Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

9.4. політика оптимізації доходу туристичних підприємств

Центром розробки стратегії формування та розподілу доходу підприємницьких структур туристичного бізнесу виступає вироблення політики оптимізації всіх джерел утворення і напрямків використання доходу.

Вихідним моментом оптимізації доходів є оцінка витратоміст-кості турпродукту та послуг.

В умовах збитковості туристичної діяльності першою проблемою оптимізації доходу стає ліквідація збитковості і перехід до стабілізації фінансової міцності.

Серед інших завдань оптимізації доходів туристичних підприємств виділяються такі:

розрахунок потреби в доході для досягнення стратегічних цілей підприємницької діяльності;

раціоналізація структури джерел утворення доходу на основі пріоритетності й ефективності різних видів діяльності;

розробка ефективної системи розподілу й використання

доходу;

визначення величини доходу, необхідної для одержання цільового прибутку від реалізації туристичних послуг (турпродукту);

обґрунтування обсягів реалізації туристичного продукту (послуг), що забезпечать одержання цільового доходу і досягнення стратегічного рівня запасу фінансової міцності;

максимізація інших джерел доходу туристичного підприємства.

Перераховані завдання можуть змінюватися залежно від стратегічних цілей, обсягів і видів діяльності підприємства, економічної ситуації в країні та інших внутрішніх і зовнішніх факторів.

Після визначення оптимізаційних завдань повинні розроблятися і впроваджуватися в практику найбільш ефективні способи їхнього вирішення, тобто оптимізаційні моделі. Політика впровадження таких моделей передбачає концентрацію зусиль на мобілізацію потенційних можливостей збільшення доходу і раціонального його використання. Правильність та ефективність оптиміза-ційних моделей перевіряються практикою, в результаті чого політика може коригуватися.

В узагальненому вигляді процес формування політики оптимі-зації доходу туристичних підприємств представлений на рис. 9.8.

Етапи розробки політики оптимізації доходу

            ±         

Постановка оптимізаційних завдань

Вибір оптимізаційних моделей для розв'язання поставлених завдань

Упровадження в практику оптимізаційних моделей

Перевірка практикою та коригування політики

Рис. 9.8. Процес розробки політики оптимізації доходу підприємств

Для успішного виконання функції відшкодування витрат і забезпечення прибутку підприємствам доход повинен оптимізуватися насамперед за джерелами його утворення. Тому оптимізація доходу розпочинається з вибору найбільш ефективного турпродукту (пакета послуг за маршрутами) на поточний період і на перспективу. Неоднорідність турпродукту і системи його оподатковування викликає необхідність застосування різних підходів і моделей оптимізації доходу. Але вони повинні будуватися на загальних принципах обґрунтування політики оптимізації доходу (рис. 9.9).

Оскільки основним джерелом доходу в туризмі є реалізація турпродукту та послуг, то з виручки від реалізації слід починати оптимізацію доходу, але обов'язково у взаємозв'язку з витратами на закупівлю туристичних послуг і формування турпродукту.

Теорія і практика туристичної діяльності виробили систему методів планування й оптимізації реалізації турпродукту, а відтак і доходу від основної діяльності в туризмі.

Важливим методом оптимізації доходу від основної діяльності в туристичному бізнесі є орієнтація на цільовий прибуток, тобто оптимізація доходу на основі заздалегідь установленої суми цільового прибутку. Початком оптимізації доходу на основі цільового прибутку є визначення порога рентабельності (беззбитковості) підприємства на плановий період. Особлива увага в такій моделі повинна приділятися оптимізації запасу фінансової стійкості, яка забезпечується сумою доходу від реалізації турпродукту понад суму реалізації так званої точки беззбитковості. Розроблена стратегія збільшення доходу на основі оптимізації прибутку буде орієнтиром для розвитку підприємства.

 

7. Виділення провідної ланки в оптимізаційній моделі

1. Ув'язка оптимізації

доходу з базовою стратегією діяльності підприємства

2. Врахування

результатів маркетингових досліджень

кон'юнктури ринку та

особливостей обраної ринкової ніші

 

6. Забезпечення

гнучкості системи цінових надбавок

(знижок) на основі мар кетингових та логістичних

досліджень

Принципи формування

політики оптимізації

доходу

3. Відображення

пріоритетних цілей

розвитку туристичної

діяльності

 

 

 

5. Вибір і застосування

ринкових механізмів формування цін на турпродукт і

комісійної винагороди турагентів

4. Забезпечення зв'язку обсягів реалізації турпродукту

з цільовим рівнем рентабельності

 

 

Рис. 9.9. Основні принципи формування політики оптимізації доходу в туризмі

Досягнення стратегічних цілей ефективного нарощування доходу неможливе без підвищення ролі маркетингу і логістики у формуванні доходів туристичних підприємств. Це пояснюється тим, що при формуванні доходів у ринкових умовах підприємствам необхідно знати витрати насамперед на транспортування, розміщення, харчування; постійно володіти інформацією про ціни конкурентів; вивчати, за якою ціною туристи готові купувати турпродукт і послуги; знати реальну платоспроможність потенційних покупців туристичних послуг; порівнювати ціни на нові види турпродукту з цінами традиційних послуг та ін. Усе це потребує маркетингового підходу до обґрунтування обсягу і структури реалізації туристичного продукту та послуг.

Контрольні запитання та завдання

Що являє собою доход від туристичної діяльності та яка його роль у розвитку підприємств?

Які особливості характерні для формування доходу в туристичному бізнесі?

Виділіть і поясніть відмінності в джерелах отримання доходу туроператором і турагентом?

Як розраховується доход від реалізації туристичного продукту або окремих послуг?

Охарактеризуйте модель формування та використання доходу туристичних підприємств.

Чим відрізняється валовий доход підприємства від чистого доходу та оподатковуваного прибутку?

За якими напрямами розподіляється доход підприємств туристичного бізнесу?

Які відмінності доходу від звичайної діяльності і від надзвичайних подій?

Поясніть процес визначення прибутку (збитку) на основі розподілу (використання) доходу підприємства.

Яка роль стратегії формування доходу в діяльності підприємств туристичного бізнесу?

Розкрийте економічну сутність стратегії та її роль у плануванні доходу.

Яке місце посідає моніторинг доходу при обґрунтуванні базової економічної стратегії діяльності підприємства?

За якими етапами проводиться стратегічне планування доходу підприємств?

Дайте визначення політики оптимізації доходу туристичних підприємств.

Що виступає підґрунтям оптимізації доходів підприємств?

Поясніть процес розробки політики оптимізації доходу підприємств.

Чи існує взаємозв'язок доходу і витрат на закупівлю туристичних послуг, формування та реалізацію турпродукту?

Дайте визначення принципам формування політики оптимізації доходу від туристичної діяльності.

Як ви розумієте оптимізаційну модель доходу на основі цільового прибутку?

Визначте основні шляхи підвищення доходів туристичних підприємств.