Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

РоздІл ІІІ небезпеки життЄдІяльностІ у виробничІй сферІ  та побутІ

Людство. впоралося. з. епідеміями. чуми,. віспи,. холери. та. ін- ших.хвороб,.знайшло.способи.боротьби.з.багатьма.захворюван- нями,. шукає. шляхи. продовження. життя,. стримування. війн,. але.дотепер.не.навчилося.надійно.захищати.людину,.її.здоров’я. в.процесі.повсякденної.праці.

 

 
Міжнародна. статистика. свідчить,. що. в. наш.  час. травма- тизм. може.  бути. прирівняний. до. епідемії.. Смертність. від. не- щасних.випадків.на.сьогодні.займає.третє.місце.після.серцево- судинних. і. онкологічних. захворювань,. прич.  ому. переважно. гинуть. працездатні. люди. віком. до. 40. років.. За. статистичними. даними. МОП. кількість. нещасних. випадків.на.виробництві.(рис..3.1).

останнім. часом.  зросла. і. стано- вить.125.млн..чол..щорічно,.з.них. близько.220.тис..гине..Аналіз.при- чин.смертності.в.Україні.показує,. що.  основною. причиною. смерт- ності.  чоловіків. у. працездатному. віці.  є. нещасні. випадки,. отруєн-

Рис..3.1

ня,.травми.(30–35.\%.усіх.смертей. у.цьому.віці).

Статистичні.дані.свідчать,.що:

• кожні. 3. хвилини. внаслідок. виробничої. травми. чи. профе- сійного.захворювання.в.світі.помирає.одна.людина;

• кожної.секунди.в.світі.на.виробництві.травмується.4.особи;

• в.Україні.кожні.8.хвилин.травмується.одна.людина;

• кожного. місяця. в. світі. на. роботі. травмується. така. кіль- кість.людей,.яка.дорівнює.населенню.Парижа.

Рівень. травматизму. і. профзахворюваності. значно. вищий. у.країнах,.що.розвиваються,.ніж.у.промислово.розвинених.дер- жавах.

Так,. в. країнах. Європейського. Союзу. щорічно. жертвами. не- щасних. випадків. і. профзахворювань. стають. близько. 10. млн.. чол.,.з.них.майже.8.тис..гине.

Міжнародне. бюро. праці. встановило,. що. в. середньому. на.

100.тис..працюючих.щорічно.припадає.приблизно.6.нещасних. випадків.зі.смертельними.наслідками.

В.Україні.цей.показник.майже.вдвічі.і.найвищий.серед.країн. СНД..В.рівновеликій.Франції.рівень.виробничого.травматизму. у.10.разів.нижчий.ніж.у.нас.

На. думку. іноземних. фахівців,. які. за. програмою. МОП. пра- цювали.в.Україні,.велика.кількість.нещасних.випадків.зі.смер- тельними. наслідками. пояснюється. п’ятьма. основними. при- чинами:. незадовільною. підготовкою. робітників. і. роботодавців. з. питань. безпеки. праці,. відсутністю. належного. контролю. за. станом.безпеки.на.робочих.місцях.та.виконанням.встановлених. норм,.недостатнім.забезпеченням.працюючих.засобами.індиві- дуального.захисту.(рис..3.2),.повільним.впровадженням.засобів. та.приладів.колективної.безпеки.на.підприємствах,.спрацьова- ністю.(у.деяких.галузях.до.80.\%).засобів.виробництва.

 

 
Сьогодні. намітилась. позитивна. тенденція. до. зниження. ви- робничого. травматизму,.  в. тому.  числі.  (що. дуже.важливо).зі.смертельними.наслідками.. Частково.це.пов’язано.з.падінням.обсягів.ви-

робництва,. а. відтак. —. зменшенням. неспри- ятливих. виробничих. факторів,. що. вплива- ють. на. працівників,. та. скороченням. чисель- ності.останніх.

Витрати,. пов’язані. з. нещасними. випад- ками. складають. значну. суму.. Міжнародна. організація.праці.підрахувала,.що.економіч- ні. витрати,. пов’язані. з. нещасними. випадка- ми,. складають. 1. \%. світового. валового. націо- нального.продукту..На.ці.кошти,.орієнтовно,. можна.  забезпечити.  харчування.  протягом.

року.близько.75.млн..людей.                                            Рис..3.2

За. розрахунками. Німецької. ради. підприємців. наслідки. не- щасних. випадків. коштують. у. 10. разів. дорожче,. ніж. вартість. заходів.щодо.їх.попередження..Так.кожен.випадок.виробничо- го. травматизму. в. європейській. державі. обходиться. приблизно. в.500–1000.євро.на.день.

У.яку.суму.точно.обходиться.нещасний.випадок.в.Україні.—. поки.що.невідомо.(немає.статистичного.обліку.усіх.витрат.та.ме- тодики. їх. визначення).. Однак. відомо,. що. у. 90. роках. минулого. століття.в.Україні.на.заходи.з.безпеки.праці.витрачалось.близь- ко. 50. грн.. на. одного. працюючого,. в. той. же. час. витрати. на. від- шкодування.шкоди.постраждалим.на.виробництві.та.ліквідацію. наслідків. нещасних. випадків. становили. близько. 400. млн.. грн.. в.рік.(1000.грн..у.розрахунку.на.одного.постраждалого).

За.кордоном.підприємці.підрахували.і.давно.прийшли.до.ви- сновку,.що.більш.економічно.вигідно.вкладати.кошти.в.безпе- ку.праці,.а.ніж.прирікати.себе.на.постійну.ліквідацію.наслідків. нещасних.випадків.і.аварій.на.виробництві.