Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

3.4. радІацІйна безпека

 

 

з/п

 

Змістово­методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

 

1

Іонізуюче. випромінювання.. Радіонуклі- ди.та.їх.властивості

 

РО

 

ПОЗ

 

2

Природні. і. штучні. джерела. іонізуючого. випромінювання

 

ПОЗ

 

П

 

3

Заходи. захисту. людини. від. іонізуючого. випромінювання

 

ПОЗ

 

У

 

4

Норми.радіаційної.безпеки,.державні.гі- гієнічні.нормативи

 

РО

 

ПОЗ

 

3.4.1. Іонізуюче випромінювання. Радіоактивне випромінювання, його властивості. Корпускулярне

та  електромагнітне випромінювання, його проникаюча та  іонізуюча здатність. Радіонукліди, їх властивості

Іонізуючим випромінюванням. називається. будь-яке. випро- мінювання,. яке.  викликає. іонізацію. середовища,. тобто. його. енергія. достатня. для. іонізації. середовища.. Іонізація. —. це. акт. поділу. електрично. нейтрального. атома. на. дві. протилежно. за- ряджених. частинки.. Іонізуюче. випромінювання. поділяється. на.два.види:.електромагнітне.(фотонне),.до.якого.належать.уль- трафіолетове,. рентгенівське. і. γ-випромінювання,. та. корпуску- лярне.(α,.β,.нейтрони,.протони).

Серед.різноманітних.видів.іонізуючих.випромінювань.надзви- чайно.важливими.при.вивченні.питання.безпеки.здоров’я.і.життя. людини. є. випромінювання,. що. виникають. в. результаті. розпаду. ядер.радіоактивних.елементів,.тобто.радіоактивне випромінюван­ ня..Радіоактивні.випромінювання.є.одним.з.видів.іонізуючих.ви- промінювань.. Радіоактивність. —. це. довільний. розпад. атомних. ядер.хімічних.елементів.з.виділенням.енергії.та.зміною.їх.атомного. номера.і.масового.числа..Процес.довільного.розпаду.нестабільного. нукліда.називається.радіоактивним.розпадом,.а.сам.такий.нуклід. радіонуклідом..Він.має.властивість.випромінювати.радіацію.

 

 

 
Рис..3.37

збудженого. радіоактивного. ядра,. неодно- рідний. і. поділяється. на. такі. види:. альфа,. бета-частинки,.гама-випромінювання,.ней- трони. та. протони,. що. мають. різні. ступені. іонізуючої.дії.в.середовищі.(рис..3.37).

Альфа­випромінювання   (α).  —. це.  по- тік.  ядер.  атомів. гелію,.  які.  називаються. α-частинки..Вони.взаємодіють.з.речовиною. найбільш.ефективно.тому,.що.має.великий. заряд.і.відносно.малу.швидкість..Внаслідок. цього.її.іонізаційна.здатність.велика,.а.про- никаюча.радіація.незначна..Аркуш.паперу. затримує.альфа-частинки..Одяг,.засоби.ін-

дивідуального. захисту. повністю. затримують. α-частки.. У. повітрі. проникаюча.здатність.α-випромінювання.10–11.см,.в.біологічних. тканинах.30–40.мкм..Через.високу.іонізуючу.здатність.α-частки. дуже.небезпечні.при.потраплянні.в.організм.

Бета­випромінювання (β). —. це. потік. електронів,. що. нази- ваються β-частинками.. Швидкість. їх. руху. може. сягати. у. дея- ких.випадках.швидкості.світла..Їх.проникаюча.здатність.біль- ша,.ніж.альфа-випромінювання,.але.іонізуюча.дія.менша.

Гама­випромінювання (γ).—.це.електромагнітні.хвилі,.ана- логічні.рентгенівським.променям,.розповсюджуються.зі.швид- кістю. 300000. км/сек.. Вони. здатні. до. проникання. через. товщу. різних.матеріалів.

Нейтрони та протони.утворюються.тільки.в.зоні.ядерного.ви- буху,.їх.іонізуюче.випромінювання.може.викликати.ураження.лю- дей.як.при.внутрішньому,.так.і.при.зовнішньому.опромінюванні.

3.4.2. Явище природної радіоактивності.

Природні та  штучні джерела іонізуючого випромінювання.

Внутрішнє та  зовнішнє опромінення

Природний радіаційний фон. формується. під. впливом. кос- мічного. випромінювання.. Природна. радіоактивність. також. зумовлена. наявністю. в. земній. корі,. ґрунті,. повітрі,. воді,. рос- линах.і.тваринних.організмах.радіоактивних.ізотопів.

Штучна радіоактивність.. Даний. вид. радіоактивності. є. результатом. свідомої. діяльності. людини.. Це. випробуван-. ня.  ядерної. зброї,. ядерні.  реактори,.  прискорювачі,.  заво-. ди. з. переробки. та. збагачення. уранових. руд,. заводи. з. ви- робництва. ядерного. палива,. АЕС,. ракетні. ядерні. установ- ки,. науково-дослідницькі. заклади. відповідного. профілю,. техногенні. аварії. і. катастрофи. (рис.. 3.38).. Внаслідок. цьо- го,. звичайно,. поступово. збільшується. і. радіаційний. фон. Землі.

Міжнародна. одиниця. вимірювання. радіоактивності. —. Беккерель.(Бк)..1.Бк.=.одному.розпаду.за.секунду..Зустрічається. ще. одиниця. активності. —. кюрі.  (Кі).. (1. Бк. =. 3,7·10-10. Кі).. Ушкоджень,. викликаних. в. організмі. опромінюванням,. буде. тим. більше,. чим. більшу. енергію. воно. передасть. тканинам.. Кількість. такої. переданої. організмові. енергії. називають. дозою.

 

 
Іонізуюче. випромінювання. не. має.  ко- льору,. запаху,. людина. його.  не. відчуває.. У. природних. умовах. на. поверхні. Землі. та. в.повітрі.потужних.джерел.такого.випромі- нювання.немає..Тому.органи.чуття.людини. еволюційно.не.виробили.здатності.реагува- ти.на.потоки.іонізуючого.випромінювання,.

фіксувати.їх,.попереджати.про.можливу.не- безпеку.

Рис..3.38

Опромінення. —. це. процес. взаємодії. радіоактивних. проме- нів.з.середовищем.(акт.перетворення.електрично.нейтрального. атома. на. дві. протилежно. заряджені. частинки).. Радіоактивне. забруднення. оточуючого. середовища. діє. на. людину. шляхом. зовнішнього.та.внутрішнього.опромінення.

Зовнішнє —. це. опромінювання,. яке.  одержує. біологічний. об’єкт.від.зовнішніх.джерел.випромінювання.

Внутрішнє  опромінення —. це. результат. опромінювання. продуктами.розпаду.радіонуклідів,.що.потрапляють.в.організм. людини. чи. тварини. з. їжею,. з. повітрям. при. диханні,. з. димом. тощо.

3.4.3. Параметри іонізуючого випромінювання

Характеристикою.дії.випромінювання.на.повітря.є.експози­

ційна доза квантового випромінювання:

X = q (1) ,

m

де. q —  електричний. заряд. іонів. одного. знака,. що. виникають. у.сухому.повітрі.при.повному.гальмуванні.всіх.вторинних.елек- тронів,.утворених.квантами.електромагнітного.випромінюван- ня;.т —.маса.повітря,.в.якому.утворюються.іони.

Порівняльною.характеристикою.інтенсивності.різних.пото- ків.іонізуючого.випромінювання.(рис..3.39).є.потужність екс­ позиційної дози квантового випромінювання:

P' = X (2) ,

τ

 

одиницею.якої.є:

Рис..3.39

[P'] = 1  Кл = 1 А  .

кг ⋅ с             кг

Історично. першою. одиницею. екс- позиційної. дози. рентгенівського. ви- промінювання. був. рентген.. Пізніше. цю. одиницю. використовували. для. характеристики.всіх.видів.корпуску- лярного. іонізуючого. випромінюван- ня.  Рівень. радіації. (середня. потуж­ ність експозиційної дози). вимірю- ється.в.рентгенах.за.годину.(Р/год).

Практично. дія. електромагнітного.

і. корпускулярного. іонізуючого. випромінювання. пов’язана. з. по- глинанням.енергії.іонізуючого.випромінювання.речовиною..Тому. ввели.фізичну.величину.—.поглинута доза випромінювання:

D = W (3),

m

де. W  —  повна. енергія. іонізуючого. випромінювання,. яка. пе- редана. опроміненій. речовині;. т  — маса.  опроміненої. речо- вини.. Відповідно. до. рівняння. (3). одиниця. поглинутої. дози.

[D] = 1.Дж/кг..Ця.одиниця.має.спеціальну.назву.–.Грей..До.її. введення.застосовувалась.одиниця.рад.(радіаційна.абсорбційна. доза):.1.рад.=.10-7.Гр.

Для.порівняння.інтенсивності.дії.різних.джерел.іонізуючих. випромінювань.було.введено.фізичну.величину.—.потужність поглинутої дози випромінювання:

N = D (4),

τ

одиницею.вимірювання.якої.є.[N].=.1.Гр/1с.=.1.Гр/с.

У.зв’язку.з.тим,.що.окремі.види.випромінювання.мають.різ- ну. біологічну. ефективність,. введено. поняття. біологічної. дози.. Це. зумовлює. використання. спеціального. коефіцієнта. віднос- ної. біологічної. ефективності. (ВБЕ),. який. змінюється. в. межах.

1...20.. Для. врахування. цього. було. введено. еквівалентну дозу випромінювання:

Н = Q ⋅ D(5),

де.Q — коефіцієнт.ВБЕ;.D — поглинута.доза.випромінювання.. Одиницею.еквівалентної.дози.є.Зіверт.(1.Зв.=.1.Дж/кг)..До.вве- дення. зіверта. застосовувалась. одиниця. —. бер. (біологічний. ек- вівалент.рентгена):.1.бер.=.10-2 Зв..Відповідно.до.попередніх.ве- личин. існує. потужність еквівалентної дози  випромінювання з.одиницею.вимірювання.[Nедв].=.1.Зв/с:

Н

Nедв =

(6).

τ

 

3.4.4. Біологічна активність іонізуючого випромінювання.

Соматичні та  генетичні наслідки опромінення. Променева хвороба, стадії її розвитку. Заходи захисту від  зовнішнього і внутрішнього випромінювання

Проникаюча. радіація. небезпечна. за. своїми. наслідками. для. здоров’я. людини.. Маючи.  велику. енергію,. радіоактивні. про- мені.проникають.глибоко.в.тканини.організму.та.іонізують.їх.. В.результаті.радіоактивного.опромінення.в.людини.можуть.ви- никнути. такі. захворювання:. променева хвороба, онкологічні захворювання, мутації.. Проникаюча. радіація. вражає. крово-

Рис..3.40

творні. органи:. кістковий. мозок,. лімфатичні. залози,. селезінку.. Все. це.веде.до.різкого.зменшення.кіль- кості.лейкоцитів.і.зниження імуні­ тету організму людини.

Дія.радіоактивного.випроміню- вання. на. біологічні. об’єкти. —. лю- дей,. тварин,. рослини. —. полягає. у. внесенні. в. них. певної. енергії,. що.

призводить. до. руйнування. біологічних. структур. (рис.. 3.40).. Вплив. радіоактивного. випромінювання. на. організм. люди- ни. можна. уявити. в. дуже. спрощеному. вигляді. таким. чином.. Припустимо,.що.в.організмі.людини.відбувається.нормальний. процес.травлення,.їжа,.що.надходить,.розкладається.на.більш. прості. сполуки,. які. потім. надходять. через. мембрану. усеред- ину.  кожної. клітини. і. будуть.  використані,. як. будівельний. матеріал. для. відтворення. собі. подібних,. для. відшкодування. енергетичних.витрат.на.транспортування.речовин.і.їхню.пере- робку..Під.час.потрапляння.радіоактивних.елементів.на.мемб- рану. відразу. ж. порушуються. молекулярні. зв’язки,. атоми. пе- ретворюються. в. іони.. Крізь. зруйновану. мембрану. в. клітину. починають. надходити. сторонні. речовини. і. робота. її. порушу- ється..Якщо.доза.випромінювання.невелика,.відбувається.по- вернення. електронів. на. свої. місця.. Молекулярні. зв’язки. від- новлюються,. і. клітина. продовжує. виконувати. свої. функції.. Якщо.ж.доза.опромінення.висока.або.дуже.багато.разів.повто- рюється,.то.молекулярні.зв’язки.не.відновлюються,.виходить. з. ладу. велика. кількість. клітин;. робота. органів. розладнуєть- ся;. нормальна. життєдіяльність. організму. стає. неможливою.. Пошкодження,. викликані. в. живому. організмі. випроміню- ванням,.будуть.тим.більші,.чим.більше.енергії.воно.передасть. тканинам;.кількість.такої.переданої.організму.енергії.назива- ється. дозою.. Дозу. випромінювання. організм. може. одержати. від.будь-якого.радіонукліду,.незалежно.від.того,.знаходиться. він.всередині.організму.чи.зовні.

Дія. проникаючої. радіації. на. матеріали. і. обладнання. зале- жить. від. виду. випромінювання,. дози. радіації,. природи. опро- мінюваної.речовини.і.умов.навколишнього.середовища..Навіть.

при. відносно. великих. дозах.  опро- мінення.  не.  всі.  люди.   приречені. на. хворобу.. Механізми,. що. діють. в. організмі. людини,. можуть. лік- відовувати. пошкодження,. викли- кані. радіацією.. Будь-яка. людина,. що. потрапила. під. дію. опромінення. (рис..  3.41),. зовсім. не. обов’язково. повинна. захворіти. онкологічним. захворюванням.  або.  стати. носієм.

Рис..3.41

спадкових. хвороб.. Проте. імовірність. або. ризик. таких. наслід- ків.у.неї.більший,.ніж.у.людини,.яка.не.була.опромінена,.і.ри- зик. тим. більший,. чим. більшою. була. доза. опромінення.. При. великих.дозах.радіація.може.зруйнувати.клітини,.пошкодити. тканини.органів.і.бути.причиною.швидкої.загибелі.організму.. Пошкодження,. викликані. великими. дозами. поромінювання,. звичайно. проявляються. на. протязі. декількох. годин. або. днів.. Онкологічні. захворювання. проявляються. через.  10–20. років. після. опромінювання.. А. вроджені. пороки. розвитку. та. інші. спадкові.хвороби,.викликані.пошкодженням.генетичного.апа- рату,. виявляються. лише. в. наступному. або. подальшому. поко- ліннях. —. це. діти,. онуки. і. більш. віддалені. нащадки. індивіда,. який.був.опромінений.

Канцерогенні. ефекти. проявляються. через.  тривалий. пері- од. після. поромінення. як. правило. через. одне-два. десятиліття.. Мутагенні. ефекти,. що. викликаються. пошкодженням. генетич- ного.апарату,.проявляються.лише.в.наступних.поколіннях:.це. діти,. онуки. та. більш. віддалені. нащадки. індивідууму,. що. під- дався.опроміненню.

Розрізняють.  дві.  форми. променевої. хвороби. —. гостру. і. хронічну.. Гостра. форма. виникає. в. результаті. опромінен- ня. великими. дозами. за. короткий. проміжок. часу.. При. дозах. порядку. тисяч. рад. загибель. організму. може. бути. миттєвою.. Хронічна.форма.розвивається.в.результаті.тривалого.опромі- нення.дозами,.що.перевищують.гранично.припустимі.(ГПД).. Більш. віддаленими. наслідками. променевого. ураження. мо- жуть. бути. променеві. катаракти,. злоякісні. пухлини. та. інше. (таблиця.3.2).

Таблиця 3.2

 

Шкала результатів опромінення

450.бер

–.важкий.ступінь.променевої.хвороби.(50\%.смерть);

100.бер

–.нижній.рівень.розвитку.легкої.променевої.хвороби;

75.бер

–.короткочасні.незначні.зміни.у.складі.крові;

30.бер

–.опромінення.при.рентгеноскопії.шлунка;

25.бер

–.припустиме.аварійне.опромінення.(разове).персоналу;

10.бер

–.припустиме.аварійне.опромінення.населення;

 

5.бер

–.припустиме.за.рік.опромінення.персоналу.в.нормаль- них.умовах;

3.бер

–.опромінення.при.рентгенографії.зубів;

 

2.бер.на.рік

–.ГДП. для. людей,. які. постійно. працюють. з. радіоак- тивними.речовинами;

100.мбер

–.фонове.опромінення.за.рік;

 

1.мкбер

–.перегляд. одного. хокейного. (футбольного). матчу. за. допомогою.старих.телевізійних.приймачв.

 

З. наведеної. шкали. бачимо,. що. при. дозі. від. 75. до. 100. бер. відзначаються. реакції. у. вигляді. зсувів. у. формулі. крові,. змі- нюються. деякі. вегетативні. функції. організму.. При. дозах,. що. перевищують.100.бер,.розвивається.гостра.променева.хвороба,. важкість.якої.залежить.від.дози.(див..табл..3.3)

Таблиця 3.3

 

Доза, бер

Ступені променевої хвороби

100–200

Перший.ступінь.(легка)

200–300

Другий.ступінь.(середньої.важкості)

300–500

Третя.стадія.(важка)

Більше.500

Четверта.стадія.(дуже.важка)

 

Дози.500–600.бер.вважаються.смертельними.

3.4.5. Заходи захисту від  зовнішнього і внутрішнього випромінювання. Наслідки аварії на  ЧАЕС.

Зона зараження. Параметри, що  характеризують радіаційне забруднення місцевості. Норми радіаційної безпеки, державні гігієнічні нормативи

Захист. організму. від. потрапляння. всередину. радіоактив- них.речовин.—.одна.з.найактуальніших.проблем.екології.після. Чорнобильської. катастрофи.. Систематичне. споживання. про- дуктів. харчування. та. води,. що. забруднені. радіоактивними. ре- човинами,.призводить.до.накопичування.радіонуклідів.в.орга- нізмі.людини.(йоду.—.в.щитовидній.залозі,.стронцію.—.в.кіст- ках,.цезію.—.в.м’яких.тканинах)..Радіонукліди,.потрапляючи. в.організм.з.харчовими.продуктами.і.водою,.формують.основне. дозове. навантаження. і. тим. самим. істотно. впливають. на. стан. здоров’я.людини..Тривалий.час.споживання.забруднених.про- дуктів. є. основним. видом. опромінення.. Однак. цей. шлях. радіа- ційного.впливу.доступний.для.регулювання.

Для. зменшення. радіонуклідів,. які. надходять. з. їжею,. необ- хідно. систематично. приймати. радіопротектори. —. речовини,. які. зв’язують. радіонукліди. та. підвищують. стійкість. організ- му. до. радіоактивного. впливу.. Ці. речовини. містяться. у. деяких. харчових. продуктах. і. рослинах. (яблучне. повидло,. неосвітле- ний.яблучний.сік,.чорноплідна.горобина,.ожина,.морква,.облі- пиха,. тисячолістник),. а. також. в. продуктах. бджолярства. (мед,. прополіс,. маточне. молоко. та. ін.).. Усі. ці. продукти. ефективно. діють. при. систематичному. їх. вживанні.. Помаранчеве. забарв- лення.–.це.зовнішня.ознака.насичення.фруктів.і.овочів.кароти- ном.. Багато. каротину. є. у. моркві,. то-

 

 
матах,. буряках,. абрикосах,. гарбузах. (рис..3.42)..Однак.немало.його.і.в.лис- тяних.рослинах,.де.зелений.хлорофіл. маскує. оранжевий. колір. (петрушка,. кріп,.салат.тощо)..Корисними.з.точки. зору.радіозахисної.дії.є.продукти,.що. мають. синій. колір. (чорна. смородина,. чорноплідна. горобина,. столові. буря-

ки,.темні.сорти.винограду).                                      Рис..3.42

У. даний. час. на. основі. світового. і. вітчизняного. досвіду. роз- роблено.систему.захисту.людини.від.шкідливої.дії.радіоактив- ного. впливу.. Ця. система. передбачає. використання. передусім. природних.факторів,.котрі.супроводжують.повсякденне.життя. кожної.людини.і.визначає.12.правил.захисту.медицини.

Ось.деякі.з.них:

• генозахистне.харчування.(воно.врятувало.генофонд.япон- ців.від.наслідків.Хіросіми.і.Нагасакі);

• очищення. організму. від. радіонуклідів,. хімічних. і. біоло- гічних.генотоксікандів;

• методи.стимуляції.захисних.сил.організму,.біотехнологія. генозахисної.дії.продуктів.бджолярства;

• навчання.методів.корекції.психіки.(аутотренінг,.медитація). Сучасна. вітчизняна. концепція. радіозахисного. харчування.

базується.на.трьох.основних.положеннях:.максимально.можли- ве.зменшення.надходження.радіонуклідів.з.їжею;.гальмування. процесу. всмоктування. і. нагромадження. радіонуклідів. в. орга- нізмі;.дотримання.принципів.раціонального.харчування.

Зменшити. надходження. радіонуклідів. в. організм. з. їжею. можна,. знижуючи. їх. вміст. у. продуктах. за. допомогою. різних. технологічних. прийомів,. а. також. складаючи. раціон. з. продук- тів,.що.вміщують.мінімальну.кількість.радіонуклідів..Для.цьо- го. потрібно. споживати. більш. чисті. продукти,. змінюючи. дуже. забруднені.на.менш.забруднені.або.ж.звільняючи.продукти.від. радіонуклідів.

Основні.принципи.забезпечення.радіаційної.безпеки.від.зо- внішнього.опромінення:

1).зменшення.потужності.джерел.(«захист.кількістю»);

2).скорочення.часу.роботи.з.джерелом.(«захист.часом»);

3). збільшення. відстані. від. джерел. до. працюючих. («захист. відстанню»);

4). екранування. джерел. випромінювання. матеріалами,. що. поглинають.іонізуюче.випромінювання.(«захист.екраном»).

Чорнобильська. катастрофа. за. масштабами. забруднення. на- вколишнього. середовища. була. найбільшою. у. світі.. Як. відомо,.

32.мільйони.людей.12.областей.України.різною.мірою.потерпі- ли. від. радіоактивного. забруднення.. Забруднення. поширилось. в. Європу. та. за. її. межі.. Внаслідок. чорнобильської. катастрофи.

(рис..3.43).на.території.України.радіа- цією.забруднені.місцевості.86.адміні- стративних. районів,. 2311. населених. пунктів,. де. загалом. мешкає. близько.

2. млн.. 600. тис.. жителів,. у. тому. чис- лі. —. 600. тис.. дітей.. Забруднено. ра- діонуклідами. понад. 7. млн.. гектарів. землі,.серед.яких.3.млн..га.сільсько- господарських. угідь. та. 2. млн.. лісо- вих.масивів.

Рис..3.43

В. даний. час.  об’єкти. ЧАEС.  випромінюють. дози.  радіації.

15–300. мР/год.. А. на. окремих. ділянках. 1–5. Р/год.. Проектний. термін.служби.саркофага.який.захищатиме.четвертий.реактор,.

30.років..Зараз.планується.«саркофаг-2»,.який.повинен.місти- ти.«саркофаг-1».і.зробити.його.безпечним.

Верховна. Рада.  України. ухвалила. Закон,. який. визначає.

4.зони.радіоактивного.забруднення:

1.. Зона. періодичного. радіоактивного. контролю. (низьке. за- бруднення,. 0,5–1. Кі/км2).. Дозволено. збирання. грибів,. ягід,. лікарських. рослин,. а. також. заготівля. деревини. без. обмежень.. У. підсобних. господарствах. ніяких. обмежень. щодо. годівлі. та. утримання. сільськогосподарських. тварин. і. птиці. не. запрова- джується.

2.. Зона. посиленого. радіоактивного. контролю. (середнє. за- бруднення,.1–5.Кі/км2)..Дозволено.збирання,.заготівлю.грибів,. ягід,.лікарських.рослин.і.сіна.з.обов’язковим.попереднім.дози- метричним.контролем..Заготівля.деревини.і.використання.про- дуктів. її. переробки. проводиться. без. обмеження.. У. підсобних. господарствах.рекомендується.періодичний.вибірковий.контр- оль.м’ясних.і.молочних.продуктів,.кормів.

3.. Зона. гарантованого. добровільного. відселення. (високі. за- бруднення,.5–15.Кі/км2)..У.цій.зоні.заготівля.грибів,.ягід.забо- ронена..Необхідний.особливий.режим.сільського.господарства:. обмежене. землекористування.. Заборонено. випасати. молочну,. м’ясну.худобу.

4.. Зони. відчуження. (надзвичайно. високе. забруднення).. Це. дослідницький.полігон.для.боротьби.із.наслідками.ядерних.ка- тастроф.

 

Дозиметр.

«Белла»

Дозиметр.

«Терра»

Дозиметричнийконтрольпроводить- ся.для.своєчасного.отримання.даних.про. дози. опромінення. людей. та. ступеня. за- раження. місцевості,. техніки. тощо. для. вжиття. заходів. щодо. зменшення. небез- пеки. радіаційного. ураження.. Прилади,. що. призначені. для. виявлення. та. ви- мірювання. радіоактивних. випроміню- вань,.називаються.дозиметричними..До- зим.  етр. призначений. для.  вимірювання. потужності.дози.випромінювання,.тобто.

Рис..3.44

дози.за.одиницю.часу.

Для.   контролю.  радіаційного.   фону.

в. навчальних. приміщеннях. може. бути. використаний. індика­ тор  іонізуючих випромінювань (рис.. 3.44).. Він. призначений. для. виявлення. і. оцінки. інтенсивності. гама-випромінювання,. а. також. для. визначення. рівня. потужності. еквівалентної. дози. (ПЕД).гама-випромінювання.за.цифровим.індикатором.

При.  допомозі. індикатора. можна. також. оцінити. радіоак­ тивне забруднення.території.та.продуктів.харчування.за.їх.зо- внішнім.γ-випромінюванням..Одиницею.вимірювання.радіоак­ тивного забруднення є Кюрі/кг.або.Бк/кг..Мінімальний.рівень. радіоактивного. забруднення,. який. потребує. уваги. у. відповід- ності.з.рекомендацією.НКРЗ.встановлений.в.4.кіло-Беккереля. на.кілограм.(літр).—.4.кБк/кг.(л).або.1·10-7.Кюрі/кг.(л).

Згідно. декларації. МКРЗ. обмеження. опромінення. пови- нно. базуватися. на. середній. річній. дозі. протягом. життя. рівній.

1.мЗв..В.Україні.допустимі.рівні.опромінення.регламентували- ся.Санітарними.правилами.роботи.з.радіоактивними.речовина- ми.і.джерелами.іонізуючих.випромінювань.СП-333-60..В.даний. час.діють.Норми.радіаційної.безпеки.(НРБУ-97)..Вони.встанов- люють.систему.дозових.навантажень.і.принципи.їх.застосуван- ня..Державні.санітарні.правила.встановлюють.граничну.річну. дозу. опромінення. 5. мЗв. (0,5. бер),. яка. враховує. усі. природні. джерела. випромінювання. і. прийнята. у. переважній. більшості. розвинутих.країн..Допустимим.вважають.одноразове.аварійне. випромінювання. —. 0,1. Зв.. Потужності. експозиційної. дози. до.

25.мкР/год.в.Україні.вважається.допустимою.

 

?

 

ТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 

 

ПИ

 
1.. (РО).. Прокоментуйте. суть. явища. радіоактивності?. Опишіть.

біологічну.дію.іонізуючих.випромінювань.

2.. (РО).. Що. розуміють. під. зовнішнім. та. внутрішнім. випромі- нювань?.Опишіть.принципи.забезпечення.радіаційної.безпе- ки.від.внутрішнього.та.зовнішнього.опромінення.

3.. (ЗЗ).. Які. види. іонізуючих. випромінювань. ви. знаєте?. Дайте. їх.коротку.характеристику.із.зазначенням.властивостей.

4.. (ЗЗ)..В.яких.одиницях.вимірюються.основні.параметри,.що. характеризують.радіоактивні.випромінювання.

5.. (ПОЗ).. Назвіть. основні. принципи. забезпечення. радіаційної. безпеки.від.внутрішнього.та.зовнішнього.опромінення.

6.. (П).. Доведіть. необхідність. вимірювання. дози. радіаційного. навантаження.

7.. (П)..Які.можуть.виникнути.захворювання.в.результаті.раді- оактивного.опромінення?.Чи.всі.люди.приречені.на.захворю- вання.при.радіоактивних.опроміненнях?

8.. (П).. Чи. можливо. за. допомогою. дозиметра. оцінити. радіоак- тивне.забруднення.продуктів.харчування.за.їх.зовнішнім.ви- промінюванням?