Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

2.3. монІторинг радІацІйної, хІмІчної та бактерІологІчної небезпеки

Радіаційна,. хімічна. та. бактеріологічна. небезпека. може. настати. в. результаті. аварій. на. об’єктах. народного. господар- ства. (атомні. електростанції,. хімічні. та. нафтопереробні. за- води,. фармакологічні. фабрики,. науково-дослідні. установи. та.ін.),.а.також.в.результаті.військових.дій.із.застосуванням. ядерної,. хімічної. та. бактеріологічної. зброї.. Під. час. військо- вих. дій. застосовується. велика. кількість. зброї,. яку. поділя- ють. на. звичайну. та. зброю. масового. знищення.. До. останньої. відносять. ядерну,. хімічну,. бактеріологічну. та. психологічну. зброю.

 

 
Ядерною.зброєю.(рис..2.7).назива- ються.боєприпаси,.дія.яких.заснована. на. використанні. внутрішньоядерної. енергії,. що. виділяється. при. ядерних. реакціях.ділення,.синтезу.чи.ділення. та.синтезу.одночасно.

В. залежності. від. способу. одер- жання.  ядерної.  енергії.  боєприпаси.

поділяють. на. ядерні. та. термоядерні..

Потужність. ядерних. боєприпасів. ви- мірюють.тротиловим.еквівалентом..

Рис..2.7

Вражаючими. факторами. ядерного. вибуху. є: ударна. хвиля,. світлове. випромінювання. проникаюча. радіація,. радіоактивне. зараження,.електромагнітний.імпульс.

Енергія.ядерного.вибуху.розподіляється.таким.чином:.удар- на.хвиля.(50.\%);.світлове.випромінювання.(35.\%);.проникаюча. радіація. та. електромагнітний. імпульс. (5. \%),. радіоактивне. за- бруднення.місцевості.(10.\%).

Повітряна.ударна.хвиля це.область.високого.тиску.повітря,. що.поширюється.в.сторони.з.надзвуковою.швидкістю.

Джерелом. світлового. випромінювання. є. світна. область. ви- буху. з. високою. температурою.. Світлове. випромінювання. ви- кликає. оплавлення. негорючих. матеріалів. і. обвуглювання. та. загорання. горючих. предметів.. В. результаті. дії. світлового. ви- промінювання. виникають. окремі,. масові,. суцільні. пожежі. та.

вогняні. шторми.. Світлове. випромінювання. у. людей. викликає. опіки.відкритих.частин.тіла.та.ураження.очей.

Проникаюча  радіація. це. потік. альфа-частинок,. бета-час- тинок,.гама-променів.та.нейтронів,.що.випромінюються.із.зони. ядерного.вибуху.(детальніше.див..розділ.3.4.)..Час.дії.проника- ючої.радіації.не.перевищує.15.секунд.

Вражаюча. дія. проникаючої. радіації. на. людину. залежить. від: величини.дози.опромінення.та.часу,.на.протязі.якого.доза. отримана.

Однократна.доза.опромінення.на.протязі.чотирьох.діб.до.50.Р. або.систематичного.опромінення.до.100.Р.за.десять.—.тридцять. діб. не. викликає. зовнішніх. ознак. захворювання. і. вважається. безпечною.в.умовах.НС.

Ступінь,. глибина. і. форма. променевих. уражень. біологічних. об’єктів.в.першу.чергу.залежить.від.величини.поглинутої.енер- гії.випромінювання..

Захистом.від.проникаючої.радіації.служать.різноманітні.мате- ріали.. Ступінь. ослаблення. гама-променів. та. нейтронів. залежить. від. властивостей. та. товщини. захисного. слою.. Слой половинного ослаблення —.це.товща.речовини,.при.проходженні.через.яку.ін- тенсивність.радіоактивних.променів.зменшується.вдвічі..

Радіоактивне  зараження. місцевості,. води. та. повітряного. простору.виникає.в.результаті.випадення.радіоактивних.речо- вин.з.хмари,.яка.утворилась.після.аварії.на.ядерному.об’єкті.чи. після.ядерного.вибуху.

Джерела радіоактивних речовин можуть.бути: радіоактивні. речовини.ядерного.заряду,.що.не.прореагували,.наведена.раді- ація,. продукти. ділення. ядерного.

 

 
заряду.

Зараження. місцевості. радіо- активними. речовинам. вимірю- ється. в. рентгеногодинах. (Р/год). і. характеризується. рівнем. радіа- ції.. Рівень. радіації. показує. дозу. опромінення.яку.може.одержати. людина. за. одиницю. часу. в. зара- женій. місцевості. (рис.. 2.8).. Міс-

Рис..2.8

цевість.  вважається.  зараженою.

при.дозах.вище.25 мкР/год. Зараження.предметів,.техніки.ви- мірюється. в. мкР/год,. а. зараження. продовольства. ще. й. в. бета. розпадах.з.1.см2.поверхні.продукту.в.хвилину.

2

 
Для. вимірювання. активності. (міра. кількості. радіоактивної. речовини,.виражена.числом.радіоактивних.розпадів.за.одини- цю.часу).застосовується.одиниця.беккерель.(Бк),.яка.чисельно. дорівнює.одному.ядерному.перетворення.в.секунду.(розпад/с).. Позасистемною.одиницею.зміни.активності.є.Кюрі.(Кі),.що.від- повідає. активності. 1. г. радію,. або. 3,7·1010. розпадів. за. секунду.. В. дозиметрії. використовується. питома. Am. (Бк/кг),. об’ємна.

Av. (Бк/м. ),. молярна. Амол. (Бк/моль). і. поверхнева. As   (Бк/м ). ак-

тивності.джерел.

Розміри. району. радіоактивного. забруднення. залежать. від. потужності.і.виду.аварії.(вибуху),.швидкості.вітру,.метеороло- гічних.умов.і.характеристик.місцевості.

Район.зараження.в.залежності.від.доз.радіації.поділяють.на. три.зони:

Зона А помірного.зараження,.на.зовнішній.границі.якої.доза. радіації.до.повного.розпаду.складає.Д.=.40.Р..

Зона Б сильного.зараження.(Д.=.400.Р)..

Зона В небезпечного.зараження.(Д.=.1200.Р). Доза.визначається.за.формулою.Д.=.5pоtg,.де ро.—.рівень.ра-

діації,.виміряний.після.вибуху,.tg.—.час.виміру.рівня.радіації.

Електромагнітний імпульс — це. електричні. та. магнітні.

 

 
поля,.що.поширюються.в.просторі..Час.його.дії.складає.декіль- ка.десятків.мілісекунд..Електромагнітний.імпульс.порушує.ро- боту.електричних.та.електронних.приладів.

Осередком ядерного враження (рис.. 2.9) називається.територія,.на.якій.під.дією.фак- торів. ядерної. аварії. виникають. руйнування. будівель,. пожежі,. радіоактивне. зараження. місцевості,.враження.населення.

Розміри. осередку. ядерного. враження. за- лежать. від. потужності. боєприпасу,. виду. ви- буху,.характеру.забудови,.рельєфу.місцевос- ті,.погодних.умов.

Осередок. ядерного. враження. умовно.  ді-

литься. на. 4. зони. в. залежності. від. тиску. на.            Рис..2.9

фронті.ударної.хвилі:.зона.повних.руйнувань(50.кПа.і.більше),. зона.сильних.руйнувань.(50–3О.кПа),.зона.середніх.руйнувань. (30–20. кПа),. зона. слабких. руйнувань. (20–10. кПа).. За. площу. осередку.ядерного.враження.можна.прийняти.площу.кола.і.ви- рахувати.за.формулою.S.=.πR2,.де.R.—.радіус.враження.з.над- мірним.тиском.10.кПа,.який.визначається.по.таблиці.чи.вира- ховується.

Осередок   ядерного враження характеризується:  масовим. враженням. людей.  і. тварин,. руйнуванням. і. пошкодженням. наземних. будівель. і. споруд,. частковим. руйнуванням,. пошко- дженням.чи.завалом.захисних.споруд.ЦО,.виникненням.місце- вих,.суцільних.і.масових.пожеж,.утворенням.суцільних.і.част- кових. завалів. вулиць,. проїздів,. виникненням. масових. аварій. в. мережах. комунального. господарства,. утворенням. районів. і.зон.радіоактивного.забруднення.місцевості.

Хімічною зброєю  називаються. отруйні. речовини. і. засоби. їх. застосування,. які. при. бойовому. використанні. здатні. вражати. незахищених.людей.і.тварин..Для.використання.отруйних.ре- човин.застосовують.хімічні.авіаційні.бомби,.виливні.авіаційні. прилади,.генератори.аерозолів,.ракети,.снаряди.

Враження.людей отруйними речовинами може.відбуватися: при. безпосередньому. контакті. з. отруйними. речовинами,. вди- ханні,. потраплянні. на. відкриті. місця. тіла,. слизові. оболонки,. при. контакті. з. зараженим. ґрунтом. чи. предметами,. вживанні. заражених.продуктів.та.води.

Ступінь. зараження. повітря. характеризується. концентраці- єю,.а.місцевості.—.густиною.зараження.

Концентрація —. кількість. отруйної. речовини,. що. містить- ся.в.одиниці.об’єму.повітря.,.мг/л,.г/м3.

Густина зараження —. кількість. ОР,. яка. знаходиться. на. одиниці.площі,.г/м2.

Вражаюча дія може.бути.загальна.або.місцева.

При загальній дії. враження. проявляється. після. попадання. ОР.в.кров.через.шкіру,.органи.дихання.чи.травлення..

При місцевій дії.враження.проявляється.в.місцях.контакту. ОР.з.організмом:.на.шкірі,.очах,.органах.дихання.і.травлення.

Отруйні  речовини бувають:. стійкі. (СОР),. нестійкі. (НОР),. ядовито-димові.(ЯДР).

За  токсичною дією  отруйні. речовини. поділяються. на. гру- пи: нервово-паралітичні.(зарин,.зоман,.ν-гази),.шкірнонаривні. (іприт),.загальноядовиті.(синильна.кислота,.хлорціан),.задуш- ливі.(фосген,.дифосген),.психохімічні.(«BZ»,.LSD»),.подразню- ючі.(«CS»,.хлорацетофенон,.адамсит).

Отруйні. речовини. діляться. на. смертельні. і. такі,. що. виво­

дять організм людини з ладу тимчасово.

Осередок  хімічного зараження. називається. територія,. яка. зазнала. дії. отруйних. речовин.. Розмір. осередку. залежить. від. кількості. застосованих. ОР,. їх. типу,. метеорологічних. умов. та. рельєфу.місцевості..Осередок.хімічного.зараження.складається. з.зони безпосереднього зараження і зони розповсюдження парів та аерозолей ОР (до 20 км).

Основною. умовою. забезпечення. роботи. підприємств. в. умо- вах.хімічного.зараження.має.бути.ретельна.герметизація.буді- вель.і.споруд,.забезпечення.працюючих.індивідуальними.і.ко- лективними.засобами.захисту.(детальніше.див..розділ.1.5).

Біологічною  зброєю   називаються.  хвороботворні.  мікроби. і. бактеріальні. яди,. призначені. для. враження. людей. ,. тварин,. рослин. і. зараження. запасів. продовольства,. а. також. боєприпа- си,.за.допомогою.яких.вони.використовуються.

Мікроорганізми.—.це.бактерії.(чума,.холера,.сап,.сибірська. язва),.віруси.(натуральна.віспа,.грип.американський.кінський. енцефаломієліт),.рикетсії.(сипний.тиф,.ку-лихоманка,.плямис- та.лихоманка),.грибки.(кокцидіоідомікоз,.криптококкоз).

 

 
Деякі. мікробі. (рис.. 2.10),. наприклад. збудники. ботулізму,. стовбняку,.дифтерії.виробляють.сильно.діючі.токсини,.які.ви- кликають.важкі.отруєння..В.висушеному.стані.вони.зберігають. отруйність.на.протязі.багатьох.неділь.

Біологічні засоби  можуть  призвести до за­ раження: тварин (ящур,.чума.великої.рогатої. худоби,. чума. свиней,. віспа. овець,. сибірська. язва),. рослин  (стеблова. іржа. злакових. куль- тур,.фітофтороз.картоплі.тощо)..Бактеріальне. зараження.може.мати.місце.на.сотнях.і.тися- чах.квадратних.кілометрів.

Осередком бактеріального зараження.є.те- риторія,.яка.зазнала.безпосередньої.дії.бакте-     Рис..2.10

ріальних.засобів,.що.є.джерелом.розповсюдження.інфекційних. захворювань.і.отруєнь..

При.виникненні.осередків.бактеріального.зараження.на.те- риторії.вводиться:.карантин.або.обсервація..

Карантин —.система.заходів,.що.проводяться.для.поперед- ження. розповсюдження. інфекційних. захворювань. з. осередку. зараження.та.для.ліквідації.самого.осередку;

Обсервація. —. спеціальні. заходи,. що. запобігають. розповсю- дженню.інфекції.в.інші.райони.

Заходи, що проводяться на підприємстві у випадку бакте­ ріологічного зараження: тимчасово. припиняється. робота,. ро- бітники. та. службовці. проходять. профілактичну. та. санітарну. обробку,. проводиться. обеззаражування. території,. приміщень,. обладнання,.сировини.та.готової.продукції.