Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

МетодичнІ  рекомендацІЇ щодо проведення дІлових Ігор з фІнансового  управлІння пІдприЄмством

Важливим завданням підготовки майбутніх фахівців у ви- щому навчальному закладі є надбання ними потрібних знань та вмінь. Однією з найперспективніших форм розвитку та- ких рис є ділові ігри.

Під час ділової гри засвоюється близько 90 \% інформа- ції з вивченої теми, і студенти набувають практичних нави- чок. Широке використання ділових ігор у вищих навчаль- них  закладах  дозволяє  зменшити  час,  відведений  на  ви- вчення  навчальних  дисциплін,  на

 

Уявлення важливіші за знання,

оскільки уявлення безмежні

Альберт Ейнштейн

30–50 \% і збільшити ефективність засвоєння навчального матеріалу. Процес навчання стає творчим і ці- кавим. Важливим є те, що під час ді-

 

лової гри можуть виникати цікаві ідеї та корисні пропози- ції, які збагачують мислення як слухачів курсу, так і керів- ника занять. Ділову гру доцільно наповнити таким змістом, щоб вона сприяла як аналітичному, так і образному мислен- ню всіх учасників. Така гра здатна підготувати ініціативних, знаючих і духовно багатих фахівців.

Формування практичних навичок з фінансового менедж- менту майбутніх фахівців повинно бути свідомим, поетап- ним процесом, основою якого є творча взаємодія керівника і слухачів.

Ділова гра з фінансового управління лісогосподарством

Доцільно ділову гру починати з передмови, яка визначить проблему, якій присвячена ділова гра.

Нижче наведено приклад такої передмови.

Бути чи не бути?

За вікном лив дощ і дув холодний вітер, прийшла осінь.

Скоро зима – період затишку, скорочення   напруженої

роботи і підготовки сил  на наступний період, і можна

було б директору підприємства трішки розслабитись, якби не нарада, з якої він щойно повернувся. Його думки відповідали погоднім умовам за вікном:

«В Об’єднанні зустріч директорів лісгоспів прохо- дила як завжди:  трішки хорошого, а загалом все, як звичайно: догани і попередження. Але головне питан- ня керівництво залишило на кінець. Державні підпри- ємства переводяться у приватну  власність, але не всі, в приватну власність перейдуть лише ті, які бу- дуть інвестиційно привабливими і приноситимуть дохід.»

І от після такої наради, розмірковуючи, що буде далі, стояв він вже третю годину, дивлячись у вікно і згаду- ючи усю свою діяльність в лісному господарстві: як на- саджував цей ліс, який збираються вирубати, безжаль- но весь, не залишаючи жодної корисної породи…, як під- бирав колектив, отримавши місце директора лісгоспу, і що з ними буде тепер – безробіття…

Але є ще можливість врятувати все, потрібно про- вести аналіз своєї діяльності і довести свою інвести- ційну привабливість, тоді можна буде залишити госпо- дарство у руках людини, яка любить ліс…

Отже, перед підприємством і колективом постало завдан- ня до кінця року виявити усі позитивні риси господарства і виправити негативні.

Мета і завдання ділової гри:

«Фінансове управління лісовим господарством»

У діловій грі повинна бути чітко визначена мета і завдан-

ня як для керівника, так і для всіх ін-

 

ших учасників.

Приклад.  Мета  ділової  гри  для

керівника:  «Активізація  мислення

та ініціативи всіх учасників гри в

розв’язанні проблем лісового госпо-

дарства».

До завдань можна віднести:

В роботі  підприємства

можуть виникати різні проблеми, але фінансові принципи їх розв'язання є незмінними.

Кшиштоф Стемпень

 

1.  Досягнути зацікавленої та активної участі у грі всіх студентів.

2.  Закріпити теоретичні знання та навчити студентів за-

стосовувати їх на практиці.

3.  Сприяти вихованню почуття любові до рідної при-

роди.

4.  Виявити і розвинути управлінські якості у майбутніх

спеціалістів.

5.  Сприяти пошуку нових ідей з розв’язання проблем лі-

сового господарства.

6.  Розвиток фінансового мислення майбутніх фахівців.

Студенти при підготовці до гри визначають мету та за-

вдання (кожен студент визначає їх залежно від ролі, яку він

виконує у діловій грі). Наприклад, студент визначає мету

гри таким чином: «Закріплення теоретичних знань та на-

буття практичних навичок з фінансового управління люд-

ським капіталом лісового господарства.» Для іншого сту-

дента мета гри може бути сформульована таким чином:

«Закріплення теоретичних знань та набуття практичних на-

вичок з фінансового управління ризиками лісового госпо-

дарства.»

Ролі для ділової гри

У процесі підготовки до гри учасники призначаються на певні посади (ролі).

Приклади посад (ролей) для учасників гри:

Роль фінансового директора виконує викладач (професор

або доцент), який керує діловою грою, спрямовуючи студен-

тів на вирішення проблем, перевіряє виконану ними роботу

і спільно зі студентами (заступниками фінансового директо-

ра) оцінює їх діяльність.

Заступники директора підприємства з фінансів – 3 особ.

На цю посаду призначаються студенти, які є найбільш

підготовленими. Всі гравці (менеджери) створюють декіль-

ка команд і спеціалізуються за напрямамки.

Напрямки діяльності менеджерів (фахівців):

 фінансове управління основним капіталом, інвестиці-

ями та інноваціями;

 фінансове управління оборотним  капіталом, тотальне

управління грошима;

 фінансове управління  персоналом;

 ризик-менеджмент.

Директор підприємства

Заступник директора підприємства

з фінансів

 

Начальник фінансово- планового відділу

Спеціалісти за напрямамки

Начальник відділу оцінки та обліку (головний бухгалтер)

Спеціалісти за напрямамки

 

 

Рис. 1. Схема підпорядкування фінансових спеціалістів на підприємстві

Джерела інформації для гри

Вся інформація, яка використовується в менеджменті під-

приємства, поділяється на внутрішню і зовнішню.

I.  Внутрішня інформація

1.  Внутрішня            інформація     стосується      активів           та

зобов’язань підприємства, доходів та витрат. До внутріш-

ньої інформації також належать стандартні показники:  при-

буток і рентабельність, платоспроможність і ліквідність, роз-

мір дивідендів, співвідношення між дебіторською заборго-

ваністю, що прострочена більше шести місяців і сумою за-

 

гальної дебіторської заборгова- ності тощо. Крім цих показників, до внутрішньої інформації нале- жать показники продуктивності праці, інформація щодо інвести- ційної діяльності підприємства та інноваційних розробок.

 

Для робітників інтелектуальної праці, а саме для менеджменту, інформація є активний ресурс.

Пітер Друкер

 

Вся внутрішня інформація умовно поділяється на чоти- ри види: базова фінансова інформація, інформація з про- дуктивності праці, фінансова інформація щодо інвестицій- ної діяльності підприємства, інформація з фінансування ін- новацій.

2.  Джерела внутрішньої інформації:

а)  офіційна державна стандартна звітність:

– баланс (форма № 1);

– звіт про фінансові результати (форма № 2);

– звіт про власний капітал (форма № 3);

– звіт про рух грошових коштів (форма № 4).

б)  акти зовнішнього аудиту і внутрішніх перевірок;

в)  документи з обліку персоналу, основного та оборотно-

го капіталу;

г)  відомості управлінського обліку.

Внутрішня інформація може бути як на паперових носіях,

так і в електронному вигляді.

ІІ.  Зовнішня інформація

1.  До зовнішньої інформації належить інформація про

ринок (ціни та попит, обсяги продажу, фінансова інформація

про споживачів, сучасні технології у сфері діяльності під-

приємства, тенденції зміни вартості активів, курси валют,

світові тенденції у економіці та фінансах і т.п.), інформація

про податкову політику тощо.

2.  Джерела зовнішньої інформації.

Всі джерела зовнішньої інформації умовно поділяються

на первинні і вторинні.

До первинних джерел належать звіти про проведені до-

слідження ринку та спостереження за зовнішнім економіч-

ним середовищем, а також звіти, що зроблені на замовлен-

ня підприємства.

До вторинних – соціально-економічна інформація газет,

журналів, телебачення, звіти, статистичні збірники, Інтернет

тощо.

Етапи проведення ділової гри.

Перший етап – підготовчий. Він включає:

– розподіл посад (ро-

 

Тільки сам менеджер, і, насампе- ред, керівник здатен перетворити розпорошені дані в інформацію.

Ромеш Вейтілінгем

лей);

– створення команд та

вибір  їх  капітанів  (топ-

менеджерів);

– висвітлення пробле-

 

ми та постановку завдання керівником гри;

– визначення теми та завдань гри;

– обговорення проблеми;

– розробку інформаційної політики: визначення змісту, джерел інформації та стратегії її ефективного обігу.

Команди  визначають для себе, яка їм потрібна внутріш- ня інформація, і оформлюють запит на її отримання у ке- рівника.

Другий етап – аналітичний.

Менеджери    в          командах        працюють      на        отримання

фінансово-економічної інформації з зовнішніх і внутрішніх

джерел, аналізують її. Після обробки інформації розробля-

ються шляхи вирішення проблеми. На цьому етапі ділової

гри доцільно провести заняття з активізації нестандартного

мислення: кібернетичні сесії, «мозковий штурм» тощо.

Третій етап – підготовка звіту.

Менеджери  готують  власні  висновки,  де  визначають

шляхи вирішення проблеми і узагальнюють їх у командно-

му звіті.

 

Четвертий етап – під-

сумковий.

Керівник   гри   аналі-

зує звіти і надає можли-

вість  командам  підготу-

вати доповідь на останнє

заняття.

Різниця між великим обсягом даних і інформацією приблизно така ж, як і між телефонним довідником, де є мільйони прізвищ, і прізвищем, місцем праці та адресою потрібної вам людини.

Пітер Друкер

 

П’ятий етап – заключний.

Проводиться у формі публічного заняття.

Веде заняття викладач (професор, доцент) – фінансовий

директор, і йому допомагають студенти (заступники дирек-

тора). На занятті команди доповідають про свою роботу і

при цьому використовують наочний матеріал (мультимедій-

ний супровід та інше).

Особливу увагу менеджери звертають на повноту і об-

ґрунтованість висновків.

В кінці заняття керівник узагальнює доповіді і разом з

своїми заступниками оцінює команди, визначає кращі робо-

ти і переможців гри1.

1 Прим. авт. Бажано, щоб слухачі-магістри брали участь в ділових іграх як в масштабі всього університету,так і у міжвузівських змаганнях (приміром, Global Management Challange Junior Program).

 

Варіант сценарію ділової гри з використанням фінансової звітності ВАТ «Хлібзавод»

(див. додаток Б2)

Тема: Підвищення ефективності фінансового управлін-

ня ВАТ «Хлібзавод».

Мета: Закріплення теоретичних знань та набуття прак-

тичних навичок фінансового управління підприємством.

Завдання: Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансового управління ВАТ «Хлібзавод» з метою збільшення його вартості

Жюрі конкурса: студенти – представники команд, ви- кладачі, представники ВАТ «Хлібзавод» та комерційного банку, де обслуговується підприємтво.

Передмова.

Демонстрація відео (фото) про ВАТ «Хлібзавод», продук-

ції підприємства.

ХЛІБ – СВЯТИЙ Це велике щастя на землі,

Коли хліб вродив, шумить колосся…

Він – святий на нашому столі,

Споконвіку так вважати довелося.

Хліб – святий, живий, від нього сила

Від народження він з нами і до скону днів,

Новосілля, сватання, хрестини…

Чільне місце в Україні він посів.

Хліб – святий, наш символ і, по праву,

Це його цілуємо завжди,

Щедрістю, гостинністю і славою

В короваї нашому цвісти.

2    Прим. Ділова гра за цим сценарієм проводилась зі студентами груп БС 61, 62, 63 Академії банківської справи Національного банку України (м. Суми).

План проведення гри

1. Урочисте відкриття заходу

Ділова гра починається з урочистої промови капітанів

команд. В цьому виступі повинні бути  зазначені основні

моменти гри, тема, мета, завдання  проведення.

Орієнтований час – 2 хв.

2. Короткий огляд ринку хлібобулочних виробів Сум-

ського регіону

Ведучий знайомить аудиторію з ринком хлібобулочних ви-

робів Сумського регіону та зазначає місце Сумського   ВАТ

«Хлібзавод» на цьому ринку. Орієнтований час виступу – 3 хв.

3. Характеристика основного капіталу ВАТ «Хліб- завод» та підвищення ефективності його фінансового управління

Заслуховуються виступи двох команд в такій послідовності:

1) команда № 1 групи БС – 61;

2) команда № 1 групи БС – 62.

Представник кожної команди виступає зі своїми пропо-

зиціями щодо фінансового управління основного капіталу

ВАТ «Хлібзавод», які були розроблені в командах.

Орієнтований час виступу кожної команди – 5 хв. Загальний

час з урахуванням відповідей на питання – 12 хв.

4. Характеристика оборотного капіталу ВАТ «Хліб- завод» та підвищення ефективності його фінансового управління

Заслуховуються виступи двох команд в такій послідов-

ності:

1) команда № 2 групи БС – 61;

2) команда № 2 групи БС – 62.

Представник кожної команди виступає зі своїми про-

позиціями щодо фінансового управління оборотного ка-

піталу ВАТ «Хлібзавод», які були розроблені в командах.

5. Характеристика людського капіталу ВАТ «Хліб- завод» та підвищення ефективності його фінансового управління

Заслуховуються виступи двох команд в такій послідов-

ності:

1) команда № 3 групи БС – 61;

2) команда № 3 групи БС – 62.

Представник кожної команди виступає з своїми пропо-

зиціями щодо фінансового управління людським капіталом

ВАТ «Хлібзавод», які були розроблені в командах.

6. Характеристика фінансового управління інвести- ційною діяльністю ВАТ «Хлібзавод» та шляхи підвищен- ня його ефективності

Заслуховуються виступи двох команд в такій послідов-

ності:

1) команда № 4 групи БС – 61;

2) команда № 4 групи БС – 62.

Представник кожної команди виступає зі своїми пропо-

зиціями  щодо  фінансового  управління  інвестиціями  ВАТ

«Хлібзавод», які були розроблені в командах, вказують осно-

вні напрямки вкладення коштів, яке б забезпечило збільшен-

ня вартості цього підприємства.

7.  Формування висновків

Заслуховуються виступи двох команд в такій послідов-

ності:

1) команда № 5 групи БС – 61;

2) команда № 5 групи БС – 62.

Представник кожної команди виступає зі своїми пропо-

зиціями, які були розроблені в командах, сформованих на

основі повного дослідження діяльності ВАТ «Хлібзавод»,

роблять підсумок цього дослідження, обравши пріорітети у

напрямку підвищення ефективності фінансового управління

підприємством.

8. Підбиття підсумків

Після закінчення виступів всіх команд журі проводить

оцінку кожного з них за запропонованими критеріями оці-

нювання, обираючи призові місця за відповідними номіна-

ціями.

Під час проведення підсумків аудиторії може бути запро-

понована коротка розважальна програма, підготовлена сту-

дентами груп-учасників.

Орієнтований час – 10 хв.

8. Процес нагородження

Відбувається урочиста частина нагородження команд за

існуючими номінаціями. Орієнтований час – 15 хв.

Святкування  перемоги,  обмін  враженнями  ділової гри, фото, мінібенкет.

Студенти Академії банківської справи (команда БС-1)

разом зі своїм вчителем святкують перемогу в діловій грі

«Підвищення ефективності фінансового управління

ВАТ «Хлібзавод»