Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

3.6. пожежна безпека

 

 

з/п

 

Змістово­методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

 

1

Загальні.  поняття.  пожежної.  безпеки.. Основні.причини.пожеж

 

РО

 

ПОЗ

2

Сутність.процесу.горіння

РО

ПОЗ

 

3

Пожежонебезпечні. властивості. матеріа- лів.і.речовин.

 

ПОЗ

 

У

 

4

Вимоги. до. приміщень. стосовно. пожеж- ної.безпеки

 

ПОЗ

 

У

5

Правила.поведінки.під.час.пожежі

ПОЗ

Н

 

6

Засоби. виявлення. пожежі. та. оповіщен- ня.про.неї

 

ПОЗ

 

У

 

7

Способи.    і.   засоби.    гасіння.    пожежі.. Первинні.засоби.гасіння.пожеж

 

РО

 

Н

8

Стаціонарні.засоби.гасіння.пожежі

РО

ПОЗ

 

3.6.1. Визначення понять «пожежа»

та  «пожежна безпека»

Пожежа  —  неконтрольоване. горіння,. що. розвивається. в.просторі.та.часі.

Пожежна безпека. —. стан. об’єкта,. при. якому. із. встановле- ною. ймовірністю. виключається. можливість. виникнення,. роз- витку. пожежі. та. вплив. на. людей. небезпечних. факторів. поже- жі,.а.також.забезпечується.захист.матеріальних.цінностей.

3.6.2. Основні причини пожеж у побуті та  навчальних закладах

Основні причини пожеж (рис..3.52):.необережне.поводження. з. вогнем,. порушення. правил. користування. газовою. плитою. та. електро-.і.радіоприладами,.коротке.замикання.в.електромере- жі,.перенавантаження.ліній.електроживлення,.петарди.та.інші.

 

ɇɟɨɛɟɪɟɠɧɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɨɝɧɟɦ

54,2\%

ɉɭɫɬɨɳɿ ɞɿɬɟɣ ɡ ɜɨɝɧɟɦ

2,2\%

ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɉȻ ɩɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ

ɩɟɱɟɣ, ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɭɸɱɢ ɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ

8,0\%

ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɉȻ ɩɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ

22,6\%

ɇɟɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ

0,2\%

ȱɧɲɿ ɩɪɢɱɢɧɢ

8,9\%

ɉɿɞɩɚɥ

3,9\%

 

Рис..3.52

вибухові. пристрої. в. руках. дітей,. випадкові. вибухи. газу. та. ае- розольних.балончиків,.ігри.дітей.з.сірниками,.паління.у.ліжку. в.нетверезому.стані,.порушення.правил.використання.електро- зварювальних.апаратів,.порушення.правил.зберігання.та.робо- ти.з.пожежонебезпечними.легкозаймистими.рідинами.(бензин,. ацетон,.гас.тощо).

3.6.3. Суть процесу горіння

Горіння. —. складний. фізико-хімічний. процес. взаємодії. го- рючої.речовини.і.окислювача,.який.супроводжується.виділен- ням. теплоти. і. випромінюванням. світлової. енергії.. Щоб. вини- кло. горіння,. необхідно. джерело. займання,. горюча. речовина. і.не.менше.ніж.14\%.кисню.у.повітрі..Горіння.неможливе,.якщо. відсутня.одна.з.вище.вказаних.умов..Вся.система.попереджен- ня. і. ліквідації. пожеж. ґрунтується. на. тому,. щоб. не. допустити. одночасного.впливу.цих.трьох.факторів.

Окислювачами.в.процесі.горіння.можуть.бути.кисень,.хлор,. бром.та.деякі.інші.речовини,.такі.як,.азотна.кислота,.бертоле- това.сіль.і.пероксид.натрію.

Рис..3.53

Під. горючою  речовиною. розуміють. будь- яку.тверду,.рідку.чи.газоподібну.речовину,. яка. має. можливість. окислюватись. з. виді- ленням.теплоти.і.випромінюванням.світла.

Джерелом запалювання.може.бути:.по- лум’я,.іскри,.випромінювання.або.теплота. від. хімічної. реакції,. механічного. удару,. від. короткого. замикання. електроустанов- ки,.тертя.чи.різкого.стиснення.газової.су- міші.

Як. відомо,. горіння. супроводжується. виділенням.тепла.і.випромінюванням.світ- ла.. Розрізняють. такі. види. процесу. горін-

ня:.вибух,.спалах,.займання,.тління,.самозаймання,.горіння.

Вибух.—.це.швидке.перетворення.речовини.в.газо-.чи.пило- подібний.стан.з.виділенням.великої.кількості.тепла.(рис..3.53).. Характерною. ознакою. вибуху. є. миттєве. зростання. температу- ри.і.тиску.газу.на.місці,.де.він.стався..Об’єм.речовини.збільшу- ється.в.сотні,.тисячі.разів.

Детонація. —. це. горіння,. яке. поширюється. зі. швидкістю. кілька.тисяч.метрів.за.секунду..Виникнення.детонації.поясню- ється. стисненням,. нагріванням. та. переміщенням. суміші,. яке. не. згоріла,. перед. фронтом. полум’я,. що. призводить. до. приско- рення.поширення.полум’я.і.виникнення.в.суміші.ударної.хвилі.

Спалах.—.це.швидке.згорання.пальної.суміші.без.утворення. стиснення.газів,.яке.не.переходить.у.стійке.горіння.

Запалювання. —. це. загорання. речовини. з. появою. полум’я.. Загоряється. тільки. частина. речовини.. Запалювання. здійсню- ється.від.джерела.загоряння.

Тління.—.це.горіння.речовини.без.явного.утворення.полум’я.. Як.правило,.при.тлінні.утворюється.багато.диму.

Самозаймання. —. початок. горіння. без. впливу. джерела. за- палювання..Залежно.від.внутрішнього.імпульсу.процеси.само- займання.поділяються.на.теплові,.мікробіологічні.та.хімічні.

Теплове самозаймання.—.виникає.при.зовнішньому.нагріванні. речовини.на.певній.відстані..При.цьому.речовина.розкладається,. абсорбує. і. в. результаті. дії. процесів. оксидування. самонагріваєть- ся..При.температурі.близько.100°С.дерев’яна.тирса,.ДВП.та.деякі.

інші.речовини.схильні.до.самозаймання..Захист.від.теплового.са- мозаймання.—.запобігання.нагріву.матеріалів.від.джерел.тепла.

Мікробіологічне самозаймання відбувається. в. результаті. са- монагрівання,.що.спричинене.життєдіяльністю.мікроорганізмів. в.масі.речовини..До.мікробіологічного.самозаймання.схильні.ре- човини.рослинного.походження:.сіно,.зерно,.тирса,.торф.

Хімічне самозаймання виникає. внаслідок. дії. на. речовину. повітря,.води,.а.також.при.взаємодії.речовин..Наприклад,.само- займаються. промаслені. матеріали. (ганчір’я,. дерев’яна. тирса,. навіть. металеві. ошурки).. Внаслідок. оксидування. масел. киснем. повітря.відбувається.самонагрівання,.що.може.призвести.до.са- мозаймання.. До. речовин,. що. здатні. самозайматися. при. дії. на. них. води. відносяться. калій,. натрій,. цезій,. карбіди. кальцію. та. лужних.металів.та.інші..Ці.речовини.при.взаємодії.з.водою.виді- ляють.горючі.гази,.які.нагріваючись.за.рахунок.теплоти.реакції,. самозаймаються.. До. речовин,. що. призводять. до. самозаймання. при.взаємодії.з.ними.належать.газоподібні,.рідкі.та.тверді.окис- лювачі.. Наприклад,. стиснутий. кисень. викликає. самозаймання. мінеральних.мастил,.які.не.самозаймаються.на.повітрі.

Відповідно. до. держстандарту. оцінку. пожежовибухо-небез- печності.усіх.речовин.та.матеріалів.проводять.залежно.від.агре- гатного. стану:. газ,. рідина,. тверда. речовина.. Тому. і. показники. їхньої.пожежовибухонебезпечності.будуть.різні.

3.6.4. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин

 

 
Горючість (спалимість). —. це. здатність. речовини. або. мате- ріалу.до.горіння.(рис..3.54)..За.показником.горючості.всі.речо- вини.та.матеріали.поділяються.на. негорючі,.важкогорючі.та.горючі.

Негорючі —  речовини. та. мате- ріали.не.здатні.до.горіння.на.пові- трі. нормального. складу.. Це. неор- ганічні.матеріали,.метали,.гіпсові. конструкції.

Важкогорючі  —.  це.  речовини. не.здатні.до.займання.в.повітрі.від. Рис..3.54

джерела.запалювання,.однак.після.його.вилучення.не.здатні.до. самостійного.горіння..До.них.належать.матеріали,.які.містять. горючі. та. негорючі. складові. частини.. Наприклад,. асфальтобе- тон,.фіброліт.

Горючі — матеріали,.які.здатні.до.самозаймання,.а.також.за- ймання.від.джерела.запалювання.і.самостійного.горіння.після. його.вилучення.

До. них. належать. всі. органічні. матеріали.. В. свою. чергу. го- рючі.матеріали.поділяються.на.легкозаймисті,.тобто.такі,.які. займаються.від.джерела.запалювання.незначної.енергії.без.по- переднього. нагрівання. та. важкозаймисті,. які. займаються. від. порівняно.потужного.джерела.запалювання.

Температура спалаху — найнижча.температура.горючої.ре- човини,.при.якій.над.її.поверхнею.утворюються.пари.або.гази,. здатні.спалахнути.від.джерела.запалювання,.але.швидкість.їх. утворення. ще. недостатня. для. стійкого. горіння.. За. температу- рою.спалаху.розрізняють:

— легкозаймисті рідини (ЛЗР) — рідини,.які.мають.темпе- ратуру.спалаху,.що.не.перевищує.61°С.у.закритому.тиглі.(бен- зин,.ацетон,.етиловий.спирт);

— горючі рідини (ГР) — рідини,.які.мають.температуру.спа- лаху. понад. 61°С.. у. відкритому. тиглі. (мінеральні. мастила,. ма- зут,.формалін).

Займання — початок. горіння. під. дією. джерела. запалюван- ня.. Температура. займання. —. найменша. температура. речови- ни,.при.якій.вона.виділяє.горючі.пари.і.гази.з.такою.швидкіс- тю,.що.після.їх.запалення.виникає.стійке горіння.

Температура спалахування —.найнижча.температура.речо- вини,. при. якій. вона. виділяє. горючі. пари. і. гази. з. такою. швид- кістю,.що.після.їх.запалення.виникає.стійке.горіння.

Температура спалаху  —. найнижча. температура. речовини,. при.якій.відбувається.різке.збільшення.швидкості.екзотермічних. реакцій,.що.призводить.до.виникнення.полум’янистого.горіння.. Температури. спалаху. та. спалахування. належать. до. показників. пожежовибухонебезпечності.лише.рідин.та.твердих.речовин.

Температура.у.вогнищі.пожежі.досягає.700–900°С..Особлив. істю. пожеж,.що.розпочинаються.у.приміщенні.з.закритими.дверима.та. вікнами,. є. порівняно. повільний. розвиток. горіння. протягом. пер-

ших.30–40.хвилин.через.недостатню. кількість.повітря.в.зоні.горіння.

На.розвиток.пожежі.у.приміщен- нях. та. спорудах. значно. впливає. здатність. окремих. будівельних. еле- ментів.чинити.опір.впливу.теплоти,. тобто.їх.вогнестійкість.(рис..3.55).

Вогнестійкість. —. це. здатність. конструкцій,. матеріалів. затриму- вати.поширення.вогню,.виражена.в.

Рис..3.55

годинах..Усі.будови.і.споруди.за.вогнестійкістю.поділяються.на.

5.ступенів..Ступінь.вогнестійкості.залежить.від.вогнетривкості. та. займистості. будівельних. конструкцій,. а. також. від. межі. по- ширення.вогню.по.цих.конструкціях.

У. будівлях. 1-го. ступеню. вогнестійкості. всі. конструктивні. еле- менти.неспалимі,.з.високою.межею.вогнестійкості.(1,5–3.години).

2-го.ступеню.—.також.негорючі,.але.з.меншою.межею.вогне- стійкості.(0,5–2,5.год.).

3-го.ступеню.—.будови,.які.мають.основні.несучі.конструк- ції. негорючі,. а. ненесучі. (міжповерхові. й. перекриття. на. гори- щі).—.важкогорючі.(0,25–2.год.).

4-го. ступеню. —. будови,. які. мають. всі. конструкції. важко. спалимі.(0,25–0,5.год.).

5-го.ступеню.—.всі.конструкції.горючі. Багато. неорганічних. матеріалів. хоч. і. не. горять,. але. мають.

порівняно. невелику. термічну. стійкість.. Наприклад,. вапняки. і.мармур.руйнуються.при.температурі.300-400°С,.а.шифер.і.аз- боцементні.вироби.при.температурі.300°С.втрачають.воду,.ста- ють. крихкими,. а. при. температурі. 600°С. при. попаданні. на. них. води.—.розтріскуються.

Межа  вогнестійкості — це.час.(у.годинах).від.початку.вог- невого. стандартного. випробування. зразків. до. виникнення. од- ного. з. граничних. станів. елементів. та. конструкцій. (втрата. не- сучої.та.теплоізолюючої.спроможності,.щільності).

Межа  поширення вогню   —  максимальний. розмір. пошко- джень,. см,. яким. вважається. обвуглення. або. вигорання. мате- ріалу,.що.визначається.візуально,.а.також.оплавлюванням.тер- мопластичних.матеріалів.

3.6.5. Система попередження пожеж

Пожежна профілактика. —. це. комплекс. заходів,. спрямо- ваних. на. попередження. пожеж,. запобігання. розповсюдженню. вогню,. передбачення. можливих. шляхів. евакуації. людей,. тва- рин. і. матеріальних. цінностей. та. створення. умов. для. швидкої. ліквідації. пожеж.. До. системи. пожежного. захисту. відносяться. технічні.та.організаційні.заходи.

Технічні заходи.—.передбачення.необхідної.кількості.вихо- дів,.коридорів.потрібної.ширини,.застосування.системи.проти- димового.захисту,.виконання.будівельних.робіт.з.вогнетривких. матеріалів,. дотримання. протипожежної. відстані. між. будівля- ми,. обладнання. об’єкту. засобами. пожежогасіння,. влаштуван- ня.пожежних.драбин,.веж.спостереження,.водоймищ,.під’їздів. до.них.і.до.будівель,.пожежного.зв’язку.і.сигналізації.

Організаційні заходи — це. організація. навчання. працюю- чих.та.інших.категорій.населення.правилам.пожежної.безпеки;. розробка.інструкцій.про.правила.роботи.з.пожежонебезпечими. матеріалами.та.про.дії.персоналу.під.час.пожежі.

Одним. із. принципів. у. системі. попередження. пожеж. є. по- ложення.про.те,.що.пожежа.можливе.лише.за.наявність.трьох. факторів:. горючої. речовини,. окислювача. та. джерела. запалю- вання..Крім.того,.необхідно,.щоб.горюча.речовина.була.нагріта. до. необхідної. температури. і. знаходилась. у. відповідному. кіль- кісному.співвідношенні.з.окислювачем,.а.джерело.запалювання. мало.необхідну.енергію.для.початкового.імпульсу.(запалюван- ня)..Окислювач.разом.з.горючою.речовиною.утворює.так.зване.

горюче.середовище.(рис..3.56).

 

 
Система. попередження. пожеж. виключає. два. основних. напрям- ки:.  запобігання. формуванню. го- рючого. середовища. і. виникненню. в. цьому. середовищі. (чи. внесенню. в.нього).джерела.запалювання.

Запобігання формуванню го­ рючого середовища досягається: застосуванням.  герметичного. ви-

Рис..3.56

робничого. устаткування;.  макси-

мально.можливою.заміною.в.технологічних.процесах.горючих. речовин.та.матеріалів.негорючими;.обмеження.кількості.поже- жо-. та. вибухонебезпечних. речовин. при. використанні. та. збері- ганні,.а.також.правильним.їх.розміщенням;.ізоляцією.горючо- го. та. вибухонебезпечного. середовища;. організацією. контролю. за. станом. cередовища. в. апаратах;. застосуванням. робочої.  та. аварійної.вентиляції;.відведенням.горючого.середовища.в.спе- ціальні.пристрої.та.безпечні.місця;.використанням.інгібуючих. (хімічно. активні. компоненти,. що. сприяють. припиненню. по- жежі). та. флегматизуючих (інертні. компоненти,. що. роблять. середовище.негорючим).доповнювачів.

Запобігання виникненню в горючому середовищі джерела за­ палювання досягається:. використанням. устаткування. та. при- строїв.при.роботі.яких.не.виникає.джерел.запалювання;.вико- ристання. електроустаткування,. що. відповідає. за. виконанням. класу. вибухонебезпечної. суміші;. обмеження. щодо. сумісного. зберігання. речовин. та. матеріалів;. використання. устаткуван- ня,.  що. задовольняє. вимогам. електростатичної. іскробезпеки;. влаштуванням.блискавкозахисту;.організацією.автоматичного. контролю. параметрів,. що. визначають. джерела. запалювання;. заземленням. устаткування,. видовжених. металоконструкцій;. використання. при. роботі. з. легко. займистими. речовинами. ін- струментів,.що.виключають.іскроутворення;.ліквідацією.умов. для.само.спалахування.речовин.і.матеріалів.

Вражаючі фактори,.що.діють.на.людей.у.зоні.пожежі:.висо- ка.температура.і.чадний.газ.

3.6.6. Суть і складові системи пожежного захисту, її призначення. Правила поведінки в зоні пожежі

Система пожежного захисту — це.комплекс.методів,.захо- дів.та.засобів,.які.направлені.на.обмеження.розповсюдження.та. локалізацію. пожежі,. виявлення. пожежі,. створення. умов. для. ліквідації.пожежі,.захист.людей.і.матеріальних.цінностей.

Протипожежний захист. —. це. комплекс. інженерно- технічних. заходів,. спрямованих. на. створення. пожежної. без- пеки. об’єктів. і. споруд.. Пожежний. зв’язок. та. сигналізація. ві- діграють.важливу.роль.у.запобіганні.пожежам.і.сприяють.сво-

єчасному. виклику. пожежних. підрозділів. на. місце. загоряння.. Системи.сигналізації.дозволяють.без.участі.людей.автоматично. передати.повідомлення.про.пожежу.і.її.адресу.на.центральний. пункт. пожежного. зв’язку,. а. також. автоматично. провести. за- пуск.стаціонарних.вогнегасник.установок.

Протипожежний. режим. у. закладах. та. установах. включає. розробку.ефективних,.економічно.доцільних.і.технічно.обґрун- тованих.заходів.і.засобів.попередження.пожеж,.виробленні.за- ходів,. що. запобігають. поширення. пожежі,. що. виникла. і. захо- дів.для.її.ліквідації.

Керівники.та.інші.працівники.закладів,.установ.і.організа- цій.зобов’язані.знати.і.виконувати.правила.пожежної.безпеки,. а. в. разі. пожежі. —. вживати. всіх. залежних. від. них. заходів. для. евакуації.людей.і.гасіння.пожежі..Відповідальність.за.пожеж- ну.безпеку.закладів,.установ.і.організацій.несуть.їх.керівники. і. уповноважені. ними. особи,. які. залежно. від. характеру. пору- шень.і.наслідків.несуть.адміністративну,.кримінальну.та.іншу. відповідальність.згідно.з.чинним.законодавством.

Навчання. та. перевірка. знань. з. питань. пожежної. безпеки. (рис..3.57).проводиться.один.раз.на.три.роки.одночасно.з.пере- віркою.знань.з.питань.безпеки.життєдіяльності.і.охорони.праці.. Відповідальність.за.пожежну.безпеку.структурних.підрозділів. закладів,.установ.і.організацій.несуть.їх.керівники..Обов’язки. щодо. забезпечення. пожежної. безпеки,. утримання. та. експлуа- тації.засобів.протипожежного.захисту.мають.бути.відображені. у.відповідних.посадових.інструкціях.

 

 
Для.працівників.охорони.повинна.бути.розроблена.інструк- ція,.в.якій.слід.визначити.їхні.обов’язки.щодо.контролю.за.до- держанням. протипожежного. режи-

му,. огляду. території. і. приміщень,. порядок. дій. в. разі. виявлення. поже- жі,. спрацювання. засобів. пожежної. сигналізації. та. автоматичного. по- жежогасіння,.а.також.вказати,.кого. з. посадових. осіб. мають. викликати. в. нічний. час. у. разі. пожежі.. У. ви- хідні. та. святкові. дні,. а. також. у. ве-

Рис..3.57

чірні. і. нічні. години,. заступаючи. на.

чергування.черговий.зобов’язаний.перевірити.наявність.і.стан. засобів. пожежогасіння,. справність. телефонного. зв’язку,. чер- гового.освітлення.і.пожежної.сигналізації;.пересвідчитися,.що. всі. шляхи. евакуації. не. захаращено,. а. двері. евакуаційних. ви- ходів.при.потребі.можуть.бути.без.перешкод.відчинені..Під.час. виявлення. порушення. протипожежного. режиму. і. несправнос- тей,. внаслідок. яких. можливе. виникнення. пожежі,. вжити. за- ходів.щодо.їх.усунення,.а.при.потребі.повідомити.керівника.або. працівника,. що. його. заміщує.. Працівники. охорони. мають. по- стійно.мати.при.собі.комплект.ключів.від.дверей.евакуаційних. виходів.та.воріт,.автомобільних.в’їздів.на.територію.установи,. а.також.ручний.електричний.ліхтар.

Відповідно. до. цих. правил. у. кожному. структурному. підроз- ділі. закладу,. установи. і. організації. має. бути. розроблена. кон- кретна.інструкція.щодо.заходів.пожежної.безпеки..Інструкція. розміщується.на.видному.місці.

У.кожному.закладі,.установі.повинен.бути.встановлений.від- повідний.протипожежний.режим.і.порядок.оповіщення.людей. про. пожежу,. з. якими. потрібно. ознайомити. всіх. працівників.. Території.закладів,.установ.і.організацій.слід.постійно.утриму- вати.в.чистоті..Дороги,.проїзди.та.під’їзди.до.будівель,.а.також. доступи.до.пожежного.інвентарю.та.обладнання.мають.бути.за- вжди.вільними..На.території.закладів,.установ.і.організацій.не. дозволяється.розкладання.вогнищ,.спалювання.сміття.

У. кожному. приміщенні. повинна. висіти. табличка,. на. якій. вказано. прізвище. відповідального. за. пожежну. безпеку,. номер. телефону. найближчої. пожежної. частини,. а. також. розміщена. інструкція.з.пожежної.безпеки..Протипожежні.системи,.уста- новки,.устаткування.приміщень,.будівель.та.споруд.(протиди- мовий.захист,.пожежна.автоматика,.протипожежне.водопоста- чання.та.інші.захисні.пристрої).необхідно.постійно.утримувати. у.справному.робочому.стані.

У.приміщеннях.та.кабінетах.не дозволяється:

—.застосовувати.для.миття.підлоги.та.обладнання.легкозай- мисті.або.горючі.речовини.(бензин,.ацетон,.гас.тощо);

—.користуватися.електронагрівачами.з.відкритою.спіраллю;

—.залишати.без.нагляду.робоче.місце,.запалені.пальники.та. інші.нагрівальні.прилади;

—. сушити. предмети,. що. можуть. горіти,. на. опалювальних. приладах;

—. зберігати. будь-які. речовини,. пожежонебезпечні. власти- вості.яких.не.досліджені;

—.тримати.легкозаймисті.та.горючі.речовини.біля.відкрито- го.вогню,.нагрівальних.приладів,.пальників.тощо;

—. виливати. відпрацьовані. легкозаймисті. та. горючі. рідини. в.каналізацію.

Усі. працівники,. під. час. прийому. на. роботу.  і. за. місцем. праці,. повинні. проходити. інструктажі. з. пожежної. безпеки.. Організація.своєчасного.проведення.навчання,.інструктажів.та. перевірки.знань.покладається.на.керівника.установи,.а.в.струк- турному.підрозділі.—.на.його.керівника..Допуск.до.роботи.осіб,. які.не.пройшли.спеціального.навчання,.інструктажу.і.перевір- ки.знань,.не.дозволяється..Програми.для.проведення.вступно- го.та.первинного.протипожежних.інструктажів.

 

 
затверджуються.керівником.

Первинний. інструктаж. проводиться. безпо- середньо.на.робочому.місці.до.початку.виробни- чої.діяльності.(рис..3.58)..Його.повинні.пройти. усі. особи,. яких. прийняли. на. роботу,. студенти. під. час. виробничої. практики,. а. також. перед. проведенням.з.ними.практичних.занять.в.май- стернях. та. лабораторіях.. Проведення. проти- пожежних. інструктажів. може.  здійснюватись.

Рис..3.58

разом.з.проведенням.відповідних.інструктажів. з.охорони.праці.

 

 
Первинний,.повторний,.позаплановий.та.цільовий.інструкта- жі. завершуються. перевіркою. знань. (рис.. 3.59).. Про. проведення. всіх. ви-

дів.   інструктажів.  робиться.  запис. в. спеціальному. журналі. з. підписом. осіб. з. якими. проводився. інструк- таж,.і.тих.хто.його.проводив.

У. разі.  виникнення. пожежі. дії. працівників. закладів,. установ. і. ор- ганізацій,. залучених. до. гасіння. по-

жежі,.  мають. бути.  спрямовані.  на.

Рис..3.59

створення. безпеки. людей,. і. в. першу. чергу. дітей,. їх. евакуацію. та.рятування.

Кожен. працівник. закладу,. установи. і. організації,. який. ви- явив.пожежу.або.її.ознаки.(задимлення,.запах.горіння.або.тлін- ня. різних. матеріалів,. підвищення. температури. в. приміщенні. тощо),.зобов’язаний:

—. негайно. повідомити. про. це. службу. порятунку. за. телефо- ном:.101.(при.цьому.слід.чітко.назвати.адресу.об’єкта,.місце.ви- никнення.пожежі,.а.також.свою.посаду.та.прізвище);

—.задіяти.систему.сповіщення.людей.про.пожежу,.розпоча- ти.самому.і.залучити.інших.осіб.до.евакуації.людей.з.будівлі.до. безпечного.місця.згідно.з.планом.евакуації;

—.сповістити.про.пожежу.керівника.закладу.або.установи.чи. відповідну.компетентну.посадову.особу.та.чергового.по.об’єкту;

—. вжити. (за. можливістю). заходів. для. гасіння. (локалізації). пожежі.та.збереження.матеріальних.цінностей;

—.організувати.зустріч.пожежних.підрозділів,.вжити.захо- дів. до. гасіння. пожежі. наявними. в. установі. засобами. пожежо- гасіння;

—. у. разі. необхідності. викликати. інші. аварійно-рятувальні. служби.(медичну,.газову.та.ін.);

—.якщо.неможливо.погасити.пожежу.власними.силами,.по- трібно. якнайшвидше. залишити. приміщення. через. основні. та. запасні.виходи;

—. виходячи. з. приміщення,. де. виникла. пожежа,. потрібно. щільно.зачинити.двері,.щоб.зменшити.надходження.кисню.до. приміщення.

Посадова  особа.  об’єкта,.  що.  прибула. на.  місце.  пожежі,.

зобов’язана:

• перевірити,.чи.викликана.пожежна.охорона.(продублюва- ти.повідомлення),.довести.подію.до.відома.роботодавця;

• у.разі.загрози.життю.людей.негайно.організувати.їх.рятуван- ня.(евакуацію),.використовуючи.для.цього.наявні.сили.й.засоби;

• видалити. за. межі. небезпечної. зони. всіх. працюючих,. не. пов’язаних.з.ліквідацією.пожежі;

• припинити.роботи.в.будівлі.(якщо.це.допускається.техно- логічним.процесом),.крім.робіт,.пов’язаних.із.заходами.по.лік- відації.пожежі;

 

Рис..3.60

•    здійснити.в.разі.необхіднос- ті. відключення. електроенергії. (за. винятком.систем.протипожежного. захисту),.зупинення.транспортую- чих.пристроїв,.агрегатів,.апаратів,. перекриття. газових,. парових. та. водяних. комунікацій,. зупинення. систем.вентиляції.в.аварійному.та. суміжних. з. ним. приміщеннях. (за. винятком.пристроїв.протидимово-

го.захисту).та.виконати.інші.заходи,.що.сприяють.запобіганню. розвитку.пожежі.та.задимленості.будівлі;

• перевірити. включення. оповіщення. людей.  про. пожежу,. установок.пожежогасіння,.протидимового.захисту;

• організувати. зустріч. підрозділів. пожежної. охорони,. по- дати.їм.допомогу.у.виборі.найкоротшого.шляху.для.під’їзду.до. осередку.пожежі.та.в.установці.на.водні.джерела;

• одночасно.з.гасінням.пожежі.організувати.евакуацію.і.за- хист.матеріальних.цінностей;

• забезпечити. дотримання. техніки. безпеки. працівниками,. які.беруть.участь.у.гасінні.пожежі.(рис..3.60).

3.6.7. Засоби виявлення пожежі та  оповіщення про неї.

Пожежна сигналізація

Критичною. тривалістю. пожежі. вважається. час. досягнення. небезпечних. для. людини. температур. і. зменшення. вмісту. кис- ню.у.повітрі.(рис..3.61).

 

 
Системи. автоматичного.  гасіння.  пожежі.  встановлюються. у.найбільш.пожежонебезпечних.при-

міщеннях,. виникнення. загоряння. в. яких. може. завдати. значної. мате- ріальної. шкоди,. а. гасіння. вимагає. значних.зусиль.

Для.  гасіння. пожеж. застосо- вуються. різні. види.  стаціонарних. установок..   Ці.   установки.   можна.

класифікувати. за. їх. призначенням,.

Рис..3.61

принципом.дії,.режимом.роботи,.видом.використовуваного.вог- негасного. засобу,. способом. живлення. і. способом. їх. подачі.. За. призначенням.установки.підрозділяються.на:.комплексні.уста- новки,. установки. для.  попередження. пожеж,. установки. для. гасіння. пожеж,. установки. для. локалізації. пожеж,. установки. блокування.об’єктів.від.пожеж.

Установки для  попередження пожеж. призначенні. для. вве- дення.в.небезпечну.зону.вогнегасник.засобів.або.зміни.режиму. роботи.устаткування.і.тим.самим.запобігання.виникненню.ви- бухів.та.загорянь.

Установки для  гасіння пожеж.призначенні.для.повної.лік- відації. виниклих. осередків. горіння. вогнегасник. засобом.  або. створення.умов,.за.яких.горіння.припиняється.

Установки локалізації пожеж.призначені.для.стримування. розвитку. осередку. горіння. дією. вогнегасник. засобів. на. вогонь. до.прибуття.рухомого.підрозділу.пожежної.охорони.

Установки блокування від  пожеж. призначені. для. захисту. об’єктів. від. небезпечного. впливу. високих. температур,. що. ви- никають. при. пожежі,. наприклад,. для. захисту. технологічних. установок. з. ємкісними. апаратами,. які. містять. легкозаймисті. рідини.та.горючі.гази.тощо.

Нині. найбільшого. поширення. набули. спринклерні. та. дрен- черні.установки.автоматичного.гасіння.пожежі.

Для.боротьби.з.пожежами.застосовують.пожежні сигналіза­ ції  різноманітного. принципу. дії.. Основними. складовими. сис- тем.автоматичної.сигналізації.є:.датчики,.що.монтуються.в.бу- динках. або. на. території. об’єктів. і. служать. для. подачі. сигналу. при. пожежі;. приймальні. апарати. (станції),. що. забезпечують. прийом.сигналів.від.датчиків;.лінії.комунікацій,.що.з’єднують. датчики. з. приймальними. апаратами;. джерела. електропоста- чання.

Установки. пожежної. сигналізації. є. з. автоматичним. або. ручним.пуском.в.залежності.від.призначення,.а.також.від.осо- бливостей. оточуючого. середовища.. Їх. монтують. на. пожежоне- безпечних.і.особливо.важливих.об’єктах..В.залежності.від.фак- торів,. що. викликають. спрацьовування. повідомлювачів,. їх. по- діляють. на. теплові,. які. реагують. на. підвищення. температури. оточуючого. середовища;. димові,. що. реагують. на. появу. диму;.

Рис..3.62

світлові,. що. спрацьовують. при.  появі. відкритого.полум’я;.ультразвукові,.які. реагують. на. зміну. частоти. коливання;. фотоелектричні,.що.спрацьовують.при. перетинанні. інфрачервоних. променів. і.комбіновані.

При.  виникненні. пожежі. або. заго- ранні. в. будь-якому. підрозділі. закладу. чи. установи. негайно. оголошується. по-

жежна. тривога. та. сповіщається. служба. порятунку. (рис.. 3.62). за.телефоном:.101..Про.пожежу.доповідають.чітко,.називаючи. точну.адресу.підприємства.та.прізвище.того,.хто.робить.повідо- млення.. Одночасно. з. повідомленням. про. пожежу. працівники. вживають.заходів.щодо.її.ліквідації.та.евакуації.людей.з.примі- щення,. а. також. заходів. щодо. посилення. охорони. об’єкта.. Для. гасіння.пожежі.використовують.первинні.засоби.пожежогасін- ня.що.є.на.підприємстві.

3.6.8. Способи і засоби гасіння пожежі.

Вогнегасні речовини

Відповідно. до. вимог. і. норм. пожежної. безпеки. всі. вироб- ничі,. адміністративні,. складські. та. інші. будинки. і. споруди. організацій. обладнуються,. первинними. засобами. пожежо- гасіння,. вогнегасниками,. ящиками. з. піском,. установками. пожежогасіння,. автоматикою. для. виявлення. і. запобігання. пожеж.

За. способом. припинення. горіння. вогнегасні речовини. поді- ляються.на.охолоджуючі,.ізолюючі,.розчинні.і.гальмівні.

Вогнегасні речовини охолодження:.вода,.розчин.води.зі.змо- чувачем,. твердий. двооксид. вуглецю. (вуглекислота. в. снігопо- дібному.стані),.водні.розчини.солей.

Вогнегасні  речовини  ізоляції:  вогнегасні. піни.  (хімічні,. повітряно-механічні);.вогнегасні.порошкові.сполуки;.негорючі. сипучі.речовини.(пісок,.земля,.шлаки,.флюси,.графіт);.листові. матеріали.(покривала,.щити).

Вогнегасні речовини розчинення: інертні.гази,.двооксид.вуг- лецю,. азот,. аргон;. димові. гази,. водяний. пар,. тонко. розпилена.

вода,.газоводневі.суміші,.леткі.інгібітори,.що.утворюються.при. розпаді.галоідовуглеводнів.

Вогнегасні речовини хімічного гальмування.горіння:.галоїд- ні.вуглеводи.(бромистий.етил,.хладони,.тетрафтордиброметан,. трифторброметан);. водоброметилові. розчини. (емульсії);. вогне- гасні.порошкові.сполуки.

За.фізичним.складом.вогнегасні.речовини.можуть.бути.твер- дими,.рідкими,.газоподібними.або.в.змішаному.вигляді.

Найбільш.розповсюдженим.та.доступним.засобом.для.гасін- ня.пожежі.є.вода..Вона.має.такі.вогнегасні.властивості:.знижує. температуру.в.епіцентрі.пожежі;.випаровуючись,.припиняє.до- ступ.кисню.в.епіцентр.пожежі;.потрапляючи.в.епіцентр.поже- жі.під.тиском.діє.на.нього.механічно.

 

 
Струмені. води. використовують. для. гасіння. важкодоступних. осередків. го- ріння..Водою.ефективно.гасяться.твер- ді. речовини. і. матеріали,. легкозаймис- ті. і. горючі. рідини.. Не. рекомендується. гасити. розпиленими. струменями. води. рідкі.паливні.матеріали,.оскільки.при.

попаданні.води.в.ємність,.речовина.ви- тікає.з.неї,.що.сприяє.поширенню.осе- редку. пожежі.. Воду. не. можна. засто-

 

Рис..3.63

совувати. для. гасіння. речовин,. що. вступають. з. нею. в. реакцію,. утворюючи. вибухонебезпечну. суміш.. Воду. не. можна. викорис- товувати. при. гасінні. електричних. установок,. які. знаходяться. під.напругою.

Водяна пара.застосовується.для.гасіння.пожеж.в.приміщен- нях.об’ємом.до.500.куб.м.і.невеликих.пожеж.на.відкритих.май- данчиках.і.установках..Пара.зволожує.палаючі.предмети.і.зни- жує.концентрацію.кисню.

Водні розчини солей. застосовуються. для. гасіння. речовин,. які.погано.змочуються.водою.(бавовна,.деревина,.торф)..У.воду. додають. поверхнево-активні. речовини:. піноутворювач,. суль- фаноли,.сульфонати,.змочувач.

Хімічну піну.для.гасіння.пожеж одержують.в.піногенерато- рах.із.піногенеруючих.порошків.і.вод. и,.а.у.вогнегасниках.при. взаємодії.лужного.і.кислотного.розчинів.

У. вогнегасниках. типу. ВХП,. ВП. піна. утворюється. в. резуль- таті. хімічної. реакції. взаємодії. лугу. з. кислотою.. Хімічною. пі- ною. не. можна. гасити. електроприлади,. а. також. натрій,. калій,. які. будуть. взаємодіяти. з. водою,. яка. міститься. в. піні.. Хімічну. піну.застосовують.в.основному.для.гасіння.легкозаймистих.го- рючих. речовин.. Повітряно-механічна. піну. для. гасіння. пожеж отримують. при. змішуванні. водного.  розчину. піноутворювача. з.повітрям..Її.застосовують.для.гасіння.горючих.рідин,.що.зна- ходяться. в. резервуарах,. в. приміщеннях,. а. також. для. гасіння. горючих.твердих.матеріалів.і.речовин.

Вогнегасні порошкові сполуки  для. гасіння. пожеж поділя- ються. на. дві. основні. групи:. загального. призначення. (здатні. створювати.вогнегасну.хмару.для.гасіння.більшості.пожеж).та. спеціальні,. які. утворюють. на. поверхні. палаючих. матеріалів. плівку,. що. запобігає. доступу. кисню. з. повітря.. Їх. використо- вують. для. гасіння. лужних. металів,. металоорганічних. сполук,. магнієвих.сплавів,.електроустановок.та.ін..Порошок.в.епіцентр. пожежі.подається.стисненим.повітрям.або.азотом,.які.малочут- ливі.до.зміни.температури.і.мають.незначну.гігроскопічність.

Вуглекислота.в.снігоподібному.і.газоподібному.стані.засто- совуються. для. гасіння. пожеж в. різних. вогнегасниках,. стаціо- нарних. установках. в. закритих. приміщеннях. об’ємом. не. біль- ше. 1000. м3. і. невеликого. відкритого. полум’я.. Вона. ефективно. діє.при.гасінні.невеликих.поверхонь,.палаючих.рідин,.стендів,. двигунів. внутрішнього. згорання,. електродвигунів. та. устано- вок,.які.знаходяться.під.напругою.

Пісок.є.ефективним.засобом.гасіння.розлитих.ГММ,.які.зна- ходяться. в. невеликих. об’ємах.. Об’єм. ящика. з. піском. повинен. бути.0,5.м3..Такий.ящик.має.бути.в.кожному.виробничому.при- міщенні.(з.розрахунку.1.ящик.на.100.м2.площі).

3.6.9. Первинні засоби гасіння пожеж.

Вибір типу та  визначення кількості вогнегасників

Первинні засоби  пожежогасіння слугують. для. гасіння. по- жеж. в. початковій. стадії. їх. розвитку. до. прибуття. пожежних. підрозділів..До.них.відносяться.ручні.і.пересувні.вогнегасни- ки,. гідропульти,. відра,. бочки. з. водою,. внутрішньопожежні.

крани,.лопати,.ящики.з.піском,.азбестові.полот- на,. войлочні. мати,. кошми,. ломи,. пили,. багри,. вила.(рис..3.64).

Усі. будівлі. та. приміщення. закладів,. установ. і. організацій. повинні. забезпечуватись. первин- ними.засобами.пожежогасіння:.вогнегасниками,. пожежним. інвентарем. (пожежними. щитами. та. стендами,. пожежними. відрами,. діжками. з. во- дою,. ящиками. з. піском. тощо),. пожежним. зна- ряддям.(пожежними.ломами,.баграми,.сокирами. тощо).та.засобами.зв’язку.

Рис..3.64

Первинні. засоби. пожежогасіння. розміщують. на. спеціаль- них.щитах..Щити.встановлюють.з.таким.розрахунком,.щоб.до. найдальшої.будівлі.було.не.більше.100.м,.а.від.сховищ.з.вогне- небезпечними. матеріалами. —. не. більше. 50. м,. або. з. розрахун- ку.—.один.щит.на.5000.м2.

Засоби.пожежогасіння.фарбують.у.сигнальний.червоний.ко- лір,.а.надписи.на.них.та.на.щитах.роблять.контрастними.білим. кольором.

Місця. розміщення. первинних. засобів. пожежогасіння. за- значаються.у.планах.евакуації..На.стендах.або.пожежних.щи- тах. рекомендується. компактно. розміщувати. вогнегасники,. пісок,. лопати,. ломи,. покривала. вогнетривкі,. списки. добро- вільних. пожежних. дружин,. інструкцію. з. правил. пожежної. безпеки,.написи.з.телефонами.пожежної.охорони.і.прізвища. посадових. осіб,. відповідальних. за. пожежну. безпеку.. Стенди. або.пожежні.щити.слід.установлювати.в.приміщеннях.на.ви- дних. і. легкодоступних. місцях,. якомога. ближче. до. виходу. із. приміщення.

Вогнегасники. необхідно. встановлювати. таким. чином,. щоб. можна. було. визначити. тип. вогнегасника,. прочитати. на. його. корпусі. інструкцію. з. користування,. а. також. зручно. було. його. зняти.. Повсякденний. контроль. за. зберіганням,. вмістом. і. по- стійною. готовністю. до. дії. первинних. засобів. пожежогасіння. здійснюється. особами,. які. призначені. наказом. керівника. за- кладів,.установ.і.організацій.

Вогнегасники.класифікують.за.видом.вогнегасної.речовини. на.вуглекислотні,.галоідовуглеводневі.і.порошкові.

Рис..3.65

Вуглекислотні  вогнегасники.. За- стос. овують.   ручні. вогнегасники.  ВУ-2. (рис..3.65),.ВУ-5,.ВУ-8.і.в.транспортному. виконанні.ВУ-25.і.ВУ-80..Вогнегасники. наповнюються. стиснутим. газом.  (ди- оксид. вуглецю. не. більше. 0,75. кг/л). до. робочого.  тиску. 60. кгс/см2.. Усі. вугле- кислотні. вогнегасники. приводяться. до. дії.при.вертикальному.положенні.бало- на. і. застосовуються. для.

 

 
гасіння. різноманітних. реч. овин.і.матеріалів.(ви-. ключення.складають.луж- ні. метали. та. інші. речо- вини,. які. горять. без. до-

ступу. повітря),. електроустановок. під. напругою. до.380.В,.транспортних.засобів.і.т.п.

Вуглекислотні­брометилові вогнегасники (рис..3.66).ВУБ-3А.і.ВУБ-7А.є.стальними.тонко- стінними. балонами. із. сифонними. трубками. все- редині. і. пусковими. головками. важільного. типу. з. розпилювачами.. Ємність. балонів. ВУБ-3А. —.

3,2.л,.ВУБ-7А.—.7,4.л..Вогнегасники.заряджають. сполукою.«4.НД»,.що.складається.97\%.бромети-

Рис..3.66

 

Рис..3.67

лу.і.3\%.вуглекислого.газу..Для.ви- киду. заряду. у. вогнегасник. закачу- ють.повітря.під.тиском.8,6.кгс/мм2.. Час. дії. вогнегасників. 20–30. с. при. довжині.струменя.3–4.м.

Порошковівогнегасники.(рис..3.67). бувають. ручні,. транспортні. і. уста- новки. порошкового. гасіння.. За. будовою.  такий. вогнегасник. скла- дається. з. циліндричної. посудини,. в. якій. міститься. порошок,. балон- чика. з. вуглекислим. газом. під. тис- ком..Час.дії.вогнегасника.20.с.при. довжині.порошкового.струменя.5.м.

Засоби.пожежогасіння.слід.розміщувати.у.зручному.для.ви- користання.місці,.не.заставляючи.ними.проходи.і.виходи.(в.од- ноповерхових. будівлях. зовні. біля. входу,. в. багатоповерхових. при.вході.на.поверхи)..На.території.підприємства.щити.розмі- щуються.з.таким.розрахунком,.щоб.кожен.з.них.обслуговував. групу.будівель.інтервалом.між.ними.не.більше.100.м,.а.від.схо- вищ. з. вогненебезпечними. матеріалами. на. 50. м.. Засоби. поже- жогасіння.фарбують.в.червоний.колір,.а.написи.на.них.роблять. білою.фарбою.

3.6.10. Стаціонарні засоби гасіння пожежі.

Протипожежне водопостачання

Кожний. заклад,. установа. і. організація. повинні. бути. забез- печені.зовнішнім.і.внутрішнім.протипожежним.водопостачан- ням.згідно.з.вимогами.будівельних.норм..Керівники.закладів,. установ.і.організацій.зобов’язані.забезпечити.технічне.обслуго- вування,.справний.стан.і.постійну.готовність.до.використання. систем. протипожежного. водопостачання,. які. перебувають. на. їх.балансі.

Пожежне.водопостачання.промислових.підприємств.може. здійснюватись.від:.водогонної.мережі,.пожежних.водоймищ,. природних.джерел.води.(рік,.озер,.ставків)..Необхідний.тиск. води. створюється. стаціонарними. пожежними. насосами,. ко- трі. забезпечують. подавання. компактних. струменів. на. висо- ту. не. менше. 10. м. або. рухомими. пожежними. автонасосами. і. мотопомпами,. що. забирають. воду. із. гідрантів.. Найбільш. надійною. системою. є. водогінна. система. водозабезпечення,. яка.суміщається.з.господарським.водогоном..Ця.система.за- безпечує. недоторканий. запас. води. для. гасіння. пожежі. про- тягом.3.годин.

Внутрішнє  протипожежне водопостачання. здійснюється. пожежними.кранами,.які.встановлюються.біля.основи.пожеж- них. стояків. на. висоті. 1,35. м. від. підлоги. всередині. приміщень. біля. виходів,. у. коридорах,. на. сходових. клітках.. Кожний. по- жежний.кран.споряджається.прогумованим.рукавом.та.пожеж- ним. стволом.. Довжина. рукава. —. 10. або. 20. м.. Продуктивність. кожного.крана.повинна.бути.не.меншою,.ніж.2,5.л/с.

Норма. витрат. води. на. внутрішнє. пожежогасіння. прийма- ється:

• для.виробничих.приміщень.—.із.розрахунку.двох.струме- нів.продуктивністю.не.менше.2,5.л/с;

• для.допоміжних.споруд.—.із.розрахунку.одного.струменя. продуктивністю.не.менше.2,5.л/с;

• для.складів.або.приватних.будинків,.розміщених.з.враху- ванням. протипожежних. перепон. і. об’ємом. більше. 25000. м3. —.

.із.розрахунку.двох.струменів.продуктивністю.не.менше.2,5.л/с. кожна,. а. при. об’ємі. менше. 25000. м3. —. із. розрахунку. одного. струменя.продуктивністю.не.менше.2,5.л/с;

• для. будинків,. які. влаштовані. спринклерними. і. дренчер- ними. системами. —. із. розрахунку. одного. струменя. продуктив- ністю.не.менше.2,5.л/с.

Зовнішнє протипожежне водопостачання (гідранти).розта- шовуються.на.території.підприємств.на.віддалі.не.більше.100.м. по. периметру. будівель. вздовж. доріг. і. не. ближче. 5. м. від. стін. (рис..3.68).

Водогін.  для.  зовнішнього. пожежогасіння.  буває.  низького. тиску. і. високого.. Необхідний. тиск.  води. створюється. стаціо- нарними.пожежними.насосами,.котрі.забезпечують.подавання. компактних. струменів. на. висоту. не. менше. 10. м. або. рухомими. пожежними. автонасосами. і. мотопомпами,. що. забирають. воду. з.гідрантів.

Витрати.води.на.зовнішнє.пожежогасіння.беруться.в.залеж- ності. від. ступеня. вогнестійкості. будівель,. їх. об’єму,. категорії. пожежо-. і. вибухонебезпеки. виробництва. у. межах. від. 10. до.

 

 
40.л/с..Для.подачі.води.на.висо- ту. до. 50. м. при. системі. водогону. високого. тиску. використову- ють. потужні. рукави. довжиною.

125. м,. діаметром. 66. мм,. із. роз- бризкувачем. діаметром. 16.  або.

19. мм. з. витратою. води. на. ком- пактний.струмінь.5.л/с.

З.  метою.   утримання.  у.  на- лежному. стані. засобів. протипо-

Рис..3.68

жежного.  водопостачання.  слід.

організувати. їх. постійне. технічне. обслуговування. особами. зі. складу.інженерно-технічного.персоналу..Пожежні.крани.через. кожні. шість. місяців. підлягають. технічному. огляду. та. переві- рці.. Наслідки. перевірки. працездатності. необхідно. оформляти. актом.. Пожежні. крани. внутрішнього. протипожежного. водо- проводу.обладнують.однакового.з.ним.діаметру.рукавами.і.ство- лами,.які.вміщені.у.шафи,.що.пломбуються..У.шафі.міститься. важіль,. щоб. полегшити. відкривання. крану.. Пожежні. рукави. мають.бути.сухими,.добре.скатаними.і.приєднаними.до.кранів. і. стволів.. Один. раз. на. шість. місяців. потрібно. здійснювати. пе- ревірку.рукавів.шляхом.пуску.води.під.тиском.і.перекатувати. їх..На.дверях.шафи.пожежного.крана.мають.бути.зазначені:.лі- терний.індекс.ПК,.порядковий.номер.пожежного.крана.і.номер. телефону.найближчої.пожежної.частини.

3.6.11. Евакуація людей. Засоби колективного та  індивідуального захисту людей

від  небезпечних і шкідливих факторів пожежі

При.виникненні.пожежі.вже.на.початковій.стадії.виділяєть- ся. тепло,. токсичні. гази,. виникає. можливість. обвалення. кон- струкцій..Тому.слід.враховувати.необхідність.евакуації.людей. у.визначені.терміни.(рис..3.69)..Показником.ефективності.ева- куації. є. час,. протягом. котрого. люди. можуть. при. необхідності. залишити.окремі.приміщення.і.будинок.загалом..Безпека.ева- куації.досягається.тоді,.коли.тривалість.евакуації.людей.в.окре- мих. приміщеннях. і. будинку. загалом. не. перевищує. критичної. тривалості.пожежі,.яка.становить.небезпеку.для.людей.

 

 
Своєчасна. евакуація. людей.  із. будівель. і. приміщень. при. виник- ненні.пожежі.с.першочерговим.за- вданням.і.його.успішне.здійснення. має. бути. забезпечене. під. час. про- ектування. і. реконструкції. буді- вель.та.споруд..Однією.з.основних. вимог.пожежної.безпеки.є.побудо- ва.в.будівлях.необхідної.кількості.

виходів,.виїздів.для.евакуації.лю-                      Рис..3.69

дей. і. матеріальних. цінностей.. Тому. при. проектуванні. будин- ків. слід. враховувати. можливу. необхідність. евакуації. людей.. Безпека. евакуації. досягається. тоді,. коли. тривалість. евакуації. людей.з.окремих.приміщень.і.будинку.в.цілому.менша.критич- ної.тривалості.пожежі,.яка.становить.небезпеку.для.людини.

Евакуаційними виходами називають.проходи,.двері,.ворота,. перехідні.балкони,.внутрішні.переходи..Не.вважаються.еваку- аційними.виходи,.які.пов’язані.з.механічним.приводом.(ліфти,. ескалатори),.сходи,.які.не.розташовані.у.сходових.клітках.

Виходи. вважаються. евакуаційними,. якщо. вони. виводять. з.приміщення:

• першого.поверху.на.двір.безпосередньо.або.через.коридор,. вестибюль,.сходи;

• будь-якого. поверху,. крім. першого,. в. коридор,. що. веде. на. сходову.клітку.(у.тому.числі.через.хол):.сходові.клітки.повинні. мати.вихід.назовні.безпосередньо.або.через.вестибюль,.відділе- ний.від.прилеглих.коридорів.перегородками.з.дверима;

• у. сусіднє. приміщення. на. цьому. самому. поверсі,. яке. має. виходи,.вказані.вище.

У.будівлях,.які.мають.два.і.більше.поверхів,.в.разі.одночас- ного. перебування. на. поверсі. понад. 25. осіб. повинні. бути. розро- блені.і.вивішені.на.видних.місцях.схеми.та.плани.евакуації.лю- дей.на.випадок.пожежі.

Схема евакуації під час пожежі.—.це.документ,.у.якому.вка- зані.квакуаційні.шляхи.й.виходи,.показані.місця.розміщення. вогнегасників,. пожежних. кранів. та. інших. первинних. засобів. пожежогасіння.. У. плані. евакуації. встановлені. правила. пове- дінки. людей,. а. також. порядок. і. послідовність. дій. персоналу,. який.обслуговує.об’єкт.на.випадок.пожежі..При.розробці.схеми. та. плану. евакуації. працівників. із. приміщення. особливу. увагу. приділяють. шляхам евакуації.. У. випадку. аварії. евакуаційні. шляхи. повинні. забезпечувати. безпечну. евакуацію. всіх. людей,. які.знаходяться.в.приміщенні,.через.евакуаційні.виходи.

Розміщення. меблів. і. обладнання. у. класах,. кабінетах,. май- стернях,.спальнях,.їдальнях.та.інших.приміщеннях.не.повинно. перешкоджати.евакуації.людей.і.підходу.до.засобів.пожежога- сіння.. У. коридорах,. вестибулях,. холах,. на. сходових. клітках. і. дверях. евакуаційних. виходів. слід. мати. наказові. та. вказівні.

знаки. безпеки.. Евакуаційні. проходи,. ви- ходи,. коридори,. тамбури. і. сходи. заборо- няється. заставляти. будь-якими. предме- тами.і.обладнанням.

Виходи є евакуаційними (рис.. 3.70),. якщо. вони. ведуть. з. приміщень. першого. поверху. назовні. безпосередньо. або. через. коридор,.вестибуль,.сходову.клітку.будь- якого. поверху,. крім. першого,. до. коридо- ру,. який. веде. до. сходової. клітки;. сусід- нього.приміщення.на.тому.ж.поверсі,.яке. забезпечене. евакуаційними. виходами.. Евакуаційних. виходів. із. будівлі. кожно- го. поверху. повинно. бути. не. менше. двох.. Ширина. шляхів. евакуації. повинна. бути.

Рис..3.70

не.менше.1.м,.дверей.—.0,8.м..Встановлення.гвинтових.сходів,. підйомних.дверей,.воріт,.а.також.дверей,.що.обертаються,.тур- нікетів. на. шляхах. евакуації. не. дозволяється.. Двері. на. шляху. евакуації. повинні. відчинятися. у. напрямку. виходу. із. будинку.. Зовнішні.евакуаційні.двері.не.повинні.мати.засобів,.які.можуть. бути.відчинені.ззовні.без.ключа.

В. робочий. час. двері. евакуаційних. виходів. допускається. за- микати. лише. зсередини. за. допомогою. запорів. (засувів,. гачків. тощо),. які. легко. (без. ключів). відмикаються.. Будівлі. закладів,. установ. і. організацій. повинні. бути. обладнані. засобами. опові- щення. людей. про. пожежу.. Для. оповіщення. можуть. бути. ви- користані:.внутрішня.телефонна.та.радіотрансляційна.мережі;. спеціально. змонтовані. мережі. мовлення;. дзвінки. та. інші. зву- кові.сигнали.

У.будівлях.закладів,.установ.і.організацій.не.допускається:. забивати. двері. евакуаційних. виходів;. використовувати. елек- троплитки,. кип’ятильники,. електрочайники,. газові. плити. то- що. для. приготування. їжі. за. винятком. спеціально. обладнаних. приміщень;. захаращувати. шляхи. евакуації;. залишати. без. на- гляду. ввімкнені. в. мережу. комп’ютери,. лічильні. і. друкарські. машинки,. радіоприймачі,. телевізори. та. інші. електроприлади.. Усі. будівлі. і. приміщення. закладів,. установ. і. організацій. необ- хідно.забезпечити.первинними.засобами.пожежогасіння.

Після.закінчення.роботи.або.занять.відповідальні.особи.по- винні.оглянути.приміщення,.усунути.виявлені.недоліки.і.зачи- нити.приміщення,.вимкнути.електромережу.

Під.час.масових.заходів.необхідно.ретельно.виконувати.пра- вила.пожежної.безпеки..Місткість.актових.залів,.лекторіїв.по- винна. відповідати. розрахунковій. кількості. людей,. виходячи. з. площі. на. одного. глядача. не. менше. 0,7. м2. (у. столових,. кафе,. буфетах.не.менше.1,4.м2.на.одне.посадкове.місце)..Місця.масо- вого. перебування. людей. рекомендується. розміщати. в. нижніх. поверхах. будинків.. Помешкання. повинні. забезпечуватись. не- обхідною.кількістю.евакуаційних.виходів;.у.помешканні,.роз- рахованому.на.50.і.більше.людей,.цих.виходів.повинно.бути.не. менше.двох..Виходи.слід.містити.в.справному.стані.й.обладну- вати.світловими.покажчиками.

У. приміщеннях,. де. проводяться. масові. заходи,. забороня- ється. курити,. встановлювати. в. проходах. стільці,. закривати. на. замки.двері.евакуаційних.виходів,.закривати.вікна.помешкань. ставнями,.штахетами,.впускати.в.помешкання.людей.у.кількос- ті,.що.перевищує.розрахункове..Під.час.проведення.новорічних. свят.ялинку.необхідно.встановлювати.на.стійкій.підставці..В.за- кладах. та. установах. заборонено. застосовувати. свічки,. запалю- вати.феєрверки,.прикрашати.ялинку.целулоїдними.іграшками,. а. також. марлею. і. ватою,. не. просоченими. вогнезахисними. роз- чинами..Ілюмінація.ялинок.виконується.з.дотриманням.правил. використання. електроустановок.. Якщо. виявлено. несправність. ілюмінації. (нагрівання. дротів,. миготіння. лампочок,. іскріння). необхідно.її.негайно.виключити..Напруга.на.лампочках.повинно. бути.не.вище.12.В,.а.їхня.потужність.не.більш.25.Вт.

 

 
Під. час. проведення. евакуації. та. гасіння. пожежі. (рис.. 3.71). не- обхідно. з. урахуванням. обстанов- ки,.що.склалася,.визначити.най- безпечніші. евакуаційні. шляхи. і.виходи.до.безпечної.зони.у.най- коротший. термін;. ліквідувати. умови,. які. сприяють. виникнен- ню. паніки.. Не. можна. залишати.

Рис..3.71

дітей.без.нагляду.з.моменту.вияв-

лення.пожежі.та.до.її.ліквідації..Евакуацію.людей.слід.почина- ти. з. приміщення,. у. якому. виникла. пожежа,. і. суміжних. з. ним. приміщень,.яким.загрожує.небезпека.поширення.вогню.і.про- дуктів.горіння..Дітей.і.хворих.слід.евакуювати.в.першу.чергу;. ретельно.перевірити.всі.приміщення,.щоб.унеможливити.пере- бування. у. небезпечній. зоні. дітей,. які. сховалися. під. ліжками,. партами,.у.шафах.або.інших.місцях;.виставляти.пости.безпеки. на.входах.у.будівлі,.щоб.унеможливити.повернення.дітей.і.пра- цівників.до.будівлі,.де.виникла.пожежа..У.разі.гасіння.слід.на- магатися.у.першу.чергу.забезпечити.сприятливі.умови.для.без- печної.евакуації.людей;.не.відчиняти.вікон.і.дверей,.а.також.не. розбивати.скло,.в.противному.випадку.вогонь.і.дим.поширить- ся.до.суміжних.приміщень.

Залишаючи. приміщення. або. будівлі,. що. постраждали. від. пожежі,.потрібно.зачинити.за.собою.всі.двері.і.вікна.

Усі. двері.  евакуаційних. та. інших. виходів. повинні. завжди. утримуватися. у. справному. стані,. відчинятися. у. напрямку. ви- ходу. людей. із. аудиторії. (будівлі).. Не. дозволяється. влаштовува- ти.перегородки.і.сховища.на.сходових.клітках.і.на.шляхах.ева- куації,. а. також. загромаджувати. сходові. майданчики. різними. предметами. і. обладнанням.. У. приміщеннях. забороняється. ко- ристуватися.електронагрівачами..Кошики.та.ящики.для.паперу. необхідно.регулярно.спорожнятися,.а.сміття.виноситися.за.межі. будівлі. в. спеціально. відведені. місця.. Після. закінчення. роботи. потрібно.провести.обов’язковий.огляд.усіх.приміщень.з.відклю- ченням.електрообладнання,.крім.приладів.безперервної.дії.

До.засобів.колективного захисту людей.від. небезпечних.і.шкідливих.факторів.пожежі.від- носять:.пожежну.сигналізацію,.протипожежне. водопостачання,.блискавковідвід,.заземлення,. спринклерні.установки,.дренчерні.системи.

Спринклер.—.це.пристрій,.що.автоматично. відкриває. вихід. води. при. підвищенні. темпе- ратури. в. приміщенні,. яке. викликане. виник- ненням. пожежі.. Вода,. яка. витікає. з. отвору. спринклера,.  що.  відкривається,.  вдаряється. в. спеціальну. розетку. і. розприскується. у. ви-

гляді.дрібних.крапель.(рис..3.72).                                 Рис..3.72

Дренчерна система. —. призначена. для. утворення. водяних. завіс.  у. приміщенні. з. метою.  попередження. розповсюдження. вогню.

При. проектуванні. і. будівництві. промислових. підприємств. передбачаються. заходи,. які. запобігають. поширенню. вогню. по. будинку.шляхом:

•  поділу. будинків. протипожежними. перекриттями. на. по- жежні.відсіки;

• поділу.будинків.протипожежними.перегородками.на.секції;

• влаштування. протипожежних. перешкод. для. обмеження. поширення.вогню.по.конструкціях,.по.горючих.матеріалах;

• влаштування.протипожежних.дверей.і.воріт;

• влаштування.протипожежних.розривів.між.будинками.

Протипожежна перешкода — конструкції. у. вигляді. стін,. перегородки,. перекриття. або. об’ємні. елементи. будинку,. які. призначені. для  запобігання. поширенню. пожежі. у. прилеглих. до.них.приміщеннях.протягом.нормованого.часу.

До. протипожежних. перешкод. ставиться. ряд. вимог.. Проти- пожежні. стіни. мають. спиратися. на. фундаменти,. фундаментні. балки,.встановлюватися.на.всю.висоту.будинка,.перетинати.всі. поверхи.і.конструкції..Вони.мають.бути.вище.даху.не.менше.як. на.60.см,.якщо.хоч.один.з.елементів.горища.виконаний.з.горю- чих. матеріалів. і. на. 30. см,. якщо. елементи. горища. виготовлені.

з.важкоспалимих.матеріалів.(крім.даху).

 

 
Не. допускається. встановлювати. будь- які. пристрої,. які. перешкоджають. нор- мальн.  ому.   закриванню.   протипожежних. та. прот. идимних. дверей,. а. також. знімати. пристрої. для.  їх. самозакривання.. Отвори. у. протипожежних. стінах,. перегородках. та. перекриттях.повинні.бути.обладнані.захис- ними. пристроями. (протипожежні. двері,. вогнезахисні. двері,. вогнезахисні. клапани,. водяні. завіси. тощо). проти. поширення. вог- ню.та.продуктів.горіння.

При. складанні. генеральних. планів. під- приємств,. з. точки. зору.  пожежної. безпе-

Рис..3.73

ки,. важливо. забезпечувати. відповідні. від-

далі. від. меж. підприємств. до. інших. підприємств. і. будинків.. Протипожежні.відстані.між.будинками.мають.виключати.заго- ряння.сусіднього.будинку.протягом.часу,.який.необхідний.для. приведення.у.дію.засобів.пожежогасіння..Ці.відстані.залежать. від. ступеня. вогнестійкості. будинків. і. споруд,. а. також. пожеж- ної.небезпеки.виробництв,.які.в.них.розташовані.

Для.захисту.конструкцій.із.металу,.дерева,.полімерів.засто- совують. відповідні. речовини. (штукатурка,. спеціальні. фарби,. лаки,.обмазки.тощо)..Зниження.горючості.полімерних.матері- алів. досягається. введенням. в. них. наповнювачів,. антипіренів,. нанесенням.вогнезахисних.покриттів..Як.наповнювачі.застосо- вуються.крейда,.каолін,.графіт,.вермикуліт,.перліт,.керамзит.. Антипірени. захищають. деревину. і. полімери.. При. нагріванні. вони.виділяють.негорючі.речовини,.перешкоджають.розкладу. деревини. і. виділенню. горючих. газів.. Змішуючись. з. полімера- ми,.вони.утворюють.однорідну.суміш..Після.просочування.ан- типіренами.дерев’яних.конструкцій,.тканин.та.інших.горючих. матеріалів.повинен.бути.складений.акт.про.проведення.роботи.. Після.закінчення.термінів.дії.просочування.та.у.разі.втрати.або. погіршення.вогнезахисних.властивостей.обробку.(просочуван- ня). треба. повторити.. Перевірку. стану. вогнезахисної. обробки. слід.проводити.не.менше.одного.разу.на.рік.зі.складанням.акта. перевірки.

Різні.види.вогнегасників,.відра,.лопати,.азбестові.полотна,. войлочні. мати,. кошми,. ломи,. пили,. багри,. вила. та. інші. пер- винні.засоби.пожежогасіння.можна.вважати.засобами.індиві­ дуального захисту людей.від.небезпечних.і.шкідливих.факто- рів.пожежі.

 

П

 
1.. (П).. Розкрийте. суть. процесу. горіння.. Дайте. означення. по-

нять.«пожежа»,.«пожежна.безпека».

2.. (РО)..Перерахуйте.пожежонебезпечні.властивості.матеріалів. і.речовин.

3.. (ПОЗ)..Охарактеризуйте.систему.попередження.пожеж..Що. відносять.до.технічних.і.організаційних.заходів.цієї.системи.

4.. (ПОЗ)..Дайте.означення.поняття.«система.пожежного.захис- ту»,.«протипожежний.захист».

5.. (П).. Дайте. характеристику. протипожежного. режиму. і. по- рядку.оповіщення.людей.про.пожежу.на.підприємстві,.орга- нізації.

6.. (РО)..  Розкрийте. порядок. прийому. працівника. на. роботу. у.будь-яку.організацію,.підприємство.

7.. (ПОЗ)..Як.правильно.повинен.діяти.працівник.при.вияві.по- жежі,.які.обов’язки.посадової.особи,.що.прибула.на.місце.по- жежі.

8.. (П)..Перерахуйте.засоби.і.системи.виявлення.пожежі.та.опо- віщення.про.неї.

9.. (РО)..Назвіть.способи.і.засоби.гасіння.пожежі..На.які.класи. поділяються.вогнегасні.речовини?

10.. (Н).. Запропонуйте. способи. боротьби. з. пожежами. в. початко- вій.стадії.

11.. (П)..Назвіть.основні.типи.вогнегасників..Проведіть.класифі- кацію.способів.та.засобів.пожежегасіння.

12.. (ПОЗ)..Запропонуйте.інші.відомі.сучасні.способи.гасіння.по- жежі?.Які.існують.нові.типи.вогнегасників?

13.. (ПОЗ)..Опишіть.принцип.дії.пожежної.сигналізації..Назвіть. переваги.та.недоліки.різних.пристроїв.для.гасіння.пожеж.

14.. (П)..В.чому.полягає.організація.і.проведення.рятувальних.та. інших.аварійних.невідкладних.робіт?

15.. (П)..Які.виходи.називають.евакуаційними?.Яка.їх.кількість. повинна. бути. в. кабінетах,. лабораторіях. та. з. будівель. уста- нов?

16.. (ПОЗ)..Поясніть.з.погляду.безпеки.поняття.евакуації.

17.. (РО)..Назвіть.засоби.колективного.та.індивідуального.захис- ту.людей.від.небезпечних.і.шкідливих.факторів.пожежі.