Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

9.3. стратегія формування доходу підприємств

Стратегія формування доходу - це логічно побудована програма перспективних заходів, спираючись на яку підприємець зможе досягти поставлених цілей. Така стратегія передбачає розробку правил і прийомів, за допомогою яких досягається основна мета підприємництва - отримання прибутку.

Прибуток у туристичній діяльності забезпечується насамперед за рахунок доходу від реалізації турпродукту та послуг. У такій ролі доход сам стає стратегічною метою суб'єкта підприємництва і потребує обґрунтування.

В умовах низької рентабельності та збитковості туристичних підприємств особливо гостро стоїть проблема збільшення доходів. Вирішення цієї проблеми вимагає розробки стратегії розвитку підприємств на основі вибору ефективних джерел формування доходу й обґрунтування раціональних напрямів його використання. Особливе місце в такій стратегії посідає прогнозування оптимального рівня й обсягу доходу. Кінцевою метою прогнозування є визначення ефективних джерел одержання і доцільних напрямів розподілу доходів підприємства. Тому стратегія доходу охоплює програму дій підприємців, спрямовану на пошуки стійких та ефективних джерел його формування і розробку раціональної системи використання.

При розробці стратегії необхідно пам'ятати: ринкові відносини визначають самостійність стратегічних розробок підприємств, але не анархію. Самостійність знаходиться під регулюючим впливом держави.

Розробка стратегії доходу туристичного підприємства вимагає знань загальної стратегії управління підприємницькою діяльністю, під якою прийнято розуміти формування системи довгострокових цілей діяльності і вибір ефективних шляхів їхнього досягнення.

Загалом під стратегією доходу суб'єктів туристичної діяльності слід розуміти систему довгострокових цільових завдань, спрямованих на одержання такого обсягу доходів, якого вистачить для сплати податків і обов'язкових зборів, відшкодування витрат і одержання прибутку для забезпечення саморозвитку підприємства та винагороди праці й капіталу.

Стратегія в такому розумінні передбачає форму розімкнутого кола, в якому завершальний етап - використання доходу - потребує виходу на новий, вищий, рівень його формування. Стратегія повинна базуватися на розвитку туризму по спіралі. Спіралеподібна стратегія здатна вивести підприємство на вищий рівень прибутковості і забезпечити поступальні темпи розвитку.

Здійснення стратегії доходу в туризмі являє собою розтягнутий у часі процес реалізації базової економічної стратегії розвитку підприємства. При цьому враховуються сильні сторони існуючих видів і форм туризму і сильні сторони самого підприємства, які можуть відігравати вирішальну роль при виборі стратегії нарощування доходів. Важливо також вишукати можливості розширення діяльності в нових для турпідприємства умовах, які мають резерви для росту доходу. Вибір стратегії росту повинен спиратися на стратегію концентрованого або інтегрованого росту.

Механізм розробки стратегії доходу підприємства неможливий без повної, точної, систематизованої інформації про практику його формування, розподілу та використання. Таку інформацію дає моніторинг.

Моніторинг доходу в туризмі - це механізм постійного спостереження, аналізу та підготовки даних для прогнозування можливостей розвитку підприємств на власній доходній основі.

У практиці економічної діяльності туристичних підприємств в Україні є упорядкована система звітності про туристичні потоки, обсяги доходів, витрат і прибутку суб'єктів підприємницької діяльності.

Система моніторингу охоплює три етапи (рис. 9.6).

Основні етапи моніторингу доходу

 

 

Спостереження та контроль

Відбір для вивчення основних джерел формування та напрямів використання доходу Обґрунтування системи звітних показників кожного джерела доходу Визначення періодичності звітної бази даних Збір, обробка та підготовка вихідної інформації для аналізу

 

 

 

 

Аналіз джерел формування та

напрямів

використання

Вивчення динаміки та структури доходу Виявлення впливу на доход макро- та мікро-

середовища

Факторний аналіз доходності підприємства Розрахунок ефективності формування та використання доходу

Вивчення доходу на основі логістики

Оцінювання діючої системи розподілу доходу

Виявлення резервів і визначення перспектив підвищення доходів

 

 

 

Підготовка інформації для розробки стратегії

Узагальнення та систематизація матеріалів

аналізу

Вивчення ефективності діючої політики опти-

мізації доходу

Оцінювання альтернативних шляхів підвищення доходів

Розробка пропозицій щодо коригування діючої або вибору нової стратегії

 

 

Рис. 9.6. Модель моніторингу доходу туристичного підприємства

 

З наведеної схеми видно, що спостереження виступає вихідним моментом, аналіз - центральним етапом, а підготовка даних для оцінювання перспектив розвитку - завершальним етапом процесу моніторингу туристичної діяльності взагалі і доходу зокрема.

Результати аналізу доходу є інформаційною базою для коригування діючої або вибору нової стратегії формування та використання доходу. Без усебічного моніторингу неможливо обґрунтування стратегії і тактики формування та розподілу доходу підприємств.

Схема стратегічного планування доходу туристичного підприємства представлена на рис. 9.7.

Для ухвалення остаточного рішення і затвердження розробленої стратегії формування й розподілу доходу необхідно оцінювати її дієздатності, щоб заздалегідь виключити нездійсненні варіанти. При оцінюванні дієздатності стратегії необхідно установити, наскільки вона спроможна забезпечити виконання базової стратегії і чи вписується вона в ринкову ситуацію, чи враховує комерційний ризик і способи його мінімізації.

Для забезпечення дієздатності стратегії доходу туристичних підприємств необхідно постійно вирішувати проблеми макро- і мі-крорівня.

До проблем макрорівня відносяться такі:

^ стабілізація темпів розвитку економіки країни (регіону);

^ забезпечення правових гарантій свободи дій та підтримки туристичного підприємництва;

^ зміцнення національної грошової одиниці;

^ активізація туристичної діяльності на основі розвитку вітчизняної туристичної індустрії та підвищення якості обслуговування туристів;

^ стимулювання розвитку внутрішнього і в'їзного туризму через систему державного інвестування і зниження податкового тиску.

До внутрішньогосподарських проблем стратегічного планування доходу туристичних підприємств можна віднести, по-перше, проблему врахування зовнішнього економічного середовища підприємства; по-друге, вибір методу обґрунтування стратегії стійкого збільшення доходів і розвитку підприємства на власній інвестиційній основі; по-третє, розробку заходів щодо забезпечення стратегії розвитку підприємства.

 

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ДОХОДУ

 

Цільові завдання

Методи та дії

 

 

 

 

1. Постановка цілей

Створення бази стратегічного планування туристичної діяльності

Обґрунтування можливих перспектив залучення та використання доходу

Забезпечення засобів розвитку підприємницької діяльності, стимулювання праці та капіталу

 

 

 

2. Оцінювання джерел формування та напрямів використання доходу

Визначення зовнішніх умов діяльності підприємства

Спостереження за внутрішнім середовищем формування та використання доходу

Використання даних моніторингу та маркетингових досліджень

 

 

 

3. Розробка програми формування доходу

Прогнозування програмно-цільовим методом Планування методом прямих розрахунків

Застосування методів економіко-математич-

ного моделювання

 

Подпись:

Розробка ефективного маркетингу

Вибір найбільш ефективних джерел отримання

доходу

Регулювання турпродукту шляхом диверсифікації

Регулювання та коригування цін і знижок

Вибір пріоритетних напрямів використання доходів

Розробка ефективної системи розподілу доходів

Розробка шляхів досягнення стратегічних цілей Спостереження за ходом здійснення стратегії

доходу

Застосування ефективних методів контролю Оцінка дієздатності розробленої стратегії

 

 

Рис. 9.7. Сутність та основні етапи стратегічного планування доходу підприємства