Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Методика  та критерІЇ оцІнки знань

Загальні підходи до оцінювання знань

Основними завданнями оцінювання знань студентів є:

– стимулювати систематичну творчу роботу слухачів над

навчальним матеріалом;

– забезпечити реалізацію набутих теоретичних знань при

виконанні практичних завдань за місцем роботи;

– прищепити навички відповідального ставлення до своїх

обов’язків, систематичного цілеспрямованого пошуку знань

та чіткої організації свого робочого дня.

Основні засади методики контролю знань студентів ґрун-

туються на особливостях організації навчального процесу за

кредитно-модульною системою, орієнтованого на поглиблену те-

оретичну підготовку та застосування набутих знань на практиці.

Оцінювання знань студентів  здійснюється на основі ре-

зультатів поточного, проміжного та підсумкового контролю

знань за чотирибальною та стобальною шкалою.

У табл.1 наведені критерії оцінки знань студентів за чоти-

рибальною шкалою.

 

 

Критерії оцінки знань

Таблиця 1

 

 

Рівень знань

 

Бали

 

Характеристики знань

Незадо- вільно

2

Знання нижче рівня, що приймається як

«задовільний»

Задовільно

3

Студент   відтворює   частину   вивчено- го матеріалу без розкриття причинно- наслідкових зв’язків, описує типовий еко- номічний процес чи явище за стандартним планом. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами. Уміє відтво- рити інформацію, тобто володіє знаннями- копіями. Може самостійно розв’язувати прості задачі, тестові завдання першого рів- ня; складати план вивченої теми, розділу, відповідати за планом; висловлювати влас- ну точку зору з окремих економічних пи- тань. Частково розв’язує завдання самостій- ної роботи.  Творче індивідуальне завдання не відображає суть явища або процесу.

Продовження табл. 1

 

Добре

4

Студент може самостійно, логічно ви- світлити окремі питання в межах вивченої теми, зіставляти, узагальнювати, системати- зувати інформацію за допомогою викладача; складати структурно-логічні схеми, узагаль- нювати і аргументувати власну точку зору, дати відгук (рецензію) на відповідь іншого студента; самостійно розв’язувати задачі се- реднього рівня складності.

Може добирати переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору, може самостійно аналізувати зміст економічних показників; здатен аналізувати окремі еко- номічні ситуації за допомогою викладача. Загалом розв’язує завдання самостійної ро- боти. Творче індивідуальне завдання не ві- дображає суть явища або процесу.

Відмінно

5

Майбутній фахівець з фінансів висвіт- лює  економічне  питання,  аналізує  пробле- ми та протиріччя, які вони містять, та пропо- нує свою власну точку зору; вільно вислов- лює власну позицію і переконливо її аргумен- тує; самостійно знаходить, оцінює джерела економічної інформації, зокрема статистич- ні, вміє узагальнити вивчений матеріал, ви- користовує набуті знання у вирішенні вироб- ничих ситуацій. Грамотно і творчо викорис- товує інструментарій виміру економічного становища на підприємстві, правильно здій- снює аналіз та оформлення результатів ро- боти. Повністю розв’язує завдання самостій- них робіт. Правильно обґрунтовує висновки. Творча робота асоціативна і образна. Яскраво відображена суть явища або процесу.

 

У процесі визначення оцінки індивідуальних знань  бе-

руться до уваги такі критерії:

1.  Правильність.  Правильна  відповідь  на  теоретичне

питання означає, що вона точно відповідає істині: закону, за-

гальноприйнятому поняттю, дійсності. Правильна відповідь

на практичне завдання (задача, виробнича ситуація) означає,

що хід розв’язання задачі, ситуації правильний: відповідь

збігається з контрольними розрахунками.

2. Повнота. Повна відповідь на теоретичне питання означає, що вона закінчена, включає в себе всі необхідні еле- менти (складові) знань з цієї теми (питання). Повна відпо- відь на практичне питання означає, що студентом визначені всі показники і надані всі необхідні пояснення відповідно до умови завдання.

3. Чіткість. Чітка відповідь означає, що вся викладена студентом інформація безпосередньо стосується цього пи- тання, завдання.

4.  Обґрунтованість висновків (власної думки). Кожен висновок і власна думка студента мають бути обґрунтовані статистичним матеріалом, інформацією з економічних дже- рел, розрахунками та логікою мислення.

5. Швидкість  (відповідь  у  межах  норми  часу). Передбачає, що час, за який була дана відповідь, відповідає встановленій нормі часу (при експрес-опитуванні відповідь на питання має бути негайною).

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом їх контролю (заміру): за результатами звітів про вивчення від- повідних тем дисципліни або написання рефератів згідно з тематичним планом; під час виконання письмової контроль- ної роботи за тестами або за білетами, затвердженими кафе- дрою; під час проведення усної співбесіди керівника курсу зі студентом, у процесі якої студент дає відповіді на питання з різних тем десципліни.

Поточний контроль знань

Поточний контроль знань студентів здійснюється на практичних заняттях та під час індивідуальної роботи

I.  Практичне заняття. Практичне заняття включає в себе опитування, комплексні, самостійні роботи та окремі за- вдання.

а)  Опитування.

Під час цієї форми контролю знань відповідь аналізуєть-

ся за такими критеріями: повнота, правильність, чіткість,

швидкість.

«Відмінно» – відповідь відповідає всім критеріям.

«Добре» – відповідь не відповідає одному з критеріїв: по-

внота або чіткість; – іншим відповідає.

«Задовільно» – відповідь не відповідає двом критеріям:

повнота і чіткість; – іншим відповідає.

б)  Розв’язання задач.

Розглядаються наведені вище критерії оцінки.

«Відмінно» –відповідь відповідає всім критеріям.

«Добре» – відповідь відповідає всім критеріям, окрім по-

вноти або швидкості. Швидкість виконання відповідає часу,

що встановлений для оцінки «добре».

«Задовільно» – відповідає всім критеріям, крім повноти і

швидкості.

в)  Комплексна самостійна робота.

«Відмінно» – відповідь відповідає всіх наведеним вище

критеріям оцінки знань. Правильно обґрунтовані висновки

та пропозиції.

«Добре» – відповідь не відповідає одному з принципів: чіт-

кість, повнота або обґрунтованість висновків та пропозицій.

«Задовільно» – не відповідає таким критеріям: чіткість,

повнота, обґрунтованість висновків та деякою мірою пра-

вильність.

г)  Індивідуальна  робота.  Індивідуальна  робота  студен-

та перевіряється викладачем і оцінюється за чотирибальною

системою.

«Відмінно» – робота виконана повно, має глибокий зміст

і елементи новизни. Творча робота повинна мати асоціатив-

ність та образність. Студент повинен вміти вести творчу

дискусію з проблеми, що обговорюється, та обґрунтовувати

власну точку зору.

«Добре» – робота виконана не повністю. Однак має достат-

ній теоретико-методологічний рівень. Студент може вести твор-

чу дискусію з проблеми з професором або доцентом кафедри.

«Задовільно» – робота виконана не повністю, вона не має

достатнього  рівня  розробки,  відсутні  асоціації  та  образи.

Студент має певні труднощі при веденні творчої дискусії з

професором або доцентом кафедри з проблемної теми.

д) Оцінювання тестів проводиться за 100-бальною шка-

лою. Кожне питання тесту оцінюється в 10 балів (максималь-

на оцінка).

Шкала переводу стобальної оцінки в чотирибальну:

до 50 балів  – «незадовільно»;

до 80 балів  – «задовільно»;

до 90 балів  – «добре»;

до 100 балів – «відмінно».

Поточні оцнки виставляються студентами за результатами

засвоєння ними навчальних тем за чотирибальною шкалою.

Бажано, щоб студенти засвоїли критерії оцінки знань і оцінювали знання один одного в процесі поточного контролю. Для цього необхід- но практичні заняття проводити у формі ділових ігор, конкурсів, дис- путів, коли  студенти шляхом голосування оцінюють знання, ініціати- ву, активність та кмітливість один одного.

Проміжний контроль знань

Проміжний контроль знань студентів здійснюється шляхом узагаль- нення поточних оцінок і визначення суми балів за кожен модуль заліко- вого кредиту. І модуль – 30 балів; ІІ модуль – 40 балів; ІІІ модуль – 30 балів.

Шкала переводу:

І та ІІІ модуль. Відмінно – 30 балів, добре – 20 балів, задовільно – 10

балів.

ІІ модуль. Відмінно – 40 балів, добре – 30 балів, задовільно – 20 балів.

Активність студента на лекціях та практичних заняттях бажано оці-

нювати додатково від 1 до 10 балів.

Підсумковий контроль знань студентів

Підсумковий контроль здіснюється  за 100-бальною шкалою, яка складається з сум балів за модулі.