Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

Список рекомендованоЇ лІтератури

1..Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Інтегрований.  курс.  безпеки. життєдіяльності.  (теоретичні.  осно- ви):  Навч. посіб.. —  Кам’янець-Подільський:. Буйницький. О.А.,.

2009..—.200.с.

2. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека. життєдіяльності. та. охорона. праці. (Практичний. курс):. Навчальний.   посібник..   —.  Кам’янець-Подільський:.   «Думка»,.

2010..—.152.с.

3..Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Недокіс В.А. Концеп- туальні.засади.побудови.і.вивчення.курсу.безпеки.життєдіяльнос- ті. в. 12-річній. середній. школі.. —. 36. наук.. праць.. Серія. педагогіч- на.. —. Вип.. 6.. —. Кам’янець-Подiльський:. К-ПДПУ:. Інформ.-вид.. відділ,.2000.

4..Атаманчук П.С., Мендерецький В.В.,  Панчук О.П. Прак- тикуми. з. безпеки. життєдіяльності. в. особистісно. орієнтованій. основі.системі.підготовки.вчителя:.Навчально-метод..посібник..—. Кам’янець-Подільський:.ПП.Буйницький.О.А.,.2006..—.140.с.

5. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикум. з. безпеки. життєдіяльності. та. охорони. праці:. Навчально-метод.. посібник.. —. Кам’янець-Подільський:. ВОП. Сисин. О.В.,. 2007.. —.

140.с.

6. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека. життєдіяльності. (теоретичні. основи): Навчальний  посіб­ ник..– Кам’янець-Подільський:.Буйницький.О.А.,.2008..—.108.с.

7..Безпека. життєдіяльності.. Лабораторно-практичні. заняття:. Навч.. посібник. для.  студентів. вищих. педагогічних. навчальних. закладів./За.ред..С.П.Величка..—.Кіровоград:.КДПУ.ім..В.Винни- ченка,.2004..—.140.с.

8..Безпека.праці:.ергономічні.та.естетичні.основи:.Навчальний. посібник./.С..Апостолюк,.В.С..Джигирей..А.В..Апостолюк.та.ін..—. К.:.Знання,.2006..—.215.с.

9..Васильчук М.В., Медвідь М.В., Сачков Л.С. Збірник.норматив- них.документів.з.безпеки.життєдіяльності..—.К.:.Фенікс,.2000..—.

896.с.

10..  Волинко О. Вимірювання. характеристик. природного. гам- ма-фону.. Робота. фізичного. практикуму. //. Фізика. та. астрономія. в.школі..—.2005..—.№.4.

11..  Джигерей В.С. та  ін. Безпека.життєдіяльності..Практичні. заняття.—.Львів:.Афіша,.2000..—.251.с.

12..  Желібо Є.П.,  Заверуха Н.М., Зацарний В.В.  Безпека. жит- тєдіяльності:. навч.. посіб.. /. За. ред.. Є.П.. Желібо.. 4-е. вид.. —. К.:. Каравела,.2005..—.344.с.

13..  Жидецький В.Ц.,  Джигирей В.С.,  Мельников О.В.. Основи. охорони.праці..—.Львів:.Афіша,.2000..—.350.с.

14..  Заплатинський В.М.   Безпека. життєдіяльності. (опорний. конспект.лекцій)..—.К.:.КДТЕУ,.1999..—.208.с.

15..  Зацарний В.В.,  Пантелеймонов А.Е.  безопасность. студен- тов.на.практике..—.К.:.Вища.школа,.1989.

16..  Іваськевич І.О. Ергономіка:.Навчальний.посібник..—.Тер- нопіль:.Економічна.думка,.2002..—.168.с.

17..  Катренко Л.А.,  Пістун І.П.. Охорона. праці. в. галузі. осві- ти..—.Суми:.«Університетська.книга»,.2001..—.339.с.

18.. Концепція.освіти.з.напрямку.«Безпека.життя.і.діяльності. людини»..—.«Освіта.України»,.№.50,.12.12.97.

19..  Лапін В.М.. Безпека. життєдіяльності. людини:. Навч.. по- сібн..Львів:.ЛБК;.Київ:.Знання,.1999..—.С..3–38.

20..  Мендерецький В.В.  Фізичні. принципи. вивчення. радіацій- ної.безпеки.в.школі..Зб..наук.праць..Серія.педагогічна..—.Вип..8..—. Кам’янець-Подiльський:.К-ПДПУ:.Інформ.-видавн..відділ,.2002.

21..  Мендерецький В.В.,  Панчук О.П.  Лабораторно-практичні. заняття. з. безпеки. життєдіяльності. (охорона. праці,. цивільна. обо- рона):.Навч..посіб..—.Кам’янець-Подільський:.ПП.АСТК,.2005..—.

138.с.

22..  Науково-практичний. коментар. до. Закону. України. «Про. охорону.праці»..—.К.:.«Основа»,.1996.

23..  Пилипишин С.М.,  Переймибіда С.М.  Охорона. праці. в. на- вчально-виховних.закладах..Методичні.рекомендації..—.Тернопіль. СМТ.«Астон»,1999..—.164.с.

24..  Пістун І.П..  Практикум. з. безпеки. життєдіяльності.. —. Львів,.2000..—.112.с.

25..  Плахтій П.Д., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Баран Г.М., Олійник О.І. та ін. Безпека.життєдіяльності.у.надзвичайних.ситу- аціях:.Навч..посіб..для.підготовки.майбутнього.учителя..—.Кам.- Под.,.2006..—.144.с.

26..  Плахтій П.Д.,  Мендерецький В.В.,  та  ін. Безпека. життє- діяльності:.Навч..Посіб..—.Кам’янець-Подільський:.«Медобори»,.

2003..—.304.с.

27..  Плахтій П.Д., Савчук А.М., Підгорний В.К., Бурдейний І.М.

Безпека.життєдіяльності.в.запитаннях.і.відповідях:.Навч..посібник.

/.За.ред..П.Д..Плахтія..—.Кам’янець-Подільський:.ПП.Мошак.М.І.,.

2005..—.255.с.

28..  Пуляк О.В.. Вивчення. питань. ергономіки. на. лабораторно- практичних.заняттях.з.безпеки.життєдіяльності.//.Наукові.запис- ки..—.Випуск.66..—.Серія:.Педагогічні.науки..—.Кіровоград:.РВК. КДПУ.ім..В..Винниченка..—.2006..—.Ч..2..—.С..53–59.

29..  Типова. програма. нормативної. дисципліни. «Безпека. жит- тєдіяльності». для. студентів. вищих. навчальних. закладів. освітніх. рівнів. «неповна. вища. освіта». та. «базова. вища. освіта». всіх. спеці- альностей. /. Укл.. В.М.. Заплатинський,. В.В.. Мухін,. М.І.. Стеблюк. та.ін..—.К.,.2002..—.18.с.

30..  Типове. положення. про. навчання,. інструктаж. і. перевірку. знань.працівників.з.питань.охорони.праці..Законодавство.України. про.охорону.праці..Т..1..—.К.:.«Основа»,.1995.

31..  Царенко І.Л., Величко С.П. Лабораторний.практикум.з.основ. безпеки.життєдіяльності.у.середній.школі.//.Наук..зап..—.Вип..60..—. Серія:. Пед.. науки.. —. Кіровоград:. КДПУ. ім.. В.. Винниченка.. —.

2005..—.Ч..2..—.С..145–152.

32..  Ярошевська В.М.  Безпека.життєдіяльності:.Підручник..—. К.:.ВД.«Професіонал»,.2004..—.560.с.

33..  Ярошевська В.М.  та ін..Словник.термінів.і.понять.з.безпе- ки.життєдіяльності..—.К.:.НМЦ,.2004..—.255.с.