Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М. ТУГАН - БАРАНОВСЬКОГО

Дядечко Л. П.

ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

®

Киів - 2007

УДК 338.486(075.8) ББК 65.433я73 Д 99

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18-Г-386 від 04.07.2006 р)

Рецензенти:

Коніщева Н.Й. - доктор економічних наук, професор; Поклонський Ф.Ю. - доктор економічних наук, професор; Свомкіна Т.В. - доктор економічних наук.

Дядечко Л.П.

Д 99 Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

ISBN 966-364-389-7

У навчальному посібнику розкрито сутність економіки туристичного сфери діяльності. Виходячи зі змісту робочої програми навчальної дисципліни «Економіка туристичного бізнесу», цей посібник передбачає допомогу студентам в опануванні теоретичних знань і практичних навичок економічного управління діяльністю суб'єктів туристичної індустрії, а також формування у студентів здатності до самостійного творчого мислення та розв'язання практичних економічних задач.

Посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів та фахівців туристичного бізнесу.

ISBN 966-364-389-7    © Дядечко Л.П., 2007

© Центр учбової літератури, 2007

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Дядечко Лідія Павлівна

ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б.А.Сладкевич

Редактор - Н.П. Манойло Комп'ютерний набір і верстка - ІВ. Марченко Дизайн обкладинки - БВ. Борисов

Підписано до друку 13.11.2006. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 14.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006