Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький,

О. П. Панчук, О. Г. Чорна

БЕЗПЕКА

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2011

УДК  614.8(075.8)

ББК  68.9я73

Б  40

Гриф надано Міністерством освіти і наукu України (Лист № 1/11-87 від 06.01.2011 р.)

 

Рецензенти:

Водяник І. І. – професор, Подільський державний аграрно–технічний університет;

Головко О. Ф. – професор, Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Касперський А. В. – професор, Національний педагогічний університет імені

М. П. Драгоманова

Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.

Б 40 Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.

ISBN 978-611-01-0245-2

Посібник побудовано так, що до нього увійшли традиційні питання, які розгляда- ються в курсі безпеки життєдіяльності з позицій особистісно орієнтованого навчання. Підготовка студентів у рамках курсу безпеки життєдіяльності містить теоретичні питан- ня, спрямовані на формування належних предметних компетентностей, вироблення ідеології поведінки та забезпечення майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до безпеч- ного виконання технологічних процесів різних рівнів складності.

Рекомендується для використання в своїй діяльності студентам та науково- педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, практичним працівникам освіт- ньої галузі.

 

ISBN 978-611-01-0245-2

УДК 614.8(075.8)

ББК 68.9я73

© Атаманчук П. С., Мендерецький В. В.,

Панчук О. П. Чорна О. Г., 2011.

© Центр учбової літератури, 2011.