Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

Тема 12. рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу 12.1. сутність, роль і види грошових потоків

Господарсько-фінансові операції підприємницьких структур усіх галузей і сфер діяльності супроводжуються рухом грошових коштів. Рух грошових коштів, як зазначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», - це надходження і вибуття коштів та їхніх еквівалентів (п. 4).

Грошові кошти - це готівка, гроші на рахунках у банках та депозити до запитання. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Рух коштів, що виступає як надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів, утворює грошові потоки.

Розглядаючи грошовий потік докладніше, слід зазначити, що він являє собою сукупність розподіленого в часі і просторі надходження та витрачання коштів при здійсненні господарської діяльності. Грошовий потік формується на основі економічних відносин між учасниками туристичної діяльності, тобто між туристами та підприємствами туристичної індустрії. Ці відносини охоплюють потоки туристів, турпродукту (послуг), а також потоки платіжних засобів найчастіше в грошовій формі.

Кожному потоку туристичного продукту (послуг) відповідає зустрічний платіжний потік, який називається грошовим потоком. Взаємозв'язок потоків туристичних послуг і грошових коштів представлено на рис. 12.1.

Грошовий потік відомий у світовій практиці як кзш фло (cash

flow).

 

Туристичне підприємство

 

 

 

Подпись:

Туристичний

бізнес

потік грошей

потік туристичних послуг

Рис. 12.1 Схема потоків туристичних послуг і руху грошових коштів

У фінансовій звітності відображаються позитивні і негативні грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Надходження грошей є для підприємства позитивним потоком, а витрата - негативним. Позитивний грошовий потік утворює доходи, а негативний - витрати підприємства. У вищезгаданому стандарті бухгалтерського обліку дається чітке визначення джерел надходження і напрямів витрачання коштів як взаємозалежних грошових потоків. Якщо немає надходження грошей, то нічого витрачати.

В умовах ринкових відносин важко переоцінити роль і значення потоків грошових коштів, що є для підприємства «кровоносною системою», яка обслуговує його господарську діяльність і дозволяє оцінити взаємозв'язок між залишками коштів на початок і кінець звітного або планового періоду.

Роль руху грошових коштів в економіці підприємств важко переоцінити.

По-перше, ефективно організований рух грошових коштів забезпечує платоспроможність і ліквідність підприємства.

По-друге, раціонально сформовані грошові потоки від операційної діяльності з урахуванням сезонності попиту на турпродукт сприяють скороченню потреби підприємства в позиковому капіталі, за який, як відомо, стягується плата. Результатом такої раціоналізації є зниження витратоємності основної операційної діяльності.

По-третє, налагоджена система руху грошових коштів забезпечує прискорення обороту капіталу і зниження ризику неплатоспроможності підприємства.

По-четверте, активізація грошового руху дає можливість отримати додатковий прибуток, у тому числі й для капіталізації з метою розвитку діяльності підприємства та підвищення рентабельності інвестованого капіталу.

Поняття «рух грошових коштів» є агрегованим, оскільки включає багато видів руху грошей в економіці підприємств і за його межами. Рух грошових коштів в основній операційній діяльності туристичного підприємства є логістичним потоком, пов'язаним з потоками турпродукту і туристів. Є й інші ознаки класифікації руху грошових коштів туристичних підприємств (рис. 12.2).

 

Ознаки класифікації

Види грошових потоків

 

 

 

Вид діяльності

Операційний

Інвестиційний

Фінансовий

 

 

 

Напрям руху

Вхідний (позитивний) Вихідний (негативний)

 

 

 

Ритмічність руху

Регулярний

Нерегулярний Одиничний

 

 

 

 

Метод оцінювання руху за часом

Грошовий потік в поточних умовах

Майбутній грошовий потік Дисконтований грошовий потік

 

 

 

 

 

 

Як показано на рисунку, вихідною і визначальною ознакою класифікації руху грошових коштів є види діяльності підприємства. Грошовий потік виступає результатом відповідного виду діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової), а сукупний чистий грошовий потік являє собою суму результатів від усіх видів діяльності за певний період функціонування підприємства.

За напрямами руху грошові кошти поділяються на вхідні, що створюють позитивний грошовий потік, і вихідні, утворюючі негативний грошовий потік.

Особливе місце в оцінці ефективності руху грошових коштів як результатів від різних видів діяльності займає визначення рівня достатності грошових потоків за звітний період для забезпечення підприємницької діяльності.

Якщо утворився надлишковий чистий грошовий потік, то це означає: підприємство має кошти, які може використовувати за своїм розсудом. Світовою практикою підтверджено, що найбільш ефективним напрямом використання «надлишку» грошових коштів є інвестиційна діяльність, спрямована на розвиток підприємства. Рівноважний грошовий потік є нейтральним до розвитку підприємства, а дефіцитний - несе в собі загрозу банкрутства.

Рух грошових коштів знаходиться під впливом інфляційних процесів. Тому процес приведення майбутніх коштів до теперішнього рівня має особливо важливе значення при оцінці ефективності планового інвестування коштів.

З ритмічністю руху грошових коштів пов'язана своєчасність розрахунків за зобов'язаннями підприємства, яка повинна враховуватися в процесі управління фінансовими потоками.

Рух грошових коштів в усіх підрозділах підприємства і навіть в окремих господарських операціях повинен балансуватися з потребами.

Визначальним підходом до планування руху грошових коштів підприємств є обґрунтування їхнього надходження та витрачання за кожним видом діяльності. Основним показником такого планування є визначання сукупного чистого грошового потоку підприємства, величина якого утворюється за рахунок чистого руху грошових коштів від усіх видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової (рис. 12.3).

 

Подпись: Витрати, пов'язані з придбанням майна та інших необоротних активів

Джерела надходження грошових коштів

І

Доход від реалізації турпродукту та послуг

Аванси, отримані

від покупців і замовників

Доход від надання права користування активами (здача в оренду, ліцензії тощо)

X

Надходження

коштів від продажу необоротних активів

Надходження коштів від реалізації інвестицій

Отримання

довгострокових

кредитів

I

Отримання

короткострокових кредитів

Види діяльності

Ы Операційна

Інвестиційна

Погашення ко-роткостроко-

вих кредитів

Викуп акцій власної емісії

Від

фінансової

діяльності

С У К У

П Н и й

Ч и С т и

й

г Р О ш О В и

й

П О т І К

 

Фінансова

 

Доход від випуску та реалізації акцій, облігацій і т.п.

Виплата дивідендів (процентів)

 

 

Рис. 12.3. Схема формування сукупного чистого грошового потоку туристичних підприємств