Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

МетодичнІ рекомендацІЇ щодо застосування навчальних фІнансових ІнструментІв

Було б доцільним на кафедрі затвердити положення про обіг кредитних інструментів серед студентів. Цим положен- ням передбачити, що цінні папери, які дають право студенту отримати додаткові бали, викладач видає  переможцям різ- них конкурсів, ділових ігор, турнірів тощо.

Практика роботи у вищих навчальних закладах свідчить, що студенти з цікавістю, активно буруть участь у діловій грі та прагнуть заробити довіру викладачів. Треба відзначити, що ліквідність інструментів, що емітуються за рішенням кафе- дри, залежить від відповідального відношення викладачів до своєї роботи. Водночас якість ставлення навчальних дисци- плін і вимогливе ставлення викладачів до знань студентів зна- чно підвищує і відповідальне ставлення студентів до занять.

 

 

Рис. 2. Зразки кредитних інструментів, що можуть бути емітовані за рішенням кафедри

Все це створює робочу атмосферу у студентсько- викладацькому середовищі. Надалі доцільним є впрова- дження цінних паперів на пред’явника.

На рис. 2, 3 наведені зразки цінних паперів, що можуть бути емітовані за рішенням кафедри і перебувати в обігу.

 

 

 

 

---,.

 

 

•••        •••

 

 

 

(.,)

tl