Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

9.2. економічний механізм формування й розподілу доходу

Трансформація адміністративно-командної системи господарювання і перехід до ринкових відносин в Україні докорінно змінили механізми формування й розподілу доходу суб'єктів підприємницької діяльності. Ці механізми включають два відносно самостійних, хоча й взаємозалежних процеси. Перший - формування доходу, а другий - його розподіл і використання. Механізми формування й розподілу доходу засновані на загальноекономічних принципах, які випливають із сутності та призначення доходу, і розробляються на законодавчій базі, що діє в економіці України.

Діючі нині механізми утворення й розподілу доходу в туризмі є результатом ринкового реформування економіки країни та нової системи оподатковування доходів і прибутку підприємств.

Основним видом оподаткування доходів туристичних підприємств є податок на додану вартість (ПДВ). Розподіл доходу регулюється законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Крім законів, механізми формування й розподілу доходу підприємств визначаються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

В Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» поняття «валовий доход» визначається як загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отримана за звітний період у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами. Модель формування та напрями використання доходу туристичного підприємства відповідно до законодавства України про оподатковування доходів і прибутку підприємств представлена на рис. 9.1.

 

Джерела формування валового доходу: доходи від реалізації турпродукту та послуг;

доходи від операційної оренди (лізингу);

доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями; доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами;

доходи у вигляді безоплатної фінансової допомоги та безкоштовно наданих товарів і послуг; доходи від урегулювання сумнівної

й безнадійної заборгованості; доходи у вигляді пасивного прибутку, отриманого за межами митної території України з урахуванням сплаченого податку;

інші види доходів, які входять до

складу об'єкта оподаткування

Скоригований валовий доход

Скоригований прибуток

Оподатковуваний прибуток

Суми коригування валового доходу: податок на додану вартість; кошти, отримані за рішенням суду на покриття витрат і збитків; величина прямих інвестицій та реінвестицій в корпоративні права, емітовані підприємством;

надмірно сплачені податки; кошти, накопичувані на пенсійних

рахунках;

отриманий емісійний доход; дивіденди, отримані від інших емітентів;

надходження у вигляді міжнародної технічної допомоги; • інші надходження

Валові витрати: витрати, пов'язані з купівлею туристичних послуг без ПДВ; витрати на реалізацію турпродук-ту;

суми нарахованих податків, зборів, обов'язкових платежів;

суми безнадійних боргів; витрати на операції з борговими зобов'язаннями;

витрати на операції, пов'язані з

основними фондами та нематеріальними активами; витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури;

витрати на інші операції

 

 

Амортизаційні відрахування

Рис. 9.1. Модель формування й розподілу валового доходу туристичного підприємства в законодавчому полі України

Першим і основним джерелом отримання валового доходу в туристичному бізнесі є доход від реалізації туристичного продукту і/або окремих послуг. Це джерело доходу виступає у формі виручки, вираженої в цінах реалізації з урахуванням ПДВ. Виручка (доход) від реалізації турпродукту (послуг) відображається в рядку 010 форми № 2 «Звіт про фінансові результати». Інші джерела отримання доходу туристичними підприємствами відіграють допоміжну роль, але це не означає, що їх можна ігнорувати.

Початковим етапом розподілу валового доходу виступає його коригування (зменшення) на суми, які по своїй суті не є доходами підприємства, і на ті суми доходу з яких уже сплачено податок на прибуток. Конкретніше чинники коригування валового доходу наведено на рис. 9.1, які вказують на його зменшення.

Застосування податку на додану вартість при коригуванні валового доходу має особливості залежно від виду туризму (внутрішній, в'їзний чи виїзний).

Операції з продажу або купівлі туристичного продукту підлягають обкладанню ПДВ у загальновстановленому порядку. В оподатковувану базу включається і вартість додаткових організаційних послуг. Операції з продажу резидентам послуг санаторно-курортного лікування і відпочинку дітей у спеціальному переліку установ, визначених Кабінетом Міністрів України, звільняються від обкладання ПДВ.

При наданні туристичних послуг на території України іноземним туристам застосовується нульова ставка ПДВ, якщо продаж цих послуг здійснюється за межами України по безготівковому розрахунку безпосередньо суб'єктами туристичної діяльності (агентами) через представництва України в інших державах або через нерезидентів.

При виїзному туризмі із вартості транспортних послуг і туристичного обслуговування за кордоном, що входить до складу туристичного продукту, яким користуються туристи за межами митної території України, не сплачується податок на додану вартість.

Застосовувана система ПДВ в туристичній діяльності скорочує обсяг скоригованого валового доходу, а відтак і оподатковуваного прибутку.

Скоригований валовий доход туристичних підприємств використовується за трьома основними напрямами: 1) відшкодування валових витрат;

формування фонду амортизаційних відрахувань;

забезпечення оподатковуваного прибутку.

Валові витрати охоплюють не тільки витрати, пов'язані з реалізацією туристичних послуг, а й витрати формування турпродукту. Валові витрати являють собою суму всіх витрат платника податків (туристичного підприємства) у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості куплених туристичних послуг для виконання зобов'язань, даних туристам, а також інших витрат, крім амортизаційних відрахувань. Для туристичних операторів це означає, що до валових витрат включаються дві основні групи витрат. Перша - витрати на придбання туристичних послуг для комплектування турпродукту, що обчислюються за цінами виробника без ПДВ, а друга - витрати на реалізацію турпро-дукту та послуг окремим туристам або групам туристів. До валових витрат не включаються тільки амортизаційні відрахування.

Вперше в економіці України амортизаційні відрахування не відносяться до витрат, хоча й зменшують прибуток, який підлягає оподаткуванню. Розміри такого зменшення регулюються нормами амортизаційних відрахувань, встановленими в законодавчому порядку. Амортизаційні відрахування виступають окремим напрямом розподілу доходу. Однак у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» у розділі II «Елементи операційних витрат» амортизаційні відрахування виступають окремим елементом.

Представлені на рис. 9.1 напрями розподілу валового доходу можна виразити формулою

ВД ^КД + ВВ + Ам + ОП, (9.3)

де ВД - валовий доход;

КД - сума коригування валового доходу; ВВ - валові витрати;

Ам - амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і нематеріальних активів; ОП - величина оподатковуваного прибутку. Формування й розподіл доходів підприємств регулюються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а саме, стандартом 3 «Звіт про фінансові результати» і 15 «Доход». У цих стандартах застосовується тільки поняття «доход» і відсутнє поняття «валовий доход».

 

Джерела отримання доходу

 

Звичайна діяльність

 

 

 

_ Операційна

 

Надзвичайні події

Фінансова

 

Доход від інвес-

 

Доходи від

 

тицій у спільні

4           

участі в ка-

4—

підприємства

 

піталі

 

 

 

 

Дивіденди,

 

Інші

 

проценти

4           

фінансові

 

отримані

 

доходи

 

Усі джерела формування доходу підприємницької структури будь-якої сфери діяльності зводяться в дві групи: доход від звичайної діяльності і доход від надзвичайних подій (рис. 9.2).

Як видно з наведеної схеми, звичайна діяльність охоплює операційну і фінансову діяльність. В операційній діяльності виділяється основна та інша операційна діяльність.

Для туристичного оператора основною діяльністю є комплектування, просування на ринок і реалізація турпродукту, в результаті чого формується основна частина доходу. Схема формування та використання доходу від основної діяльності туроператора показана на рис. 9.3.

 

Джерела отримання доходу

Напрями використання доходу

 

 

Розрахунки з партнерами та іншими

контрагентами

 

 

Виручка від реалізації турпродукту та послуг

ДОХОД ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Видані аванси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: Надходження аван¬сів від покупців

 

 

 

 

 

 

 

Повернення грошей

партнерами і підзвітними особами

Інші напрями використання доходу

 

 

Рис. 9.3. Джерела формування і напрями використання доходу від основної діяльності туроператора

Основним видом витрат туроператора є витрати на закупівлю туристичних послуг, пов'язаних з обслуговуванням туристів, оплата праці своїх працівників, витрати на сплату податків і зборів. Для турагентів основним джерелом доходу від операційної діяльності є агентська винагорода.

Інша операційна діяльність відіграє незначну роль у формуванні доходів обох видів туристичних підприємств.

Фінансова діяльність на більшості туристичних підприємств відсутня.

До надзвичайних відносяться події (операції), що відрізняються від звичайних своєю винятковістю і неповторюваністю - це стихійні лиха, техногенні катастрофи та аварії.

Доход у будь-якій формі - це результат фінансово-господарської діяльності, який виступає джерелом покриття внутрішніх і зовнішніх зобов'язань підприємств. Тому формування і використання доходу являє собою взаємозалежну систему (рис. 9.4).

На схемі представлені всі джерела формування доходу та напрями його розподілу і використання. У процесі розподілу доходу визначається прибуток (збиток) підприємства.

Оскільки з доходу від реалізації туристичного продукту і послуг сплачується ПДВ, то доход після його сплати називається чистим доходом. Чистий доход без собівартості реалізованої туристичної продукції є валовим прибутком (збитком) від реалізації.

Різниця між валовим прибутком (збитком) з урахуванням інших операційних доходів і витратами (адміністративними, збутовими та іншими операційними витратами) утворює прибуток (збиток) від операційної діяльності.

Прибуток (збиток) можуть одержувати підприємства і від фінансової діяльності. Він виступає як різниця між доходами і витратами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

Сума прибутку (збитку) від операційної та фінансової діяльності - це прибуток (збиток) від звичайної діяльності, що підлягає оподатковуванню. Після сплати податку на прибуток від звичайної діяльності (операційної та фінансової) залишається чистий прибуток (збиток) від звичайної діяльності.

Аналогічно використовується і доход від надзвичайних подій. Після сплати податку на прибуток від цієї діяльності підприємство отримує чистий прибуток. Якщо надзвичайні події супроводжуються збитками, то вони покриваються за рахунок прибутку від звичайної діяльності, зменшуючи його або збільшуючи збитки, якщо звичайна діяльність підприємства збиткова.

 

Доход (виручка) від реалізації туристичних послуг

Податок з обороту

 

 

 

 

О

с н о в н і

в и

д и

д о х о д і в

Чистий доход (виручка) від реалізації туристичних послуг

Валовий прибуток (збиток)

Інші операційні доходи

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Доходи від фінансової діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

до оподаткування

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

Собівартість реалізованих туристичних послуг

Адміністративні витрати

Витрати на збут Інші операційні витрати

Фінансові витрати

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

н

а п р я м и

в и к о р и с т а н н я

 

І

Чистий прибуток (збиток)

Рис. 9.4. Система формування і використання доходу підприємства туристичного бізнесу

Сума чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності і від надзвичайних подій визначає загальну суму чистого прибутку (збитку) підприємства. Як видно з наведеної схеми (рис. 9.4), після сплати податків на доход і відшкодування всіх витрат підприємство отримує чистий прибуток або збиток як кінцевий результат своєї діяльності.

Укрупнено модель формування доходу в туризмі можна показати на схемі (рис. 9.5).

 

 

 

Подпись:

1. Доход від реал ізації турпродук-ту (послуг)

2. Інші операційні доходи