Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

6.4. планування доходів підприємств готельного типу

План доходів від основної операційної діяльності підприємств готельного типу складається на основі експлуатаційної програми, вираженої в грошовій формі. Обґрунтування плану доходу (виручки) від реалізації послуг з розміщення туристів здійснюється з урахуванням планової кількості місце-днів і тарифів на одне спальне місце за добу.

Оскільки тарифи на спальні місця диференційовані за категоріями номерного фонду, то розрахунок доходу від реалізації номерів (спальних місць) здійснюється за формулою

Кф = ^ КІ- тМд' (6.8)

і—1

де У"ф - доход від використання номерного фонду в плановому періоді;

п - кількість (від 1 до п) категорій готельних номерів;

їїМд - планова кількість місце-днів завантаження і-тої категорії готельного номера;

Т'мд - тариф за добу перебування клієнта в номері і-тої категорії.

Тариф за послуги підприємств готельного типу, крім собівартості й прибутку, включає ще й податок на додану вартість. Доход від здачі готельних місць під розміщення туристів включає також плату за бронювання, доплату за перебування в номері понад повну добу. У деяких готелях України застосовуються сезонні надбавки та знижки.

Крім доходу від здачі номерів (спальних місць) під розміщення туристів, доход готелів формується й за рахунок реалізації інших послуг і здачі в оренду площ іншим підприємцям. Доходи від інших видів наданих готелем послуг плануються методом прямих розрахунків або економіко-статистичними методами.

Після визначення доходів від усіх видів діяльності складається зведений план доходу підприємства:

Увал = Унф + Убр + Уінп + Уор + Уінд, (6.9)

де Увал - планова сума доходу від усіх видів діяльності (валовий доход);

Унф - планова виручка від здачі номерного фонду під розміщення клієнтів; Убр - доход від попереднього бронювання місць у готелі;

Уінп - доход від надання інших послуг; У0р - доход від здачі приміщень в оренду іншим підприємцям;

Уіно- - доход від інших видів діяльності.

Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів завершується складанням плану підвищення якості обслуговування клієнтів і розробкою заходів щодо його виконання. Особлива увага повинна приділятися освоєнню нових технологій готельного бізнесу.

Основними факторами, що визначають доход готельного підприємства, є рівень завантаження номерного фонду і тарифи на послуги розміщення. Для готелів високої комфортабельності показник середньорічного завантаження номерного фонду останнім часом збільшується, що свідчить про розвиток економіки готельної індустрії.

За даними ВТО, середньостатистична прибутковість різних видів готельних послуг середньої комфортабельності має таку структуру (\% до доходу від усіх видів готельних послуг):

доход від послуг розміщення - 55;

доход від підприємств харчування - 25;

доход від продажу напоїв у буфетах, барах, нічних клубах -

доход від реалізації додаткових послуг - 3; доход від здачі приміщень в оренду - 2.

Решта (5\%) - це доход від надання послуг зв'язку та інших послуг, не включених до складу туристичного пакета.

Виробництво готельного продукту пов'язане з високими постійними витратами при істотно менших змінних витратах. Нестача засобів, пов'язаних з постійними витратами, знижує якість готельного продукту і гальмує розвиток туризму, особливо в'їзного.

Реалізація готельного продукту туристам потребує високої професійної майстерності, мистецтва стратегічного, тактичного й оперативного планування та високої кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Показники фінансової діяльності підприємств готельного типу плануються за загальновідомими методиками стосовно конкретних показників: витрат, у тому числі й заробітної плати, прибутку, руху грошових коштів тощо.

Контрольні запитання та завдання

Яка роль готельного господарства в обслуговуванні туристів?

Перелічіть послуги об'єктів розміщення туристів.

Дайте класифікацію засобів розміщення туристів.

Охарактеризуйте об'єкти розміщення туристів готельного та не готельного типу. Виділіть основні відмінності між ними.

Чим відрізняється товар у формі послуги розміщення туристів на ночівлю від інших товарів у матеріальній формі?

Які особливості готельного продукту як товару?

Як продаються готельні послуги туристам?

Чим характеризується методологія обґрунтування експлуатаційної програми засобів розміщення туристів?

Розкрийте сутність плану експлуатаційно-фінансової діяльності підприємств готельного типу.

Що є основою розробки експлуатаційної програми об'єктів розміщення туристів?

За допомогою яких показників оцінюється експлуатаційна потужність підприємства готельного типу?

Як визначається місткість (ємність) і пропускна спроможність об'єкта розміщення туристів?

Які показники використовуються при оцінці ефективності використання (завантаження) підприємств готельного типу?

Чим пояснюється неможливість повного завантаження наявних спальних місць в підприємствах розміщення туристів?

З чим пов'язані вимушені простої спальних місць у засобах розміщення туристів?

На чому ґрунтується методика врахування ринкового попиту при розробці експлуатаційної програми об'єктів розміщення туристів?

Яке місце посідає експлуатаційна програма в плануванні доходу підприємств готельного типу?

Поясніть диференціацію тарифів на спальні місця в засобах розміщення туристів.

Які елементи утворюють тарифи на послуги розміщення туристів?

Реалізація яких послуг, крім розміщення на ночівлю, забезпечує доход підприємств готельного (неготельного) типу?

Що включає зведений план доходу підприємства розміщення туристів?

Як впливає підвищення якості обслуговування клієнтів на виконання експлуатаційної програми підприємства?

Яку структуру має доход від усіх видів готельних послуг?

Постійні чи змінні витрати перевалюють у сукупних витратах на виробництво готельного продукту?