Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

12.3. методи оптимізації руху грошових коштів

Будучи найважливішим етапом управління рухом грошових коштів, особливо збиткових і низькорентабельних підприємств, оп-тимізація покликана виконати ряд важливих задач:

виявити та задіяти резерви зниження залежності підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів;

забезпечити більшу збалансованість вхідних і вихідних грошових потоків як за часом, так і за обсягами;

сприяти тіснішому взаємозв'язку руху грошових коштів від різних видів діяльності;

сприяти збільшенню обсягу чистих грошових коштів.

Оптимізація руху грошових коштів являє собою процес вибору найбільш ефективних форм організації цього руху з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності підприємства.

Основними об'єктами оптимізації руху грошових коштів виступають такі:

надходження та витрачання грошових коштів;

чистий рух коштів за кожним видом діяльності;

чистий рух сукупних коштів від усіх видів діяльності;

вплив зміни валютного курсу на залишок грошових коштів;

залишок грошових коштів на кінець періоду. Найважливішою передумовою оптимізації руху грошових

коштів підприємства є оцінювання факторів, які впливають на обсяг і характер їх формування в часі (рис. 12.5).

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Зовнішні фактори: політична ситуація в країні і в світі; державна політика розвитку туризму; конкуренція та кон'юнктура ринку; платоспроможність населення; >   сезонність попиту; податкова система; доступність кредитів; візовий режим;

перепони при перетинанні кордону

Внутрішні фактори: базова економічна стратегія підприємства; життєвий цикл підприємства та турпродукту; >   новизна та якість туристичних послуг;

фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства; ефективність маркетингового менеджменту; інвестиційний та інноваційний менеджмент

Рис. 12.5. Основні фактори впливу на рух грошових коштів туристичного підприємства

Методи оптимізації руху грошових коштів залежать від рівня достатності планованого грошового потоку.

При оптимізації дефіцитного грошового потоку виходять з вивчення тривалості дефіцитності. Дефіцит може бути короткостроковим або навіть випадковим і довгостроковим, стійко притаманним даному підприємству.

Збалансованість дефіцитного руху грошових коштів у короткостроковому періоді досягається застосуванням відомої у світі «Системи прискорення - уповільнення платіжного обороту». Ця система передбачає розробку підприємством організаційних заходів, з одного боку, для прискорення залучення коштів, а з іншого -для уповільнення їх витрачання.

Серед заходів прискорення залучення коштів до діяльності підприємств туризму можна виділити такі:

розширення системи цінових знижок на турпродукт з метою ефективного збільшення обсягів його реалізації;

прискорення інкасації платіжних документів покупців тур-продукту.

Уповільнити витрачання грошових коштів у короткостроковому періоді можна за рахунок таких заходів:

збільшення періоду (флоуту) інкасації власних платіжних документів;

запобігання передоплати придбання підприємством турпо-слуг і товарів;

розширення оренди (лізингу) замість купівлі основних фондів;

реструктуризація кредитів (боргів) шляхом переведення короткострокових кредитів у довгострокові.

При рішенні проблем збалансування обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді можуть зростати проблеми дефіциту в довгостроковому періоді. Тому потрібна розробка заходів, спрямованих на ліквідацію дефіциту грошових коштів у довгостроковому періоді.

Для збільшення надходження коштів у довгостроковому періоді рекомендується застосовувати такі головні заходи:

залучення довгострокових кредитів з урахуванням фінансового левериджу;

продаж (здача в оренду або по лізингу) зайвих нематеріальних активів підприємства;

для акціонерних товариств - додаткова емісія акцій (облігацій).

Зниження витрат коштів у довгостроковому періоді можливе за допомогою таких заходів:

^ зменшення кількості та обсягів інвестиційних програм;

^ відмова від використання коштів для фінансового інвестування;

^ скорочення суми постійних витрат.

Оптимізація надлишкового грошового потоку підприємства вимагає використання надлишку на інвестування розвитку діяльності підприємства. Серед основних напрямів використання надлишкових коштів туристичних підприємств можна виділити такі:

1) збільшення насамперед операційних необоротних активів, тобто придбання додаткових основних фондів і нематеріальних активів, зокрема, прогресивних програм для забезпечення роботи комп'ютерів;

прискорення запровадження в дію реальних інвестиційних проектів;

здійснення перспективної диверсифікації операційної діяльності;

формування ефективного портфеля фінансових інвестицій;

дострокове погашення довгострокових кредитів тощо.

В системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце посідає їхня синхронізація, тобто збалансованість у часі. Синхронізація грошових потоків може здійснюватися за допомогою методу кореляції. Коефіцієнт кореляції в процесі оптимізації повинний прямувати до

Заключним етапом оптимізації руху грошових коштів є забезпечення умов максимізації чистого руху грошових коштів від усіх видів діяльності підприємства.

Прискорення чистого руху коштів забезпечує самофінансування і підвищення ринкової вартості підприємства. Зростання чистого руху грошових коштів може забезпечуватися за рахунок:

^ скорочення постійних витрат;

^ зниження рівня змінних витрат;

^ застосування ефективної податкової політики;

^ використання ефективної цінової політики;

^ впровадження прискореної амортизації основних фондів;

^ продажу зайвих основних фондів і нематеріальних активів;

^ посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій і т.п.

Обґрунтовані заходи оптимізації руху грошових коштів використовуються при його плануванні.