Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

2.1. правовІ та органІзацІйнІ основи цивІльного захисту населення І територІй

Актуальність.проблеми.забезпечення.природно-техногенної. безпеки.населення.і.територій.зумовлена.тенденціями.зростан- ня. людських. втрат,. що. спричиняються. небезпечними. природ- ними.явищами,.промисловими.аваріями.і.катастрофами,.а.та- кож.причинами.військового.характеру.

Цивільна оборона  України. є. державною. системою. органів. управління,.сил.і.засобів,.що.створені.для.організації.і.забезпе- чення.захисту.населення.від.наслідків.надзвичайних.ситуацій. техногенного,. екологічного,. природного. та. воєнного. характе- ру.. Верховною. Радою. прийнятий. Закон. України. «Про. цивіль- ну. оборону. України»,. а. Кабінетом. Міністрів. України. затвер- джено. «Положення. про. цивільну. оборону. України».. 7. липня.

1995. року. була. схвалена. концепція. створення. єдиної. держав- ної.системи.запобігання.і.рятування.під.час.аварій,.катастроф. та.інших.надзвичайних.ситуацій.

До завдань цивільної оборони відносяться:

• запобігання виникненню. надзвичайних. ситуацій. техно- генного.походження.і.запровадження.заходів.щодо.зменшення. збитків.та.втрат.у.разі.аварій,.катастроф,.вибухів.внаслідок.по- жеж.та.стихійного.лиха;

• оповіщення населення. про. загрозу. і. виникнення. надзви- чайних.ситуацій.у.мирний.та.військовий.часи.та.постійне.його. інформування.про.наявну.обстановку;

• захист. населення. від. наслідків. аварій,. катастроф,. вели- ких.пожеж,.стихійного.лиха;

• організація життєзабезпечення. населення. під. час. аварій,. катастроф,.стихійного.лиха.та.у.воєнний.час;

• організація і.проведення.рятувальних.та.інших.невідклад- них.робіт.у.районах.лиха.і.осередках.ураження;

•  створення  систем. управління,. аналізу. і. прогнозування,. оповіщення.і.зв’язку,.спостереження.і.контролю.за.радіоактив- ним,.хімічним.і.бактеріологічним.зараженням,.підтримання.їх. готовності. для. сталого. функціонування. під. час. надзвичайних. ситуацій;

• підготовка і. перепідготовка. керівного. складу. цивільної. оборони,.її.органів.управління.та.сил,.обов’язкове.навчання.на- селення. вмінню. застосовувати. засоби. індивідуального. захисту. і.діяти.в.надзвичайних.ситуаціях.

Виконання.завдань.ЦО.досягається.плануванням,.своє.часним. і.якісним.втіленням.комплексу.організаційно-економ. ічних,.інже- нерно-технічних,.оборонно-масових.та.соціальних.заходів.ЦО.

Систему цивільної оборони складають:

—.органи.державної.виконавчої.влади.всіх.рівнів,.до.компе- тенції.яких.віднесені.функції,.пов’язані.з.безпекою.та.захистом. населення;

—.органи.повсякденного.управління.процесами.захисту.на- селення. у. складі. центральних. та. місцевих. органів. державної. виконавчої.влади.і.адміністрації.підприємств,.установ,.органі- зацій.незалежно.від.форм.власності.і.господарювання;

—.сили.і.засоби,.призначені.для.виконання.завдань.ЦО;

—. фонди. фінансових,. медичних. та. матеріально-технічних. ресурсів,.передбачені.на.випадок.НС;

—.системи.зв’язку,.оповіщення.та.інформаційного.забезпе- чення.

Фінансування заходів Ц0  проводиться за рахунок:. бюдже- тів. (державного. та. місцевих). та. коштів. підприємств,. установ,. організацій.незалежно.від.форм.власності.і.господарювання.

Цивільна. оборона.  організовується. на. всіх.  господарських. об’єктах,.в.установах.та.організаціях..Начальником.ЦО.об’єкту. є.його.керівник..Начальник.ЦО.об’єкту.підпорядковується.на- чальнику. ЦО. відомства.. На. об’єктах. створюються. штаби. ЦО,. які. комплектуються. з. штатних. працівників,. що. виконують. дані.обов’язки.за.сумісництвом.

Організацію. цивільної. оборони. на. об’єкті. народного. госпо- дарства,. закладах. та. установах. можна. представити. за. допомо- гою.схеми.(рис..2.1)..

Рис..2.1

На. цивільних. об’єктах. створюються формування цивільної оборони,   які. за. призначенням. поділяють. на. формування. за- гального. призначення,. рятувальні. та. формування. служб. ЦО,. які. ведуть. спостереження,. виконують,. спеціальні. заходи. при. виконанні.аварійно-рятувальних.робіт.