Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Тема 13 використання електронних ІнформацІйних технологІй у фІнансовому менеджментІ пІдприЄмством

1. Принципи та напрямки використання електронних ін- формаційних технологій у фінансовому управлінні підпри- ємством.

2. Огляд ринку програмних продуктів.

3. Cпеціалізоване програмне забезпечення для фінансово-

го аналізу «Фінансовий калькулятор».

4. Завдання для контрольних розрахунків.

Деякі джерела інформації до теми

І. Основні джерела:

1. Інформаційні системи в фінансово-кредитних устано- вах: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дис- циплін / Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А., Денісо- ва О. О. – К.: КНЕУ, 2001.

2. Куперштейн В. И. Современные информационные тех- нологии в делопроизводстве и управлении. – СПб.: БХВ, 1999.

3. Подольська В. О. Фінансовий аналіз. – К.: Центр учбо- вої літератури, 2007.

4. Прокопенко И. Ф. Компьютеризация экономического анализа (теория, практика). – К.: ЮНИТИ, 2001.

5. Салига С. Я. Фінансовий аналіз. – К.: Центр учбової лі- тератури, 2005

6. Соколова Г. Н. Информационные технологии экономического анализа. – М.: ЛТД, 2002.

ІІ. Додаткові джерела:

7. Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использова- нием Excel. – М.: Вильямс, 2007.

8.  Кеннет  Б.,  Патрик  К.  Анализ  данных  с  помощью

Microsoft Excel. – М.: Вильямс, 2005.

9. Корнелл П. Анализ данных в Excel. Просто как дважды два – М.: ЭКСМО, 2006.

10. Просветов Г. И. Анализ данных с помощью EXCEL:

задачи и решения – М.: Альфа-Пресс, 2009.

11. Уэйн Л. В. Excel. Анализ данных и построение бизнес-

моделей. – М.: Русская Редакция, 2005.

1. Принципи та напрямки використання електронних інформаційних технологій

у фінансовому управлінні підприємством

Існують різні напрямки використання електронних ін- формаційних технологій при фінансовому управлінні під- приємством.

Серед них:

1. Робота з Інтернеттехнологіями, відвідування сайтів з

фінансово-економічною інформацією; сайтів з нормативно-

правовою базою тощо. Для цього використовуються різ-

ні пошукові системи, серед яких: Яндекc, Rambler, Aпopт,

Google тощо.

2. Створення баз даних та електронних таблиць, застосо-

 

 

вуючи, наприклад, Microsoft Office.

3.  Використання  прикладних  про-

грамних продуктів для обліку ресурсів

(наприклад, 1С: Бухгалтерія) та аналізу

інвестиційних проектів.

4.   Створення   презентацій,   бізнес-

планів тощо.

5. Передання інформації у режимі ре-

ального часу за допомогою локальних

комп’ютерних мереж або мережі Інтер-

нет.

 

Саме те, як Ви збираєте,

упорядковуєте та використовуєте інформацію, визначає переможете Ви чи програєте.

Б. Гейтс

 

Принципи використання електро- нних інформаційних технологій

1. Принцип оптимального викорис- тання інформаційних технологій.

2. Принцип комплексного підходу у використанні інформаційних технологій.

 

3. Принцип постійного оновлення програмного і апарат- ного забезпечення.

4. Принцип ефективності використання інформаційних технологій.

5. Використання з орієнтацією на мету діяльності госпо- дарства.

2. Огляд ринку програмних продуктів

 

 

На сьогодні на ринку існують як універсальні програ- ми для фінансового аналізу, так і спеціалізовані, що вико- ристовуються в окремих галузях економіки. Більшість ко- ристувачів надають перевагу універсальним комп'ютерним програмам внаслідок їх простого налаштування і можли- востей адаптації до особливостей бухгалтерського обліку в різних галузях. Прикладами таких програмних продук- тів є ІНЕК-АФСП, Audit Expert, БЕСТ-Ф. Серед спеціалізо- ваних аналітичних програм досить відомими є ІНЕК- аналітик, ІНЕК-інвестор, Project Expert, які дозволя-

ють здійснювати розробку бізнес-планів та інвести- ційних проектів, а також проводити оцінку їх еконо- мічної ефективності. Більш досконалими є ті інфор- маційні  системи,  які  дозволяють  користувачу  змінювати алгоритми розрахунку показників і навіть створювати ме- тодики з власним набором розрахункових показників. Це значно розширює сферу використання системи, але, з по- гляду розробників, значно ускладнює її створення і, отже, підвищує вартість.

Своєрідним  еталоном  є  розробки  московської  фірми

«ІНЕК», зокрема, система «1С-АФСП». Як початкову інфор-

мацію для фінансового аналізу вона використовує дані зо-

внішньої бухгалтерської звітності: балансу, звіту про фінан-

сові результати, звіту про рух грошових коштів. Для забез-

печення можливості зіставлення даних у разі зміни в пра-

вилах і формах звітності в програмі реалізований механізм

трансформації початкових форм звітності в аналітичні фор-

ми, Крім того, користувач має можливість доповнювати та

вводити нові коефіцієнти, які згодом використовуватимуться

при проведенні аналізу.

В результаті аналізу ситуації на ринку та вивчення попи-

ту щодо подібних систем можна висунути ряд вимог до уні-

версального програмного комплексу, який дозволить автома-

тизувати процеси аналізу фінансового стану підприємства та

позбавить фінансиста необхідності застосування таблично- го процесора при веденні обрахунків. Для успішного засто- сування програмного комплексу до нього висуваються такі вимоги:

– імпорт вхідної інформації з файлів формату MS Excel;

– вибірковість при розрахунку коефіцієнтів;

– можливість наочного відображення результатів;

– введення нових коефіцієнтів чи редагування існуючих;

– зберігання формул, які використовуються для обрахунку;

– проведення обрахунків за декілька періодів;

– експорт результатів в файли формату MS Excel;

– максимально спрощений інтерфейс користувача.

3. Приклад спеціалізованого програмного забезпечення для фінансового аналізу

«Фінансовий калькулятор»

Студентами-магістрами Академії банківської справи На- ціонального банку України було розроблено програму «Фі- нансовий калькулятор» (див. CD – диск), яка призначена для проведення фінансового аналізу на підприємстві. Вона є прикладом того, як може бути побудовано програму фінан- сового аналізу, що розробляється під вимоги конкретного підприємства.

Програма передбачає використання встановленого пакету Microsoft Office 2003 та операційної системи групи Microsoft Windows. Зокрема, для версії Microsoft Office 2003 необхід- на наявність Microsoft Windows XP і старше. Вона створена для роботи на IBM-сумісних комп’ютерах. Розроблена сис- тема складається з таких підсистем:

– підсистема введення даних;

– підсистема обробки даних;

– підсистема виводу даних;

– підсистема довідкової інформації.

Блок введення даних представлений електронними фор-

мами «Баланс» та «Звіт про фінансові результати» з можли-

вістю як ручного введення даних, так і імпорту вхідних да-

них з зовнішнього файлу формату MS Excel. Ця функція реа-

лізована як для кожного з бланків звітності окремо, так і для

всіх разом.

 

Рис. 13.1. Введення кількості періодів для обрахунку

Рис. 13.2. Введення даних

Рис. 13.3. Діалог автоматичного завантаження файлу даних

 

Рис. 13.4. Діалог відкриття файлу

Рис. 13.5. Структура файлу для імпорту даних

Розглянемо підсистему введення даних. Дані вводяться одним з двох способів:

– вручну – за допомогою клавіатури (необхідно вказати кількість періодів, за які буде проводитись розрахунок, та ввести всі дані – рис. 13.1–13.2);

– імпортуванням даних з файлів формату MS Excel (рис.

13.3–13.5).

Розглянемо підсистему обробки даних. До її основних

функцій належать:

– розрахунок стандартних, а також розроблених користу-

вачем коефіцієнтів (таблиця 13.4);

– графічне відображення отриманих результатів;

– оцінка платоспроможності економічного суб’єкта за да-

ними балансу та звіту про фінансові результати.

Для виконання наступного кроку необхідно натиснути

кнопку «Обчислити» і вибрати у вікні перелік коефіцієн-

тів, розрахунок яких слід здійснити (рис. 13.6). Всі показни-

ки розраховуються і одразу виводяться у відповідній інтер-

претації: коефіцієнти – значення за кожен період; графіки – у

вигляді точок або ліній за всі періоди обрахунку; оцінка пла-

тоспроможності – у вигляді системного висновку за двома

окремими методиками.

Рис. 13.6. Вікно вибору коефіцієнтів для обчислення

Після цього програма перейде в режим перегляду резуль- татів, в якому на першій вкладці будуть розміщуватись кое- фіцієнти, на другій вкладці буде виведено класифікацію ак- тивів і пасивів за рівнем ліквідності (рис. 13.7).

Рис. 13.7. Відображення розрахованих коефіцієнтів

Для відображення графічних результатів необхідно на- тиснути кнопку «Графіки» на панелі інструментів чи у блоці «Фінансовий аналіз» та обрати перелік коефіцієн- тів, для яких ми бажаємо отримати графічну інтерпрета- цію (рис. 13.8).

Рис. 13.8. Діалог для вибору графіків

Отримаємо ряд графіків (рис. 13.9), їх вигляд можна ко- ригувати за допомогою контекстного меню або пункту «Сер- віс/Налаштування» головного меню програми.

Рис. 13.9. Зовнішній вигляд вікна графічної інформації

Оцінка платоспроможності економічного суб’єкта може здійснюватись:

– використовуючи головне меню – пункт «Фінансовий ана- ліз / Оцінка платоспроможності» (рис. 13.10);

Рис. 13.10. Зовнішній вигляд вікна оцінки платоспроможності

– з використанням панелі інструментів: кнопка «Оцін. платосп».

Оцінка платоспроможності здійснюється за двома мето- диками:

– Модель Чессера (оригінальна та модифікована);

– Модель Вітлінського.

Для забезпечення подальшого використання отриманих

результатів існує механізм експорту у файли формату MS

Excel. Доступ до цієї функції реалізується у вигляді контек-

стного меню (пункт «Зберегти у файл Excel», рис. 13.11).

Рис. 13.11. Збереження вихідних даних

Одним із важливих компонентів програми є редактор формул. Самі формули для розрахунку, їх назви та групи, до яких вони належатимуть, зберігаються у файлі формату MS Access. Найпоширеніші коефіцієнти (таблиця 13.1) завчасно внесені до бази даних.

Рис. 13.12. Виклик редактора формул

Користувач матиме можливість ввести власні коефіцієн- ти, після введення формула зберігається і може бути вико- ристана у подальших обчисленнях.

Робота з редактором формул забезпечується з викорис- танням вікна з інтегрованою довідковою системою. За не- обхідності додати нові чи змінити існуючі коефіцієнти не- обхідно натиснути відповідну кнопку (рис. 13.12), після цього відбудеться перехід до вікна редагування, в якому не- обхідно вказати групу, назву коефіцієнта та навести форму- лу розрахунку (рис. 13.13).

Рис. 13.13. Вікно редактора формул

4. Завдання

для контрольних розрахунків

Розглянемо приклад розрахунку коефіцієнтів, наведених в таблиці 13.1, використавши умовні вхідні дані таблиць

13.2-13.3.

Контекстна довідка містить інструкції зі створення фор-

мул та приклади їх введення (рис. 13.14).

 

Стандартні коефіцієнти,

що розраховуються програмою

Таблиця 13.1

 

 

 

 

Показники

 

Формула для розрахунку

Показники платоспроможності

 

1

 

Коефіцієнт абсо- лютної ліквідності

 

(Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції) / Поточні зобов'язання

( р.220+ р.230+ р.240)/ р.620

 

2

 

Коефіцієнт поточ- ної ліквідності

 

(Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції + Дебіторська заборгованість + Готова продукція) / Поточні зобов'язання

(р.220 + р.230 + р.240 + (р.160 – р.210) / р.620 (Ф. №1)

 

3

 

Коефіцієнт загаль- ної ліквідності (покриття)

 

Оборотний капітал / Поточні зобов'язання р.260 / р.620 (Ф. №1)

Показники фінансової стійкості

 

1

 

Коефіцієнт фінан- сової незалежності (автономії)

 

Власні і прирівняні до них коштів / Валюта балансу

р.380 / р.280 (Ф. №1)

 

2

 

Коефіцієнт фінан- сової залежності

Залучений капітал / Власність майна підприємства

(р.480 – р.620) / р.280 (Ф. №1)

 

3

 

Коефіцієнт фінан- сової стабільності

Власний кап./ Позичений кап.

(р.380 + р.430 + р.630) / (р.480 + р.620) (Ф. №1)

 

4

 

Коефіцієнт фінан- сового ризику

Позичений капітал / Власний капітал

(р.480 + р.620) / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф. №1)

 

5

 

Коефіцієнт загаль- ної заборгованості

 

(Загальний капітал – Власний капітал) / Загальний капітал

(р.640 – (р.380 + р.430 + р.630)) / р.640 (Ф. №1)

 

6

 

Коеф. мобільн. (ма- неврування) обо- ротного капіталу

 

Власний оборотний капітал / Власний капітал (р.380 + р.480 – р.80) / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф. №1)

 

7

 

Частка основного капіталу у власному

 

Основний капітал / Власний капітал р.80 / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф. №1)

Продовження табл. 13.1

 

 

8

Коефіцієнт концен- трації власного ка- піталу

 

Власний капітал / Загальний капітал

(р.380 + р.430 + р.630) / р.640 (Ф.1)

 

9

Коефіцієнт концен- трації позиченого капіталу

 

Позичений капітал / Загальний капітал

(р.480 + р.620) / р.640 (Ф.1)

 

10

Коефіцієнт співвід- нош. позиченого і власн. кап.

 

Позичений капітал / Власний капітал

(р.480 + р.620) / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф.1)

Показники ділової активності

 

1

Коефіцієнт   ділової активності

Виторг від реалізації / Валюта балансу р.10 (Ф.2) / р.280 (Ф. 1)

 

2

Коеф.  ефектив.  ви- кор. фін. ресурсів

Чистий дохід / Валюта балансу р.35 (Ф.2) / р.280 (Ф. 1)

 

3

 

Тривалість            обігу фін. ресурсів (днів)

Валюта балансу * Кількість днів у періоді / Чистий дохід

р.280 (Ф. 1) * 365 / р.35 (Ф.2)

 

4

 

Коеф. оборотн. обо- ротного капіталу

Виторг від реалізації / Середній залишок оборот- ного капіталу

р.10 (Ф.2)/р.260 сер. річн. (Ф.1)

 

Рис. 13.14. Вікно контексної довідки

 

Форма «Баланс» (приклад)

Таблиця 13.2

 

 

 

Актив

 

Код

залишок на кінець року (тис. грн.)

Рік I

Рік II

Рік III

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

10

 

2,6

1,8

первісна вартість

11

 

3,2

3,2

знос

12

 

0,6

1,4

Незавершене будівництво

20

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

30

580,1

613,8

739,3

первісна вартість

31

2062,4

2174,3

2376,8

знос

32

1482,3

1560,5

1637,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

40

 

 

 

– інші фінансові інвестиції

45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

5,2

5

9,7

Відстрочені податкові активи

60

 

0,3

16,8

Інші необоротні активи

70

 

 

 

Разом за розділом I

80

585,3

621,7

767,6

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

– виробничі запаси

100

444,1

630,8

971,5

– тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

– незавершене виробництво

120

 

 

 

– готова продукція

130

2,9

10,8

4,4

– товари

140

13,1

19,8

30,8

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

123,8

233,8

354,6

первісна вартість

161

134,1

271,1

380,1

резерв сумнівних боргів

162

10,3

37,3

25,5

Продовження табл. 13.2

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

– з бюджетом

170

 

0,3

0,4

– за виданими авансами

180

 

2,4

 

– з нарахованих доходів

190

 

 

 

– із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

15,3

55,2

43,7

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

– в національній валюті

230

18,3

30,1

27,9

– в іноземній валюті

 

240

 

 

 

Інші оборотні активи

 

250

1,9

 

2,4

Разом за розділом II

 

260

619,4

983,2

1435,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

1,3

5,3

8,8

Баланс

 

 

280

1206

1610,2

2212,1

 

Пасив

Код

I

II

III

 

 

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

Статутний капітал

 

 

300

149,2

149,2

149,2

Пайовий капітал

 

 

310

 

 

 

Додатковий капітал

 

 

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

468,1

468,1

468,1

Резервний капітал

 

 

340

 

7,9

20

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

350

 

131,3

 

368

 

829,8

Неоплачений капітал

 

360

 

 

 

Вилучений капітал

 

 

370

 

 

 

Разом за розділом I

 

380

748,6

993,2

1467,1

II. Забезпечення подальших витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

62

Інші забезпечення

 

 

410

 

 

 

Цільове фінансування

 

420

 

 

 

Разом за розділом II

 

430

 

 

62

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язаня

460

1,9

 

 

Продовження табл. 13.2

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

 

Разом за розділом III

480

1,9

 

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

199,9

299,9

250

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

530

 

117,6

 

152,3

 

166,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

– з одержаних авансів

540

 

 

 

– з бюджетом

550

60,3

43,6

121,7

– з позабюджетних платежів

560

 

 

 

– зі страхування

570

18,8

22,6

36,4

– з оплати праці

580

38,3

47,1

76

– з учасниками

590

 

 

3

– із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

20,6

51,5

29,4

Разом за розділом IV

620

455,5

617

683

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

Баланс

640

1206

1610,2

2212,1

 

Таблиця 13.3

Форма «Звіт про фінансові результати» (приклад)

I. Фінансові результати

 

 

Стаття

 

Код

(залишок на кінець року (тис. грн.)

Рік I

Рік II

Рік III

Дохід (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

 

10

 

4 408,5

 

5 582,3

 

8 325,4

Податок на додану вартість

15

(734,8)

(930,4)

(1 387,6)

Акцизний збір

20

 

 

 

 

25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

30

0,2

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

35

 

3 673,5

 

4 651,9

 

6 937,8

Собівартість реалізованої продукції

(товарів, робіт, послуг)

 

40

 

(3 007,3)

 

(3 887,4)

 

(5 368,0)

Продовження табл. 13.3

 

Валовий:

 

 

 

 

– прибуток

50

666,2

764,5

1 569,8

– збиток

55

 

 

 

Інші операційні доходи

60

46,5

165,2

107,4

Адміністративні витрати

70

(249,8)

(265,8)

(393,2)

Витрати на збут

80

(170,2)

(216,0)

(354,9)

Інші операційні витрати

90

(24,8)

(71,1)

(197,0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

– прибуток

100

267,9

376,8

732,1

– збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

0,1

 

0,2

Інші доходи

130

7,0

 

3,9

Фінансові витрати

140

(34,7)

(40,6)

(40,8)

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

(4,3)

0,0

(2,5)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 

– прибуток

170

236,0

336,2

692,9

– збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

180

 

(78,4)

 

(91,6)

 

(189,2)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

 

– прибуток

190

157,6

244,6

503,7

– збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

– доходи

200

 

 

 

– витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

– прибуток

220

157,6

244,6

503,7

– збиток

225

 

 

 

Продовження табл. 13.3

II. Елементи операційних витрат

 

 

Найменування показника

 

Код

 

Рік I

 

Рік II

 

Рік III

Матеріальні затрати

230

1 853,1

3 015,4

3 896,3

Витрати на оплату праці

240

713,5

804,4

1 109,7

Відрахування на соціальні заходи

250

273,3

305,7

422,4

Амортизація

260

55,7

80,1

104,7

Інші операційні витрати

270

160,2

71,1

41,4

Разом

280

3 055,8

4 276,7

5 574,5

 

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

Назва статті

 

Код

 

Рік I

 

Рік II

 

РІк III

Середньорічна кількість простих акцій

300

596 880

596 880

596 880

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

 

310

 

596 880

 

596 880

 

596 880

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн

 

320

 

0,3

 

0,4

 

0,8

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн

 

330

 

0,3

 

0,4

 

0,8

Дивіденди на одну просту акцію, грн

340

 

 

0,1

 

В результаті роботи програми отримано такі значення показників

(таблиця 13.4).

Таблиця 13.4

Вихідна форма Результат роботи системи

 

 

 

Назва коефіцієнта

 

Рік I

 

Рік II

 

Рік III

Відхилення (ІII порів- нянно з І)

 

Група

Показники платоспроможності

 

 

 

 

 

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

0,04

 

0,049

 

0,041

 

0,001

 

2

Коефіцієнт поточної ліквідності

 

0,278

 

0,338

 

0,496

 

0,218

Продовження табл. 13.4

 

3

Коефіцієнт покриття

(загальної ліквідності)

1,36

1,594

2,102

0,742

4

Коефіцієнт автономії

(фінансової незалежності)

0,621

0,617

0,663

0,042

5

Коефіцієнт фінансової залежності

-0,376

-0,38

-0,309

0,067

6

Коефіцієнт фінансової стабільності

1,637

1,61

2,239

0,602

7

Коефіцієнт фінансового ризику

0,611

0,621

0,447

-0,164

8

Коефіцієнт загальної заборгованості

0,379

0,383

0,309

-0,07

 

9

Коефіцієнт мобільності

(маневрування) оборотного капіталу

 

0,221

 

0,374

 

0,457

 

0,236

10

Частка основного капіталу у власному

0,782

0,626

0,502

-0,28

11

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,621

0,617

0,691

0,07

12

Коефіцієнт концентрації позиченого капіталу

0,379

0,383

0,309

-0,07

 

13

Коефіцієнт співвідношення позиченого і власного капіталу

 

0,611

 

0,621

 

0,447

 

-0,164

14

Коефіцієнт ділової активності

3,655

3,467

3,764

0,109

 

15

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів

 

3,046

 

2,889

 

3,136

 

0,09

16

Тривалість обігу фінансових ресурсів (днів)

119,83

126,3

116,4

-3,45

17

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

x

5,678

5,799

x

18

Тривалість одного обороту оборотного капіталу (днів)

x

64,29

62,94

x

19

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

x

0,411

0,389

x

20

Частку оборотного капіталу,

\%

51,36

61,06

64,9

13,542

21

Частку власного оборотного капіталу, \%

26,671

37,79

48,72

22,051

22

Рентабельність власного капіталу, \%

x

24,63

34,33

x

23

Рентабельність капіталу, \%

x

15,19

22,77

x

24

Рентабельність продукції, \%

5,241

6,292

9,383

4,142

25

Рентабельність продажів, \%

3,575

4,382

6,05

2,475

?          Запитання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні принципи використання електронних інформаційних технологій у фінансовому менеджменті підприємством.

2. Наведіть напрями використання інформаційних технологій у фінансовому управлінні.

3. Порівняйте універсальні і спеціалізовані програми фінансового аналізу, назвіть їх переваги і недоліки

4. Охарактеризуйте роботу відомого (на Ваш вибір) програмного продукту, створеного для полегшення фінансового управління підприємством.

?                      Запитання для роздумів та дискусій

1. Які, на Вашу думку, поліпшення слід внести до програми «Фінансовий калькулятор», що розглянуті в п.13.3?

2.   Як   Ви   вважаєте,   чи   програма   Microsoft   Excel достатня для проведення фінансового аналізу на сучасному підприємстві?