Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

12.2. мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів

Головною метою управління рухом грошових коштів підприємств є забезпечення їхньої фінансової стійкості шляхом збалансування та синхронізації в часі надходження і витрачання коштів.

При управлінні рухом грошових коштів, тобто грошовими потоками, необхідно керуватися загальновизнаними принципами, головними серед яких є такі:

^ інформативна вірогідність, яка повинна відповідати стандартам бухгалтерського обліку;

^ збалансованість руху грошових коштів за обсягами, часом і простором;

^ забезпечення ефективності використання кожної одиниці коштів шляхом мінімізації і запобігання неритмічності грошового потоку;

^ стабілізація ліквідності та платоспроможності підприємства, пов'язана з дотриманням синхронізації позитивних і негативних грошових потоків на кожнім інтервалі часу.

Процес ефективного економічного управління рухом грошових коштів підприємств потребує дотримання етапів, представлених на рис. 12.4.

Етапи економічного управління рухом грошових коштів підприємств

J           Моніторинг руху грошових коштів:

збір звітних даних, оцінка їх достовірності та підготовка до аналізу; аналіз зібраних даних про рух грошових коштів за попередній період; узагальнення результатів аналізу та підготовка матеріалів для прий-няття| управлінських рішень

 

2

Оптимізація руху грошових коштів

 

 

 

3

Планування руху грошових коштів підприємства за різними джерелами їх отримання та напрямами витрачання

 

 

 

4

Забезпечення ефективного контролю за збалансованістю обсягів надходження і витрачання грошових коштів та їх синхронізацією в часі

 

 

Рис. 12.4. Основні етапи економічного управління рухом грошових коштів підприємств

Як показано на схемі, початковим і дуже важливим етапом економічного управління рухом грошових коштів суб'єктів підприємницької діяльності є моніторинг в широкому значенні. Він охоплює не тільки збір достовірної інформації, а й її аналіз, узагальнення та підготовку пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень.

Найважливішим етапом економічного управління виступає оптимізація руху грошових коштів по кожному джерелу формування і кожному напряму витрачання (використання).

Завершальним етапом такого управління є ефективний контроль за дотриманням збалансованості вхідних і вихідних грошових потоків як за обсягами коштів, так за синхронністю їхнього руху в часі та просторі.