Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки - Навчальний посібник (Євтух О. Т., Євтух О. О.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Частина І мета та завдання навчального курсу «фІнансовий менеджмент»
Читать: Тема 1 фІнансовий менеджмент та системи його забезпечення
Читать: Тема 2  теоретико-методологІчнІ засади фІнансового менеджменту
Читать: Тема 3 теорІЇ кредиту та грошових зобов’язань у фІнансовому менеджментІ
Читать: Тема 4 оцІнка та облІк вартостІ активІв у фІнансовому менеджментІ
Читать: Тема 5 фІнансове планування та прогнозування дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: Тема 6 фІнансове управлІння основним капІталом пІдприЄмства
Читать: Тема 7 фІнансове управлІння оборотним капІталом пІдприЄмства
Читать: Тема 8 фІнансове управлІння людським капІталом пІдприЄмства
Читать: Тема 9 структура капІталу та ЇЇ оптимІзацІя
Читать: Тема 10 основи фІнансового менеджменту ІнвестицІй на пІдприЄмствІ
Читать: Тема 11 фІнансове дослІдження дІяльностІ пІдприЄмства – здатностІ дотримуватись основних принципІв господарювання
Читать: Тема 12 антикризове фІнансове управлІння пІдприЄмством
Читать: Тема 13 використання електронних ІнформацІйних технологІй у фІнансовому менеджментІ пІдприЄмством
Читать: Тема 14 особливостІ фІнансового управлІння ресурсами комерцІйного банку та страховоЇ компанІЇ
Читать: Тема 15 основи фІнансового управлІння капІталом людини та сІм’Ї
Читать: Тема 16 основи фІнансового управлІння краЇною
Читать: Тема 17 основи фІнансового управлІння ризиками
Читать: Частина ІІ практичнІ роботи
Читать: РекомендацІЇ щодо пІдготовки творчих завдань з фІнансовоЇ проблематики та Інтерактивних форм навчання
Читать: МетодичнІ  рекомендацІЇ щодо проведення дІлових Ігор з фІнансового  управлІння пІдприЄмством
Читать: МетодичнІ рекомендацІЇ щодо застосування навчальних фІнансових ІнструментІв
Читать: Завдання комплексноЇ  контрольноЇ роботи та методичнІ рекомендацІЇ до ЇЇ виконання
Читать: Питання для контролю знань
Читать: Методика  та критерІЇ оцІнки знань
Читать: Склад джерел ІнформацІЇ
Читать: Список дІлових  Ігор та Ігрових тренажерІв для аналІзу І вдосконалення