Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Завдання комплексноЇ  контрольноЇ роботи та методичнІ рекомендацІЇ до ЇЇ виконання

Комплексна контрольна робота є однією з форм перевір- ки знань студентів, отриманих як шляхом самостійного ви- вчення дисципліни «Фінансовий менеджмент», так і в про- цесі спілкування з викладачами кафедри.

Варіант контрольної роботи студент обирає за двома останніми цифрами порядкового номера (шифру) залікової книжки (див. табл № 1). Кожен варіант комплексної контр- ольної роботи включає декілька завдань.

Перше завдання – теоретичне. Відповідь на перше питан- ня повинна бути чіткою і мати посилання на джерела інфор- мації. Під час відповіді на теоретичне завдання слухач може піднімати проблемні та дискусійні питання.

Друге завдання для студентів – скласти тест за відпо- відною темою, розробити порядок визначення рейтингової оцінки за цим тестом.

При розробці тестів важливо дотримуватися принципу валідності – здатності тесту вимірювати той параметр, для якого він призначений. Тому студенти – розробники тестів повинні формувати питання у повній відповідності до змісту навчальних програм. Постановка питання повинна бути кон- кретною і передбачати однозначну відповідь на нього.

Тести, що застосовуються у навчальному процесі для контролю й оцінки знань, можуть мати різні конструкції:

 «тести багатоваріантного вибору», коли із декількох варіантів відповідей на поставлене питання необхідно ви- брати один або декілька  вірних варіантів;

 «тести пар сполучення» полягають у приведенні у від- повідність визначень та їх тлумачень, які наводяться у вигля- ді невпорядкованої сукупності;

 «тести-доповнення», коли студентам пропонується вставити в речення пропущене слово або декілька слів;

 «тести моделювання процесу», коли наводяться осно- вні етапи процесу, а ті, які тестуються, повинні розташувати їх у відповідній послідовності;

 «тести-твердження» або «тести-заперечення», коли опитуваним пропонується дати на запропоноване тверджен- ня відповідь «так» або «ні».

Третє завдання – задача. Умови задачі і послідовність її розв’язання відображаються в роботі, а відповідь підкрес- люється двома лініями.

Четверте завдання – складання задачі або практичної си-

туації та опис послідовності її розв’язання.

Внизу комплексної контрольної роботи вказується дата

виконання та підпис автора. Необхідно правильно оформити

перелік джерел інформації, яка була використана студентом

при написанні роботи.

Недоцільно наводити джерела інформації, на які не були

зроблені посилання в тексті.

Робота може бути представлена як в зошиті, так і на стан-

дартних аркушах паперу А4 (за умови комп’ютерного набо-

ру тексту). При використанні електронних мереж дистанцій-

ного навчання комплексну контрольну роботу можна пере-

слати на електронну адресу викладача кафедри.

При позитивній рецензії контрольна роботи допускається

до захисту.

 

 

Варіанти ККР

Таблиця 1

 

 

 

А

 

Б

Остання цифра номера залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра номера залікової книжки

0

25

14

7

17

19

3

11

22

1

4

1

5

9

13

25

6

12

8

3

10

26

2

12

24

27

18

13

15

19

6

11

20

3

14

20

18

24

21

23

16

26

9

1

4

7

4

26

2

22

12

25

19

21

5

5

13

18

27

11

20

5

10

21

6

12

6

14

23

15

24

16

2

27

9

7

17

7

6

14

21

13

23

4

7

15

8

19

8

17

22

11

26

2

10

5

4

8

24

9

19

10

27

21

22

20

16

23

3

7

 

 

 

Варіант 1

Завдання ККР

 

1. Система інформаційного забезпечення фінансового ме-

неджменту.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин- гової оцінки за цим тестом. Тема : «Підходи та методи гро- шової оцінки вартості різних видів активів».

3.  Задача. Оцінити ризик у відсотках і грошовому виразі для позичальника з іпотечної позики за умови вартості заста- ви 100 тис. грн, LTV = 70 \% (на 17.09.2005 р.). Позичальник має  фінансовий стан на рівні «А«, кредитна історія – «задо- вільна».

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи- сати її розв’язання. Тема: «Управління залученими та запо- зиченими коштами комерційного банку».

Варіант 2

1.  Фінансове планування засновницьких інвестицій, ін-

вестиційного споживання та зовнішнього кредитування.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: «Фінансове управління

ліквідності суб’єкта господарювання».

3.  Задача. Визначити, як змінився коефіцієнт оборотнос-

ті оборотних засобів, тривалість одного обороту та (розмір)

суму оборотних засобів, вивільнених з обороту.

Вихідні дані:

У  базисному  році  обсяг  виробництва  складав  45  000

шт.  виробів,  а  трудомісткість  виробу  –  3,5  нормо-години.

Ефективний (дійсний) фонд часу одного робітника на рік –

1825 годин. Коефіцієнт виконання норми – 1,1.

Норматив оборотних засобів у базисному році 550 тис.

грн, а обсяг реалізованої продукції 24 200 тис. грн. У звіт-

ному році обсяг реалізації збільшився на 3,8 \%, а норматив

оборотних засобів збільшився на 1,7 \%.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Фінансове управління ризиками

сім’ї».

Варіант 3

1. Приватизація суспільного майна та роздержавлення майнових прав.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин- гової оцінки за цим тестом. Тема: «Особливості фінансового управління капіталом страхової компанії».

3.         Задача.  Визначити  розмір  іпотечного  кредиту  на

7.07.2007 р., якщо LTV – 70 \%, вартість ділянки землі – 180

000 дол., повна вартість відтворення будівлі офісу – 1 500

000 дол., загальний знос будівлі – 20 \% вартості відтворення.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Фінансове управління ліквідніс-

тю суб’єкта господарювання».

Варіант 4

1.  Фінансове управління ризиками держави.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: «Фінансове управління

країною».

3. Задача. Прибуток підприємства «Азот», що залишився

після всіх відрахувань і призначений для виплати дивідендів

становить за рік 850 000 грн. Загальна сума акцій 1 850 000

грн, у тому числі:

привілейованих – 278 000 грн;

простих – 1 572 000 грн.

На привілейовані акції встановлений фіксований розмір

дивіденду 51 \%. Визначити річну суму дивідендів по при-

вілейованих акціях, розмір і річну суму дивідендів по про-

стих акціях.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Фінансове управління кредитни-

ми операціями комерційного банку».

Варіант 5

1.  Сучасна суть фінансового менеджменту та його місце

у загальній системі управління господарством.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рей-

тингової оцінки за цим тестом. Тема: «Фінансове плану-

вання».

3.  Задача.  КБ  «Імідж»  сформував  резерв  під  можливі

збитки операції із цінними паперами на інвестиції на суму

2560 грн (на 5.05.2005 р.).

Визначити правильність формування резерву під операції

з цінними паперами КБ «Імідж», якщо у портфелі банку на

інвестиції є облігації з дохідністю 15 \% річних у кількості 20

шт. номіналом 500 грн, строк обертання 3 роки.

Ставка KIBOR на 90 днів – 12 \%. Емітент облігацій АТ

«Каскад» існує 10 років, аудиторський висновок діяльності

АТ «Каскад» відсутній, підприємство не має стабільної ди-

наміки фінансових показників, збиткова діяльність за попе-

редній рік, наявність фактів несвоєчасного погашення бор-

гових цінних паперів.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Управління власним капіталом

комерційного банку».

Варіант 6

1.  Вартість підприємства і бізнесу: суть та порядок ви-

значення.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: «Фінансовий облік».

3.  Практична ситуація. Ви маєте (на 10.10.2010 р.) 50 000

грн і є можливість обирати варіант вкладання коштів (інвес-

тування).

Варіант №1. Інфляція складає 11 \%, депозитний банківський

вклад зростає на 14 \% на рік. Податок на прибуток – 30 \%.

Варіант № 2. Інфляція складає 11 \%. Дивіденди з акцій

складають у середньому 21 \% річних. Ризик неповернення

коштів – 5 \%. Податок на прибуток на дохід – 30 \%.

Сплануйте вкладення власних коштів.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Управління основним капіталом».

Варіант 7

1.  Фінансово-інвестиційний аналіз.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: «Забезпечення фінансово-

го менеджменту».

3.  Задача. Банк «Кредит» пропонує фізичним особам на-

рахування складних відсотків за вкладами, виходячи з номі-

нальної річної ставки 12 \%.  Відсотки  можуть нараховува-

тися банком щомісяця, щокварталу або один раз на півроку.

Банк «Вексель» приймає депозити фізичних осіб на 3 мі-

сяці під 13 \%, на півроку – 14 \% річних, на рік – за ставкою

16 \%.

Визначити:

 прибутковість вкладів, виходячи з ефективної відсо-

ткової ставки і відповідних періодів нарахування;

 який з варіантів розміщення вкладів найдоцільніший

для вкладника і чому?

4. Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та описа-

ти її розв’язання. Тема: «Фінансове управління прибутком».

Варіант 8

1.  Фінансові заходи щодо підвищення ефективності ви-

користання оборотного капіталу.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: «Механізм фінансового

управління».

3. Задача

За приведеними даними визначити валовий дохід на оди-

ницю продукції, точку беззбитковості і загальний прибуток

підприємства. Вихідні дані:

 змінні витрати на одиницю виробу – 25 грн;

 постійні витрати – 300 000 грн;

 реалізовано продукції – 10 000 грн;

 продажна ціна – 75 грн.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Фінансове планування оборотно-

го капіталу».

Варіант 9

1. Теорія нормування та її застосування у фінансовому менеджменті.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин- гової оцінки за цим тестом. Тема: «Теорії грошей у фінансо- вому менеджменті».

3.  Задача. Оцінити ризик у відсотках і грошовому ви- разі для позичальника з іпотечної позики за умови вар- тості застави 100 тис. грн, LTV = 70 \% Позичальник за оцінкою фінансового стану належить до класу «А», кре- дитна історія – «добра».

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи- сати її розв’язання. Тема: «Фінансовий аналіз використання основного капіталу».

Варіант 10

1.  Теорія вартості та її застосування у фінансовому ме-

неджменті.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: «Теорії кредиту у фінансо-

вому менеджменті».

3.  Задача. Проаналізувати баланс комерційного банку (на

3.03.2003 р.) та розрахувати показник прибутковості: про-

центну маржу, чисту процентну маржу та чистий  спред.

 

Активи

Пасиви

 

Показник

 

сума млн грн

 

Середня ставка \%

 

Показник

 

сума млн грн

 

Середня ставка \%

 

1. Кредит

 

670

 

25

1. Строкові депозити

 

125

 

22

 

2. Цінні папери

 

370

 

28

2. Депозити та кредити інших банків

 

450

 

18

3. Інші працюючі активи

 

125

 

27

 

3. Кошти до запитання

 

520

 

22

4. Непрацюючі активи

 

155

 

 

Капітал

 

225

 

Разом

1320

 

 

1320

 

 

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи- сати її розв’язання. Тема: «Фінансовий аналіз використання оборотного капіталу».

Варіант 11

1.  Фінансове планування та нормування оборотного ка-

піталу.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: «Функції грошей у фінан-

совому менеджменті».

3.  Задача. Організація міні-пекарні вартістю 200 тис. грн.

має за прогнозними розрахунками принести впродовж 5 ро-

ків щорічний чистий прибуток у 66 тис. грн. Чи є цей про-

ект доцільним? Відповідь обґрунтуйте розрахунками. Якщо

ставка дисконту складає 5 \%.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема:  «Фінансове планування сім’ї».

Варіант 12

1.  Фінансове планування прибутку та його розподілу.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рей-

тингової оцінки за цим тестом. Тема: «Теорія нормуван-

ня  та  вартості у  фінансовому менеджменті».

3. Задача Підприємство має певні витрати:

 змінні витрати на виріб – 40 грн;

 постійні витрати – 450 000 грн;

 реалізовано продукції – 8000 штук виробів.

Продажна ціна виробу – 120 грн.

Сплануйте прибуток при таких змінах у роботі підпри-

ємства:

 витрати на рекламу збільшаться на 50 000 грн;

 реалізація збільшиться на 800 штук виробів;

 ціна підвищиться на 125 грн за виріб;

 змінні витрати  на виріб збільшаться на 3 грн.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема:  «Управління дебіторською забор-

гованістю».

Варіант 13

1.  Функції грошей та їх застосування у фінансовому ме-

неджменті.

2. Скласти тест та описати порядок визначення рейтинго-

вої оцінки за цим тестом. Тема: «Управління інвестиціями».

3.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема:  «Управління ризиками».

Варіант 14

1.  Закони та принципи використання грошей у фінансо-

вому менеджменті.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за тестом. Тема: «Управління ризиками».

3.  Практична ситуація. Зробити фінансову оцінку своєї

сім’ї (домогосподарства).

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема:  «Управління інвестиціями».

Варіант 15

1.  Фінансовий аналіз роботи персоналу підприємства.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за дцим тестом. Тема: «Фінансове управління

країною».

3.  Задача.  Визначити  розмір  іпотечного  кредиту  (на

10.10.2008 р.), якщо LTV – 70 \%, вартість ділянки зем-

лі – 180 000 дол., повна вартість відтворення будівлі офі-

су – 1 500 000 дол., загальний знос будівлі – 20 \% вартос-

ті відтворення.

4. На основі фінансової звітності ВАТ «Хлібзавод» за- пропонувати заходи щодо оптимізації структури його капі- талу.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи- сати її розв’язання. Тема:  «Управління власним капіталом комерційного банку».

Варіант 16

1.  Організація оціночної діяльності в Україні.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: « Управління  ресурсами

комерційного банку».

3.  Практична ситуація. Сплануйте придбання власного

житла на ринкових засадах за допомогою іпотеки.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Фінансове управління корпора-

тивними підприємствами».

Варіант 17

1.  Принципи та методи фінансового планування та про-

гнозування.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: « Управління основним та

власним капіталом підприємства».

3.  Задача. Очікувані доходи (надходження) і витрати ко-

штів відповідно до інвестиційного проекту показані в наве-

деній нижче таблиці № 1.

Витрати першого року є інвестиційними, наступного –

експлуатаційними. Ставка дисконтування прогнозується на

рівні 10 \% для всіх п’яти років життя проекту.

Визначити:

1)  чисту приведену вартість проекту;

2)  термін окупності;

3)  коефіцієнт прибутковості.

Таблиця № 1

 

 

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Надходження (Pt)

500

1000

1000

800

Витрати

1500

200

400

350

200

 

4. Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Управління людським капіталом».

Варіант 18

1.  Функції фінансового менеджменту.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: « Теоретико-методологічні

основи фінансового менеджменту».

3.  Задача. Оцінити ринкову вартість заставного майна на

22.10.2008 року, що складається з приміщення складу (за-

гальна площа 600 м2) і офісної будівлі (загальна площа 350

м2). Місячна орендна плата в розрахунку на 1 м2 становить:

для офісної будівлі 1300 грн на місяць; для складського при-

міщення – 300 грн на місяць (платежі здійснюються у без-

готівковій формі, тобто суми вкладені включно з ПДВ). Всі

витрати з утримання приміщень покладаються на орендаря.

Фактичний вік офісної будівлі становить 20 р., а складсько-

го приміщення – 25 р. Прогнозний період до закінчення тер-

міну економічного життя від дати оцінки: для офісної будів-

лі 40 р., для складського приміщення – 75 р.

Дані для розрахунку безризикової ставки:

 

 

Назви банку

Річна ставка по депозитах для юридичних осіб у доларах США

Приватбанк

10

Райфайзенбанк Аваль

9

Укрсоцбанк

9

 

Надбавки за ризик інвестицій у нерухомість визначена  в розмірі 7 \%, а надбавка за територіальний ризик –  6 \%.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Оцінка активів».

Варіант 19

1.  Держава як апарат фінансового управління в країні.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: « Фінансове управління

власним капіталом господарства»

3.  Задача.

За приведеними даними сплануйте валовий дохід на один

виріб, точку беззбитковості та загальний прибуток фірми.

Вихідні дані: змінні витрати на виріб складають 40 грн,

постійні  витрати  –  450  000  грн,  планується  реалізувати

8000 штук продукції за ціною 120 грн, ставка капіталізації дорівнює 23 \%.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи- сати її розв’язання. Тема:  «Фінансове управління вхідними грошовими потоками господарства».

Варіант 20

1.  Фінансове регулювання соціально-економічними про-

цесами в країні.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: « Фінансове управління

вхідними грошовим потоками господарства».

3.  Задача. Необхідно оцінити ринкову вартість облігацій

(на 4.04.2004 року) зі строком погашення 6 років, номіналь-

на вартість 60 000 грн, купонний дохід облігацій – 6 \% при

рівні дохідності 10 \%.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Фінансове управління вихідними

грошовими потоками господарства».

Варіант 21

1.  Фінансове управління ризиками держави.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: « Теорія оцінки вартості

та її генезис».

3.  Задача. Акціонерне товариство випустило 500 обліга-

цій номіналом 1000 грн. Визначити їх забезпеченість.

Вихідні дані на 17.09.2008 року:

 

Актив

тис. грн.

Пасив

тис. грн.

Основні засоби

20000

Статутний фонд

25000

Нематеріальні активи

5000

Розрахунок з оплати праці

8000

Виробничі запаси

4000

Довгострокові позики

5000

Розрахунки з учасниками

10000

Короткострокові кредити

7000

Поточні рахунки

4000

 

 

 

 

Прибуток (збиток)

2000

Баланс

43000

Баланс

43000

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи- сати її розв’язання. Тема: «Фінансовий аналіз використання оборотного капіталу».

Варіант 22

1.  Фінансове планування капіталу сім’ї та людини. Про-

центний бюджет.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: « Фінансові показники ді-

яльності підприємства господарства.»

3.  Практична ситуація. Сплануйте придбання власного

житла на умовах використання фінансових програм під-

тримки молоді в купівлі та будівництві житла.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема:  «Фінансове управління кредитни-

ми ризиками комерційного банку».

Варіант 23

1.  Фінансовий аналіз використання ресурсів в країні та роботи державного апарату.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин- гової оцінки за цим тестом. Тема: « Фінансові показники ді- яльності комерційного банку».

3.  Задача. Визначити розмір кредиту на 10.09.2008 року. Вихідні дані

LTV=50 \%

Об’єкт застави (нерухомість) дає чистий операційний до-

хід в розмірі 120 000 дол. За 1 рік, після цього планується,

що він буде зростати на 5 \%. Період володіння становить 5

років до моменту продажу об’єкта на ринку за 1 150 000 дол.

(по закінченні 5-го року). Ставка дисконтування 23 \%.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема:  «Фінансове планування основно-

го капіталу господарства».

Варіант 24

1.  Ризик, його види та фінансове управління ним.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: « Фінансові показники ді-

яльності суб’єктів господарювання».

3.  Задача.  КБ  «Імідж»  сформував  резерв  під  можливі

збитки операції із цінними паперами на інвестиції 3.04.2004

року на суму 2560 грн.

Визначити правильність формування резерву під операції з цінними паперами КБ «Імідж», якщо у портфелі банку на інвестиції є облігації з дохідністю 15 \% річних у кількості 20 шт. номіналом 500 грн, строк обертання 3 роки.

Ставка KIBOR на 90 днів – 12 \%. Емітент облігацій АТ

«Каскад» існує 10 років, аудиторський висновок діяльності

АТ «Каскад» відсутній, підприємство не має стабільної ди-

наміки фінансових показників, збиткова діяльність за попе-

редній рік, наявність фактів несвоєчасного погашення бор-

гових цінних паперів.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема:  «Фінансове планування людсько-

го капіталу».

Варіант 25

1.  Фінансові заходи щодо підвищення ефективності ді-

яльності сім’ї.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за тестом. Тема: « Страхування ризиків»

3.  Задача.   Необхідно   оцінити   вартість   бізнесу   (на

22.09.2008 року), що має постійний   валовий дохід 15 000

тис.  грн  на  рік.  В  банку  даних  є  така  інформація  щодо

об’єктів, проданих протягом останніх трьох місяців:

 

 

Аналог

Ціна продажу (тис. грн)

Валовий дохід

(тис. грн)

Підприємство «Альфа»

80000,0

16000,0

Підприємство «Мрія»

95000,0

17500,0

Підприємство «Люкс»

65000,0

13500,0

 

4. Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та описа-

ти її розв’язання. Тема: «Фінансове планування інвестицій».

Варіант 26

1.  Планування суспільних ресурсів. Публічні фінанси.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом. Тема: « Теорія кредиту та грошо-

вих зобов’язань у фінансовому менеджменті».

3.  Задача.       Зробіть            фінансовий    аналіз  ситуації          на

12.05.2007 р. та сплануйте прибуток виробникам на товар

Д, якщо роздрібна ціна виробу 90 грн. Маржа у роздрібній

торгівлі – 40 \%, а в оптовій торгівлі – 20 \% від продажної ціни. Постійні витрати на виробництво товару – 230 000 грн, а змінні – 28 грн. на один виріб, ставка дисконтування  до- рівнює 5\%.

Обсяг реалізації передбачається 14 900 штук виробів. Повний ринок – 17 000 штук. Бажаний (запланований) при- буток – 30 000 грн.

4.  Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи- сати її розв’язання. Тема:  «Фінансове управління капіталом людини та сім’ї».

Варіант 27

1. Фінансова оцінка та облік капіталу сім’ї та окремої людини.

2.  Скласти тест та описати порядок визначення рейтин- гової оцінки за цим тестом. Тема: « Фінансове управління сім’ї».

3.  Задача.  Визначити  ринкову  вартість  квартири  (на

3.03.2006  року),  розташованої  у  районі  «Харківський».

Квартира знаходиться у будинку, побудованому у 1985 р.,

і має загальну площу 65 м2. Для оцінки були підібрані такі

об’єкти-аналоги (об’єкти, які були продані в термін до 3 мі-

сяців від дати оцінки).

Об’єкт 1. Квартира загальною площею 70 м2, розташова-

на у районі «Святошин». Будинок побудовано у 1980 р., на-

явний ремонт – витрати на ремонт становлять близько 350

дол. США за 1 м2. Дата продажу – три місяці від дати оцін-

ки. Ціна продажу – 135 000 дол. США.

Об’єкт 2. Квартира загальною площею 64 м2, розташо-

вана у районі «Харківський». Будинок побудовано у 1976 р.

Ціна продажу – 75 000 дол. США, дата продажу – три міся-

ці від дати оцінки.

Об’єкт 3. Квартира загальною площею 65 м2, розташова-

на у районі Подолу. Дата продажу – один місяць з дати оцін-

ки, ціна продажу – 112 000 дол. США. Будинок побудовано

у 1970 році.

Протягом останнього року ціни на житло зростали в серед-

ньому на 4 \% щомісяця. Квартири в районі «Святошин» до-

рожчі за розташовані в районі «Харківський» в середньому на

30 \%, однак дешевші за розташовані в районі «Подол»на 10 \%.

4. Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема: «Фінансове управління ризиками».

Варіант 28

1. Банкрутство як основний ризик діяльності підпри-

ємтва.

2. Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки за цим тестом теми «Структура капіталу та її

оптимізація».

3. Задача. На основі фінансової звітності ВАТ «Хлібза-

вод» запропонувати фінансові заходи щодо управління обо-

ротним капіталом підприємства.

4.  Скласти  задачу  або  практичну  ситуацію  (кейс)  та

описати  її  розв’язання.  Тема  «Антикризове  фінансове

управління».

Варіант 28

1. Фінансові дослідження діяльності підприємствва.

2. Скласти тест та описати порядок визначення рейтин-

гової оцінки з цим тестом. Тема «Антикризове фінансове

управління».

3. Задача. На основі фінансової звітності ВАТ «Хлібза-

вод» зробити фінансовий аналіз відносин підприємства з

кредиторами.

4. Скласти задачу або практичну ситуацію (кейс) та опи-

сати її розв’язання. Тема «Структура капіталу та її оптимі-

зація».

ЧАСТИНА ІІІ

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Функції фінансового менеджменту та їх викорис-

тання при управлінні підприємством (на прикладі …).

2. Принципи фінансового менеджменту та їх практичне

застосування при управлінні підприємством (на прикладі …).

3. Грошова оцінка активів та її застосування при управ-

лінні господарством.

4. Управління вхідними грошовими потоками підприємства.

5. Управління вихідними грошовими потоками підпри-

ємства.

6. Фінансове планування в системі фінансового менедж-

менту підприємства.

7. Тотальне управління грошима на підприємстві.

8. Теорія зміни вартості грошей в часі та її використання

у фінансовому менеджменті (на прикладі …).

9. Фінансове управління основним капіталом.

10. Фінансове управління оборотним  капіталом.

11. Управління активами підприємства.

12. Податкова політика підприємства та шляхи її оптимі-

зації.

13. Управління прибутком підприємства.

14. Амортизаційна  політика  підприємства  та  оцінка  її

ефективності.

15. Фінансове  управління  людським  капіталом  під-

приємства.

16. Структура капіталу підприємства та її оптимізація.

17. Управління власним капіталом підприємства.

18. Управління позиковим капіталом підприємства.

19. Дивідендна політика підприємства та шляхи її опти-

мізації.

20. Кредитоспроможність підприємства та управління нею.

21. Амортизаційна  політика  підприємства  та  оцінка  її ефективності.

22. Управління рентабельністю підприємства.

23. Витрати підприємства та управління ними.

24. Організація фінансового менеджменту на підприєм-

стві.

25. Ліквідність підприємства та управління нею.

26. Управління реальними інвестиціями на підприємстві.

27. Платоспроможність підприємства як об’єкт фінансо-

вого менеджменту.

28. Фінансові  інвестиції  підприємства  та  управління

ними.

29. Реструктуризація в системі антикризового фінансово-

го управління підприємством.

30. Фінансові заходи щодо підвищення ефективності ви-

користання ресурсів підприємства.

31. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджмен-

ту підприємства.

32. Застосування  системи  фінансового  контролінгу  на

підприємстві.

33. Управління дебіторською заборгованістю підприєм-

ства.

34. Використання  цінних  паперів  в  підвищенні  ліквід-

ності підприємства.

35. Теоретико-методологічна база фінансового менедж-

менту та її використання у фінансовому управлінні підпри-

ємством.

36. Система  інформаційного  забезпечення  фінансового

менеджменту та її використання на підприємстві.

37. Нематеріальні  активи  підприємства  та  управління

ними.

38. Оцінка бізнесу та її використання у фінансовому ме-

неджменті.

39. Підвищення вартості підприємства як основна мета

фінансового менеджменту.

40. Теорії вартості і нормування та їх практичне застосу-

вання у фінансовому менеджменті.

41. Теорія грошей і нормування та їх практичне застосу-

вання у фінансовому менеджменті.

42. Управління фінансовою санацією підприємства.

43. Внутрішні механізми фінансової стабілізації підпри-

ємства.

44. Система антикризового фінансового управління під-

приємством.

45. Фінансове управління ризиками підприємства.

46. Управління ризиками державою.

47. Напрямки та методи управління ризиками.

48. Антикризове  фінансове  управління  на  макрорівні

(практична частина на прикладі України).

49. Фінансове управління ризиками сім’ї (практична час-

тина на прикладі власної сім’ї).

50. Особливості фінансового управління ресурсами ко-

мерційного банку.

51. Особливості фінансового управління ресурсами стра-

хової компанії.

52. Особливості управління ризиками банківської уста-

нови.

53. Особливості фінансового управління ризиками стра-

хової компанії.

54. Основи фінансового управління країною (практична

частина на прикладі України).

55. Основи  фінансового  управління  сім’єю  (практична

частина на прикладі власної сім’ї).

56. Державна фінансова політика щодо запобігання тоні-

зації грошових потоків на підприємстві.

57. Фінансовий  інжиніринг  та  його  застосування  при

управлінні підприємством.

58. Особливості фінансового управління у малому бізнесі.

59. Принципи фінансового менеджменту та їх застосу-

вання при управлінні сім’єю.

60. Принципи фінансового менеджменту та їх практичне

застосування при управлінні країною.

61. Світова фінансова криза: причини, наслідки та шляхи

подолання.

62. Кредитоспроможність   країни   та   управління   нею

(практична частина на прикладі України).

63. Особливості  фінансового  управління  акціонерними

товариствами.

64. Фінансове планування сім’ї (практична частина на

прикладі власної сім’ї).

65. Фінансовий план як складова бізнес-плану (на при-

кладі …).

66.       Фінансове  управління  економічними  відносинами

комерційного банку з кредиторами.

67. Фінансове  управління  економічними  відносинами страхової компанії зі споживачами.

68. Антикризове фінансове управління підприємством.

69. Структура капіталу підприємства та її оптимізація.

70. Фінансове управління несистемною кризою підпри-

ємства.

71. Фінансове управління екзогенною кризою підпри-

ємства.

72. Фінансове  управління  економічними  відносинами

підприємства з кредиторами.

73. Фінансове  управління  економічними  відносинами

підприємства зі споживачами.

74. Антикризове  фінансове  управління  комерційним

банком.

75. Структура капіталу комерційного банку та її оптимі-

зація.

76. Застосування сучасних електронних інформаційних

систем у фінансовому менеджменті.