Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

3.2. нещаснІ випадки та виробничий травматизм

 

 

з/п

 

Змістово­методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

 

1

Мета. та. завдання. курсу. «основи. охоро- ни.праці»

 

РО

 

ПОЗ

 

2

Основні.  поняття.  та.  терміни.  охорони. праці

 

РО

 

ПОЗ

 

3

Виробничий.травматизм.та.порядок.роз- слідування.нещасних.випадків

 

ПОЗ

 

У

 

4

Спеціальне.розслідування.нещасних.ви- падків

 

РО

 

ПОЗ

 

5.

Професійні. захворювання. та. отруєння. та.порядок.їх.розслідування

 

ПОЗ

 

У

 

3.2.1. Основні поняття охорони праці

Охорона праці. —. це. система. правових,. соціально- економічних,. організаційно-технічних,. санітарно-гігієнічних. та.лікувально-профілактичних.заходів.і.засобів,.які.спрямова- ні.на.збереження.здоров’я.та.працездатності.людини.в.процесі. трудової.діяльності.

Охорона праці вивчається.у.вищих.закладах.освіти.з.метою. формування. у. майбутніх. фахівців. знань. щодо. стану. і. проблем. охорони. праці. в. галузі. відповідно. до. напрямку. їх. підготовки,. складових. і. функціонування. системи. управління. охороною. праці. та. шляхів,. методів. і. засобів. забезпечення. умов. виробни- чого.середовища.і.безпеки.праці.в.галузі.згідно.з.чинними.зако- нодавчими.та.іншими.нормативно-правовими.актами.

Охорона. праці. як. галузь. науки. виникла. на. перетині. соціально-правових,. технічних. і. медичних. наук,. науки. про. людину.

Головними.об’єктами її досліджень.є.людина.в.процесі.праці. (рис..3.17),.виробниче.середовище,.організація.праці.та.вироб-

ництва.. На. підставі. цих. досліджень. розробляються. заходи. та. засоби,. спрямовані. на. збереження. здоров’я. і. працездатності. людини. в. процесі. праці.

Необхідність. забезпечення. здо- рових. і. безпечних. умов. праці,. фор- мування. ціннісних. орієнтацій. прі- оритетності. життя. і. здоров’я. людей. у. відношенні. до. результатів. вироб- ничої.  діяльності,. зумовлює. потребу. належної.  підготовки. фахівців.  усіх.

Рис..3.17

освітньо-кваліфікаційних.рівнів.з.питань.охорони.праці.

«Основи. охорони. праці». —. це. комплексна. дисципліна,. яка. базується.як.на.загально-освітніх.(фізика,.хімія,.математика),. так. і. на. загальнотехнічних. та. спеціальних. дисциплінах. (елек- тротехніка,. технології).. Особливо. тісно. дисципліна. пов’язана. з.безпекою.життєдіяльності,.науковою.організацією.праці,.ер- гономікою,.інженерною.психологією.та.технічною.естетикою.

Метою.наукової.організації.праці.є.розробка.та.впроваджен- ня. в. практику. раціональної. побудови. трудового. процесу,. при. якій. забезпечується. висока. продуктивність. праці,. створюють- ся. умови. для. збереження. здоров’я. працівників,. збільшується. період.їх.трудової.діяльності.(рис..3.18).

Методологічною  основою   курсу. «Основи. охорони. праці». є. науковий. аналіз. умов. праці,. технологічних. процесів,. вироб- ничого.обладнання,.робочих.місць,.трудових.операцій,.органі- зації.виробництва.з.метою.виявлення.шкідливих.і.небезпечних. виробничих. факторів,. виникнення.

 

 
можливих.аварійних.ситуацій.

В. ході. вивчення. дисципліна  роз­ глядаються такі питання:. основні. поняття. охорони. праці;. правові. та. організаційні. основи.  охорони. пра- ці;.  небезпека. механічних. та. елек- тромагнітних. коливань;. радіаційна. безпека;. електробезпека;. пожежна.

Рис..3.18

безпека.

Головна мета курсу. —. надати. майбутнім. фахівцям. знання. основ.охорони.праці,.реалізація.яких.на.практиці.сприятиме.по- кращенню.умов.праці,.підвищенню.її.продуктивності,.запобіган- ню.професійних.захворювань,.виробничого.травматизму,.аварій.

В. Україні. питаннями. подальшого. вдосконалення. охорони. праці. в. сучасних. умовах,. проведенням. фундаментальних. та. прикладних. наукових. досліджень. з. вищеназваних. питань. за- ймаються:. Національний науково­дослідний  інститут  охо­ рони  праці,. Державний. НДІ. техніки. безпеки. хімічних. вироб- ництв,. Інститут. медицини. праці,. Український. НДІ. пожежної. безпеки,.галузеві.НДІ,.проектно-конструкторські.установи,.на- вчальні.заклади.

В.законі.України.«Про.охорону.праці».та.в.інших.норматив- них. документах. подано. визначення. основних. понять. та. термі- нів.у.галузі.охорони.праці.

Умови праці. —. сукупність. факторів. виробничого. середови- ща.і.трудового.процесу,.які.впливають.на.здоров’я.і.працездат- ність.людини.в.процесі.її.професійної.діяльності.

Шкідливий фактор. —. чинник. життєвого. середовища,. який. призводить.до.погіршення.самопочуття,.зниження.працездатнос- ті,.захворювання.і.навіть.до.смерті.як.результату.захворювання.

Небезпечний виробничий фактор. —. чинник. життєвого. се- редовища,. який. призводить. до. травм,. опіків,. обморожень,. ін- ших. пошкоджень. організму. або. окремих. його. органів. і. навіть. до.раптової.смерті..

 

Рис..3.19

Небезпечні. та. шкідливі. фактори. за. природою. дії. поділяються. на. такі. групи:. фізичні, хімічні, біологічні та  психофізіо­ логічні (рис..3.19).

Нещасний випадок. на. виробництві. —. раптовий. вплив. на. працівника. небезпеч- ного.виробничого.фактора.чи.середовища,. внаслідок.яких.заподіяна.шкода.здоров’ю. або.наступила.смерть.

Виробнича травма. це. порушення. ана- томічної. цілісності. організму. людини. або.

його. функцій. внаслідок. впливу. небезпечних. виробничих. фак- торів..Травма.є.наслідком.нещасного.випадку.

Професійне захворювання. —. паталогічний. стан.  людини,. який. обумовлений. роботою. і. пов’язаний. з. надмірним. напру- женням. організму. або. несприятливою. дією. шкідливих. вироб- ничих.факторів.

3.2.2. Проблема виробничого травматизму

За.кількістю.потерпілих.нещасні.випадки.бувають.одиночні.та. групові.. Наслідком нещасного випадку. може. бути:. переведення. потерпілого.на.легшу.роботу;.одужання.потерпілого;.встановлен- ня. потерпілому. інвалідності;. смерть. потерпілого.. Явище,. що. ха- рактеризується.сукупністю.виробничих.травм.і.нещасних.випад- ків.на.виробництві,.називається.виробничим травматизмом.

Рис..3.20

Травми.залежно.від.характеру.дії.бувають:

• механічні.(забите.місце,.переломи);

• термічні.(опіки,.обмороження);

• хімічні.(отруєння,.опіки);

• електричні. (опіки,. мітки,. електроофтальмія,. фібріляція. серця,.електрикний.шок);

• психічні.(переляк,.шок).

Втрата працездатності.може.бути:

• тимчасова.—.людина.відновила.працездатність.і.поверну- лася.до.роботи;

•  постійно-тимчасова. —. людина. відновила. працездатність. і. повернулася. до. роботи,. але.  залишились. наслідки. травми. (втратила.палець.або.кульгає);

• постійна. —. постійна. втрата. працездатності. (інвалід. І.групи).

Явище,. що. характеризується. сукупністю. професійних. за- хворювань,.називається.професійною захворюваністю.

3.2.3. Розслідування та  облік нещасних випадків

Відповідно. до. Закону. України. «Про. охорону. праці». робо- тодавець. зобов’язаний. проводити. розслідування. і. вести.  об- лік.  нещасних. випадків,. професійних. захворювань. і. аварій..

«Положенням.про.розслідування.та.облік.нещасних.випадків,. професійних.захворювань.і.аварій.на.підприємствах,.в.устано- вах.і.організаціях».регламентує.таку.процедуру.

За.наслідками.розслідування.нещасного.випадку.складаєть- ся.акт.розслідування..На.облік.беруться.нещасні.випадки,.які. трапились:

• під.час.виконання.трудових.обов’язків;

• на.робочому.місці.на.території.підприємства.або.в.іншому. місці.роботи.протягом.робочого.часу;

• під.час.проїзду.на.роботу.або.з.роботи;

• під.час.аварій,.а.також.під.час.їх.ліквідації;

• під.час.надання.підприємствам.шефської.допомоги. Розслідуванню.і.обліку.підлягають.нещасні.випадки:

• травми. гострі. отруєння,. які. виникли. внаслідок. шкідли- вих.і.небезпечних.чинників;

• травми. через.  нанесення. тілесних. пошкоджень. іншою. особою;

• ураження.блискавкою;

• пошкодження.внаслідок.контакту.представниками.фауни. і.флори;

• інші.пошкодження.здоров’я.при.аваріях.і.стихійних.лихах. Нещасний.випадок,.який.стався.під.час.навчально-виховного.

процесу.і.викликав.в.студента.втрату.працездатності.(здоров’я). не.менше.одного.дня.відповідно.до.медичного.висновку,.оформ- ляється.актом.форми.Н-Н.

Адміністрація. закладу. зобов’язана. видати. потерпілому. або. особі,. яка. представляє. його. інтереси. копію. акта. форми. Н-Н. про. нещасний. випадок,. оформленого. державною. мовою. не. пізніше. трьох. днів.  після. закінчення. розслідування. по. ньому.. Акт. форми. Н-Н. підлягає. зберіганню. в. архіві. органу. управління. освітою,. навчально-виховного. закладу. протягом.

45.років.

 

 
Відповідальність. за. правильне. і. своєчасне. розслідування.і.облік.нещасних.випадків,.скла- дання. акта. форми. Н-Н,. розроблення. і. виконан- ня.заходів.щодо.усунення.причин.нещасного.ви- падку.несе.керівник.закладу.(рис..3.21).

Винні. у. порушенні. Положення. про. охорону. праці. та. порядок. розслідування. нещасних. ви- падків. у. навчально-виховних. закладах. прихо- вуванні. нещасного. випадку,. що. трапився,. при-

тягаються. до. відповідальності. згідно. з. чинним. законодавством.

Рис..3.21

 

3.2.4. Повідомлення про нещасні випадки

Медична.установа,.куди.доставлено.потерпілого.(або.він.там. знаходиться. на. лікуванні),. який. постраждав. при. нещасному. випадку,. зобов’язана. на. запит. керівника. закладу. видати. ме- дичний.висновок.про.характер.ушкоджень..По.закінченні.тер- міну.лікування.потерпілого.керівник.закладу.направляє.до.ви- щого.органу.управління.повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Про.кожний.нещасний.випадок,.який.стався.потерпілий.або. свідок.нещасного.випадку.негайно.сповіщає.безпосередньо.ке- рівника.робіт,.який.зобов’язаний:

• терміново. організувати. долікарську. допомогу. потерпіло- му.та.його.доставку.до.лікувальної.установи;

• повідомити.про.випадок,.що.стався,.керівника.закладу.та. службу.охорони.праці;

• до. прибуття. комісії. з. розслідування. зберегти. обстановку. на.місці.в.тому.стані,.в.якому.вона.була.на.момент.події.(якщо. це. не. загрожує. життю. і. здоров’ю. оточуючих. і. не. призведе. до. більш.тяжких.наслідків).

Керівник.закладу.зобов’язаний.негайно.вжити.заходів.щодо. усунення причин,. що. викликали. нещасний. випадок,. повідо- мити.про.це.потерпілого.або.особу,.яка.представляє.його.інтер- еси.і.зробити.запит.висновку.з.медичної.установи.про.характер. і.тяжкість.ушкодження.потерпілого.

Керівник. закладу,. одержавши. повідомлення. про. нещасний. випадок,.наказом.призначає.комісію.з.розслідування.у.складі:

• голови.—.заступник.керівника.закладу;

• членів.—.працівник.служби.охорони.праці,.представників. колективу.

Комісія.по.розслідуванню.нещасного.випадку.зобов’язана:

• протягом.трьох.діб.провести.розслідування.нещасного.ви- падку,. виявити. і. опитати. свідків. та. осіб,. які. допустили. пору- шення. правил. безпеки. життєдіяльності,. по. можливості. отри- мати.пояснення.потерпілого;

• скласти.акт.про.нещасний.випадок.у.чотирьох.примірни- ках,.з’ясувати.обставини.і.причини;

•  розробити. заходи. щодо. усунення. причин. нещасного. ви- падку.—.визначити.відповідальних.за.це.осіб.і.направити.на.за- твердження.керівнику.закладу.

До. акта. додаються. пояснення. свідків,. потерпілого. та. інші. документи,.що.характеризують.стан.місця,.де.стався.нещасний. випадок. наявність. шкідливих. і. небезпечних. чинників,. медич- ний.висновок.тощо.

Керівник.закладу.протягом.доби.після.закінчення.розсліду- вання.затверджує.чотири.примірники.акта.і.по.одному.направ- ляє:. до. підрозділу,. де. стався. нещасний. випадок;. начальнику.

служби.охорони.праці;.до.архіву.закладу;.потерпілому.або.осо- бі,.яка.представляє.інтереси.останнього.

 

 
Нещасний. випадок,. про. який. потерпілий. при. відсутності. свідків. не. повідомив. керівника. закладу. або. наслідки. від. яко- го.виявилися.не.відразу,.повинен.бути.роз- слідуваний.у.термін.не.більше.місяця.з.дня. подачі.письмової.заяви.потерпілим.або.осо- бою,. яка. представляє. інтереси. останнього.. У. такому. випадку. питання. про. складання. акта.вирішується.після.всебічної.перевірки.

заяви. про. нещасний. випадок,. що. стався,.

з. урахуванням. усіх.  обставин,. медичного.

висновку. про. характер. травми,. можливої. причини. її. походження,. свідчень. учасни-

Рис..3.22

ків. заходу. та. інших. доказів.. Одержання. медичного. висновку. покладається. на. адміністрацію. навчально-виховного. закладу. (рис..3.22).

Нещасний. випадок,. що. стався. з. студентами. навчальних. закладів,. які. проходять. практику. або. виконують. роботу. під. керівництвом. персоналу. підприємства,. розслідується. спільно. з. представником. органу. управління. освітою. згідно. з. Положенням. про. розслідування. та. облік. нещасних. випад- ків,. професійних. захворювань. і. аварій. на. підприємствах,. в. установах. і. організаціях,. оформляється. актом. і. облікову- ється.підприємством.

Нещасний.випадок,.що.стався.на.підприємстві.або.установі. з.студентом.вищого.навчального.закладу,.які.проходить.прак- тику.або.виконує.роботу.під.керівництвом.викладача,.майстра. виробничого. навчання. на. дільниці,. яка. виділене. підприєм- ством. для. цієї. мети,. розслідується. органом. управління. осві- тою. спільно. з. представником. підприємства. і. береться. на. облік. органом. управління. освітою,. навчально-виховним. закладом.. Один. примірник. затвердженого. акта. направляється. за. місцем. навчання.потерпілого,.а.копія.—.до.відповідного.органу.управ- ління.освітою.

Всі.нещасні.випадки,.оформлені.актами,.реєструються.ор- ганом.  управління. закладами. та. установами. у. спеціальному. журналі.

3.2.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному. розслідуванню. підлягають. нещасні. випадки:. групові. (одночасно. з. двома. і. більше. потерпілими). та. із. смер- тельним.наслідком.

Про. груповий. нещасний. випадок,. нещасний. випадок. із. смертельним. наслідком. керівник. закладу. зобов’язаний. негай- но.повідомити:

• медичну.установу.за.місцем,.де.стався.нещасний.випадок;

• вищий. орган.  управління. освітою.  за. підлеглістю,. вклю- чаючи. і. міністерство. (відомство),. у. віданні. якого. знаходиться. навчально-виховний.заклад;

• особу,.яка.представляє.інтереси.потерпілого;

• прокуратуру,.орган.внутрішніх.справ.за.місцем,.де.стався. нещасний.випадок;

• місцеві.органи.державного.нагляду,.якщо.зазначений.не- щасний. випадок. стався. на. об’єктах,. підконтрольних. цим. ор- ганам.

Повідомлення. передається. телеграфом,. телефоном. або. ін- шим.засобом.зв’язку..Такі.ж.повідомлення.надсилаються,.якщо. смерть.потерпілого.настала.під.час.тимчасового.звільнення.від. занять.в.установленому.порядку..У.таких.випадках.спеціальне. розслідування. здійснюється. з. використанням. матеріалів. рані- ше.проведеного.розслідування.

 

 
Про.груповий.нещасний.випадок,.нещасний.випадок.із.смер- тельним.наслідком,.що.стався.під.час.далеких.походів,.екскур- сій.або.інших.заходів.поза.територією.району.(міста),.керівник. заходу,.що.проводиться,.негайно.повідомляє.орган.управління. освітою,. прокуратуру. за. місцем. по- дії,. керівника. закладу,. де. навчаєть-

ся.потерпілий.

Спеціальне. розслідування. групо- вого.нещасного.випадку.і.випадку.із. смертельним.наслідком.проводиться. комісією.з.спеціального.розслідуван- ня.(рис..3.23).у.складі:

•  голови.—.керівник.(заступник).

Рис..3.23

вищого.органу;

• членів. —. керівник. (заступник). закладу,. начальник. (пра- цівник).служби.охорони.праці,.представники.колективу.

Комісія. по. спеціальному. розслідуванню. протягом. 10. днів. розслідує.нещасний.випадок.і.складає.акт.спеціального.розслі- дування,.оформлює.інші.необхідні.документи.і.матеріали.

Матеріали.спеціального.розслідування.повинні.включати:

• копію.наказу.про.створення.комісії.із.спеціального.розслі- дування;

• акт.спеціального.розслідування;

• копію.акта.за.формою.Н-Н.на.кожного.потерпілого.окремо;

• плани,.схеми.і.фотознімки.місця.події;

• протоколи. опитувань,. пояснення. свідків. нещасного. ви- падку.та.інших.причетних.осіб,.а.також.посадових.осіб,.від- повідальних. за. дотримання. вимог. норм. і. правил. з. охорони. праці;

• витяг. з. журналу. про. проходження. потерпілим. навчання. та.інструктажів.з.охорони.праці,.правил.поведінки;

• медичний. висновок. про. характер. і. тяжкість. ушкоджень,. що.вчинено.потерпілому,.причини.його.смерті;

•  висновок. експертної. комісії. про. причини. нещасного. ви- падку,. результати. лабораторних. та. інших. досліджень,. експе- риментів,.аналізів;

• витяги. з. інструкцій,. положень,. наказів. та. інших. актів,. що.визначають.заходи,.які.забезпечують.безпечні.умови.про- ведення.навчально-виховного.процесу.та.відповідальних.за.це. осіб.

На. вимогу. комісії. по. спеціальному. розслідуванню. адміні- страція.зобов’язана:

 

 
•  запросити. для. участі. в. розслідуванні. нещасного. випадку. спец.  іалістів-експертів,. з. яких. може. створюва- тись.експертна.комісії;

•  зробити. фотознімки. пошкодженого. об’єк- та,.  місця. нещасного. випадку. та. подати. інші. необхідні.документи;

• провести. технічні. розрахунки,. лаборатор- ні.дослідження,.ви.пробування.та.інші.роботи;

• надати.транспортні.засоби.та.засоби.зв’яз- ку,.необхідні.розслідування;       Рис..3.24

• забезпечити.друкування,.розмноження.у.необхідній.кіль- кості.  матеріалів. спеціального. розслідування. нещасного. ви- падку.

Експертна. комісія. створюється. за. розпорядженням. голови. комісії. по. спеціальному. розслідуванню.. Питання,. які. вимага- ють.експертного.висновку,.і.матеріали.з.висновками.експертної. комісії. оформляються. письмово.. Заклад,. де. стався. нещасний. випадок,.компенсує.витрати,.пов’язані.з.діяльністю.комісії.та. залучених.до.її.роботи.спеціалістів.

Голова.  комісії,. яка. проводила. спеціальне. розслідуван- ня. нещасного. випадку,. у. п’ятиденний. термін. після. його. за- кінчення.направляє.матеріали.до.прокуратури.за.місцем,.де. стався.груповий.нещасний.випадок.або.випадок.із.смертель- ним.наслідком..Копії.актів.спеціального.розслідування.і.фор- ми.Н-Н.(на.кожного.потерпілого.окремо).та.наказ.керівника. закладу. за. результатами. розслідування. нещасного. випадку. направляються. до. відповідного. вищого. органу. управління. освітою.

Керівник. закладу,. органу. управління,. якому. підлягає. за- клад,. зобов’язаний. у. п’ятиденний. термін. розглянути. матері- али. спеціального. розслідування. нещасного. випадку. і. видати. наказ. про. вжиття. запропонованих. комісією. з. спеціального. розслідування. заходів. щодо. запобігання. подібним. випадкам,. а. також. притягти. до. відповідальності. осіб,. які. допустили. по- рушення.законодавчих.та.інших.нормативних.актів.з.охорони. праці,.вимог.безпеки.проведення.навчально-виховного.проце- су..Про.виконання.зазначених.заходів.керівник.закладу.пись- мово. повідомляє. вищий. орган. управління,. а. по. об’єктах,. що. підконтрольні. органам. державного. нагляду,. —. їх. місцевим. органам.

Розслідування. групового. нещасного. випадку. з. особливо. тяжкими. наслідками. (при. яких. загинуло. 5. і. більше. чоловік). проводить.комісія,.призначена.міністерством.(відомством)..До. її.складу.поряд.з.працівником.міністерства.(відомства).входять. представники. органів. охорони. здоров’я,. повноважний. пред- ставник.профспілкового.органу,.а.за.необхідності.представник. відповідного.органу.державного.нагляду.

3.2.6. Розслідування та  облік професійних захворювань і отруєнь

Усі.вперше.виявлені.хронічні.професійні захворювання під- лягають. розслідуванню. протягом. 7. днів. з. моменту. одержання. повідомлення.про.профзахворювання.(рис..3.25).

 

 
Для.   встановлення.  остаточного.  діагнозу. і. зв’язку. профзахворювання. з. впливом. ви- робничих. факторів. і. трудового. процесу. спе- ціаліст. з. профпаталогії. направляє. хворого. до. визначених.МОЗ.спеціалізованих.лікувально- профілактичних.закладів.

Віднесення. захворювання. до. професійно- го. проводиться. відповідно. до. списку. профе-

Рис..3.25

сійних. захворювань,. затвердженого. Міністерством. охорони. здоров’я.України:

• Донецький.НДІ.гігієни.праці.і.профзахворювань;

• Інститут.медицини.праці.(м..Київ);

• Криворізький. НДІ.  гігієни. праці. і. профзахворювань;. Харківський.НДІ.гігієни.праці.і.профзахворювань;.Харківський. НДІ.медичної.радіології;

• Український.НДІ.екології.і.токсикології.хімічних.речовин;

• Донецька.обласна.спеціалізована.клінічна.лікарня.профе- сійних.захворювань;

• Відділення. профпаталогії. Луганської. обласної. клінічної. лікарні;

• Відділення. профпаталогії. Львівської. обласної. клінічної. лікарні;

• Відділення.профпаталогії.Черкаської.обласної.лікарні. Розслідування.профзахворювань.проводиться.комісією.з.роз-

слідування,. яка. призначається. наказом. керівника. санепідем- станції.. До. її. складу. входять:. працівник. санепідемстанції. (го- лова. комісії),. представники. профспілкової. організації,. трудо- вого.колективу,.лікувально-профілактичного.закладу,.а.також. спеціаліст. з. профпаталогії. і. роботодавець.. Акт. розслідування. профзахворювання.складається.комісією.у.5.примірниках.про- тягом.3.діб.надсилається.хворому,.підприємству,.лікувальному. закладу,.профспілковій.організації.

Усі. виявлені. отруєння підлягають. розслідуванню.. Робото- давець.підприємства.наказом.призначає.комісію.з.розслідуван- ня.у.складі.керівника.служби.охорони.праці,.керівника.струк- турного. підрозділу.. За. наслідками. розслідування. на. облік. бе- руться. отруєння,. які. трапились:. під. час. виконання. трудових. обов’язків,.а.також.дій.в.інтересах.підприємства.без.доручення. роботодавця.. Підприємство. в. п’ятиденний. термін. після. закін- чення.розслідування.отруєння.надсилає.матеріали.відповідно- му.органу.державного.нагляду.за.охороною.праці,.а.в.разі.роз- слідування. гострого. отруєння. —. також. санепідемстанції.. Всі. нещасні. випадки,. оформлені. актами,. реєструються. органом. управління,. навчально-виховними. закладами. у. спеціальному. журналі.

Медична. установа,. куди. доставлено. учня,. студента. або. ви- хованця,.який.постраждав.при.нещасному.випадку.(отруєнні),. що.стали.під.час.навчально-виховного.процесу,.зобов’язана.на. запит.керівника.закладу.видати.медичний.висновок.про.харак- тер. отруєнь.. По. закінченні. строку. лікування. потерпілого. (по- терпілих).керівник.закладу.направляє.до.вищого.органу.управ- ління.освітою.повідомлення.про.наслідки.отруєння.

 

?

И

ТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 

 

П

 
1.. (ПОЗ)..Назвіть.основні.поняття.та.терміни.охорони.праці.та.

розкрийте.їх.суть.

2.. (ПОЗ)..Назвіть.небезпечні.та.шкідливі.виробничі.фактори.

3.. (ПОЗ)..Перерахуйте.основні.причини.нещасних.випадків.на. виробництві.

4.. (РО)..Розкрийте.порядок.повідомлення.про.нещасні.випадки. на.виробництві.

5.. (РО)..Як.здійснюється.розслідування.та.облік.нещасних.ви- падків?

6.. (РО).. Як. здійснюється. спеціальне. розслідування. нещасних. випадків.

7.. (РО)..Поясніть.порядок.розслідування.та.обліку.професійних. захворювань.і.отруєнь.