Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

2.7. методика пІдготовки І проведення занять з питань цо в установах, закладах та на виробництвІ

З.метою.забезпечення.реалізації.державної.політики.в.сфері. захисту.населення.і.територій.від.надзвичайних.ситуацій.ство- рена. єдина. державна. системи. органів. виконавчої. влади. з. пи- тань. запобігання. і. реагування. на. надзвичайні. ситуації. техно- генного.та.природного.характеру.(ЄДС)..

Навчальні.заклади.є.об’єктовою.підсистемою.на.чолі.з.їх.ке- рівником.як.начальником.цивільної.оборони.і.постійно.діючи- ми.органами:.

• комісією.з.питань.надзвичайних.ситуацій;

• керівництвом.закладу.та.призначеними.особами.з.питань. надзвичайних.ситуацій.

.Об’єктова.підсистема.закладу.організовує.роботу.пов’язану. із.запобіганням.НС.та.захистом.членів.колективу.і.території. від. їх. наслідків,. крім. того. організовує. навчання. співробіт- ників.та.тих,.хто.навчається.основним.способам.захисту,.ко- ристування. засобами. захисту. та. правильним. діям. у. цих. си- туаціях.

Керівники.закладів.та.установ,.які.входять.до.складу.коор- динуючих.і.постійно.діючих.органів,.а.також.командний.склад. формувань. повинен. бути.  підготовлений. до. виконання. своїх. обов’язків.

В. нашій. державі. все. населення. має. бути. охоплено. різними. формами. навчання. з. питань. порядку. дій. в. умовах. надзвичай- них. ситуацій. техногенного. та. природного. характеру.. Такого. виду. заняття. проводяться. в. установах,. закладах. та. на. вироб- ництві.всіх.форм.власності..Періодично.керівники.закладів.та. його. підрозділів. проходять. курсову. перепідготовку. з. проблем. цивільної.оборони.

Підготовка.майбутніх.керівників,.командирів.формувань.ЦО. повинна.здійснюватись.в.період.навчання.в.вищих.навчальних. закладах. під. час. вивчення. дисципліни. «Безпека. життєдіяль- ності».. В. їх. програмах. враховані. питання. ЦО,. які. зобов’язані. знати.і.вміти.виконувати.всі.громадяни.України.відповідно.до. Закону.України.про.цивільну.оборону.

Тим,.  хто. буде. проводити. заняття. з. слухачами. (рис.. 2.28). варто.пам’ятати,.що.«Цивільна.оборона».—.це.галузь.наукових. знань,.що.вивчає.безпеку.життєдіяльності.людей.в.умовах.над- звичайних. ситуацій.. Вивчення. цих.

 

 
питань. є. обов’язковим. для.  учнів,. студентів. всіх. спеціальностей. ВНЗ.. ЦО. вирішує. потрійне. завдання. під- готовки. учнів. та. студентів. до. свідо- мих.дій.в.умовах.НС,.як.майбутньо- го. учителя. (наставника). до. прове- дення.занять.з.слухачами.за.темами. дисципліни,. як. посадову. особу. —. об’єктової.підсистеми.ЄДС.—.до.ви-

конання. своїх.  обов’язків. у. різних. режимах.функціонування.об’єкта.

Рис..2.28

Учні,.студенти,.слухачі.курсів.згідно.вимог.програми.пови- нні.знати:

• класифікацію.НС.та.причини.їх.виникнення,.характерис- тику.вражаючих.факторів.і.осередків.ураження.при.НС.техно- генного,.природного,.біологічного.як.цивільного.так.і.воєнного. характеру;.

• порядок. виявлення. та. оцінки. наслідків. при. виникненні. різних.небезпек,.методи.оцінки.радіаційної,.хімічної,.бактері- ологічної. обстановки,. призначення. та. загальну. будову. прила- дів.для.проведення.відповідного.моніторингу;

• основні. принципи. та. заходи. захисту. людей. в. НС,. власти- вості.і.технічні.можливості.колективних.та.індивідуальних.за- собів.захисту;

• заходи.щодо.безпеки.учнів,.студентів.та.співробітників.за- кладів.та.установ.в.НС;

• зміст.нормативно-правових.документів,.які.спрямовані.на. розв’язання. завдань. щодо. забезпечення. безпеки. життєдіяль- ності.населення.України;

• форми.і.методи.проведення.занять.з.ЦО;

•  особливості. методики.  підготовки. і. проведення.  занять. з.слухачами.різних.категорій.за.темами.ЦО;

• принципи. побудови. ЄДС,. її. завдання,. склад. сил. і. засоби. захисту.населення.та.територій,.взаємодію.основних.елементів. системи;

• режими. функціонування. об’єктової. підсистеми:. повсяк- денної. діяльності,. підвищеної. готовності,. надзвичайної. ситу- ації. та. надзвичайного. стану,. за. яких. обставин. вони. вводяться. і.якими.заходами.супроводжуються.

Учні,.студенти,.слухачі.курсів.згідно.вимог.програми.пови- нні.вміти:

• на.підставі.інформації.про.НС.(аварія.на.АЕС.або.ядерний. вибух).за.допо-могою.встановлених.засобів.здійснити.радіацій- ну.оцінку.території.та.приміщення;

• на. підставі. інформації. про. НС. —. аварія. на. хімічно- небезпечному. (бактеріологічно-небезпечному). об’єкті. або. ви- користання.ворогом.(терористом).хімічної.чи.бактеріологічної. зброї. —. за. допомогою. встановлених. засобів. здійснити. хімічну. (бактеріологічну).оцінку.території.та.приміщення;

• на.підставі.прогнозу.та.інформації.про.НС,.діючих.вимог,. за. допомогою. типових. правил. та. засобів. планувати. заходи. ЦО. в.закладі.чи.установі;

• на.підставі.сигналу.«Увага.всім».та.умов.знаходження,.за. допомогою. штатних. та. індивідуальних. джерел. інформації. за- безпечити.оперативне.прийняття.додаткової.інформації;

• на. підставі. додаткової. інформації. провести. індивідуаль- ний.захист.з.використанням.табельних.та.підручних.засобів.за- хисту;

• на.підставі.прогнозу.та.інформації.про.НС,.діючих.вимог,. за. допомогою. типових. правил. та. засобів. організувати. евакоза- ходи.щодо.персоналу.закладу.чи.установи;

•  проводити. навчання. з. учнями,. студентами,. слухачами. курсів.з.питань.ЦО,.для.чого.вміти.підготувати.план.конспект. для.проведення.занять.з.ЦО.та.при.розробці.методичних.реко- мендацій.до.плану.конспекту.враховувати.вікові.і.психологічні. особливості.учнів,.студентів.та.слухачів.

 

?

 

ТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 

 

ПИ

 
1.. (П).. Поясніть. з. погляду. науки. поняття. системи. цивільної.

оборони.України.

2.. (ПОЗ)..  Дайте. означення.  надзвичайній.  ситуації?.  Назвіть. основні.ознаки.надзвичайних.ситуацій.

3.. (РО).. Поясніть. на. які. види. поділяються. надзвичайні. ситуа- ції.за.своєю.сутністю.та.причинами.виникнення?

4.. (РО)..  Означте. поняття. «розосередження. та. евакуація». та.

«поз. аміська.зона».

5.. (ПОЗ)..Обґрунтуйте.призначення.та.доцільність.евакуації.

6.. (ПОЗ)..Що.розуміють.під.невідкладними.роботами.в.осеред- ках.ураження?

7.. (У). Назвіть. порядок. дій. при. здійсненні. рятувальних. та. не- відкладних.аварійних.робіт.під.час.ліквідації.наслідків.НС.

8.. (ПОЗ). Які. групи. входять. до. складу. невоєнізованих. форму- вань?

9.. (П). Назвіть. основні. дії. населення. після. отримання. сигналу. про.виникнення.надзвичайних.ситуацій.

10.. (У). Які. способи. евакуації. населення. з. небезпечних. районів. ви.можете.назвати?

11.. (У).Назвіть.основні.відомі.вам.засоби.індивідуального.захис- ту,.їх.призначення.та.специфіка.використання.

12.. (П). Охарактеризуйте. основні. відомі. вам. надзвичайні. ситуа- ції.які.відбулись.на.Україні?