Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

3.3. небезпека механІчних та електромагнІтних коливань

 

 

з/п

 

Змістово­методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

 

1

Поняття. «вібрації». та. її. вплив. на. орга- нізм.людини

 

РО

 

ПОЗ

 

2

Заходи. та. засоби. колективного. та. інди- відуального.захисту.від.вібрації

 

РО

 

У

 

3

Виробничий. шум. та. його. вплив. на. пра- цездатність.людини

 

РО

 

ПОЗ

 

4

Заходи. та. засоби. колективного. та. інди- відуального.захисту.від.шуму

 

РО

 

У

 

5.

Методи. та. засоби. захисту. від. ультра-. та. інфразвуку

 

ПОЗ

 

У

 

6.

Електромагнітні. випромінювання. та. їх. вплив.на.здоров’я.людини

 

РО

 

ПОЗ

 

3.3.1. Вібрація. Визначення поняття «вібрація». Параметри вібрації: амплітуда, частота. Джерела вібрації

Вібрації.—.це.механічні.коливання.твердих.тіл,.які.виника- ють. при. зсуві. центру. мас. тіла,. яке. рухається. або. обертається,. а.також.при.періодичній.зміні.форми.тіла..Під.час.вібрацій.спо- стерігається.тремтіння.або.струси.всього.тіла,.чи.окремих.його. частин.

 

 
Джерелами вібрацій.є:.пневмоелектро-подрібнення.порід чи. шляхового.покриття, бетоноукладники,.роботи.в.шахтах.з.від- бійним. молотком,. розпилювання. матеріалів. тощо. (рис.. 3.26).. З. фізичної. точки. зору. між.

шумом. і. вібрацією. принципової. відмінності. немає,.але.сприймання.їх.людиною.відрізня- ється:.вібрація.сприймається.вестибулярним. апаратом. та. на. дотик,. а. шум. —. органом. слу-     Рис..3.26

ху.. За. характером. впливу. на. організм. вібрація. передається. на. все.тіло.людини.

Тривалі. вібрації. завдають. великої. шкоди. здоров’ю. —. від. сильної. втоми. й. не. дуже. значних. змін. багатьох. функцій. орга- нізму. до. струсу.  мозку,. розриву. тканин,. порушення. серцевої. діяльності,.нервової.системи,.деформації.м’язів.і.кісток,.пору- шення.чутливості.шкіри,.кровообігу.та.ін.

Результат. дії. вібрації. залежить. від. її. амплітуди. та. частоти.. Вібрації.з.частотою.6.Гц.є.резонансними.для.всього.організму.. Місцева.вібрація.(до.6.Гц).викликає.погіршення.кровопостачан- ня.окремих.органів,.при.загальній.вібрації.порушується.діяль- ність. серця. та. центральної. нервової. системи.. Тривалі. вібрації. шкідливо. впливають. на. здоров’я. —. від. сильної. втоми. до. дуже. значних.змін.багатьох.функцій.організму:.струсу.мозку,.розри- ву.тканин,.порушення.серцевої.діяльності,.шлункової.системи,. деформації. м’язів. і. кісток,. порушення. чутливості. шкіри,. кро- вообігу. тощо.. Дія. вібрації. залежить. від. її. частоти.. Резонансна. частота. для.  шлунку,. печінки. дорівнює. 7. Гц,. для.  голови. —.

17–27.Гц..У.зв’язку.з.цим.коливання.з.частотою.5–8.Гц.викли- кає. почуття. вібрації. нутрощів,. 17–25. Гц. —. відчуття. вібрації. в.зубах,.40.Гц.—.відчуття.вібрації.в.стопах..Тривалий.вплив.ві- брації.викликає.фахове.захворювання.—.вібраційну.хворобу.

3.3.2. Вплив вібрації на  організм людини, функціональні порушення окремих систем та  регуляторної функції центральної нервової системи. Заходи та  засоби колективного та  індивідуального захисту від  вібрації

Вібропоглинання.  —.  це.  перетворення.  енергії.  механіч- них. коливань. (вібрації). в. інші. види. енергії. (теплову).. Вібро- поглинання.здійснюється.покриттям.машин.в’язкими.матері- алами.(мастикат),.використанням.масляних.ванн.для.зубчас- тих.зчеплень.

Заходи. щодо. боротьби. з. вібрацією. поділяють. на:. огороджу- вальні. (захисні),. віброізоляційні,. віброгасильні. і. вібропогли- наючі,.засоби.автоматичного.контролю,.сигналізації.та.дистан- ційного. керування,. позначення. вібруючих. поверхонь. знаком. або.фарбою.

Для. стандартних. порогових. значень. прийняті. наступні. ве- личини. параметрів. вібрації:. віброзміщення. 8·10-12м,. віброш- видкості.5·10-8.м/с;.віброприскорення.3·10-4.м/с2.

Розрізняють. загальні. та. локальні. вібрації.. Для. зменшення. амплітуди.вібрації.застосовують.віброізоляцію,.вібродемферуван- ня,.амортизатори,.пружні.основи.й.опори,.килимки,.прокладки.

Заходи. щодо. боротьби. з. вібрацією. поділяють. на:. огороджу- вальні.(захисні);.віброізоляційні;.віброгасильні.і.вібропоглинаю- чі;.засоби.автоматичного.контролю,.сигналізації.та.дистанційного. керування;.позначення.вібруючих.поверхонь.знаком.або.фарбою.

Засоби індивідуального захисту від  вібрації:. спеціальне. ві- брозахисне. взуття;. віброгасні. рукавиці. з. м’якими. надолонни- ками;.пружнодемпфіруючі.прокладки.та.пластини.для.обхвату. вібруючих.рукояток.та.деталей.

3.3.3. Шум.  Визначення поняття «шум». Параметри звукового поля: звуковий тиск,

інтенсивність, частота. Звукова потужність джерела звуку.

Діапазон частот та  звукового тиску, що  сприймаються органами слуху людини, нижній поріг сприймання, поріг больового відчуття. Одиниці вимірювання

Звук.  —. це.  механічні.  коливання.  з. частотою. від.  20.  до.

20. 000. Гц,. які. поширюються. в. просторі.. За. частотою. звукові. коливання.поділяються.на.три.діапазони:.інфразвукові.з.часто- тою.менше.20.Гц,.звукові.від.20.до.20000.Гц.та.ультразвукові.—. більше.20.000.Гц.

Шум —.це.хаотична.сукупність.різних.за.силою.і.частотою. звуків,.що.заважають.сприйняттю.корисних.сигналів..Під.шу- мом.розуміють.усі.неприємні.та.небажані.звуки.(їх.сукупність),. які. заважають. нормально. працювати,. сприймати. потрібні. звуки,. відпочивати.. Шум.  несприятливо. впливає. на. людину. і. може.  спричинити. хворобливі. наслідки:. з’являються. симп- томи. перевтоми,. послаблюється. увага,. підвищується. нервова. збудливість,. знижується. працездатність,. порушується. робота. шлунково-кишкового.тракту..Шум.—.це.одна.з.форм.фізичного. (хвильового). забруднення. природного. середовища,. адаптація. до.якого.організму.людини.практично.не.можлива..Основними.

 

Рис..3.27

характеристиками.звуку.є:.частота υ (Гц),. звуковий. тиск. Р. (Па),. інтенсивність. або. сила.звуку.І.(Вт/м2),.звукова.потужність. W. (Вт). тощо. (рис.. 3.27).. Швидкість. по- ширення. звукових. хвиль. в. атмосфері. при. 20°С. складає. 344. м/с.. Органи. слуху. людини. сприймають. звукові. коливання. в.інтервалі.частот.від.16.до.20.000.Гц..Але. деякі. із. звуків. не. сприймаються. органа- ми.слуху.людини:.коливання.з.частотою. нижче. 16. Гц. —. інфразвуки,. з. частотою. вище.20.000.Гц.—.ультразвуки.

Мінімальна.інтенсивність.звуку,.яку.людина.відчуває,.назива- ється.порогом.чутливості..У.різних.людей.він.різний,.і.тому.умов- но.за.поріг.чутливості.приймають.звуковий.тиск,.який.дорівнює.

2·10-5.Н/м2.(при.стандартній.частоті.1.000.Гц..При.цій.частоті.поріг.

чутливості.Іо.=.10

.Вт/м ,.а.відповідний.йому.тиск.Р .=.2·10

.Па..

12        2          -5

о

Максимальна. інтенсивність. звуку,. при. якій. вухо. починає. відчу-

вати. болючі. відчуття,. називається. порогом. болісного. відчуття,. рівним.102.Вт/м2,.а.відповідний.йому.звуковий.тиск.Р.=.2·102.Па.

 

 
Зміни. інтенсивності. звуку. і. звукового. тиску,. що. чує. люди- на,. величезні. і. складають. відповідно. 1014. і. 107. разів,. тому. опе- рувати.такими.великими.числами.незручно..Таким.чином,.для. оцінки.шуму.прийнято.вимірювати.його.інтенсивність.і.звуко- вий. тиск. не. абсолютними. фізичними. величинами,. а. логариф- мами.відношень.цих.розмірів.до.

умовного. нульового. рівня,. що. відповідає.  порогові.  чутливос- ті. стандартного. тону,. частотою.

1000. Гц..  Ці. логарифми. відно- шень. називають. рівнями. інтен- сивності. і. звукового. тиску,. ви- ражені.в.белах.(Б)..На.практиці.

використовують. одиницю. в. де- сять.разів.меншу.за.бел.—.деци- бел. (дБ).. Органи. слуху. людини. (рис..  3.28). відчувають. зміни. гучності.в.1.дБ.

Схема.будови.вуха:

1.—.зовнішній.слуховий.прохід;.2.—.барабанна. перетинка;.3.—.порожнина.середнього.вуха.(ба- рабанна.порожнина);.4.—.молоточок;.5.—.нако- вальня;.6.—.стременко;.7.—.напівкруглі.канали;.

8.—.равлик;.9.—.євстахієва.труба

Рис..3.28

3.3.4. Дія  шуму на  організм людини,

зміни у функціонуванні окремих систем організму. Нормування шумів. Заходи та  засоби колективного та  індивідуального захисту від  шуму

Сьогодні. добре.  відомо,. що.  шуми. шкідливо. впливають. на. здоров’я.людей,.знижують.їх.працездатність,.викликають.захво- рювання.органів.слуху.(глухоту),.ендокринної,.нервової,.серцево- судинної.систем.(гіпертонія)..В осіб.які.мають.«шумні».професії,. шлункові.захворювання.(гастрити.тощо).трапляються.у.4.рази.час- тіше,.ніж.у.інших..Від.тривалого.сильного.шуму.на.60\%.знижу- ється.продуктивність.розумової.праці..Шум.має.акумулятивний. ефект,.тобто.акустичні.подразнення,.накопичуючись.в.організмі. людини,.все.сильніше.пригнічують.нервову.систему..Тому.перед. втратою.слуху.від.впливу.шумів.виникає.функціональний.розлад. центральної.нервової.системи..Особливо.шкідливий.вплив.шуму. позначається. на. нервово-психічній. діяльності. людини.. Процес. нервово-психічних.захворювань.вищий.серед.осіб,.що.працюють. в. умовах. шуму,. ніж. у. людей,. що. працюють. у. нормальних. зву- кових.умовах..Вчені.довели,.що.гучні.звуки,.шуми,.стрілянина. з.гармат,.гуркіт.танків.чи.літаків-винищувачів,.а.також.музика. на. концертах. виявляють. вплив. не. тільки. на. слуховий. аналіза- тор,. а. й. на. шкіру,. серце,.

 

 
органи. дихання.. Вони. збуджують. людину,. спри- чиняють виділення. над- нирниками. в. крові. вели- кої. кількості. адреналіну,. який. сприяє виникненню. почуття. страху,. небезпе- ки,. провокує. до. агресив- ності,.бійок,.погромів.

При. регламентуванні. фізичних.факторів,.як.до- пустимі. норми. для. шуму. використовують. здебіль- шого. такий. показник. як.

ГДР.  (гранично.  допусти-                          Рис..3.29

мий. рівень).. Допустимі. межі. сили. звуку. в. різних. мовах. ста- новлять.45....85.дБ,.больовий.поріг.–.140.дБ..У.разі.постійного. шумового. фону. 70. дБ. виникає. розлад. ендокринної. та. нервової. системи;.90.дБ.—.порушується.слух;.120.дБ.—.з’являється.фі- зичний. біль,. який. стає. нестерпним.. Вухо. людини. сприймає. шум.до.130.дБ..При.150.дБ.шум.для.людини.стає.нестерпним.. Нормою виробничого шуму є рівень звуку до 85 дБ..Згідно.з.дію- чими.нормативними.документами.рівні.шумового.тиску.в сму- гах. з. частотами. 2,. 4,. 8,. 16,. Гц. повинен. бути. не. більше. 105. дБ,. а.для.смуг.з.частотою.32.Гц.—.не.більше.102.дБ.

Відомо,.що.коли.виступають.сучасні.рок-ансамблі,.в.перших. рядах. інтенсивність. звуку. досягає. 118–120. дБ,. що. впливає. не. тільки. на. втрату. слуху. на. 10\%,. але. і. на. вегетативну. систему. людини:. серце,. кровообіг,. органи. дихання.. Вуличний. шум. ін- тенсивністю.75...80.дБ.веде.до.безсоння.у.55–60\%.жителів.су- часних.великих.міст.і.призводить.до.хвороб..На.пристосування. до.сильного.шуму.організм.людини.витрачає.велику.кількість. енергії,.перенапружується.нервова.система,.виникають.втома,. нервовий.і.психічний.розлади.

Найбільш. ефективний. засіб.  боротьби. з. шумом. зниження. його. в. джерелі. створення:. заміна. шумних. технологічних. про-

Рис..3.30

цесів. або. обладнання. малошумними,. звуковбирання. та. звуко- ізоляція,.екранування,.використання.глушників.шуму,.засто- сування. малошумного. обладнання,. заміна. металевих. частин. на. пластмасу,. установка. глушників,. установка. обладнання. на. демпфіруючих. прокладках,. установка. «антизвуку»,. оснащен- ня. шумних. машин. засобами. дистанційного. та. автоматичного. управління.

 

 
До.індивідуальних.засобів.захисту.від.шуму.відносять:.про- тишумні. навушники,. вкладиші,. шоломи,. костюми,. звукоізо- люючі.кабіни,.акустичні.екрани.

Рівні.   шумів. визначаються.            згідно.

«Системи.стандартів.безпеки.праці..Шум.. Загальні.вимоги.безпеки».(див..табл..3.1).

Для. вимірювання. рівня. шумів. та. вібра- цій. використовують. прилади,. які. назива- ються. віброшумоміри.. Один. з. таких. прила-

дів.(ВШВ-003-М2).зображений.на.рис..3.31.

Рис..3.31

 

Таблиця 3.1

 

Рекомендовані діапазони шумів

—.для.сну.—.30...45.дБ

—.для.розумової.праці.—.45...55.дБ

—.для.лабораторних.досліджень,.роботи.з.ЕОМ.—.50...65.дБ

—.для.виробничих.цехів,.гаражів,.магазинів.—.56...70.дБ

 

3.3.5. Інфра- та  ультразвук. Параметри інфра-

та  ультразвукових коливань; їх джерела, характерні ознаки.

Дія  ультра- та  інфразвуку на  організм людини. Методи та  засоби захисту від  ультра- та  інфразвуку

Ультразвук широко. використовуються. в. багатьох. галузях. промисловості.. Джерелами. таких. коливань. є. генератори,. які. працюють. в. діапазоні. частот. від. 12. до. 22. кГц. для. обробки. рід- ких. розплавів,. очищення. відливок,. в. апаратах. для. очищення. газів..В.гальванічних.цехах.ультразвук.виникає.під.час.роботи.

очищувальних.та.знежирювальних.ванн..Його.вплив.спостері- гається.на.віддалі.25–50.м.від.обладнання.

Механізми.дії.ультразвуку.на.живі.організми.вкрай.різнома- нітний.. Він. викликає. функціональні. порушення. нервової. сис- теми,.головний.біль,.зміни.кров’яного.тиску.та.складу.і.власти- востей.крові,.зумовлює.втрату.слухової.чутливості,.підвищену. втомлюваність.. Ультразвук. впливає. на. людину. через. повітря.. а. також. через. рідке. і. тверде. середовище.. Ультразвукові. коли- вання. поширюються. у. всіх. згаданих. вище. середовищах. з. час- тотою.понад.16000.Гц.

Допустимі.рівні.ультразвуку.в.місцях.контакту.частин.тіла. оператора. з. робочими. органами. машин. не. повинні. перевищу- вати. 110. дБ.. За. умови. сумарної. дії. ультразвуку. від. 1. до. 4. год.. за.зміну.нормативне.значення.допускається.збільшити.на.6.дБ,. при. впливі. від  1/4. до. 1. год.. —. на. 12. дБ,. від. 5. до. 15. хв.. —. на.

18.дБ,.від.1.до.5.хв. — на.24.дБ..При.вимірюванні.ультразвуку. вимірювальну.точку.беруть.на.рівні.голови.людини.на.відстані.

5. см. від. вуха.. Мікрофон. повинен. бути. спрямований. в. сторону. джерела. ультразвуку. і. віддалений. не. менше,. ніж. на. 0,5. м. від. людини,.яка.здійснює.вимірювання.

Інфразвук —.це.коливання.в.повітрі,.в.рідкому.або.твердому. середовищах.з.частотою.менше 16.Гц..Всі.механізми,.котрі.пра- цюють. при. частотах. обертання. менше. 20. об/с,. випромінюють. інфразвук..При.русі.автомобіля з.швидкістю.понад.100.км/год.. він.є.джерелом.інфразвуку,.який.утворюється.за.рахунок.зри- ву. повітряного. потоку. з. його. поверхні.. В. машинобудівній. га- лузі.інфразвук.виникає.при.роботі.вентиляторів,.компресорів,. двигунів.внутрішнього.згорання,.дизельних.двигунів..Завдяки. великій.довжині.інфразвук.поширюється.в.атмосфері.на.великі. відстані.

Дослідження. довели,. що. звук,. якого. не. чути,. також. шкід- ливо.  впливає. на. здоров’я. людини.. Так,. інфразвуки. особли- вий. вплив. роблять. на. психічну. сферу. людини:. уражають. усі. види.  інтелектуальної. діяльності,. погіршують. настрій,. іноді. з’являється.відчуття.розгубленості,.тривоги,.переляку,.страху,. а.при.високій.інтенсивності.—.почуття.слабкості,.як.після.силь- ного. нервового. потрясіння.. Навіть. слабкі. інфразвуки. можуть. робити.на.людину.істотний.вплив,.особливо.якщо.вони.носять.

тривалий. характер.. На. думку. вчених,. саме. інфразвуками,. що. нечутно. проникають. крізь. самі. товсті. стіни,. викликається. ба- гато.нервових.захворювань.жителів.великих.міст..Високий.рі- вень.інфразвуку.викликає.порушення.функції.вестибулярного. апарату,.зумовлюючи.запаморочення,.біль.голови..Знижується. увага,.працездатність.

Практично.неможливо.зупинити.інфразвук.за.допомогою.бу- дівельних.конструкцій.на.шляху.його.поширення..Неефективні. також.засоби.індивідуального.захисту..Дієвим.засобом.захисту. є. зниження. рівня. інфразвуку. в. джерелі. його. випромінюван- ня..Серед.таких.заходів.можна.виділити.наступні:.збільшення. частот. обертання. валів. до. 20. і. більше. обертів. на. секунду;. під- вищення.жорсткості.коливних.конструкцій.великих.розмірів;. усунення. низькочастотних. вібрацій;. внесення. конструктив- них. змін. в. будову. джерел,. що. дозволяє. перейти. з. області. інф- развукових. коливань. в. область. звукових;. в. цьому. випадку. їх. зниження.може.бути.досягнуте.застосуванням.звукоізоляції.та. звукопоглинання.

3.3.6. Природні та  штучні джерела електромагнітних полів (ЕМП).  Параметри полів і випромінювань. Діапазони електромагнітних хвиль

Інтенсивний. розвиток. електроніки. (рис..  3.32),. радіо-.  та. комп’ютерної. техніки. викликав. забруднення. природного. се- редовища. електромагнітними випромінюваннями.. Джерела. електромагнітних.полів.(ЕМП).можуть.бути.природного.та.ан- тропогенного.характеру.

 

 
Штучними джерелами. випромінювань. є. потужні. радіоте- левізійні,. радіолокаційні. станції,. станції. мобільного. зв’язку,. недосконалі.  комп’ютери,.  високовольтні.

лінії. електрозв’язку,. електротранспорт,. електростанції. й. підстанції,. промислові. установки. високочастотного. нагріву,. ви- мірювальні.прилади,.мікрохвильові.печі,. телевізори,. електроплити,. праски,. холо- дильники,.а.також.будь-які.елементи,.що.

підключені.до.мережі.                                                    Рис..3.32

До. природних  джерел.  належать:.  Земля,.  Сонце,. Космос.. Електричне.поле.Землі.має.середню.напруженість.Е.=.130.н/м.. Менша. напруженість. у. полюсів,. більша. —. у. екватора.. Ці. ве- личини. змінюються. під. впливом. сонячної. активності,. енергії. космічних. випромінювань.. До. цих. вічно. існуючих. полів. і. ви- промінювань.адаптувалося.усе.живе.

Електромагнітні. випромінювання. антропогенного. по- ходження. розглядають. як. один. з. різновидів. енергетичних. забруднювачів,. тому. що. вони. негативно. впливають. на. орга- нізм.людини,.на.інші.живі.організми.та.здійснюють.шкідли- вий. вплив. на. екологічні. системи.. ЕМП. мають. енергію. і. по- ширюються. у. вигляді. електромагнітних хвиль.. Основними. параметрами. електромагнітних. хвиль. є. довжина. хвилі,. час- тота.  коливань,. швидкість. поширення.. Мірою.  вимірюван-. ня. забруднення. електромагнітними. полями. є. напруже-. ність.(В/м).

Частота.коливань.визначається.в.герцах.(Гц)..Класифікація. електромагнітних.випромінювань.за.частотою:

—.низькочастотні.випромінювання.(НЧ):.0,003.Гц–30.кГц;

—. радіохвилі. високочастотного. (ВЧ).  діапазону:. 30. кГц–

300.МГц;

—.радіохвилі.ультрависокочастотного.діапазону.(УВЧ):.30–

300.МГц;

—.надвисокочастотні.СВЧ:.300.МГц–300.ГГц.

3.3.7.  Чинники, від  яких залежать  наслідки дії  ЕМП

на  біологічні об’єкти. Наслідки впливу ЕМП на  людину.

Заходи захисту від  ЕМП

Рівень.інтенсивності.ЕМП.(рис..3.33).в.зв’язку.з.зростанням. кількості.їх.джерел.та.потужності.наразі.різко.виріс..В.деяких. районах. він. в. сотні. раз. перевищує. значення. середнього. нату- рального.«природного.фону»..Електромагнітні.поля.негативно. впливають. на. людей,. які. безпосередньо. працюють. із. джерела- ми.випромінювань,.а.також.на.населення,.яке.проживає.побли- зу.джерел.випромінювання..Ступінь.впливу.електромагнітних. випромінювань. на. організм. людини. залежить. від. діапазону. частот,.інтенсивності.впливу.відповідних.чинників,.тривалості.

Рис..3.33

опромінення,. характеру. випромінювання,. режиму. опромінен- ня,. розмірів. поверхні. тіла,. яка. опромінюється. та. індивідуаль- них.особливостей.організму.

Рівень.електромагнітних.випромінювань.у.районах,.де.роз- ташовані.потужні.радіопередавальні.та.локаційні.станції,.час- то. перевищує. допустимі. санітарні. норми,. що. дуже.  шкодить. здоров’ю. людей,. які. мешкають. поруч.  таких. станцій.. Вплив. ЕМП.характеризується.біологічною дією..Вони.завдають.шкоди. нервовій. системі,. спричинюють. головний. біль. і. сильну. втому,. зумовлюють. розвиток. неврозів,. безсоння,. зниження. точнос- ті. робочих. рухів,. млявість,. порушення. в. системах. і. органах. (шлунку,. печінки,. селезінки,. підшлункової. залоз),. функціо- нальні.зсуви.в.діяльності.нервово-психічної,.серцево-судинної,. ендокринної,.кровотворної.систем,.фіксуються.зміни.показни- ків. білкового. та. вуглеводного. обміну,. змінюється. склад. крові,. зафіксовані. порушення. на. клітинному. рівні.. Вплив. ЕМП. на. біологічні.об’єкти.залежить.від.інтенсивності.опромінення.

Теплова дія.характеризується.загальним.підвищенням.тем- ператури. тіла,. подібним. до. пропасного. стану. або. локалізова- ного. нагріву. тканини.. Впливаючи. на. живу. тканину. організ- му,. ЕМП. викликає. змінну. поляризацію. молекул. і. атомів,. які. складають. клітини,. внаслідок. чого. відбувається. небезпечний.

нагрів..Надмірне.тепло.може.нанести.шкоду.окремим.органам. і. всьому. організму. людини.. Особливо. шкідливий. перегрів. та- ких.органів,.як.очі,.мозок,.нирки.тощо..З.ростом.інтенсивності. проявляється. вплив. на. нервову. систему,. умовно-рефлекторну. діяльність,.клітини.печінки,.підвищення.тиску,.викликає.змі- ни.у.корі.головного.мозку,.втрату.зору.

Для. запобігання. професійних. захворювань,. які. виникають. під. впливом. ЕМП,.  розроблені. на. основі.  медикобіологічних. досліджень. санітарні. норми. та. правила. щодо. радіотехнічних. і.електротехнічних.об’єктів..Вони.регламентують.також.умови. експлуатації.з.метою.охорони.населення.від.шкідливого.впли- ву.випромінювань.

Для.захисту.людини.від.дії.електромагнітних.опромінювань. застосовуються.різні.засоби.і.заходи.захисту:.захист.часом,.від- станню,.екранування.джерел.випромінювання,.зменшення.ви- промінювання.безпосередньо.в.самому.джерелі.випромінюван- ня,. встановлення. санітарних. кордонів. навколо. джерела. ЕМП,. екранування. робочих. місць,. виділення. зон. випромінювання,. дистанційний.контроль.і.керування.в.екранованому.приміщен- ні,.медичні.огляди,.додаткова.відпустка,.скорочені.робочі.дні,. застосування.засобів.індивідуального.захисту.

3.3.8. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

 

 
Електромагнітні.випромінювання.радіочастотного.діапазону. (рис..3.34).тобто.ті,.що.використовують.для.радіо-,.теле-.та.мо- більного. зв’язку. за. довжиною. хвилі. поділяються:. довгі. хвилі,. середні.хвилі,.короткі.хвилі..Довгі.хвилі.(λ.=.1.÷ 10.км).відбива- ються.іоносферою.і.Землею.і.поширюються. між. ними.. Вони. огинають. земну. поверхню.

і. всі. перешкоди. на. своєму. шляху.. Середні. хвилі.(λ.=.100.÷.1000.м).поширюються.про- шарком.між.іоносферою.і.поверхнею.Землі.. Якщо. їхній. розмір. більше. довжини. хвилі,. то. вони.  відбиваються. від. цих.  перешкод.. Короткі.хвилі.(λ =.10.÷.100.м).відбиваються.

Рис..3.34

від. іоносфери. і. Землі. та. сильно. поглина-

ються. Землею.. Для. їх. передачі. використовується. відбивання. від.поверхні.Землі.й.іоносфери..Ультракороткі.хвилі λ.=.1.÷.10.м.. В. ультракороткому. діапазоні. наразі. працюють. всі. сучасні. пе- редавачі.телесигналу.та.здійснюється.мобільний.зв’язок..Вони. істотно. поглинаються. Землею. та. атмосферою. і. тому. для. їх. по- дальшої.передачі.потрібні.ретранслятори,.які.працюють.лише. в.зоні.прямої.видимості.

3.3.9. Випромінювання оптичного діапазону.

Спектр випромінювання Сонця.

Видиме випромінювання

До. складу. сонячного. світла. (оптичний. діапазон. випромі- нювань). входять:. видимі,. інфрачервоні. (теплові). та. ультра- фіолетові. промені. (рис.. 3.35).. В. спектрі. випромінювання. Сонця:.інфрачервоні.промені.знаходяться.в.низькочастотно- му. діапазоні,. ультрафіолетові. промені. —. у. високочастотно- му.діапазоні,.а.видиме.для.ока.людини.світло.займає.вузький. прошарок.між.ними..Видиме.випромінювання.необхідне.для. нормальної.життєдіяльності.людини,.але.воно.може.спричи- нювати.негативний.вплив.на.людину.при.перевищенні.допус- тимих.нормативів.

Рис..3.35

Заходи та  засоби захисту від  ІЧВ. Захист від  надмірного опромінення. Природні та  штучні джерела випромінювання.

Інфрачервоне випромінювання. (ІЧ). —. частина. електромаг- нітного. спектра. з. довжиною. хвилі. 700. нм. —. 1. 000. мкм,. енер- гія.якого.при.поглинанні.у.речовині.викликає.тепловий.ефект.. Ефект. дії. інфрачервоного. випромінювання. залежить. від. до- вжини. хвилі,. яка. обумовлює. глибину. їх. проникнення.. Дії. інфрачервоних. променів. зводяться. до. нагріву. шкіри,. очей,. до. порушення. діяльності. центральної. нервової. системи,. серцево- судинної. системи,. органів. травлення.. При. інтенсивній. дії. на. непокриту.голову.може.виникнути.так.званий.сонячний.удар,. що. супроводжується. головним. болем,. запамороченням,. при- скоренням. дихання,. втратою. свідомості,. порушенням. коорди- нації.рухів,.тяжкими.ураженнями.мозкових.тканин.аж.до.ви- раженого.менінгіту.і.енцефаліту.

Джерела випромінювання. поділяються. на. природні. і. штуч- ні..До.природних.джерел.інфрачервоного.випромінювання.від- носиться. природна. інфрачервона. радіація. Сонця.. Штучними. джерелами.інфрачервоного.випромінювання.є.будь-які.поверх- ні,. температура. яких. вища. порівняно. з. поверхнею,. яка. під- лягає. опроміненню. (для. людини. всі. поверхні. з. температурою. вище.тіла.людини:.36–37°С).

Засоби.захисту.від.дії.ІЧ.випромінювання.такі:.теплоізоля- ція. гарячих. поверхонь,. охолодження. випромінювальних. по- верхонь,. екранування. джерел. випромінювання,. застосування. засобів.індивідуального.захисту,.організація.раціонального.ре- жиму.праці.і.відпочинку.

3.3.11. Ультрафіолетове випромінювання (УФВ), особливості дії  на  організм людини.

Область використання УФВ. Негативні наслідки надмірного опромінення. Заходи і засоби захисту від  УФВ

Ультрафіолетове випромінювання.(УФ).—.спектр.електро- магнітних. коливань. з. довжиною. хвилі. 200–400. нм.. Таке. про- міння.яке.складає.близько.5\%.щільності.потоку.сонячного.ви-

промінювання. та. є. життєво. необхідним. фактором,. який. має. благотворний. впли- ває. на. організм,. знижує. чутливість. ор- ганізму. до. деяких. впливів.. Оптимальні. дози. (рис..  3.36). променів. активізують. дію. серця,. обмін.  речовин,. підвищують. активність.ферментів.дихання,.поліпшу- ють.кровотворення,.чинять.антирахітич- ну.і.бактерицидну.дію.

Джерелами   ультрафіолетових    ви­

промінювань.  у. виробничих. умовах. є:.

Рис..3.36

електродугове. зварювання,. плазмове. обладнання,. газороз- рядні. лампи. тощо.. Біологічна. дія. ультрафіолетового. випро- мінювання. обумовлена. хімічними. змінами. молекул. живих. клітин,.які.його.поглинають,.і.виявляється.в.порушенні.поді- лу. та. загибелі. клітин.. Тривалість. впливу. великих. доз. випро- мінювання.може.призвести.до.уражень.шкіри.та.органів.зору.. Ефективним. методом. захисту. від. ультрафіолетового. випро- мінювання. є. екранування. джерел. випромінювання.. Робочі. місця. огороджують. ширмами,. щитами,. обладнують. кабіни.. Як.засоби.індивідуального.захисту.використовують.спецодяг,. спецвзуття,. рукавиці,. захисні. окуляри. та. щитки. із. світло- фільтрами.

 

?

 

ТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 

 

ПИ

 
1.. (ПОЗ)..  Поняття.  вібрації..  Негативний.  вплив.  вібрації.  на.

здоров’я.людини.

2.. (ПОЗ).. Які. резонансні. частоти. вібрацій. для. різних. органів. людини?

3.. (П)..Які.заходи.застосовують.для.боротьби.з.вібраціями?

4.. (ПОЗ)..Назвіть.допустимі.норми.вібраційних.навантажень.

5.. (РО).. Поясніть. наступні. поняття:. звук,. інфразвук,. ультра- звук.

6.. (ПОЗ)..  Доведіть. шкідливість. впливу. на. організм. людини. ультразвукових.та.інфразвукових.коливань.

7.. (РО)..Які.види.захворювань.можуть.виникнути.при.переви- щенні.рівнів.шумових.навантажень?

шкідливого.впливу.ультразвуку.та.інфразвуку?

9.  (ПОЗ).. Що. таке. гранично. допустимий. рівень. шумових. на- вантажень.(ГДР)?

10. (ПОЗ)..  Поняття. «електромагнітне. поле»,. назвіть. джерела. його.виникнення.

11. (РО).. Від. яких. чинників. залежить. ступінь. впливу. електро- магнітних.випромінювань.на.організм.людини?

12. (ПОЗ)..   Дайте. характеристику.  впливу.  електромагнітного. поля.на.людину.

13. (РО)..Електромагнітні.випромінювання.радіочастотного.діа- пазону.

14. (РО)..Дайте.характеристику.інфрачервоному.та.ультрафіоле- товому. випромінюванню.. Яку. небезпеку. вони. можуть. ство- рювати?