Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

1.5. хІмІчнІ небезпеки

 

 

з/п

 

Змістово­методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

 

1

Основні. види. та. класифікація. хімічно- небезпечних.речовин

 

РО

 

ПОЗ

 

2

Вплив. токсичних. речовин. на. організм. людини

 

РО

 

П

 

3

Сильнодіючі. отруйні. речовини. (СДОР). та.їх.вплив.на.організм.людини

 

ПОЗ

 

У

 

4

Характеристика. основних. забруднюва- чів.навколишнього.середовища

 

ПОЗ

 

У

5

Правила.поведінки.при.враженні.СДОР

ПОЗ

У

 

6

Нітрати. та. нітрити,. заходи. безпеки. при. отруєнні

 

РО

 

ПОЗ

 

7

Медикаментозне. отруєння.  та.  надання. долікарської.допомоги

 

ПОЗ

 

У

 

8

Засоби.побутової.хімії.як.джерела.небез- пеки

 

ПОЗ

 

У

 

1.5.1. Небезпечні хімічні речовини,  джерела, вплив на  людину. Класифікація хімічних речовин.

Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини

 

 
Протягом.свого.життя.людина.постійно.стика- ється. з. великою. кількістю. шкідливих. речовин,. які. можуть. викликати. різні. види. захворювань,. розлади. здоров’я,. а. також. травми. як. у. момент. контакту,. так.  і. через.  певний. проміжок. часу.. Особливу. небезпеку. становлять. хімічні  речови­ ни,.які.залежно.від.їх.практичного.використання. можна.поділити.на:

• промислові. отрути. (рис.. 1.39),. які. викорис-

товуються. у. виробництві. (розчинників,. барвни-         Рис..1.39

ків),. є. джерелом. небезпеки. гострих. і. хронічних. інтоксикацій. (ртуть,.свинець,.ароматичні.сполуки.тощо);

• отрутохімікати,. що. використовуються. у. сільському. гос- подарстві. для. боротьби. з. бур’янами. та. гризунами. (гербіциди,. пестициди);

• лікарські.препарати;

• хімічні. речовини. побуту. (харчові. добавки,. засоби. саніта- рії.та.гігієни,.косметичні.засоби);

• хімічна.зброя.

Залежно. від. характеру. дії. на. організм. людини. хімічні. ре- човини. поділяються. на:.  токсичні,. подразнюючі,. мутагенні,. канцерогенні,. наркотичні,. задушливі. та. ті,. що. впливають. на. репродуктивну.функцію.

Токсичні речовини.—.це.речовини,.які.викликають.отруєн- ня. усього. організму. людини. або. впливають. на. окремі. системи. людського. організму. (кровотворну,. центральну. нервову).. Ці. речовини. викликають. патологічні. зміни. певних. органів,. на- приклад,.нирок,.печінки..До.таких.речовин.належать.такі.спо- луки,.як.чадний.газ,.селітра,.розчини.кислот.чи.лугів.

Подразнюючі речовини. викликають. подразнення. слизових. оболонок,. дихальних,. шляхів,. очей,. легень,. шкіри. (пари. кис- лот,.лугів,.аміак).

Мутагенні речовини.призводять.до.порушення.генетичного. коду,.зміни.спадкової.інформації.(свинець,.радіоактивні.речо- вини.тощо).

Канцерогенні речовини. викликають,. як. правило,. злоякісні. новоутворення. —. пухлини. (ароматичні. вуглеводні,. циклічні. аміни,.азбест,.нікель,.хром).

Наркотичні речовини. впливають. на. центральну. нервову. систему.(спирти,.ароматичні.вуглеводні).

Задушливі речовини. призводять. до. токсичного. набряку. ле- гень.(оксид.вуглецю,.оксиди.азоту).

Прикладом.речовин, що впливають на репродуктивну.функ­

цію,.можуть.бути:.радіоактивні.ізотопи,.ртуть,.свинець.

Сенсибілізатори.—.це.речовини,.що.діють.як.алергени.(розчин- ники,.формалін,.лаки.на.основі.нітро-.та.нітрозосполук.тощо).

Негативні. наслідки. має. вплив. саме. отруйних. речовин. на. живі. організми,. повітря,. ґрунт,. воду.. Своєю. дією. ці. речовини.

призводять.до.критичного.стану.навко- лишнього. середовища,. впливають. на. здоров’я.та.працездатність.людей.

Отруйними називаються речовини,. які.призводять.до.ураження.всіх.живих. організмів,.особливо.людей.та.тварин..

Шляхи проникнення отруйних ре­ човин.в.організм.людини:.через.шкіру,. органи. дихання. (рис.. 1.40). та. шлунок.. Ступінь. ураження. отруйними. речови- нами. залежить. від. їх. токсичності,. ви-

Рис..1.40

бірковості.дії,.тривалості,.а.також.від.їх.фізико-хімічних.влас- тивостей.

За вибірковістю дії.шкідливі.речовини.можна.поділити.на:

• серцеві.—.кардіотоксична.дія:.ліки,.рослинні.отрути,.солі. кобальту;

•  нервові. —. порушення. психічної. активності. (чадний. газ,. фосфорорганічні.сполуки,.наркотичні.засоби,.снотворні.ліки);

• печінкові. —. хлоровані. вуглеводні,. альдегіди,. феноли,. отруйні.гриби;

• ниркові. —. сполуки. важких. металів,. етиленгліколі,. щав- лева.кислота;

• кров’яні.—.анілін,.нітрити;

• легеневі.—.оксиди.азоту,.озон,.фосген.

За тривалістю дії.шкідливі.речовини.ділять.на.три.групи:

• летальні,.що.призводять.до.смерті.(5\%.випадків).—.термін. дії.до.10.діб;

• тимчасові,. що. призводять. до. нудоти,. блювоти,. набряку. легенів,.болю.у.грудях.—.термін.дії.від.2.до.5.діб;

• короткочасні. —. тривалість. декілька. годин.  (подразнен- ня. у. носі,. ротовій. порожнині,. головний. біль,. задуха,. загальна. слабкість).

Аерозолі. викликають. загальнотоксичну. дію. у. результаті. проникнення.пилових.часточок.(до.5.мкм).в.дихальні.шляхи,. повністю. розчиняються. в. лімфі. і,. поступаючи. у. кров,. викли- кають.інтоксикацію..Шкідливі.речовини.можуть.потрапляти. в. організм. людини. через. шкіру. у. випадках. високих. концен- трацій. токсичних. парів. і. газів. у. повітрі. на. робочих. місцях..

Ураження.шкіри,.безумовно,.прискорює.проникнення.отруй- них.речовин.в.організм.

Отруйні речовини.потрапляють.у.шлунково-кишковий.тракт. через.недотримання.правил.особистої.гігієни,.наприклад,.хар- чування.або.куріння.на.робочому.місці.без.попереднього.миття. рук.. Ці. речовини. відразу. можуть. потрапляти. у. кров. з. ротової. порожнини..До.таких.речовин,.наприклад,.належать.жиророз- чинні.сполуки,.феноли,.ціаніди.

1.5.2. Параметри, які характеризують небезпеку хімічних речовин: токсичність, токсична доза, концентрація, щільність зараження, стійкість, гранично допустима концентрація

Для.послаблення.впливу.шкідливих.речовин.на.організм.лю- дини,.для.визначення.ступеня.забрудненості.довкілля.та.впли- ву. на. організм. користуються. такими. поняттями,. як. гранично допустима концентрація.(ГДК).шкідливих.речовин,.гранично. допустимі.викиди.(ГДВ),.гранично.допустимі.екологічні.наван- таження.(ГДЕН),.максимально.допустимий.рівень.(МДР),.тим- часово. погоджені. викиди. (ТПВ). та. орієнтовно. безпечні. рівні. впливу.(ОБРВ).забруднюючих.речовин.у.різних.середовищах.

ГДК. встановлюються. головними. санітарними. інспекціями. в. законодавчому. порядку. або. рекомендуються. відповідними. комісіями.на.основі.результатів.наукових.досліджень,.а.також. відомостей,. одержаних. після. різних. аварій,. тривалих. медич- них.обстежень.людей.на.шкідливих.виробництвах.(хімічні.ви- робництва,.АЕС,.шахти,.кар’єри.тощо).

 

 
Поки. існують. шкідливі. види.  ан- тропогенної.діяльності,.щоб.обмежити. їх. вплив. на. природне. середовище,. по- трібно.нормувати.кількість.шкідливих. речовин,. які. викидаються. в. повітря,. ґрунти,. води,. постійно. контролювати. викиди. об’єктів. (рис.. 1.41),. прогнозу- ючи. стан. довкілля. та. приймаючи. від- повідні. санкції. щодо. порушників. за-

Рис..1.41

конів.про.охорону.природи.

При.  нормуванні всіх  забруднювачів. у. нормативах. різних. країн. покладено. визначення. ГДК. у. різних. середовищах.. За. основу.приймають.найнижчий.рівень.забруднення,.що.ґрунту- ється.на.санітарно-гігієнічних.нормах.

ГДК  шкідливої речовини. —. це. такий. вміст. її. у. середовищі,. який. не. знижує. працездатності. та. самопочуття. людини,. не. шкодить. здоров’ю. у. разі. постійного. контакту,. а. також. не. ви- кликає.негативних.наслідків.у.нащадків.

За. наявності. в. повітрі. чи. воді. кількох. забруднювачів. одно- спрямованої.дії.повинна.виконуватись.така.умова:.С/ГДК1+С/ ГДК2+...+С/ГДКn=1,.де.С1,.С2,.....Сn.—.фактичні.концентрації.за-

бруднювачів,. мг/м3;. ГДК  ,. ГДК  ,. .... ГДК  . —. ГДК. забруднюва-

чів,.мг/м3.

1          2          n

Для.  визначення. максимальної  разової ГДК.  використову- ються. високочутливі. тести,. за. допомогою. яких. виявляють. мі- німальні. впливи. забруднювачів. на. здоров’я. людини. у. разі. ко- роткочасних.контактів.

Для.визначення.тривалих впливів забруднювачів.проводять. експерименти.на.тваринах,.використовують.дані.спостережень. під.час.епідемій,.аварій.

У. ґрунтах. ГДК. речовин. визначають. переважно. для. одного. шару..Речовини.не.повинні.шкідливо.впливати.на.якість.виро- щуваної.людиною.для.споживання.продукції,.а.також.на.здат- ність. ґрунту. до. самоочищення. та. нормального. функціонуван- ня.. Останнім. часом. дедалі. більше. робиться. розрахунків. ГДК. для.продуктів.харчування.

Основними.засобами.захисту.людини.від.впливу.шкідливих. речовин.є.гігієнічне нормування їх.вмісту.у.різних.середовищах,. а.також.різні методи очищення газових.викидів.та.стоків..

1.5.3. Сильнодіючі отруйні речовини: хлор, аміак, сірководень,  азотна, сірчана, соляна кислоти. Дії людей в зоні зараження.

Сильнодіючі отруйні речовини. —. це. такі. токсичні. хімічні. сполуки,. котрі. використовуються. у. народному. господарстві. (рис..1.42),.вилив.або.викид.яких.в.довкілля.може.привести.до. зараження. його. з. небезпечними. концентраціями. для. здоров’я.

Рис..1.42

або.життя.людей..До.об’єктів,.ко- трі. виробляють,. використовують. та. зберігають. СДОР,. відносяться. підприємства. хімічної,. нафто- хімічної. промисловості;. підпри- ємства,. що. мають. холодильні. установки,. в. яких. у. якості. холо- доагенту.використовується.аміак;. водопровідні. та. очисні. споруди,. на. яких. застосовується. хлор;. за-

лізничні.станції.та.магістралі;.склади.і.бази.з.запасами.отруто- хімікатів.або.інших.речовин.для.дезинфекції.та.дератизації.

Об’єкти. народного. господарства,. на. яких. можуть. виник- нути.  масові. ураження. сильнодіючими. отруйними. речовина- ми. людей,. тварин,. рослин. називаються. хімічно­небезпечними об’єктами.

У. мирний. час. спричинити. викид. СДОР. в. довкілля. можуть. виробничі.аварії,.стихійні.лиха,.пожежі..При.цьому.виникають. зони хімічного зараження,.площа.яких.може.досягати.кількох. квадратних. кілометрів.. Адміністративно-територіальна. оди- ниця. більше. 10\%. населення. якої. може. опинитися. в. зоні. мож- ливого. хімічного. зараження. сильнодіючими. отруйними. речо- винами.при.аваріях.на.ХНО,.називається.хімічно­небезпечною адміністративно-територіальною.одиницею.

Якщо.зону.можливого.хімічного.зараження.у.результаті.ви- киду. СДОР. потрапляє:. в. місті. —. квартал;. у. заміській. зоні. —. селище.або.сільський.населений.пункт.то.це.називають.масови ураженням. За. токсичним. проявом. СДОР. в. залежності. від. ін- токсикації.умовно.поділяться.на.6.груп:

• задушливої.дії:.(хлор,.фосген,.хлорид.сірки,.хлорпікрін);

• загальноотруйної.діі:.(ціанистий.водень,.оксид.вуглецю);

• задушливої.та.загальноотруйної.дії.(азотна.кислота,.сірча- ний.ангідрид,.фтористий.водень);

•  нейротропні. отрути,. які. вражають. клітини. центральної. нервової.системи.(сірководень);

• задушливої.та.нейротропної.дії.(аміак);

• метаболічні.отрути,.які.порушують.обмін.речовин.у.кліти- нах.(дихлоретан).

Отруйні. речовини,. в. яких. темпе- ратура. кипіння. приблизно. +20.  °С,. при.  розливі. випаровуються. і. руха- ються. за. напрямком. вітру.. Такі. ре- човини.в.небезпечних.концентраціях. виявляються. на. далеких. відстанях. від.місця.аварії..

Осередком зараження,. створеним. СДОР,.називають.територію,.що.під- дається. дії. отруйних. речовин,. у. ре-

Рис..1.43

зультаті.яких.виникла.небезпека.враження.людей.(рис..1.43).

1.5.4. Характеристика шкідливих хімічних речовин, забруднювачів атмосфери,

літосфери, гідросфери

Промислові. підприємства. в. технології. виробництва. вико- ристовують.сильнодіючі.отруйні.речовини,.найбільш.поширені. з.яких.є.аміак,.хлор,.сірковуглець,.соляна.кислота,.азотна.кис- лота,.сірчана.кислота,.синильна.кислота,.а.також.ртуть,.яка.за- стосовується.в.вимірювальних.приладах.

Фізичні властивості СДОР:

1. Аміак. —. газ. без. кольору. з. різким. запахом. нашатирного. спирту,.приблизно.в.1,5.рази.легший.за.повітря,.добре.розчи- няється.у.воді..Транспортується.(рис..1.44).в.зрідженому.ста- ні. під. тиском,. при. виході. в. атмосферу. димить.. Газ. горючий.. Пари.утворюють.з.повітрям.вибухонебезпечні.суміші..Ємкості. з.аміаком.можуть.вибухати.при.нагріванні..Небезпечний.при. вдиханні.. В. народному. господарстві. використовується. для. отримання.азотної.кислоти,.мінераль-

 

 
них. добрив,. соди.. В. рідкому. вигляді. використовується.в.холодильних.уста- новках.

Нейтралізується. і. дегазується. во- дою,.або.слабким.розчином.мінераль- них.кислот,.а.також.відходами.вапня- ного. і. гіпсового. виробництва.. Засоби.

Рис..1.44

індивідуального.  захисту.   —.  ізолю-

ючий.  протигаз,. фільтруючий. протигаз. «КД»,. респіратор. РПГ-67КД,. ГП-5. з. додатковим. патроном. ДПГ-3,. захисний. костюм.Л-1.

2.. Хлор. —. газ. жовто-зеленого. кольору. з. різким. задушли- вим. запахом,. в. 2,5. рази. важчий. за. повітря,. погано. розчиня- ється.у.воді..Транспортується.в.зрідженому.стані.під.тиском,. при. виході. в. атмосферу. —. димить.. При. витоку. забруднює. водоймища,. накопичується. в. низинах,. підвалах,. тунелях.. Не. горить,. але. є. сильним. окислювачем.. Ємкості. можуть. ви- бухнути. при. нагріванні.. Смертельно-небезпечний. при. вди- ханні.

В. народному. господарстві. застосовується. при. виробництві. синтетичних. волокон,. плівок,. розчинників,. лаків. і. фарб,. для. відбілювання.тканин.і.паперу,.для.знезараження.води.

Нейтралізується. і. дегазується. водою,. відходами. лугів,. роз- чином.їдкого.натру.або.кальцинованої.соди.(рис..1.44).

3..Сірковуглець.—.безколірна.рідина.з.неприємним.запахом,. важча. за. воду.. У. воді. нерозчинний.. Пари. важчі. за. повітря.. Накопичується. в. низинах.. Легко. спалахує.. Пари. утворюють. з. повітрям. вибухонебезпечні. суміші.. Небезпечний. при. вдихан- ні.

Нейтралізується. і. дегазується. тонкорозпиленою. водою. та. інертними.газами,.а.також.спиртовим.розчином.їдкого.калію.

4..Синильна кислота.—.це.безколірна.рідина,.яка.має.запах. гіркого. мигдалю.. При. температурі. вищій. від. 25,7°С. перетво- рюється.на.газ..Перевозити.і.зберігати.її.треба.в.рідкому.стані.. Суміш.парів.з.повітрям.може.вибухати..В.народному.господар- стві. має. застосування. при. виробництві. гуми,. лаків,. синтетич- них. будівельних. матеріалів.. Має. токсичну. дію. і. володіє. влас- тивостями. загальноотруйної. речовини,. притуплює. кисневий. обмін.в.клітинах.м’язів.і.нервової.системи.

Нейтралізується.водою,.інертними.газами.та.порошковими. сумішами.

5..Соляна кислота.—.безколірна.рідина,.легко.випаровуєть- ся.і.димить.на.повітрі..Добре.розчинна.у.воді..Не.горить,.небез- печна.при.вдиханні.

Нейтралізується. гашеним. вапном,. кальцинованою. содою,. каустичною.содою,.

1.5.5. Забруднювачі атмосфери: чадний газ, окис азоту, діоксид сірки, смог, сірководень, сполуки хлору та  фтору, свинець, кадмій, ртуть

Основною. характеристикою. зони. розповсюдження. хімічно- го.зараження.є.глибина.розповсюдження.зараженого.СДОР.по- вітря (рис..1.45)..Ця.глибина.залежить.від.концентрації.СДОР. і. швидкості. вітру.. Значне. збільшення. швидкості. вітру. сприяє. більш. швидкому. розсіюванню. хмари.. Підвищення. температу- ри.прискорює.випаровування.СДОР.і.збільшується.концентра- ція.їх.над.зараженою.місцевістю..На.глибину.розповсюдження. СДОР. та. величину. їх. концентрації. в. повітрі. впливають. верти- кальні.потоки.повітря..Прийнято.розрізняти.три.ступені стій­ кості атмосфери:.інверсію,.ізотермію.і.конвекцію.

Інверсія в атмосфері —.це.підвищення.температури.повітря. по.мірі.збільшення.висоти..Вона.перешкоджає.розсіюванню.по- вітря.по.висоті.і.створює.найбільш.сприятливі.умови.для.збере- ження.високих.концентрацій.парів.СДОР.

Ізотермія типова.для.похмурої.погоди,.виникає.у.ранковий. та. вечірній. час,. забезпечує. середні. умови. розповсюдження. па- рів.СДОР.

Конвекція —. це. вертикальні. переміщення. об’ємів. повітря. з. одних. висот. на. інші.. Вона. створює. несприятливі. умови. для. розповсюдження. парів. СДОР,. оскільки. висхідні. потоки. пові- тря.розсіюють.заражену.хмару.

Кількість.розлитого.при.аварії.СДОР.визначають.за.ємкістю. резервуару,.з.якого.стався.витік.речовини,.або.за.площею.роз- ливу.і.товщиною.шару.речовини.на.ній.

 

 
Після. зруйнування. ємкості. тиск. над. рідкою. речовиною. па- дає.до.атмосферного..СДОР.виділяється.в.атмосферу.у.вигляді. пари.. Утворена. хмара. СДОР,. у. момент. руйнації.ємкості,.називається.первинною

хмарою зараженого повітря..Частина.рі- дини,.що.залишилася,.розтікається.і.та- кож. випаровується.. Пара. поступаючи. в. атмосферу,. утворює. вторинну хмару за­ раженого повітря..Територія,.що.попала.

під. дію. СДОР,.  включає. місце.  безпосе-                Рис..1.45

реднього.розливу,.інакше.осередок хімічного зараження, і зону хімічного зараження,. утворену. в. результаті. розповсюдження. парів.

Зону. хімічного. зараження. розділяють. на. дві. частини:. зону зараження парами зі  смертельною концентрацією,. в. межах. якої. можливі. масові. уражання. людей,. і. зону зараження пара­ ми  з уразливими концентраціями,. при. яких. люди. тимчасово. втрачають.працездатність.

Розміри. осередку. хімічного. зараження. залежать. від. кіль- кості.отруйної.речовини,.що.поступає.у.приземний.шар.атмос- фери. за. одиницю. часу,. її. токсичності,. швидкості. вітру,. в. при- земному. шарі. повітря,. вертикальної. стійкості. атмосфери. та. рельєфу.місцевості....Зараження.залежить.від.фізико-хімічних. властивостей.СДОР,.їх.кількості,.матеріалів.і.властивостей,.по- верхні.ґрунту.

На. швидкість. обеззараження. місцевості. впливає. в. першу. чергу.випаровування,.проникнення.в.ґрунт.і.хімічний.розклад. СДОР..  Швидкість. випаровування. СДОР. залежить. від. таких. факторів,.як.температура.повітря,.вид.ґрунту,.швидкість.вітру.. Із. збільшенням. температури. і. швидкості. вітру. прискорюється. випаровування.СДОР..Опади.зменшують.стійкість.СДОР..

На. стійкість. осередку. хімічного. зараження,. утвореного. на. території. населеного. пункту,. та. іншої. забудови,. впливає. ряд. специфічних. чинників.. Вітер. тут. відіграє. меншу. роль,. ніж. на. відкритій.місцевості..Потоки.повітря,.направлені.від.території. до. центру. по. магістральних. вулицях,. сприяють. проникненню. СДОР. у. всі. двори,. тупики. та. створюють. підвищену. небезпеку. ураження. населення.. Стійкість. СДОР. в. населених. пунктах. більша,. ніж. на. відкритій. місцевості.. Необхідно. враховувати,. що. у. виробничих. будівлях,. підвалах. і. комунікаційних. мере- жах.та.колекторах.об’єктів.можуть.створюватися.відносно.ви- сокі.концентрації.парів.СДОР.

При ураженні людини СДОР необхідно:

1..Одягнути. на. потерпілого. протигаз,. винести. із. зони. зара- ження,.зняти.спорядження,.розстебнути.одяг,.укрити.ковдрою. і.забезпечити.великою.кількістю.пиття,.доставити.до.медпункту.

2..Якщо.потерпілий.знаходиться.в.мокрому.одязі,.необхідно. зняти.його,.уражені.місця.промити.водою.

3..При. появі. задишки. на. протязі. п’яти. хвилин.дати.подихати.киснем.

4..Забороняється. робити. штучне. дихан- ня. при. ураженні. людини. отруйними. речо- винами,.які.викликають.набряк.легенів.

5..При. попаданні. агресивних. рідин. на. шкіру.негайно.промити.ділянку.водою,.на- класти.пов’язку.і.звернутись.в.медпункт.

6..При. попаданні. СДОР. в. очі,. ніс,. горло. промити.2\%-ним.розчином.питної.соди.

Смог (рис..1.46),.який.порушує.нормаль- ний.  стан.  повітря. багатьох. міст,. виникає.

Рис..1.46

внаслідок. реакції. між. вуглеводнями,. які. містяться. в. повітрі. і.оксидами.азоту,.що.є.у.вихлопних.газах.автомобілів.

1.5.6. Забруднювачі водного середовища

На. планеті. Земля. міститься. близько. 16. млрд.м3. води,. що. становить.0,25\%.її.маси..Частина.гідросфери,.що.міститься.під. поверхнею.ґрунту.охоплює.ґрунтові,.підґрунтові,.міжпластові. води.й.води.карстових.порожнин.у.вапняках,.гіпсах.і.т.п..Але. сьогодні.водні.ресурси.вичерпуються,.їм.загрожує.псування.

Існування. людства. майже. повністю. залежить. від. поверхне- вих.вод.суші.—.річок.та.озер..Це.мізерна.частина.водних.ресур- сів. підлягає. найбільш. інтенсивному. впливу.. Вода. річок. та. озер. покриває. потреби. людства. в. питній. воді,. використовується. для. зрошення. у. сільському. господарстві,. витрачається. в. промисло- вості.для.охолодження.АЕС.та.ТЕС..Споживання.води.постійно. збільшується,.і.одна.з.небезпек.—.зменшення.її.запасів..Для.зна- чної. частини. живих. організмів. вода. (Н2О). є. середовищем. заро-

дження. й. розвитку.. Вода. в. біосфері. перебуває. у. безперервному.

русі,. бере. участь. у. геологічному. та. біологічному. кругообігу. ре- човин..Вода.є.основою.існування.життя.на.Землі,.без.неї.не.може. існувати.наша.цивілізація..Ця.хімічна.сполука.входить.до.скла- ду. живих. тканин,. продуктів. харчування,. ґрунтів,. гірських. по- рід.тощо..Отже,.суттєвий.вплив.водяної.сфери.нашої.планети.на. життєдіяльність.людини.і.взагалі.значення.води.для.всього.жи- вого.важко.переоцінити..В.хімічно.чистому.вигляді.води.в.при-

роді. не. буває,. бо. вона. є. універсальним. розчинником. практично. всіх.речовин.у.рідкому,.твердому.та.газоподібному.станах..

Загальними вимогами до питної води:

• вода.не.повинна.містити.токсичних,.радіоактивних.та.ін- ших.шкідливих.для.здоров’я.людини.речовин;

• вміст. у. воді. мінеральних. речовин. і. мікроелементів. пови- нен.відповідати.фізіологічним.потребам.організму;

• за. своїми. органолептичними. властивостями. (запах,. при- смак,.колір).вода.повинна.задовольняти.смакові.потреби.насе- лення.

До.забруднювачів джерел водопостачання.відносять:.стічні. побутові. та. промислові. води,. стікання. дощових. і. талих. вод. із. сільськогосподарських. полів. і. т.п.. Забруднення. води. відбува- ється:.відходами,.що.поглинають.кисень;.отруйними.речовина- ми. (пестицидами,. гербіцидами);. нафтою. й. нафтопродуктами;. відходами. органічного. синтезу. (мийними. речовинами);. радіо- активними.та.хімічними.речовинами.(рис..1.47)..Окрім.цього,. забруднення.може.бути.тепловим.від.гарячих.стоків.промисло- вих.підприємств.

Характеристики.якості.питної.вод. и.регламентуються.відпо- відними. державними стандартами й санітарно­гігієнічними вимогами.. Показники. хімічного. складу. води.  визначаються. нормами.вмісту.—.гранично.допустимими.концентраціями.ре- човин,.які.з’явилися.у.природній.воді.внаслідок.промислового,. сільськогосподарського.і.комунально-побутового.забруднення.. ГДК. обмежують. загальну. мінералізацію. води,. вміст. хімічних. речовин,.загальну.жорсткість.і.рН.

 

 
Техногенне забруднення. довкілля. суттєво. впливає. не. лише. на. склад. атмосферного. повітря,. але. й. на. процеси. кругообігу. речовин. у. природі.. Зміна. хімічного.

складу. повітря. внаслідок. діяльнос- ті. людини. спричиняють. виникнен- ня. феномена. «кислотних. дощів».. Значне. забруднення. атмосфери. сір- чистим. ангідридом,. окислами. азоту,. сполуками.хлору.й.фтору.призводить. до.  збільшення.  кислотності.  дощів..

Рис..1.47

Збільшення. вмісту. кислих. іонів. і. по-

стійне.вимивання.лужних.катіонів.призводить.до.того,.що.кис- лотність.ґрунтів.також.збільшується..Розчин.сірчаної.кислоти. у.вигляді.крапель.туману.тримається.у.повітрі.або.разом.із.до- щем.випадає.на.землю..Сірчана.кислота.роз’їдає.метал,.ткани- ни,.бетон,.фарби,.негативно.впливає.й.на.все.живе;.на.підкисле- них.ґрунтах.знижується.врожайність,.а.зростання.кислотності. у.водоймах.призводить.до.загибелі.всього.живого..

Вплив. забрудненого. повітря. і. води. на. організм. людини. ви- являється.в.загальному.погіршенні.здоров’я.людини,.зниженні. імунітету,. появі. головного. болю,. відчутті. слабкості,. зниженні. продуктивності. праці. тощо.. У. районах. із. сильним. забруднен- ням.атмосферного.повітря.рівень.захворюваності.населення.на. бронхіти.у.3–5.разів,.пневмонію.в.2–3,.плеврит.у.3–4.рази.ви- щий,.ніж.у.населення.районів.із.незабрудненим.повітрям.

1.5.7. Забруднення ґрунту

(отрутохімікати, пестициди, нітрати)

Пріоритетну.проблему.у.виробництві.сільськогосподарської. продукції. створюють. різні. отрутохімікати,. що. широко. засто- совуються. в. сільському. господарстві. (рис.. 1.48).. Всі. агрохімі- кати. мають. токсичні. властивості.. Вони. є. причиною. отруєння. домашніх.тварин,.загибелі.риб,.знищення.фауни,.забруднення. харчових.продуктів,.отруєння.та.захворювання.людей.

Загальновідомо,.що.найдорожче.у.людини.—.це.її.здоров’я,. яке. неможливо. купити. і. яке. багато. в. чому. залежить. від. пра- вильного.харчування..Для.зміцнення.здоров’я.краще.їсти.біль- ше.фруктів,.овочів.і.менше.тваринної.їжі..

При.раціональному.рослинному.харчуванні.слід.дотримува- тись.певних корисних порад..Перш.за.все,.необхідно.включати. в.добове.меню.будь-який.фрукт.

 

 
помаранчевого. кольору,. який. містить. цінний. для.  організму. β-каротин,. який. знижує. ризик. онкологічних.і.серцевих.захво- рювань..Щодня.на.нашому.сто- лі. мають. бути. фрукти. і. овочі,.

що. містять. вітамін. С.. Це. в. пер-                         Рис..1.48

шу.чергу.відноситься.до.хворих.на.цукровий.діабет,.бо.достатнє. вживання.вітаміну.С.прискорює.вироблення.гормону.інсуліну.

Помідори. завдяки. високому. вмісту. в. них. лікопіну,. окрім. приємного. смаку,. мають. і. цілющі. властивості.. Щоденне. вжи- вання. томатів. значно. знижує. ризик. виникнення. раку. товстої. кишки,.ротової.порожнини,.шлунку..Відмічено.також,.що.хто. в.достатній.кількості.споживає.помідори,.значно.енергійніший. і.та.більш.рухливий,.ніж.ті,.хто.нехтує.цими.овочами.

Фрукти.бажано.їсти.в.сирому.вигляді..Вчені.встановили,.що. серед.тих,.хто.щодня.ласував.свіжими.фруктами,.на.24.\%.зни- зився.ризик.виникнення.гострих.серцевих.нападів,.на.32.\%.—. ризик.інсульту.і.на.21.\%.—.ризик.передчасної.смерті.

Обов’язково. вживати. в. їжу. родзинки. і. курагу.. Вони. неза- мінні. для. тих,. хто. хоче. укріпити. здоров’я. і. набратися. більше. сил. і. енергії,. оскільки. калій,. що. міститься. в. них,. сприяє. кра- щій.роботі.серцевого.м’яза..Дуже.корисні.фруктові.соки..Вони. в.першу.чергу.малокалорійні,.не.містять.ні.білків,.ні.жирів,.як. молоко..Щодня.рекомендується.з’їдати.2.фруктові.блюда..

Сирі. овочі. забезпечують. гарний. настрій,. білу. шкіру,. ви- тончену. фігуру,. знижують. клопоти. з. шлунком. і. кишечником,. оскільки.містять.в.собі.значну.кількість.клітковини..Особливо. це.важливо.при.сидячому.способі.життя,.проти.ожиріння.і.за- крепів..Цілющі.сили.сирої.рослинної.їжі.відомі.давно..Цибуля. і.часник.потрібні,.щоб.позбутися.гниття.в.травному.тракті,.що. є. результатом. неправильного. харчування,. і. особливо.  в. пері- од. масового. розповсюдження. грипу.. Фрукти. краще. з’їдати. за.

 

 
0,5.години.до.їжі,.натщесерце.і.без.хліба..Зрозуміло,.що.фрукти. і.овочі.—.це.дуже.добре,.але.вони. повинні. бути. корисними,. еколо- гічно. чистими,. зокрема,. і. від. та- ких.речовин,.як.нітрати.і.нітрити. (рис..1.49).

Нітрати. (солі.  азотної. кисло- ти). —. один. з. елементів. живлення. рослин..Їх.вміст.в.овочах.залежить. більш. ніж. від. 20. найважливіших. чинників,.половиною.з.яких.мож-

Рис..1.49

на. регулювати.. До. основних. чин-

ників,.що.викликають.накопичення.нітратів.в.овочах,.відносять- ся. біологічні. особливості. і. сортові. ознаки. рослин,. рівень. родю- чості. ґрунту,. температура,. вологість,. інтенсивність. і. тривалість. освітлення,.технологія.вирощування.овочевих.рослин..З.овочами. і. фруктами. в. організм. людини. поступають. до. 70–80\%. нітратів.. Самі. по. собі. вони. не. представляють. небезпеки. для. здоров’я,. тим. паче,. що. велика. частина. цих. сполук. виділяється. з. сечею.. Проте. частина.нітратів.при.надмірному.їх.вмісті.в.овочах,.в.шлунково- кишковому.тракті.може.перейти.в.нітрити.(солі.азотистої.кисло- ти),.який.завдає.шкідливої.дії.людському.організму.

Вперше.заговорили.про.нітрати.на.теренах.пострадянського. простору.в.70-х.роках,.коли.в.Узбекистані.трапилося.декілька. масових. шлунково-кишкових. отруєнь. кавунами,. при. їх. над- мірному. підживленні. мінеральними. добривами.. Зараз. загаль- новідомо,. що. нітрати. мають. високу. токсичність. для. людини. і.сільськогосподарських.тварин.

Нітрати. під. дією. ферменту. нітратредуктази. відновлюються. до.нітритів,.які.взаємодіють.з.гемоглобіном.крові.і.перетворю- ють.2-х.валентне.залізо.в.3-х.валентне..В.результаті.утворюєть- ся. речовина. метгемоглобін,. який. вже. не. здатний. переносити. кисень..Тому.порушується.нормальне.дихання.клітин.і.тканин. організму. (тканинна. гіпоксія),. внаслідок. чого. накопичується. молочна.кислота,.холестерин,.і.різко.падає.кількість.білка.

Основними ознаками нітратних отруєнь у людини є: поси- ніння.нігтів,.губ,.слизових.оболонок,.нудота,.блювота,.болі.в.жи- воті,.пронос.(часто.з.кров’ю),.збільшення.печінки,.жовтизна.біл- ків. очей,. головні. болі,. підвищена. втомлюваність,. сонливість,. зниження.працездатності,.задишка,.посилене.серцебиття,.аж.до. втрати.свідомості..При.сильному.отруєнні.настає.смерть.

Нітрати.знижують.вміст.вітамінів.(які.входять.до.складу.ба- гатьох. ферментів). в. їжі.. При. тривалому. надходженні. нітратів. в.організм.людини.зменшується.кількість.йоду,.що.призводить. до. збільшення. щитовидної. залози.. Встановлено,. що. нітрати. сильно.впливають.на.виникнення.ракових.пухлин.в.шлунково- кишковому. тракті. у. людини.. Нітрати. здатні. викликати. різке. розширення.судин,.внаслідок.чого.знижується.кров’яний.тиск.

Одержати. абсолютно. безнітратний. врожай. овочів. практич- но. неможливо,. але. можливо. максимально. понизити. в. ньому.

рівень.нітрату.азоту..Крім.того,.вживати.слід.тільки.свіжо.при- готовані.овочеві.блюда..У.свіжо.приготованих.салатах.і.інших. овочевих.блюдах,.що.постояли.певний.час.навіть.в.холодильни- ку,.нітрати.перетворяться.в.нітрит..Тому.не.готуйте.їжу.про.за- пас,.на.декілька.днів.вперед..Не.купуйте.готові.салати,.бо.вони. можуть.бути.приготовлені.досить.давно.

Нітрати.потрапляють.в.організм.людини.з.продуктами.харчу- вання.рослинного.(табл..1.1).та.тваринного.походження,.питною. воду,.а.також.при.вживанні.лікарських.препаратів..Основна.маса. нітратів. потрапляє. в. організм. людини. з. консервами. і. свіжими. овочами.(40–80.\%.добової.кількості.нітратів)..Незначна.кількість. нітратів.потрапляє.з.хлібобулочними.виробами.і.фруктами..З.мо- лочними.продуктами.потрапляє.—.1\%.(10–100.мг.на.літр).

Таблиця 1.1

НАКОПИЧЕННЯ НІТРАТІВ В ОВОЧАХ

 

 

Продукти

Можлива кількість нітратів (міліграм/кг)

 

Продукти

Можлива кількість нітратів (міліграм/кг)

міні­

мальна

макси­

мальна

 

міні­

мальна

макси­

мальна

Кавуни

38

96

Редиска

70

3520

Баклажани

55

303

Редька

350

13320

Зелений. горошок

 

4

 

112

 

Салат

 

63

 

6690

Капуста.бі- локачанна.

 

30

 

1520

 

Щавель

 

663

 

3000

Кольрабі

283

1540

Шпинат

62

6900

 

Картопля

 

10

 

362

Квасоля,. стручки

 

44

 

970

Цибуля

10

200

Кріп

310

3250

Морква

115

606

Гарбузи

200

3250

Огірки

20

359

Помідори

9

136

Перець.со- лодкий

 

26

 

220

 

Селера

 

226

 

2860

 

Ревінь

 

300

 

350

Буряк.. столовий

 

306

 

8969

Нітрати.містяться.і.в.тваринній.їжі..Рибна.і.м’ясна.продукція. в. натуральному. вигляді. містить. небагато. нітратів. (5–25. мг/кг. в.м’ясі,.і.2–15.мг/кг.в.рибі)..Але.нітрати.і.нітрити.додають.в.го- тову. м’ясну. продукцію. з. метою. поліпшення. її. споживацьких. властивостей. і. для. тривалішого. її. зберігання. (особливо. в. ков- басних.виробах)..У.сирокопченій.ковбасі.міститься.нітритів.до.

150.мг/кг,.а.у.вареній.ковбасі.—.50–60.мг/кг..

Дуже.важливо.не.лише.знати.в.яких.рослинах.і.в.яких..їх.части- нах.містяться.нітрати,.але.і.не.менш.важливо.знати,.як зменшити зміст цих отруйних для організму речовин..Знижується.кількість. нітратів. при. митті. та. термічній. обробці. овочів.. Так,. при. вимочу- ванні.—.на.20–30.\%,.а.при.варці.на.60–80.\%..Зокрема,.у.капусті.—. на. 58. \%,. у. столовому. буряку. —. на. 20. \%,. у. картоплі. —. на. 40. \%.. При.цьому.слід.пам’ятати,.що.при.посиленому.митті.і.бланширу- ванні. (обварюванні. кип’ятком). овочів. з. водою. виходять. не. лише. нітрати,.але.і.цінні.речовини:.вітаміни,.мінеральні.солі.і.ін.

Щоб.знизити.кількість.нітратів.в.старих.бульбах.картоплі,.їх. слід.залити.1.\%.розчином.солі..У.патисонів,.кабачків.і.баклажа- нів.необхідно.зрізати.верхню.частину,.яка.знаходиться.біля.пло- доніжки..Оскільки.нітратів.більше.в.шкірці.овочів.та.фруктів,.то. їх.(особливо.огірки.і.кабачки).бажано.очищати.від.шкіри,.а.у.пря- них.трав.варто.викидати.їх.стебла.і.використовувати.лише.листя.

У. огірків,. буряка,. редиски. варто.  зрізати. обидва.  кінці,. оскільки. тут. найвища. концентрація. нітратів.. Зберігати. овочі. та. фрукти. краще. в. холодильнику,. оскільки. при. температурі.

+2°С.неможливе.перетворення.нітратів.в.отрутніші.речовини.—. нітрит..Щоб.зменшити.вміст.нітриту.в.організмі.людини.треба. в. достатній. кількості. використовувати. в. їжу. вітамін. С. (аскор- бінову.кислоту).і.вітамін.Е,.оскільки.вони.знижують.шкідливу. дію.нітратів.і.нітриту..Аскорбінова.кислота,.а.також.вітаміни.А. і.Е,.будучи.інгібіторами,.нейтралізують.шкідливу.дію.нітратів,. що.потрапили.в.організм,.і.нітритів.

З’ясовано,.що.при.консервації.зменшується.на.20–25.\%.вміст. нітратів.в.овочах,.особливо.при.консервації.огірків.та.капусти.. Оскільки. нітрати. переходять. в. розсіл. і. маринад,. які. варто. ви- ливати.при.вживанні.консервованих.овочів.в.їжу..Салати.слід. готувати. безпосередньо. перед. їх. вживанням. і. відразу. з’їдати,. не.залишаючи.на.потім.

Рис..1.50

Проблема. контролю. надмірного. вміс- ту. нітратів. в. продуктах. харчування. хви- лює.багатьох.із.нас..Існують.різноманітні. прилади. за. допомогою. яких. можна. ви- значити.у.відсотках.вміст.нітратів.в.ово- чах.і.фруктах..Більшість.з.них.коштують. досить.   дорого,. мають. складну.  будову. і. використовуються. лише. в. спеціалізо- ваних. лабораторіях.. Зокрема. до. них. від- носять. нітратоміри. (рис.. 1.49),. що. побу-

 

 
довані. на. базі. іонометрів.. Але. для. побутових. потреб. сконстру- йовані.більш.прості.прилади.для.контролю.рівня.нітратів..Це,. насамперед,.індикатори.нітратів.або.нітрат-тестери.(рис..1.50,. рис..1.51)..Вони.не.визначають.точний.вміст.нітра-

тів,. а,. здебільшого,. порівнюють. їх. вміст. з. еталон- ними. показниками.. Такі. прилади. можна. придбати. в.спеціалізованих.магазинах.або.сконструювати.са- мостійно..

Не.завжди.нітрати.розміщені.в.овочі.рівномірно,. і якщо.перше.вимірювання.показало.малу.кількість. нітратів,. обов’язково. проткніть. овоч.  ще.  два-три. рази. в. різних. місцях.. Якщо. хоч. в. одному. випадку. прилад.покаже.велику.кількість.нітратів,.то.цьому. показанню. і. потрібно. вірити.. Якщо. поміряти. «хо- роші». помідори. через. тиждень.. То. прилад. покаже.

значно.більше.нітратів,.ніж.показував.на.початку.

1.5.8. Медикаментозне отруєння

Рис..1.51

 

Відомо,. що. медикаментозні. препарати. (рис.. 1.52),. що. при- ймаються.людиною.за.певних.обставин.у.відповідних.дозах.ма- ють.лікувальну.дію..В.той.же.час.завищені.дози.таких.препара- тів.часто.спричинюють.гострі.отруєння..Таким.чином.один.і.той. же.медикаментозний.препарат.може.бути.ліками.і.отрутою..

Даний. вид. отруєння. зустрічається. частіше. у. дітей,. які. з’їдають. залишені. без. нагляду. ліки. в. доступних. для. них. міс- цях..Частими.є.випадки.медикаментозного.отруєння.снодійни- ми.та.заспокійливими.препаратами..При.тривалому.лікуванні.

людині.здається,.що.прийнята.доза.вже.не. діє.і.вона.самовільно.збільшує.її,.що.може. викликати.отруєння..Це.так.зване.неумис- не.отруєння.ліками..Іноді.трапляються.та- кож. навмисні. отруєння. медикаментозни- ми.препаратами.з.метою.самогубства.

Невдовзі.після.того,.як.хворий.прийняв. більшу.дозу.снодійного.в.нього.появляєть- ся.слабкість,.сонливість,.почуття.важкості. в. голові,. а. у. декого,. навпаки. —. психічне.

Рис..1.52

збудження,.подібне.до.алкогольного.сп’яніння..Потім.наступає. сон,. який. може. перейти. у. втрату. свідомості.. У. хворого. дихан- ня,.яке.було.спочатку.частим.та.з.шумом,.стає.нечастим.та.по- верхневим,. пульс. не. прощупується.. Якщо. отруєння. легке,. то. людина.не.втрачає.свідомості,.однак.тривалий.час.знаходиться. в.стані.глибокого.сну.

Для.отруєння.заспокійливими.препаратами.характерні.дві.фази.. В.першій.відзначається.збудження,.хворий.поривається.бігти,.рухи. його.хаотичні,.шкіра.бліда,.пульс.частий,.дихання.з.шумом..В.дру- гій. фазі. отруєння. настає. втрата. свідомості.. Отруєння. снодійними. та. заспокійливими. ліками. небезпечне. для. життя. людини.. Тому. при. підозрі. такого. отруєння. потрібно. негайно. викликати. швидку. допомогу.і.по.можливості.надати.допомогу.потерпілому.

Для. профілактики. медикаментоз-них. отруєнь. у. дітей. необ- хідно.всі.медикаменти.зберігати.у.недоступному.для.них.місці,. бажано.під.замком..Не.допустимо.зберігати.ліки.без.етикеток,. в. іншій. упаковці. або. посуді. з-під. напоїв.. В. домашній. аптечці. повинні.знаходитись.лише.засоби.для.надання.першої.допомо- ги.та.ліки,.призначені.для.лікування.хвороби,.наявної.в.даний.

момент.часу.

 

 
При.отруєнні.лікарськими.засобами. наступає. сонливість,. яка. переходить. до. втрати. свідомості,. якщо. потерпілий. не. втратив. ще. свідомість,. необхідно. викликати. блювання.. При.  втраті. сві- домості,. зупинці. дихання. проводять. штучне.дихання.до.прибуття.«швидкої.

Рис..1.53

допомоги».(рис..1.53).

1.5.9. Засоби побутової хімії як джерела небезпеки

Більшість. сучасних. побутових. предметів. можуть. виділяти. забруднювачі. повітря,. а. використання. інших. може. мати. пря- мий.шкідливий.вплив,.який.посилюється.невеликими.об’ємами. сучасних.квартир,.а.також.при.порушенні.правил.поводження. з.побутовими.предметами.

В. побуті.  ми. широко. використовуємо. різноманітні. засоби. побутової. хімії. (рис.. 1.54),. які. значно. полегшують. домашню. роботу,.разом.з.тим.вони.можуть.становити.по-

 

 
тенційну. небезпеку. для. нашого. здоров’я. і. на- віть. життя.. Так. засоби.  для. виведення. плям,. іржі,. зняття. накипу. переважно. містять. мура- шину,. соляну,. щавлеву. кислоти,. які. можуть.

Рис..1.54

викликати.опіки.та.ураження.печінки,.нирок,. легень. при. потраплянні. в. організм.. До. складу.

багатьох. засобів. для. прання. та. відбілювання. входять. розчини. лугів.. Засоби. для. миття. віконного. скла,. кахлі,. умивальників,. унітазів. містять. розчин. аміаку,. який. уражає. слизові. оболон- ки.очей.і.дихальних.шляхів..До.складу.багатьох.лаків.та.фарб. входять. нітросполуки,. які. шкідливо. впливають,. насамперед,. на. печінку.. Засоби. для. чищення. та. полірування,. як. правило,. мають. органічну. основу,. яка. випаровується. в. повітря. примі- щення.

Предмети. особистої. гігієни,. включаючи. косметику,. лак. для.волосся,.дезодоранти,.лаки.для.нігтів,.їх.розчинники.міс- тять.широкий.спектр.летких.речовин.і.твердих.отруйних.час- тинок.

Всі.засоби.побутової.хімії,.навіть.звичайний.пральний.поро- шок. чи. сода,. повинні. зберігатись. таким. чином,. щоб. до. них. не. могли.дістатися.діти..Ці.засоби.необхідно.обов’язково.зберіга- ти.окремо.від.будь-яких.харчових.продуктів.

Всі.хімічні.речовини,.що.зберігаються.в.будинку.чи.кварти- рі.повинні.бути.у.відповідних.ємкостях.з.чіткими.написами..Не. варто.зберігати.в.квартирі.невідомі.хімічні.речовини,.або.такі,. у.яких.вийшов.термін.використання..Засоби,.що.містять.в.зна- чних. кількостях. агресивні. хімічні. речовини. (кислоти,. луги.

тощо).повинні.щільно.закриватися.і.мати.етикетку..При.роботі. з.ними.потрібно.надягати.гумові.рукавички,.захисні.окуляри,. халати,. а. після. закінчення. роботи. необхідно. добре. вимити. те- плою.водою.з.милом.і.рукавички,.і.руки.

Засоби,. небезпечні. в. пожежному. відношенні. повинні. стоя- ти.в.щільно.закритих.ємкостях,.бажано,.що.не.б’ються,.подалі. від.джерел.тепла.та.вогню..При.роботі.з.пожежонебезпечними. засобами.забороняється.палити.цигарки,.запалювати.сірники,. включати. електронагрівальні. прилади.. Найбільш. небезпечні. випари.горючих.та.легкозаймистих.рідин..

Перед.  тим,. як. застосовувати. будь-який. засіб,. необхідно. уважно.прочитати.всі.вимоги.та.рекомендації,.наведені.на.упа- ковці. чи. в. інструкції. щодо. використання. і. суворо. дотримува- тися. їх.. Хімічні. засоби. необхідно. застосовувати. лише. в. таких. кількостях,. які. вказані. в. інструкції.. Не. можна. нахилятися. низько. над. ємкостями. з. хімічними. речовинами. (і. тим. більше. нюхати.їх,.сильно.втягуючи.повітря).і.над.рідиною,.що.кипить,. особливо.при.вливанні.в.неї.нової.порції.рідини.чи.всипанні.по- рошку..

Правила. безпеки. стосуються. і. аерозольних. балончиків.. Вони. повинні. зберігатися. у. вертикальному. положенні,. подалі. від.джерел.тепла..При.розпиленні.з.балончика.не.можна.пали- ти,. запалювати. газові. горілки.. Балончики. ні. в. якому. випадку. не.можна.давати.дітям,.їх.не.можна.розбирати.і.не.рекоменду- ється.викидати.до.їх.повного.використання.

 

 
При. використанні. отрутохімікатів. для. боротьби. зі. шкідни- ками. необхідно. виконувати. встановлені. правила. безпеки.. Всі. роботи. з. отрутохімікатами. необхідно. проводити. в. спеціально- му. одязі. —. халаті,. комбінезоні,. надягати. гумові. рукавички. (рис.. 1.55).. Рекомендується. також. ко-

ристуватись. захисними. окулярами. та. марлевою. пов’язкою. чи. респіратором. для.  захисту.  органів. дихання..  Після. роботи. необхідно. вимити. руки. і. лице. з. милом,. прополоскати. ротову. порож- нину..Робочий.одяг.необхідно.випрати.

Якщо. після. роботи. залишились. не-

використані. розчини. отрутохімікатів,.                Рис..1.55

то.їх.ні.в.якому.випадку.не.можна.зливати.у.каналізацію,.водо- ймище. чи. річку;. їх. необхідно. закопати. в. землю. у. віддаленому. від.помешкання.місці.

При. обробці. отрутохімікатами. приміщення,. необхідно. ви- нести.з.нього.всі.харчові.продукти,.кухонний.посуд,.домашніх. тварин.та.птахів,.а.також.акваріуми.

Слід.пам’ятати,.що.не.варто.створювати.в.квартирі.значних. запасів. побутових. хімічних. препаратів,. оскільки. це. призво- дить. до. збільшення. концентрації. токсичних. випарів. в. жилих. приміщеннях.

 

?

 

ТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 

 

ПИ

 
1.. (ЗЗ)..Класифікуйте.хімічні.речовини.залежно.від.характеру. їх.дії.на.організм.людини.

2.. (РО).. Назвіть. шляхи. проникнення. отруйних. речовин. в. ор- ганізм.людини..Класифікуйте.їх.за.вибірковістю.дії.на.орга- нізм.

3.. (РО)..Розмежуйте.поняття.«шкідливі.речовини».та.«отруйні. речовини».

4.. (РО).. Якими. поняттями. користуються. для. характеристики. небезпек,.які.викликані.хімічними.речовинами?

5.. (ПОЗ)..  Назвіть. основні. засоби. захисту. людини. від. впливу. шкідливих.речовин.

6.. (ПОЗ)..  Означте. поняття. «Сильнодіючі. отруйні. речовини»..

Які.об’єкти.відносять.до.хімічно-небезпечних?

7.. (РО)..Що.розуміють.під.масовим.ураженням,.осередком.ура- ження?

8.. (РО)..Розкрийте.фізичні.властивості.сильнодіючих.отруйних. речовин.

9.. (ПОЗ)..Назвіть.основні.характеристики.зони.хімічного.зара- ження.

10.. (РО).. Означте. поняття. інверсія. в. атмосфері,. ізотермія,. кон- векція.

11.. (РО)..Які.особливості.і.поділ.зони.хімічного.зараження?

12.. (У)..Назвіть.основні.етапи.допомоги.людині.при.ураженні.її. сильнодіючими.отруйними.речовинами.

13.. (РО).. Поясніть. вплив. водних. ресурсів. на. життєдіяльність. людини.

сять.до.її.забруднювачів?

15.. (У)..Поясніть.взаємозв’язок.забрудненого.повітря.і.води.та.їх. вплив.на.організм.людини.

16.. (ПОЗ)..Перерахуйте.основні.причини.потрапляння.нітратів.в. організм.людини.

17.. (ПОЗ).. Назвіть. основні. заходи. запобігання. потрапляння. ні- тратів.та.нітритів.в.організм.людини.

18.. (РО).. Що. означає. здійснювати. моніторинг. нітратної. небез- пеки?

19.. (ПОЗ)..Охарактеризуйте.відмінність.між.нітратами.та.нітри- тами..Які.основні.ознаки.нітритного.отруєння?

20.. (Н)..Опишіть.порядок.антинітратної.обробки.овочів.та.фрук- тів.перед.вживанням.

21.. (У)..Що.є.причинами.медикаментозного.отруєння?.Які.його. ознаки.і.перша.допомога.при.цьому?

22.. (П).. Запропонуйте. профілактичні. заходи. медикаментозних. отруєнь.

23.. (П).. Чому. засоби. побутової. хімії. можуть. виявитися. джере- лом.небезпеки?

24.. (У)..Яких.заходів.безпеки.потрібно.дотримуватись.при.вико- ристанні.побутової.хімії?