Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

10.3. планування витрат туристичних підприємств

Управління витратами повинне ґрунтуватися на оптимізації. Одним з основних методів оптимізації витрат є визначення граничного рівня витрат для конкретного суб'єкта підприємницької діяльності в конкретній ситуації. Для розв'язання завдання оптимізації витрат необхідно визначити оптимальні розміри постійних і змінних витрат на одиницю приросту або скорочення обсягів реалізації турпродукту.

Загальний алгоритм управління витратами туристичних підприємств представлено на рис. 10.3.

Збір даних про витрати в процесі моніторингу діяльності підприємства

Аналіз витрат з урахуванням усіх факторів

І ~

Рис. 10.3. Алгоритм планування витрат туристичного підприємства

Розробка плану витрат може здійснюватися різними методами. Найбільш прийнятними для сучасної економіки туристичного бізнесу є такі:

досвідно-статистичний, тобто факторно-аналітичний;

каузальний - метод побудови економіко-математичних моделей;

метод прямих техніко-економічних розрахунків.

Метод прямих техніко-економічних розрахунків є найбільш точним. Його легко застосовувати в туристичному бізнесі. Розрахунки ведуться по кожній статті витрат.

Не важчим є досвідно-статистичний метод, але його застосування вимагає стабільних темпів розвитку економіки не тільки сфери діяльності, що планується, а й всієї країни.

При застосуванні факторно-аналітичного методу із сукупних витрат підприємства виділяються умовно-постійні та умовно-змінні витрати, пов'язані з основною операційною діяльністю за минулий період.

До змінних витрат у туризмі відносяться всі прямі витрати, пов'язані з закупівлею послуг транспортування, розміщення, харчування, культурного та рекреаційно-оздоровчого обслуговування туристів, витрати, пов'язані з візовим обслуговуванням одного туриста або групи туристів (залежно від того, що прийнято за одиницю розрахунків), оплата послуг груповодів і гідів-перекладачів, витрати на оплату формування і реалізацію туристичних пакетів (турів).

Постійні витрати - це витрати, що залишаються незмінними при зміні обсягів реалізації турпродукту. До них відноситься частина загальновиробничих і загальногосподарських витрат, а саме, витрати на рекламу, адміністративно-управлінські витрати, амортизація необоротних активів, витрати на використання інформаційних баз даних тощо.

Після встановлення кожної з цих груп витрат визначається динаміка змінних витрат за ряд попередніх років (3-5). Найчастіше при цьому методі використовується ковзна середня двох доданків. Отримані індекси (коефіцієнти) зміни витрат екстраполюються на плановий період. Постійні витрати при плануванні тільки коригуються на перспективні зміни цін і тарифів на рекламні послуги та інші види постійних витрат.

При цьому методі планування витрат враховується також темп зміни обсягів реалізації турпродукту і використовується формула

Вт = Впос + В^м ■ 1прл ■ ІВЗМ, (10.2)

де В"" - планова сума витрат підприємства; Впос - сума умовно-постійних витрат;

В'їм - сума умовно-змінних витрат за звітний період;

ІПр - індекс зміни обсягів реалізації турпродукту (послуг)

у плановому періоді; ІВЗМ - індекс змінних витрат.

Контрольні запитання та завдання

У чому полягає сутність витрат, пов'язаних з формуванням і реалізацією туристичного продукту (послуг)?

Визначте, які витрати відносяться на собівартість туристичного продукту (послуги).

За якими ознаками класифікують витрати, що входять до собівартості турпродукту?

Розкрийте особливості та відмінні риси постійних і змінних витрат.

Які витрати не включаються до собівартості реалізованого турп-родукту (послуг)?

Що відноситься до адміністративних витрат?

Як пов'язані між собою витрати на збут туроператора та тур-агента?

Охарактеризуйте елементи операційних витрат.

Що відноситься до фінансових витрат?

З якими особливостями пов'язана калькуляція собівартості туристичного продукту?

Розкрийте сутність загальної моделі планування витрат туристичного підприємства.

Якими методами плануються поточні витрати підприємств туристичного бізнесу? Розкрийте їх сутність.

Чим відрізняється ціноутворення в туризмі від матеріальних галузей економіки?