Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

6.2. сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу

Експлуатаційна програма є вихідним розділом плану господарської діяльності підприємства, яке надає послуги з розміщення туристів. Цей розділ за суттю аналогічний виробничій програмі будь-якого підприємства, але відрізняється методологією розробки.

План експлуатаційно-фінансової діяльності підприємства го-

 

тельного типу включає такі розділи:

експлуатаційна програма (програма використання номерного фонду);

план доходу від експлуатаційної (основної) діяльності, додаткових послуг і допоміжних підрозділів;

план щодо праці і заробітної плати;

план витрат на готельні послуги (плановий кошторис витрат);

план прибутку від усіх видів діяльності;

прогноз грошових потоків;

план підвищення якості експлуатаційної діяльності;

заходи щодо забезпечення виконання плану експлуатаційно-фінансової діяльності.

Експлуатаційна програма складається на основі кількості місць для розміщення (проживання) гостей, що передбачається в плановому періоді. Вона виражається в натуральних і вартісних показниках. Натуральним показником експлуатаційної програми є кількість місце-днів, а вартісним - виручка (доход) від реалізації послуг з розміщення клієнтів.

Плануванню експлуатаційної програми передує аналіз, у процесі якого оцінюється ряд показників, характерних для оцінки експлуатаційної потужності підприємства, - це місткість, пропускна спроможність і завантаженість об'єкта розміщення. Місткість (ємність) об'єкта розміщення виражається кількістю спальних місць і розраховується за формулою

Єм =ЕМІ, ■ чм, (6.1)

де Єм - ємність (місткість) готелю в кількості спальних місць; И1н - кількість номерів кожної і-тої категорії; Чгм - кількість місць у кожному номері і-тої категорії; п - кількість категорій номерів.

Пропускна спроможність готелю визначається потенційною кількістю місце-днів (місце-діб) за формулою

К7 = Єм ^ Д (6.2) 104

де Л^"2 - потенційна кількість місце-днів у готелі; Д - кількість днів у періоді.

Цей показник характеризує можливу пропускну спроможність готелю за умови повного завантаження всього номерного фонду. Виходячи з потенційної пропускної спроможності, розраховується планова кількість місце-днів з урахуванням прогнозованої кількості відвідувачів готелю і планових можливостей використання пропускної спроможності. Потенційна пропускна спроможність виступає верхнім обмеженням планових показників експлуатаційної програми готелю.

Показники завантаження ємності готелю використовуються при аналізі й обґрунтовуються на плановий період. До цих показників відносяться:

рівень (коефіцієнт) завантаження готелю (Кзав), який розраховується за формулою

де Лр - кількість реалізованих (планованих) номерів;

Л"р - кількість номерів, які пропонувалися для продажу.

Цей коефіцієнт дає можливість порівняти рівень завантаження готелю за ряд років, а також зіставити з завантаженням інших готелів з різними експлуатаційними характеристиками, насамперед, з конкурентами;

коефіцієнт завантаження номерного фонду готелю (), який розраховується за формулою

Кнф _

Кзав _    Р' (6.4) де Чкл - чисельність клієнтів (гостей).

Цей показник означає, скільки людей в середньому за певний

 

планується окремо. При плануванні простоїв через ремонт або реконструкцію використовуються графіки їхнього проведення. До днів вимушеного простою при плануванні іноді відносять деякі святкові дні, зокрема сімейного (домашнього) характеру, наприклад, різдвяні свята, новий рік.

Визначивши кількість місце-днів вимушеного простою та приросту, розраховують потенційну кількість місце-днів у плановому періоді (N^1" ):

= Кд - Кпд + <рд> (6.6)

де її™™ - потенційна кількість місце-днів у плановому періоді; ^мд - наявна кількість місце-днів на початок планового періоду;

їївмд'        - кількість місце-днів вимушеного простою та приросту відповідно.

Розрахована таким способом потенційна кількість місце-днів завантаження номерного фонду готелю повинна узгоджуватися з маркетинговими прогнозами ринкового попиту на запропоновані готельні послуги. Маркетингові прогнози ринкового попиту враховуються при визначенні коефіцієнта недозавантаження номерного фонду з причин падіння попиту.

Слід пам'ятати: визначення втрат планової пропускної спроможності готелю через падіння попиту - дуже складна проблема маркетингових досліджень. Визначений маркетингом коефіцієнт простоїв номерного фонду через недостатній попит враховується в планових розрахунках шляхом коригування потенційної кількості місце-днів, розрахованих на основі пропускної спроможності готелю в плановому періоді, за такою формулою:

мд —   мд       ' і6-')

де Nl™) - планова кількість місце-днів;

к "°" - коефіцієнт попиту на номерний фонд підприємства.

Важливим етапом розробки експлуатаційної програми є її розподіл за кварталами і місяцями. Особливе місце при цьому розподілі має врахування сезонності попиту, що диктує сезонну хвилю реалізації послуг підприємств розміщення туристів. Тому використовуються коефіцієнти нерівномірності туристичних потоків.