фотографії можуть бути пока-

зані в аудиторії або у виставковому залі.

Власні твори також можна презентувати

за допомогою комп’ютерних засобів.

У другому модулі слухачі можуть взяти

участь у діловій грі: «Фінансове управлін-

ня підприємством». Ділову гру доцільно пре-

зентувати в аудиторії або у актовому залі на

«День фінансиста».

У третьому модулі рекомендовано підго-

 

тувати виставу-мініатюру з фінансових про- блем в державі, або в сім’ї, у страховій компа- нії тощо. Показ вистав-мініатюр бажано про- вести під час Турніру Активних, Знаючих, Ініціативних (ТАЗІ). По закінченню курсу ба- жано організувати та провести читацькі кон-

Якщо Ви займаєтесь творчим мисленням – розвивайте свої почуття

Леонардо да Вінчі

 

ференції або обговорення кінофільмів з фінансових проблем.

Для посилення художньо-образного мислення доціль-

но під час навчання здійснити екскурсії в театри, музеї,

галереї за місцем розсташування вищого навчального за-

кладу.

 

 

В шкільні класи необхідно внести більше радості, в університети – більше свобо- ди, більше танцю, більше поезії, більше творчості, більше розуму.

Шри Раджниш

Приклади художньо-творчих образів з фінансової проблематики

За лісами, за морями, Десь далеко серед гір, Є країна Нормування, Де нема ніяких бід.

Всі щасливі там, здорові, У достатку, як в раю, Завжди світить ясне сонце, У гармонії живуть.

Всі дивуються навколо

І не можуть зрозуміть,

Як вдається їм так жити

І кругом добро творить?

Ну а мешканці країни, Посміхаючись усім,

Кажуть,  що секрет єдиний – Все нормовано для всіх.

Починалося все з того,

Що знання з'явились в них,

Про природу та суспільство,

І про гроші та кредит.

Сформували все в закони,

Вивели показники,

Добре все впорядкували,

Та й загалу донесли.

Норма стала королевой, А королем – Норматив, Разом в злагоді керують, Бо вся сили лише в них!

Так живуть з тих пір щасливо, Та примножують знання,

І щоб жили – не тужили, Все нормуючи щодня!

Магістр з фінансів

Ольга Скрябіна (м. Полтава)

Доцільно, щоб студенти-магістри брали активну участь в організації конкурсів, змагань, турнірів та інших заходів, які вимагають від всіх учасників творчого мислення.

Майбутні фіхівці можуть під керівництвом викладача моделювати виробничі ситуації, складати сценарії ділових ігор та кейсів.

Студенти, зазвичай, з задоволенням беруть участь у про- веденні інтелектуально-розважальних ігор з фінансового менеджменту (див. сценарій гри на СD-диску).

Зразок інформаційного  листа з нагоди проведення Турніру

Активних, Знаючих, Ініціативних (ТАЗІ) серед фінансистів

Шановні студенти

та викладачі кафедри фінансів!

Кафедра фінансів Полтав- ського   університету   спожив- чої   кооперації   України   ра- зом    з    обласним    управлін- ням освіти і науки, Полтава- Банком, Приватбанком, стра- ховими   компаніями:   «Аска»,

«Залізничні шляхи» та фірмою

«Елсіт» в рамках Тижня фінан-

систа  17-19  квітня  2007  року

проводить   Турнір   Активних,

Знаючих, Ініціативних (ТАЗІ).

Передбачається проведення:

17 квітня о 1000:

– рейтингової гри з пошуком фінансової інформації в біблі-

отеці та Інтернеті;

18 квітня о 1000:

– інтелектуальне лото з розіграшем індульгенцій (дисконтних

карток);

19 квітня о 1500:

– турніру знавців грошей та грошових відносин;

– конкурсів вистав-мініатюр та віршів з проблем сучасних

фінансів;

– за участю викладачів, студентів, майбутніх абітурієнтів та

гостей кафедри відбудеться святковий концерт.

Чекаємо Вашої активної участі. Бажаючим подати заяв-

ку на участь у конкурсі прохання до 15.04.2007 р. зателефо-

нувати на кафедру фінансів ( тел. 50-91-71).

Всі учасники будуть заохочені, а переможці отримають ма-

теріальні винагороди.

Пам’ятаймо! Гроші люблять Активних, Знаючих, Ініціативних.

Організаційний комітет конкурсу

Зразок інформаційного листа

 

 

Увага!

Увага!

Увага!

 

К о н к у р с !

Кафедра фінансів Полтавського університету споживчої кооперації разом з обласним управлінням науки і освіти з 10 лютого по 10 березня проводить конкурс серед студентів на кращу ділову гру «Ігровий тренажер» з фінансової проблематики для учнів середніх шкіл, гімназій та ліцеїв.

Презентація кращих робіт відбудеться 19 квітня на урочистих заходах, присвячених Дню Фінансиста.

Переможці будуть нагороджені грошовими преміями та почесними грамотами.

Чекаємо Вашої активної участі

Асоціативний образ кредиту магістра

з фінансів

Ірини Єленської

 

 

 

Хто сказав,

що фінансисти – це бездушні

прагматичні люди, які живуть

лише цифрами, балансами та

аналітичними звітами?!?

Ніщо людське їм не чуже, вони теж

мають почуття прекрасного, бо вони

 

 

пишуть вірші, танцюють …

Танцюють майбутні магістри

 

 

з фінансів

Фрагмент вистави- мініатюри

з фінансової проблематики

 

Асоціативні малюнки з фінансової проблематики  студентки М. Гунько (м.Сімферополь, Таврійський національний  університет ім. В.Вернадського)

Рис. 1. Теорія нормування: взаємозв’язок норм і нормативів

Рис. 2. Два погляди на вартість: як на обмежену корисність і як на суму грошей