Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

12.5. оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів

Ефективність руху грошових коштів оцінюється за допомогою показників, які відображають формування чистого грошового потоку.

Підвищення ефективності джерел формування чистого грошового потоку в туристичному бізнесі характеризується збільшенням частки в ньому чистого прибутку від основної операційної діяльності, одержуваної за рахунок збільшення обсягів реалізації тур-продукту і скорочення операційних витрат.

Якщо прибуток збільшується за рахунок зростання цін або позареалізаційних операцій, то таке підвищення чистого грошового потоку вважається неефективним.

Серед показників ефективності планових грошових потоків виділяються чотири.

Коефіцієнт достатності чистого потоку грошових коштів туристичного підприємства (КДчгп), який розраховується за формулою

ЧГП

КДчгп _ ПЧгД   , (12.2) ОБ + Див

де ЧГП - чистий грошовий потік підприємства на плановий період;

ОБ - сума планових виплат основного боргу за коротко- та довгостроковими кредитами і позиками підприємства;

Див - сума дивідендів (відсотків), передбачених на плановий період.

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства (КЛгп) в плановому періоді розраховується за формулою

_ ВШп03 -АГК

гп _     —        ' (12.3)

В1Пнег

де ВГПп0з, ВГПнег - валовий грошовий потік відповідно позитивний і негативний; АГК - приріст (дельта) грошових коштів у плановому періоді, який розраховується як різниця між грошовими коштами на кінець і початок планового періоду

АГК = ГКК - ГКП, (12.4)

де ГКіо ГКП - грошові кошти відповідно на кінець і початок планового періоду.

3. Коефіцієнт ефективності грошового потоку (КЕгп) виражається відношенням чистого потоку грошових коштів (ЧГП) до негативного валового грошового потоку підприємства за певний період (ВГПнег):

ЧГП

КЕ™ = (12.5)

4. Коефіцієнт реінвестування (капіталізації) чистого потоку грошових коштів (КРчгп) характеризується тією часткою коштів, яка направляється на розвиток підприємства. При розрахунках використовується формула

ЧГП - Див

№™ =     ЛТ„Д   • (12.6)

де АІнв - приріст суми реальних і довгострокових інвестицій у плановому періоді.

Розглянуті показники можуть доповнюватися показниками рентабельності грошових вкладень в активи підприємства. Наприклад, розраховується коефіцієнт рентабельності середнього залишку грошових вкладень у короткострокові фінансові активи, а також коефіцієнт рентабельності середнього залишку накопичених інвестиційних ресурсів або довгострокових фінансових вкладень тощо.