Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

2.5. органІзацІя І проведення аварІйно­ рятувальних та Інших невІдкладних робІт

 

 
Організація. і. проведення. рятувальних. та. інших. невідклад- них. робіт. (рис.. 2.20). полягає. у. виконанні. заходів,. передбаче- них.  чинним. законодавством. з. пи- тань.ліквідації.наслідків.стихійного.

лиха,. аварій. і. катастроф,. епідемій. і. епізотій,. що. створюють. загрозу. життю.і.здоров’ю.населення..Для.ор- ганізації. і. проведення. рятувальних. та. інших. аварійно-невідкладних. робіт.  під.  час.  ліквідації.  наслідків.

стихійних. лих,. аварій,. катастроф,.                   Рис..2.20

епідемій,. що. створюють. загрозу. життю. і. здоров’ю. населення. створюються. формування. цивільної. оборони.. До. проведення. таких. робіт. залучаються:. невоєнізовані. формування. ЦО,. ме- дичні.організації.та.військові.частини.і.підрозділи.

Для проведення рятувальних та  невідкладних аварійних робіт необхідно:

• завчасно. спланувати. дії. формувань. цивільної. оборони. як. при.загрозі.нападу.так.і.під.час.проведення.рятувальних.та.не- відкладних.аварійних.робіт;

• перевірити. та. уточнити. плани. цивільної. оборони. на. на- вчаннях,.що.проводяться.на.об’єктах;

• організувати.з.робітників.та.службовців,.студентів.форму- вання.цивільної.оборони.та.підготувати.їх.для.роботи.в.осеред- ках.ураження;

• оснастити. формування. цивільної. оборони. індивідуальни- ми.засобами.захисту,.приладами,.майном,.технікою;

• вивести. в. найкоротші. строки. формування. цивільної. обо- рони,.створені.в.містах,.в.заміську.зону,.розмістити.їх.в.завчас- но. намічених. районах. й. привести. в. готовність. до. проведення. рятувальних.робіт;

• організувати. управління. та. керівництво. формуваннями. цивільної.оборони.при.проведенні.рятувальних.робіт.

 

 
До. заходів,. що. необхідні. під  час про­ ведення рятувальних робіт. (рис.. 2.21). відносять:.розвідка.маршрутів.для.фор- мувань. ЦО,. локалізацію. та. гасіння.. по- жеж,.пошук.і.рятування.людей.з-під.за- валів. та. зруйнованих. захисних. споруд,. надання. першої. медичної. допомоги. та. евакуацію. потерпілих,. санобробку. лю-

Рис..2.21

дей. та. знезараження. їх. одягу,. знезара- ження.місцевості,.споруд,.техніки.

Під  невідкладними роботами в осередках ураження розумі­

ють:

• локалізація.аварій;

• ліквідація.або.укріплення.аварійних.споруд;

• прокладання. шляхів. на. заражених. територіях. і. проїздів. у.завалах;

• знешкодження.боєприпасів,.вогне-.та.вибухонебезпечних. предметів;

• відновлення.та.ремонт.пошкоджених.захисних.споруд. Рятувальні. роботи.  в. закладі. (установі). поділяють. на. два

етапи:

перший етап. триває. з. моменту. отримання. сигналу. про. не- безпеку.до.прибуття.спеціалізованих.формувань.цивільної.обо- рони;

другий етап. —. від. прибуття. формувань. цивільної. оборони. до. виконання. ними. поставлених. завдань. (вивезення. (виведен- ня). членів. колективу. в. безпечну. зону,. евакуацію. поранених. у.лікувальні.заклади).

На.першому.етапі.рятувальні.роботи.організовує.начальник. цивільної.оборони.закладу.чи.установи,.а.виконує.їх.увесь.ко- лектив.разом.із.невоєнізованими.формуваннями.цього.закладу.

До.складу.невоєнізованих формувань.(рис..2.22).входять.такі. групи:. зв’язку,. із. забезпечення. громадського. порядку,. проти- пожежної. служби,. медичної. допомоги,. протирадіаційного. та. протихімічного.захисту.

 

 
Група зв’язку складається. з ке- рівника. групи. та. помічників. (чер- говий. біля. телефону. та. посильні).. Завдання.групи.—.оповіщення.чле- нів. колективу. про. загрозу. виник- нення.надзвичайної.ситуації,.пере- дача.сигналу.структурам.цивільної. оборони. міста. (району),. підтримка.

засобів. зв’язку.  у. стані.  постійної. готовності,.забезпечення.штабу.ци-

Рис..2.22

вільної.оборони.навчального.закладу.засобами.зв’язку.

Група із  забезпечення  громадського порядку, керівник. —. працівник. установи,. який. відповідає. за. її. охорону.. Завдання. групи:.забезпечити.охорону.закладу,.підтримати.порядок.у.ви- падках.надзвичайних.ситуацій,.надання.допомоги.керівництву. під.час.евакуації.

Група протипожежної служби: бере. участь. у. розробці. про- типожежних.профілактичних.засобів,.здійснює.контроль.за.їх. виконанням,. забезпечує. постійну. готовність. до. використання.

засобів.пожежогасіння,.локалізує.та.гасить.пожежу,.надає.до- помогу.у.проведенні.спеціальної.обробки.території.

Група медичної допомоги (рис..2.23): організовується.на.базі. медичного.пункту.закладу.чи.установи..Завдання.групи:.орга- нізовує.і.проводить.санітарно-гігієнічні.та.профілактичні.захо- ди,.надає.медичну.допомогу.ураженим,.допомагає.їх.евакуації. до.лікарень,.проводить.часткову.санітарну.обробку.уражених.

 

 
Група протирадіаційного та  про­ тихімічного захисту, організовує. видачу. засобів. індивідуального.  за- хисту,.здійснює.контроль.за.радіацій- ною.та.хімічною.ситуацією.у.закладі. та. на. прилеглій. території,. за. станом. сховищ.та.укриттів,.бере.участь.у.за- ходах.з.ліквідації.наслідків.радіацій-

Рис..2.23

ного.та.хімічного.зараження.

При.  ліквідації наслідків. НС. ви-

никає.необхідність.в.організації.рухомих.пунктів.харчування,. речового.і.продовольчого.забезпечення.

Підрозділи громадського харчування (пересувні.пункти.хар- чування. ЦО). призначені. для. забезпечення. гарячим. харчуван- ням.особового.складу.формувань.в.районах.розміщення.та.при. проведенні. рятувальних. і. невідкладних. аварійних. робіт,. а. та- кож.потерпілого.населення.в.загонах.першої.допомоги..Таким. пунктом.керує.начальник.пункту..При.пункті.створюються.три. ланки..

З.них.дві.ланки.приготування та роздачі їжі.(командир.лан- ки,.старший.повар,.повари.(3.чол.),.робітники.(2.чол.),.водій).. До. ланок. прикріплюються. по. одному. вантажному. автомобілю. та.по.одній.пересувній.кухні.(котлові)..Можливості.пересувно- го.пункту.харчування.за.10.годин.роботи:.приготувати.і.розда- ти.їжу.на.1200.чол.

Ланка забезпечення. (командир,. кладовщик-дозиметрист,. бухгалтер,. робітники. (4. чол.),. водії. (3. чол.).. До. ланки. прикрі- плюється. по. одному. вантажному. автомобілю,. авторефрежера- тору.та.автоводоцистерні..

Підрозділи торгівлі продовольчими товарами (пересувні пункти. продовольчого. постачання. ЦО). призначені. для. забез-

печення. особового. складу. формувань. продуктами. харчування. (сухим. пайком). при. відсутності. можливості. приготування. га- рячої.їжі..

Пересувним. пунктом. керує. його. начальник.. На. пункт. при- значається. кладовщик.. При. пункті. організовується. декілька. ланок.(5).фасування.та.роздачі.сухих.пайків.(командир.ланки,. дозиметрист,. фасувальники-роздатчики. (3),. водій).. До. пункту. прикріплюється.вантажний.автомобіль.з.причепом..Орієнтовні. можливості.пункту.за.10.годин.роботи:.скомплектувати.та.ви- дати.5000.сухих.пайків.

Підрозділи торгівлі промисловими товарами. (пересувні. пункти. речового. постачання. ЦО). призначені. для. забезпечен- ня. санітарних. пунктів. та. загонів. першої. медичної. допомоги. одягом,. білизною. та. взуттям.. Пересувним. пунктом. керує. його. начальник.. На. пункт. призначається. кладовщик.. При. пункті. організовується. декілька. ланок. (5). речового. постачання. (ко- мандир.ланки,.дозиметрист,.роздатчики.(4),.водій)..До.пункту. прикріплюється.вантажний.автомобіль.з.причепом.