Економіка туристичного бізнесу - Навчальний посібник (Дядечко Л.П.)

5.2. принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора

Виробнича програма розробляється туроператорами, а тур-агенти обмежуються обґрунтуванням планів реалізації, оскільки вони не формують, а тільки просувають на ринок і реалізують турпродукт, створений туроператорами.

Виробнича програма складається за такими принципами:

наукове обґрунтування можливих обсягів реалізації конкретних туристичних послуг і укомплектованих турів;

систематичне оновлення асортименту і підвищення якості туристичних послуг відповідно до ринкового попиту;

підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу туризму та ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних);

^ узгодження виробничої програми туроператора з виробничими програмами обслуговуючих підприємств, які пов'язані кооперативними або договірними відносинами;

^ нарощування обсягів туристичних послуг на основі планів реалізації турпродукту.

Дотримання наведених принципів забезпечує високий рівень обґрунтованості планових завдань випуску туристичного продукту. Сформований «банк» даних потенційних туристів є основою визначення видів, форм та елементів туристичного продукту, які, в свою чергу, визначають потребу в ресурсах для їх формування. На основі узгодження банку потреб потенційних туристів з ресурсним забезпеченням розробляються маршрути, складаються графіки руху туристів і формуються пакети туристичних послуг.

Після визначення обсягів, номенклатури, асортименту та якості туристичних послуг за видами клієнтів і маршрутами здійснюється запуск туристичних замовлень в розробку турпродукту (рис. 5.2). Внаслідок такої розробки визначається загальна вартість турпродукту з виділенням замовлень і клієнтів.

Основою розробки виробничої програми виступає план реалізації, деталізований за видами туристичних послуг, їх якістю та споживачами відповідно до замовлень. Враховується також і можливість реалізації турпродукту без замовлень, тобто ексклюзивний продаж.

Схематично процес обґрунтування виробничої програми туроператора зображено на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Етапи обгрунтування виробничої програми туроператора

До розробки виробничої програми варто підходити реалістично, розуміючи, що абсолютно надійного методу не існує. Процес обґрунтування виробничої програми пов'язаний не тільки із внутрішніми факторами підприємства, а й з багатьма зовнішніми чинниками, важливе місце серед яких посідають доходи населення, рівень розвитку інфраструктури туризму, економічна, політична, екологічна ситуація і багато чого іншого.

Контрольні запитання та завдання

Розкрийте сутність виробничої програми туристичного оператора.

Які показники використовуються при аналізі та плануванні виробничих програм підприємств туристичної індустрії'?

Охарактеризуйте розділи виробничої програми туристичного оператора.

Поясніть роль і значення банку потенційних клієнтів при обґрунтуванні виробничої програми.

Яке місце посідає виробнича програма в економічному управлінні туристичним оператором?

Виділіть і розкрийте сутність головних принципів розробки виробничої програми.

Наведіть схему обґрунтування виробничої програми туроператора.

Як розробляються тури (маршрути), що є передумовами обґрунтування виробничої програми підприємства?

Яка роль договорів з постачальниками туристичних послуг і товарів в обслуговуванні туристів?

Дайте визначення моніторингу якості обслуговування туристів.

Як використовуються результати моніторингу обслуговування туристів при обґрунтуванні виробничої програми та її ресурсного забезпечення.