Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

1.4. безпека людини у життЄвому середовищІ

 

 

з/п

 

Змістово­методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

 

1

Основні.джерела.механічних.небезпек.та. причини.їх.виникнення.

 

РО

 

ПОЗ

 

2

Побутовий. травматизм.. Заходи. безпеки. в.побуті

 

ПОЗ

 

П

 

3

Правила.безпеки.при.користуванні.побу- товими.приладами.

 

ПОЗ

 

У

 

4

Правила.безпеки.на.ігрових.і.спортивних. майданчиках

 

ПОЗ

 

У

5

Правила.поведінки.на.льоду

ПОЗ

У

 

6

Долікарська. допомога. при. обмороженні. та.переохолодженні

 

РО

 

Н

 

7

Безпека.життєдіяльності.в.урбанізовано- му.середовищі

 

РО

 

У

8

Правила.розпалювання.вогнищ

ПОЗ

У

 

9

Орієнтування.на.місцевості.за.природни- ми.ознаками

 

РО

 

Н

10

Біотичні.чинники.небезпеки

РО

ПОЗ

 

1.4.1. Механічні небезпеки, їх джерела, наслідки

До.механічних.небезпек.відносять:

• механізми. та. рухливі. частини. устаткування,. хиткі. кон- струкції;

• ріжучі,.колючі.та.падаючі.предмети;

• підвищений.рівень.шуму,.коливань.та.вібрацій;

• робоче.місце.на.висоті. Джерела. даного. виду. небезпек. мають. здебільшого. природ-

не. та. техногенне. походження.. Такі. чинники. при. невдалому.

збігові.обставин.можуть.виявити.негативний.вплив.на.людину. та.її.здоров’я.

Існування. джерела. небезпеки. свідчить. передусім. про. мож- ливість. утворення. конкретної. небезпечної. ситуації,. при. якій. буде. спричинена. шкода.. До. матеріальних. збитків,. пошко- джень,. шкоди. здоров’ю,. смерті. або. іншої. шкоди. призводить. конкретний.вражаючий.фактор.

1.4.2. Побутовий травматизм

В. побуті. найчастіше. людина. зустрічається. з. такими. облад- нанням:

• електроприлади. (телевізор,. комп’ютер,. пральна. маши- на,. холодильник,. мікрохвильова. піч. та. ін.. кухонні. електро- прилади);

• газове.обладнання.(плита,.колонка,.опалювальний.котел);

• слюсарні.інструменти.(молоток,.викрутка,.свердлильне.та. різальне.обладнання).

Побутове середовище —.це.середовище.проживання.людини,. що.містить.сукупність.житлових.будівель,.споруд.спортивного. і.культурного.призначення,.а.також.комунально-побутових.ор- ганізацій.і.установ..Безпека.життя.і.здоров’я.людини.не.тільки. на. виробництві,. але. й. за. його. межами. набуває. особливого. зна- чення.з.огляду.на.економічні.та.демографічні.аспекти.сучасно- го. розвитку. нашої. держави.. Останніми. роками. в. усьому. світі. спостерігається. тенденція. до. збільшення. кількості. нещасних. випадків. у. невиробничій. сфері.. Але. в. Україні. вона. набула. за- грозливих.масштабів.

Травму відносять до побутової. якщо. пошкодження. орга- нізму. людини. чи. порушення. правильного. його. функціонуван- ня. наступило. під. впливом. якого-небудь. небезпечного. фактора. поза.межами.виробничого.середовища.(в.домашніх.умовах),.під. час. відпочинку. в. лісі. на. річці,. в. дорозі. та. ін.. Серед. побутових. травм. поширені. такі:. отруєння. продуктами,. медикаментами,. отрутохімікатами,. засобами. побутової. хімії;. опіки. термічні. та. хімічні;.переломи.та.вивихи;.поранення.та.кровотечі;.утоплен- ня;.спроби.самогубства.

1.4.3. Безпека на  ігрових

і спортивних майданчиках

Відкриті. спортивні. майданчики. мають. бути. розміщені. в.спортивній.зоні.на.відстані.не.меншій.як.10.м.від.навчальних. корпусів.та.житлових.будинків..Спортивна.та.ігрова.зони.пови- нна.мати.огорожу.вздовж.периметра..

Майданчики.для.рухливих.ігор.(рис..1.18).повинні.бути.вста- новлених.розмірів,.рівними,.очищеними.від.сторонніх.предме- тів.. Майданчики. не. можна. огороджувати. канавами,. влашто- вувати. цегляні. бровки.. Не. менше. ніж. на.

 

 
2.м.від.майданчика.не.повинно.бути.дерев. та. інших. предметів,. що. можуть. спричи- нити. травму.. Бігові. доріжки. мають. бути. спеціально.обладнані,.не.мати.бугрів,.ям,. слизького.ґрунту..

Усі. спортивні. снаряди. й. обладнання. повинні. бути. справними. й. надійно. за- кріпленими.. Гімнастичні. снаряди. не. по- винні. мати.  у. з’єднаннях. люфтів,. деталі. кріплення.мають.бути.надійно.закручені.. Розміщувати. обладнання. треба. так,. щоб. навколо. кожного. гімнастичного. снаряду. була.безпечна.зона.

Катки. із. штучним. льодовим. покрит- тям. повинні. мати. товщину. льоду. не. мен-

Рис..1.18

шу. ніж. 15. см.. Схил. має. бути. не. більшим. як. 0,01.. Катки. й. ковзанярські. доріжки.

повинні.мати.рівну.поверхню,.без.тріщин.і.вибоїн..Усі.пошко- дження.поверхні.льоду,.що.виникають,.негайно.огороджують.. На.катках.і.ковзанярських.доріжках.на.одного.має.припадати. не. менше. як. 8. м2. площі.. Лижний. інвентар. підбирають. індиві- дуально,.відповідно.до.даних.людини..Палиці.мають.бути.міц- ними. й. зручними,. мати. петлі. для. захвату. руками,. вістря. для. упору. й. обмежувальне. кільце;. поверхня. лиж. не. повинна. мати. перекосів.і.бічних.викривлень,.тріщин,.задирок.і.відколів,.ков- зну. поверхню. просмолюють. і. змащують. спеціальною. маззю. відповідно.до.погодних.умов.

1.4.4. Відпочинок на  воді (льоду).

Правила безпеки на  воді. Небезпечність льодоходу. Допомога при переохолодженні або обмороженні

Значна. кількість. смертей. у. побутовій. сфері. припадає. на. утоплення.. За. даними. Міжнародної. любительської. федера- ції. плавання. щорічно. в. світі. утопають. приблизно. 300. тис.. чоловік..В.Україні.щороку.гине.на.воді.близько.4.тис..чоло- вік.. Аналіз. загибелі. людей. на. воді. показав,. що. найбільше. трагічних. випадків. стається. на. необладнаних. для. купання. місцях. (близько. 90\%).. Значний. відсоток. серед. утоплених. складають. діти.. Визначальною. серед. причин,. що. призво- дять. до. утоплення. є. емоційний. чинник. —. страх.. Потрібно. пам’ятати,. що. людське. тіло. має. достатню. плавучість,. що. дозволяє. при. найменшій. підготовці. вміти. утримуватись. на. воді.

Вагоме. значення. має. також. температура. води.. Низька. тем- пература. води. викликає. судому. судин,. порушень. дихання. та. серцевої. діяльності,. анемії. мозку,. яка. проявляється. втратою. свідомості.. У. практично. здорової. людини. при. швидкому. вхо- дженні.у.холодну.воду.може.розвинутись.холодовий.шок,.який. іноді.закінчується.смертю..

Серед. інших. причин,. що. призводять. до. утоплення. необхід- но. назвати. невміння. плавати,. втому. при. тривалих. запливах,. хворобливий.стан,.травми.при.стрибках.у.воду.(особливо.у.не- знайомих. місцях).. Особливу. небезпеку. представляє. купання. в.стані.алкогольного.сп’яніння..Чинниками,.що.посилюють.не- безпеку. при. купанні. є. значна. швидкість. течії. води,. коловоро- ти,.підземні.джерела,.великі.хвилі,.можливість.зіштовхнутись. з.сторонніми.предметами..

У.разі.нещасного.випадку.на.воді.треба.якнайшвидше.допо- могти. потопаючому.. Діяти. слід. оперативно. та. рішуче.. Якщо. потерпілий. занурився. у. воду,. то. необхідно. пірнути. і. знайти. його..  Якщо. потопаючий. знаходиться. на. поверхні,. то. краще. підпливати.до.потопаючого.ззаду,.щоб.уникнути.його.захватів,. від. яких. буває.  важко. звільнитись.. Рятувальнику. необхідно. пам’ятати,.що.при.будь-якому.захваті.занурення.під.воду.спри- яє.звільненню.від.нього.

Рис..1.19..Видалення.води.з.дихальних. шляхів.та.шлунку.потерпілого

Характер. надання. до- помоги. потерпілому. після. винесення. з. води. залежить. від. важкості. його. стану.. Якщо. потерпілий. не. втра- тив.свідомості,.пульс.та.ди- хання. задовільні,. то. його. слід. покласти. на. тверду. суху.поверхню.так,.щоб.го- лова. була. низько. опущена,.

роздягнути,. розтерти. сухим. рушником,. передягнути. в. сухий. одяг,. обгорнути. теплою. ковдрою. та. дати. гарячий. чай.. Якщо. свідомість. відсутня,. але. є. пульс.  та. дихання. необхідно. спо- чатку. піднести. до. носа. потерпілого. вату. змочену. нашатирем.. При. відсутності. серцевої. діяльності. та. дихання. застосовують. найпростіші. методи. оживлення. організму.. Перш. за. все,. як. найшвидше. видаляють. рідину. із. дихальних. шляхів. та. шлун- ка. (рис.. 1.19).. Після. цього. негайно. приступають. до. серцево- легеневої.реанімації.

ПАМ’ЯТКА ПРО ПОВОДЖЕННЯ НА ЛЬОДУ

• Знайдіть.для.початку.стежку.або.сліди.на.льоду..Якщо.їх. немає,.позначте.з.берега.маршрут.свого.руху.

• Подивіться. заздалегідь,. чи. немає. підозрілих. місць.. Лід. може. бути. неміцним. біля. стоку. води,. поблизу. кущів,. очерету,. під.кучугурами,.у.місцях,.де.водорості.вмерзли.в.лід,.де.б’ють. ключі,.стрімка.течія.або.струмок.впадає.в.річку..Обминайте.ді- лянки,. покриті. товстим. прошарком. снігу.. Особливо. обережно. спускайтеся. з. берега:. там,. де. лід. нещільно. з’єднується. із. су- шею,.можливі.тріщини.

• Візьміть. із. собою. палицю. для. того,. щоб. перевірити. міц- ність.льоду.

• Катайтеся.на.ковзанах.лише.в.обладнаних.місцях..Ніколи. не.катайтеся.поодинці.

• Якщо. ж. на. Ваших. очах. під. лід. провалилася. людина,. то. наближатися. до. неї. потрібно. тільки. повзучи,. широко. розки- нувши. ноги. й. руки.. За. 2–3. м. від. того,. хто. провалився,. киньте. йому. ремінь,. шарф. або. завбачливо. прихоплену. гілку. дерева.. Відступати.до.берега.потрібно.теж.повзучи.

• Якщо. лід. почав.  тріщати. та. стали. з’являтися. характерні. трі- щини. —. негайно. повертайтеся!. Не.біжіть,.а.відходьте.повільно,.не. відриваючи. ступні. ніг. від. льоду.. У. разі. провалення. під. лід. відразу. кличте.на.допомогу.(рис..1.20).

• Якщо. Ви. опинилися. в. кри- жаній.воді,.намагайтеся.без.різких. рухів,.не.відламуючи.країв,.вибра- тись. на. кригу. спочатку. грудьми,. потім.по.черзі.витягуючи.ноги.

 

Рис..1.20

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯХ

Людину. можна. врятувати. навіть. при. тривалому. і. сильно- му. охолодженні,. якщо. правильно. надати. їй. першу. допомогу.. Потерпілого. потрібно. занести. в. тепле. приміщення,. роздягну- ти. і. покласти. у. ванну. з. теплою. водою. —. 37–38°С.. Якщо. ван- ни.не.має,.то.тіло.накривають.ковдрами.і.зверху.на.неї.можна. покласти. грілки.. Дати. випити. гарячого. чаю.. Можна. швидко. розтирати. тіло. рушником. чи. просто. долонями. для. зігрівання,. поки. шкіра. не. стане. рожевою.. Важче. надавати. допомогу. при. довготривалому.охолодженні..Якщо.людина.не.дихає,.потрібно. відразу.приступати.до.проведення.штучного.дихання.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ВІДМОРОЖЕННЯХ

Відмороження.—.це.місцеве.пошкодження.тканин.організму. під.дією.сильного.холоду..Відмороження.виникає.не.тільки.під. дією. сильного. холоду,. а. навіть. при. температурі. 0°С,. особливо. у.сиру.і.вітряну.погоду..Найчастіше.відмороження.спостеріга- ються.у.людей,.які.довгий.час.знаходяться.на.вулиці,.у.легкому. одязі,.а.також.мокрому.одязі.і.взутті.

Потерпілому.від.холоду.потрібно.швидко.надати.домедичну. допомогу.. В. першу. чергу. потрібно. відновити. кровообіг. в. ура- жених.частинах.тіла..Якщо.до.житла.далеко,.відморожене.міс- це.розтирають.долонею.чи.теплим.шарфом..Ні.в.якому.разі.не. можна.розтирати.снігом,.бо.це.збільшує.охолодження.

У.випадку,.коли.відморожена.рука.або.нога,.рекомендуєть- ся. потерпілого. перенести. у. тепле. приміщення. і. зробити. теплу. ванну.. Після. відігрівання. на. ураженій. ділянці. відчувається.

біль,. поколювання. і. почервоніння. шкіри.. Відморожену. ділян- ку. шкіри. протирають. спиртом,. горілкою. або. одеколоном. і. на- кладають. суху. зігріваючу. пов’язку.. При. появі. на. шкірі. водя- них.пухирців.або.ознак.омертвіння.шкіри.масаж.і.розтирання. робити.не.можна..Шкіру.необхідно.обережно.протерти.спиртом. і.накласти.суху.стерильну.пов’язку.

1.4.5. Безпека перебування на  вулицях:

правила дорожнього руху, дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, їх причини та  наслідки.

Типові травмування пішоходів

 

 
Єдиним. нормативним.  актом,.  що.  встановлює. порядок. дорожнього. руху. по. всій. території. України,. є. Правила. до- рожнього. руху.. Їх. дія.  поширюється. не. тільки. на. дороги,. а. й. на. всі. території,. де. можливий. рух. (рис.. 1.21).. Особи,. які. порушили. вимоги. Правил. дорож- нього.руху,.несуть.відповідальність.

згідно. з. чин.ним.  законодавством.. До. винуватців. вживаються. заходи. дисциплінарної,. адміністративної. або.карної.відповідальності.залеж- но.від.характеру.порушень.та.їх.на- слідків.

Автомобільна дорога,  вулиця —.

Рис..1.21

це.   частина.   території.   населеного. пункту.  або. поза.  ним,.  призначена.

для.руху.транспортних.засобів.і.пішоходів,.з.усіма.розташова- ними.на.ній.спорудами.

Проїжджа  частина. —. елемент. дороги,. призначений. для. руху.транспортних.засобів.

Тротуар.—.елемент.дороги,.призначений.для.руху.пішохо- дів,.який.прилягає.до.проїжджої.частини.або.відділений.від.неї. газоном.

Учасник дорожнього  руху. —. особа,. яка. рухається. на. дорозі. як.пішохід,.водій,.пасажир,.погонич.тварин.

Пішохід.—.особа,.що.бере.участь.у.дорожньому.русі.без.тран- спортних.засобів.та.не.виконує.на.дорозі.роботи..До.пішоходів.

прирівнюються. особи,. що. ведуть. велосипед,. мотоцикл,. мопед. або.везуть.коляску..

Пасажир.—.особа,.яка.користується.транспортним.засобом. і.знаходиться.в.ньому,.але.не.причетна.до.керування.ним.

Житлова зона.—.дворові.території,.а.також.частини.населе- них.пунктів,.позначені.спеціальним.дорожнім.знаком.

Зупинка. —. припинення. руху. транспортного. засобу. для. по- садки.(висадки).пасажирів.або.завантаження.(розвантаження). вантажу.

Пішохідний перехід. —. ділянка. проїзної. частини. або. ін- женерна. споруда,. призначена. для. руху. пішоходів. через. до- рогу.

Одним. з. найпоширеніших. видів.  дорожньо-транспорт-. них.пригод.є.наїзд транспортних засобів на пішохода,.при- чому. 60\%. таких. пригод. здійснюється. з. вини. самих. пішо- ходів..

Правила. дорожнього. руху. визначають. конкретні. обов’язки. пішоходів..Пішоходи.повинні.ходити.тротуарами.або.пішохід- ними.доріжками,.а.за.їх.відсутності.в.один.ряд.по.узбіччю.доро- ги,.назустріч.руху.транспортних.засобів..При.цьому.необхідно. бути. особливо. обережним. та. не. створювати. перешкод. іншим. учасникам.руху..

Переходити. проїжджу. частину. пішоходам. дозволяється. тільки. підземними,. надземними. пішохідними. переходами. та. в. місцях,. позначених. спеціальною. дорожньою. розміткою. або.дорожніми.знаками.«Пішохідний.перехід»..Не.рекомен- дується. дорогу.  перебігати.. Чекати. автобусів,. тролейбусів,. трамваїв,. автомобілів,. таксі. пішоходи. повинні. на. посадко- вих. майданчиках,. а. якщо. вони. відсутні. —. на. тротуарі. або. узбіччі.

Пішоходам. треба. знати. і. суворо. дотримуватись. одного. з. го- ловних.правил.–.забороняється.виходити.на.проїжджу.частину. дороги,.не.переконавшись.в.особистій.безпеці,.а.також.в.тому,. що.вони.не.створять.небезпеки.для.інших.учасників.дорожньо- го.руху.

Відповідно. до. Закону. України. про. дорожній. рух. пішохід. має.перевагу.перед.транспортними.засобами.при.переході.про-

Рис..1.22

їжджої. частини. пішохідними. пере- ходами. (рис..  1.22),. що. не. регулю- ються,. а. також. тими. переходами,. що. регулюються,. за. наявності. від- повідняого. сигналу. світлофора. або. регулювальника.

Дорожньо-транспортні.пригоди.—. це.такі.пригоди,.які.виникли.в.зв’яз- ку.  з. pyxoм.  транспортних. засобів.. Вони.поділяються.на.такі.види:

а).аварія.—.пригода,.за.якої.відбулось.зіткнення.транспорт- них.засобів,.наїзд.на.нерухомий.предмет,.перекидання.та.інше,. що. призвели. до. пошкодження. транспорту. і. вантажу.. Під. час. аварії.можливі.й.жертви;

б).наїзди.транспортних.засобів.на.пішоходів,.велосипедистів. та.ін.,.що.сталися.з.вини.водіїв.і.пішоходів;

в). порушення. правил. водіями. або. службовими. особами,. пе- ревезення.людей.чи.вантажів,.в.результаті.чого.виникли.жерт- ви.або.поранення.людей.

1.4.6. Небезпека контактів з бродячими тваринами

 

 
Сьогодні. у. містах. дуже. часто. може. зустрітися. з. бродячими. тваринами. (рис.. 1.23),. які. складають. неабияку. небезпеку. для. людини..При.укусах.бродячими.тваринами.потрібно.надати.не- відкладну.допомогу..В.перші.хвилини.не.зупиняти.кровотечу,. так. як. при. витіканні. крові. з. рани. одночасно. виходить. слина. тварини.. Шкіру. навколо. укусу. по-

трібно.  обробити. йодом,. накласти. пов’язку.на.місце.рани.і.викликати.

«швидку. допомогу». або. відвести. у. лікарню.. В. лікарню. потрібно. звер- нутись. обов’язкову. в. зв’язку. з. ве- ликою. загрозою. захворіти. на. сказ.. Потрібно. пам’ятати,. що. здорові. тварини. здебільшого. на. людей.  не.

нападають.

Рис..1.23

1.4.7. Газ у побуті. Вплив газу та  продуктів

його згоряння на  здоров’я людини. Правила безпечного користування газом. Дії  у разі витоку газу

Для.газопостачання.промислових.підприємств,.міст,.селищ. та. сільських. населених. пунктів. широко. застосовуються. два. основних. види. горючих. газів:. природні. та. зріджені.. Природні. гази.видобувають.з.газових.та.нафтогазових.родовищ,.а.зрідже- ні.гази.отримують.шляхом.спеціальної.теплової.обробки.різних. видів. палива.. Попутні. гази. отримують. ще. й. під. час. видобутку. нафти.

Як.чисто.природні,.так.і.попутні.гази.при.звичайних.умо- вах. не. мають. запаху. і. кольору.. Для. своєчасного. виявлення. витоку. газу,. всі. гази,. спрямовані. в. міські. газопроводи,. під- лягають. одоризації. (їм. надають. різкого. запаху),. за. яким. їх. легко. виявити. при. незначних. концентраціях. у. повітрі. при- міщень.

 

 
Поряд. з. позитивними. сторонами. горючим.газам.притаманні.і.негативні. (рис.. 1.24),. які. при. при. недотриманні. правил. безпеки. можуть. призвести. до. важких. наслідків,. викликати. отруєн- ня,.  вибухи. і. пожежі.. Природні,. так. і.зріджені.гази.мають.задушливі.влас- тивості,. окремі. компоненти. газу. ток- сичні.

Зріджені гази.складаються.в.осно-

вному. з. пропану. та. бутану.. При. зви- чайних.   умовах.  вони.   знаходяться.

Рис..1.24

у.газоподібному.стані,.але.при.нормальній.температурі.і.під- вищенні. тиску. в. закритій. посудині. можуть. бути. переведе-. ні. з. газоподібного. стану. в. рідкий.. Балони. зі. зрідженим. га-. зом. треба. ставити. тільки. вертикально,. далі. від. тепла. і. від- критого.вогню,.бажано.в.приміщеннях,.які.добре.провітрю- ються.. На. дачах. —. у. підвалах. або. на. дворі. в. спеціальних. ящиках. з. вентиляційними. отворами.. Після. заміни. балону. необхідно. перевіряти.  мильною. водою.  герметичність. усіх. з’єднань.

При.  згорянні. газу.  утворюється. вуглекислий газ.. Він.  не. має. кольору,. запаху. але. має. кислуватий. смак.. Він. приблизно. в.1,5.разу.важчий.за.повітря.і.тому.скупчується.у.нижній.зоні. приміщення..Велика.кількість.вуглекислого.газу.в.приміщенні. зменшує.кількість.кисню.і.це.викликає.ядуху.

Сильну. токсичну. дію. на. організм. людини. має. чадний газ.. Він. утворюється. при. неповному. згорянні. як. природних,. так. і. зріджених. газів. внаслідок. недостатнього. надходження. кис- ню.для.горіння.в.результаті.дефектів.опалювальних.приладів.. Чадний. газ. отруйний. і. тому. є. дуже. небезпечним. для. оточую- чих.. Помітити. його. у. повітрі. приміщення. простими. засобами. неможливо. тому,. що. він. не. має. ні. кольору,. ні. запаху,. ні. сма- ку..Людина.не.відчуває.його..Окис.вуглецю.—.це.дуже.сильна. отрута,.яка.пошкоджує.нервову.систему,.м’язи,.серце,.і.в.пер- шу.чергу.—.кров..Якщо.вміст.окису.вуглецю.у.повітрі.великий,. то. людина. зразу. втрачає. свідомість,. з’являється. корч. і. насту- пає. смерть.. Проте. часто. спостерігається. поступовий. розвиток. симптомів. отруєння.. Перші. його. ознаки. можуть. служити. сиг- налом. до. небезпеки.. Насамперед. відчувається. головний. біль,. інколи. шум. у. вухах,. нудота,. розвивається. загальна. слабість,. сухий. кашель,. блювання.. В. подальшому. людина. втрачає. сві- домість,. її. шкіра. червоніє,. а. зіниці. розширюються.. Дихання. спочатку.шумне.і.прискорене,.потім.настає.поверхневим.і.спо- вільнюється.

При. отруєнні. чадним. газом. потерпілого. необхідно. винести. на. свіже. повітря,. покласти. під. голову. подушку,. розстебнути. комір. і. пояс.. Найкращий. засіб. при. цьому. отруєнні. —. довго- тривале.вдихання.кисню..На.голову.і.груди.кладуть.холодний. компрес.. Якщо. потерпілий. при. свідо-

 

 
мості,. його. потрібно. напоїти. міцним. чаєм.. При. втраченій. свідомості. дають. нюхати.нашатир..Якщо.потерпілий.не. дихає. або. дихання. швидко. погіршу- ється,.потрібно.відзразу.приступати.до. проведення. штучного. дихання.. Після. надання. першої. допомоги,. потерпіло- го. необхідно. швидко. відправити. у. лі-

Рис..1.25

карню.(рис..1.25).

Особи,. що. користуються. побутовими. газовими. приладами. і.апаратами.зобов’язані:

1.. Пройти. інструктаж. на. підприємствах. газового. господар- ства. з. експлуатації. встановлених. в. квартирі. газових. приладів. та.апаратів.

2.. Забезпечити. збереження. і. утримання. в. чистоті. газового. обладнання.

3..Слідкувати.за.нормальною.роботою.газового.обладнання,. димарів. і. вентиляції,. перевіряти. тягу. перед. включенням. і. під. час. роботи. газових. приладів.. Перед. користуванням. газифіко- ваною.пічкою.перевіряти,.чи.відкрита.повністю.заслінка..

4..Після.закінчення.використання.газу.перекрити.крани.на. газових.приладах.і.перед.ними,.а.при.розміщенні.балонів.всере- дині.кухонь.додатково.перекрити.вентилі.перед.балонами.

5..При.несправності.газового.обладнання.викликати.праців- ників.підприємств.газового.господарства.

6..При.раптовому.припиненні.подачі.газу.негайно.перекри- ти. крани. пальників. газових. приладів. і. повідомити. аварійну. службу.підприємства.газового.господарства.

7.. При. появі. в. приміщенні. запаху. газу. негайно. припинити. користування. газовими. приладами,. перекрити. крани. до. при- ладів. і. на. приладах,. відчинити. вікна. для. провітрювання. при- міщень,.викликати.аварійну.службу..Не.запалювати.вогню,.не. курити,.не.вмикати.електроприлади.

8.. Допускати. в. квартиру. працівників. підприємств. газового. господарства. для. огляду. і. ремонту. газопроводів. і. газового. об- ладнання.в.будь-який.час.доби.

9..Власники.квартир.повинні.своєчасно.заключити.угоди.на. технічне.обслуговування.газового.обладнання..Забезпечити.пе- ревірку. димоходів. і. вентиляційних. каналів. в. термін,. встанов- лений.правилами.безпеки.в.газовому.господарстві.

Перша. ознака. витоку. газу. —. специфічний. запах. у. при- міщенні.. Друга. ознака. —. свист. газу,. який. витікає. з. труби,. шлангів,. редуктора. балону.. При витоку газу. необхідно. по- відомити.про.це.аварійну.газову.службу.за.телефоном.«104». (рис..1.26).

Не. можна. перевіряти. витік. газу. за. допомогою. відкритого. вогню..В.усіх.випадках,.коли.ви.помітили.витікання.газу,.тре-

Рис..1.26

ба,.захистивши.ніс.і.рот.мокрою.ган- чіркою,. пройти. у. загазоване. примі- щення,.щоб.перекрити.кран.газової. труби.і.провітрити.приміщення.

Категорично. забороняється. у. за- газованому. приміщенні. користува- тись.телефоном,.тому.що,.електрич- ні. дроти.  телефону. можуть. давати. іскру. під. час. вашого. дзвінка.. Для. запобігання. отруєнню. продуктами.

згоряння. газу. необхідна. постійна. вентиляція. приміщень,. де. працюють.газові.прилади.

1.4.8. Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища. Подолання стресового стану

Кожна. людина. в. побуті,. на. роботі,. на. природі. може. потра- пити.  в. такі. ситуації,. для.  яких. притаманна. несподіваність,. тривалість. та. інтенсивність. впливу. несприятливих. факторів. навколишнього. середовища,. а. іноді. наявність. загрози. самому. життю.. Ситуації. називають. екстремальними,. тому. що. вони. виходять.за.межі.звичайних.

Люди,.які.опинилися.в.зоні.катастрофи.або.стихійного.лиха,. тобто.в.екстремальних.умовах,.підлягають.впливу.різноманіт- них. психотравмуючих. факторів,. що. обумовлені. загрозою. для. життя.. Вони. відчувають. значні. емоційні. перевантаження,. що. можуть.призводити.до.розвитку.у.них.різноманітних.захворю- вань.

Людина. опиняється. в. екстремальних. ситуаціях. з. різних. причин,.але.частіше.за.все.це.відбувається.з.власної.вини.—.як. результат. відсутності. досвіду. безпечної. поведінки. в. природно- му.та.соціальному.середовищі.або.зневага.до.норм,.правил.без- пеки,.непередбачливості.або.легковажності..Деякі.люди.не.зна- ють,. як. діяти. в. тій. чи. іншій. життєвій. ситуації.. В. результаті,. опинившись.у.незвичному.становищі,.коли.потрібні.рішучі.дії,. люди.виявляються.зовсім.безпомічними.

Для.  того. щоб. зменшити. ймовірність. опинитися. в. екстре- мальній. ситуації. й. збільшити. шанси. на. збереження. здоров’я.

і.власного.життя,.необхідно.знати.і.враховувати.фактори.ризи- ку,.які.супроводжують.наше.життя.

По­перше,.виробити.уміння.передбачати.можливості.виник- нення. небезпечних. для. життя. ситуацій. і. зі. знанням. справи. їх. уникати.

По­друге,. опинившись. в. екстремальній. ситуації,. швидко. оцінити.її.і.власні.можливості,.прийняти.грамотне.рішення.та. діяти.(рис..1.27).

Рис..1.27

 

 
В. екстремальній. ситуації. у. людини. неминуче. виникає. осо- бливе.емоційне.напруження.або.стрес. Це.сукупність.захисних. фізіологічних.реакцій,.які.виникають.в.організмі.тварини.і.лю- дини. у. відповідь. на. дію. несприятливих. зовнішніх. факторів.. Вплив. стресу. на. поведінку. й. можливості. людини. надзвичайно. індивідуальний..Є.люди,.які.діють.найефективніше.саме.в.стані. високого.емоційного.напруження.—.на.екзаменах,.відповідаль- них. змаганнях,. в. небезпечних. для. життя. ситуаціях.. А. інших. подібні.ситуації.деморалізують..Настає.своєрідний.психологіч- ний.шок.—.з’являється.сильна.загальмова-

ність,. поспішність,. метушливість,. нездат- ність.до.розумних.дій..При.стресовому.стані. об’єм. уваги. звужений,. переключення. її. за- гальмоване,. м’язи. напружені,. рухи. стають. різкими,. неточними,. погано. скоординова- ними,. порушується. пам’ять.. Людина. забу- ває. послідовність. дій,. неправильно. оцінює. ситуацію,. припускається. грубих. помилок.

(рис..1.28)..

Рис..1.28

Будь-яка. емоція. супроводиться. активізацією. нервової. сис- теми. й. появою. в. крові. біологічно. активних. речовин,. які. змі- нюють.  діяльність. внутрішніх. органів:. кровообігу,. дихання,. травлення.та.ін..Однією.з.таких.речовин.є.гормон.надниркових. залоз.—.адреналін.

Захисні. й. профілактичні. дії. імунної. системи. можуть. бути. придушені.стресом,.і.організм.втрачає.здатність.захистити.себе. від.мікроорганізмів.(вірусів,.бактерій)..Звідси.люди,.які.часто. перебувають. у. стресовому. стані,. більшою. мірою. схильні. до. ін- фекційних.захворювань,.наприклад.грипу.

Щоб. витримати. стрес,. потрібно. не. боятися. його,. бути. гото- вим.до.нього..Навчитися.плавати.можливо.тільки.одним.мето- дом:. плавати.. Тренування. стійкості. може. значно. знизити. не- рвове.напруження,.а.отже,.і.нераціональну.затрату.енергетич- них. резервів. організму.. Для. цього. необхідно. як. на. роботі,. так. і. в. повсякденному. житті. вчитися. володіти. собою.. Слід. контр- олювати.свою.поведінку,.свою.реакцію.на.все,.що.може.спричи- няти.неадекватні.емоції.

Багато.людей.вважають,.що.для.зміцнення.здоров’я.потріб- но. всіляко. уникати. негативних. емоцій.. Але. іноді. тільки. мак- симальна. мобілізація. психофізіологічних. функцій. допомагає. людині.досягти.поставленої.мети.чи.благополучно.вийти.з.кри- тичної.ситуації..

Стрес.впливає.не.тільки.на.психіку,.але.й.на.весь.організм.. Психосоматичні.порушення.спричиняються.до.розвитку.таких. серйозних.захворювань,.як.стенокардія,.інфаркт.міокарда,.ін- сульт,.гіпертонічна.та.виразкова.хвороби,.рак.

Подпись: ПРАЦЕЗДАТНІСТьКороткочасні. стреси. мобілізують. сили. організму.. Стрес. не- від’ємний.елемент.адаптаційних.механізмів..А.вони.в.свою.чергу. є.фундаментальною.властивістю.живої. матерії,. запорукою. еволюційного. удо-

сконалення.будь-яких.біосистем.

Стресова. дія.  збуджує. активність. організму. і. працездатність. зростає,. але.чим.довше,.тим.повільніше,.дося-

СТРЕС

Рис..1.29..Залежність. працездатності.від.стресу

гаючи. максимального. рівня.. Коли. ре- зерви.вичерпані,.а.стрес.наростає,.пра- цездатність.знижується..(рис..1.29).

Тривалі. стреси.  призводять. до. різного. виду.  захворювань.. Після. того,.  як. вичерпані. всі. резерви. протистояння. стресу,. в. результаті. зриву. пристосувальних. механізмів. людського. ор- ганізму. виникають. неврози. Наслідком. довготривалих. стресів є фобії.(боязнь.когось.або.чогось)..

1.4.9. Правила розпалювання вогнища.

Забезпечення водою та  їжею. Повідомлення про своє місце знаходження. Орієнтування за природними ознаками

Розвести багаття. (рис.. 1.30). в. будь-яку. погоду. не. зовсім. легко..Перед.тим.як.розпалювати.вогнище,.треба.вибрати.і.роз- чистити. місце.. Добре,. якщо. у. людини,. яка. потрапила. в. авто- номну. ситуацію,. знайдуться. сірники.

 

 
для.   розпалювання.  вогнища..  Якщо. є. навички,. можна. добути вогонь. без. сірників. за. допомогою. підручних. за- собів.. В. першу. чергу. треба. підготува- ти.сухий.трут..Для.цього.треба.сильно. подрібнити.суху.кору.дерева.або.вико- ристовувати.деревний.пил.зі.стовбура..

Як.  трут.  можуть.  використовуватись. нитки,. частини. одягу,. марля,. вата,.

Рис..1.30

пух,. пташині. гнізда. тощо.. Отримати. іскру. для. запалювання. труту.найпростіше.за.допомогою.кременю.і.куска.металу..Якщо. нема. кременю,. використовуйте. камінь.. Треба. тримати. камінь. над.трутом.і.сильно.ударяти.по.ньому.тупою.стороною.ножа.або. будь-яким. іншим. куском. металу,. направляючи. іскри. на. трут.. Як.тільки.трут.почне.тліти,.слід.обережно.роздути.його.до.по- яви.полум’я.і.запалити.тріски.

Є. інший. спосіб. добування. вогню,. відомий. ще. тисячоліт-

тя. тому.. Треба. взяти. сухий. дерев’яний. брусок.. Потім. зробити. загострений. з. одного. кінця. сухий. дерев’яний. стрижень.. Цей. стрижень.повинен.бути.зроблений.з.більш.твердого.дерева,.ніж. брусок.. Після. цього. зробити. розтяжку. у. вигляді. лука. і. упор. із. заглиблення. для. зручності. натискання. рукою. (рис..  1.31).. Швидко.рухаючи.луком,.ви.обертаєте.«свердло»,.яке.вставлене.

Рис..1.31

в.отвір.бруска.дерева..Шматок.нагріваючись.займається..Отвір. в. бруску. треба. обкласти. легкозаймистим. матеріалом:. сухим. мохом,.ватою,.порохом.

Добрий. результат. дає. застосування. кременю. від. запальни- чок..  Декілька. таких. кременів,. вставлених. в. автоматичний. олівець. (замість. грифеля),. є. незмінним. атрибутом. аварійного. запасу.туриста..Щоб.отримати.сніп.іскор,.достатньо.чиркнути. кременем.по.шорсткій.поверхні.каменю.або.металу.

Для. розпалювання. вогнища. можна. використовувати. сухий. папір,. бересту,. зняту. з. сухої. берези. чи. пенька,. суху. траву. або. хвою.. Все. це. слід. покласти. у. вигляді. куреня. і. підпалити.. Коли. полум’я.охопить.названі.матеріали,.потрібно.підкладати.більші. дрова..В.такому.випадку.жар.весь.час.буде.в.центрі,.і.таке.вогни- ще.не.затухне..Нові.дрова.у.вогнище.підкладають.невеличкими. порціями..Класти.їх.треба.по.одній.не.щільно,.щоб.забезпечити. хороше. надходження. повітря.. Коли.  з’явиться. достатня. кіль- кість.жару,.можна.підкладати.будь-які,.навіть.сирі.дрова..

Людині,. яка. опинилась. в. умовах. автономного. існування. в. лісі,. треба. застосовувати. усі. заходи. для. забезпечення  себе їжею.. Постає. питання:. «Чим. харчуватися?».. Звичайно,. в. пер- шу.чергу.рослинною.їжею..З.давніх.давен.людина.вживає.лісо- ві. ягоди,. горіхи,. гриби. і. дикорослі. овочі. —. щавель,. черемшу,. папороть.та.інші.дари.природи..На.території.України.росте.ве- лика.кількість.рослин,.частково.або.повністю.придатних.в.їжу.. Більшість.з.них.можна.вживати.в.сирому.вигляді..Звичайно,.не.

вся.рослинна.їжа.смачна.і.ситна,.але.вона.може.протягом.три- валого.часу.підтримувати.сили.людини.

В.лісах.зустрічається.багато.трав’янистих.рослин,.кущів.і.де- рев,.які.дають.їстівні.плоди:.чорниця,.малина,.суниці,.горобина,. черемуха. та. ін.. Їстівні. бруньки. сосни,. хвоя. молодих. гілочок. мо- дрини,.трав’янисті.рослини.—.черемша,.кропива,.заяча.капуста.

Серед.численних.їстівних.рослин.є.і.отруйні..Від.вживання. незнайомих.рослин,.ягід,.грибів.краще.утриматись..Не.можна. їсти. рослини,. які. виділяють. на. зламі. подібний. до. молока. сік,. кістки.і.насіння.плодів.і.ягід,.гриби.з.неприємним.запахом,.ци- булини.без.характерного.запаху.цибулі.або.часнику.

Непрямою. ознакою. їстівної. рослини. може. бути:. плоди,. які. покльовані. птахами;. багато. кісток,. шкірок. біля. плодового. де- рева;. пташиний. послід. на. гілках,. стовбурах;. плоди,. виявлені. в.гніздах.і.норах..

В.умовах.автономного.існування.рибальство.є.досить.доступ- ним.способом.забезпечення.себе.їжею..Риба.має.більшу.енерге- тичну. цінність,. ніж. рослинні. плоди.. Риболовну. снасть. можна. виготовити. з. підручних. матеріалів.. Так,. волосінь. —. з. розпу- щених. зав’язок. черевиків,. ниток,. які. витягнуті. з. одягу,. роз- плетеної. мотузки;. гачки. —. зі. шпильок,. сережок,. заколок. від. значків,.«невидимок»,.а.блесну.—.з.металевих.ґудзиків,.монет. тощо.. М’ясо. риби. можна. їсти. сирим,. але. краще. нарізати. його. на.вузькі.смужки,.висушити.їх.на.сонці,.так.вони.стануть.смач- нішими.і.довше.будуть.зберігатися..

Добувати. їжу. можна. і. примітивними. засобами. полювання.. Полювання.—.найважливіший.спосіб.забезпечення.їжею.взим- ку..Дрібних.тварин.і.птахів.добува-

 

 
ти. порівняно. неважко.. Для. цього. можна. використовувати. пастки,. петлі.тощо..Добуте.м’ясо.тварини,. птаха. підсмажують. на. примітив- ному.вертелі.

В. лісі,. лісисто-болотній. міс- цевості. пошук  води,. як. правило,. не. складний.. Воду. з. джерел,. гір- ських. річок. і. струмків. (рис.. 1.32).

можна.пити.сирою..Але.перед.тим.                   Рис..1.32

як.втамувати.спрагу.водою.із.стоячих.водойм,.її.слід.очистити. від. домішок. і. знезаразити.. Для  очищення. можна. виготовити. прості.фільтри.з.декількох.шарів.тканини,.з.пустої.консервної. банки,.пробивши.в.дні.невеликі.отвори,.а.потім.наповнити.піс- ком..Можна.викопати.неглибоку.ямку.за.півметра.від.краю.во- дойми,.і.вона.через.деякий.час.наповниться.чистою,.прозорою. водою.

В.давні.часи.люди.для.знезараження.води.використовували. бузину.. Для. тамування. спраги. вони. знаходили. бузину,. руба- ли. її. і. кидали. в. лісову. калюжу,. болотну. воду.. Приблизно. че- рез. півгодини. сміливо. пили. і. не. боялись. отруєнь.. Непоганим. дезінфікуючим.засобом.є.срібло..Тому.всі.срібні.прикраси,.які. є.на.людях..Однак.найнадійніший.спосіб.знезараження.води.—. кип’ятіння.

Якщо. у. вас. є. працюючий. мобільний. телефон,. то. повідо­ мити про своє місцезнаходження нескладно.. Але. якщо. такої. можливості. немає?. Конкретні. засоби. повідомлення. про. своє. місцезнаходження. залежать. від. багатьох. умов:. місця. перебу- вання,. фізичного. стану,. наявності. технічних. засобів. зв’язку.. У. більшості. випадків. достатньо. голосно. закричати,. поклика- ти.людей.на.допомогу.і.проблема.з.вашим.«ув’язненням».буде. відразу.вирішена..Якщо.ніхто.на.ваші.заклики.не.відзиваєть- ся,. беріть. в. руки. будь-який. предмет,. яким. можна. стукати,. і.подавайте.сигнали.порятунку.стуком..Щоб.ефект.від.такого. способу. був. найбільшим,. визначте,. який. з. оточуючих. пред- метів. дає. найгучніший. звук.. Продовжуйте. стукати. по. цьому. предмету.

Якщо.вам.не.пощастило.і.ви.застрягли.у.ліфті,.натисніть.на. кнопку.виклику.диспетчера.і.повідомте.йому.про.поломку,.далі. дійте.за.його.вказівками.

Запам’ятайте!. Треба. проявляти. винахідливість. та. розум- ну. ініціативу,. щоб. повідомити. людей. про. своє. місцезнахо- дження.

В. практиці. були. випадки,. коли. в. лісі. люди. гинули. лише. тому,. що. не. вміли. подати. сигнал. рятувальникам.. Відомо,. ди- мом.вогнища.люди.здавна.користувалися.для.подання.сигналів. про. небезпеку. для. свого. життя.. І. в. наші. дні. вогнище. залиша- ється. одним. з. найефективніших. засобів. аварійної. сигналіза-

ції..  Щоб. своєчасно. подати. сигнал. пошуковому. вертольотові. (літаку),. вогнище. запалюють. завчасно.. Щоб. стовп. диму. був. густим.і.чорним,.у.вогнище,.яке.добре.розгорілось,.підкидають. свіжу. траву,. зелене. листя,. сирий. мох.. Привернути. увагу. су- ден,. які. проходять. повз. вас,. можна. розмахуючи. полотнищем,. прив’язаним.до.жердини,.весла.тощо..Під.час.дрейфу.в.тумані. подавайте.шумові.сигнали..

Серед.природних.ознак.найкраще.орієнтуватися за Сонцем та зорями. Якщо.опівдні.встати.спиною.до.Сонця,.то.тінь.пока- же.на.північ,.відповідно.південь.буде.позаду,.схід.—.праворуч,. а. захід. —. ліворуч.. Інакше. кажучи,. найкоротша. тінь. від. пред- мета. вказує. на. північ. і,. одночасно,. найкоротша. тінь. «фіксує». полудень.

Під. час. орієнтування. на. місцевості. вночі. Полярна. зірка. —. остання. в. «ручці. ковша». сузір’я. Мала. Ведмедиця. —. завжди. вказує. на. північ. (рис.  1.33).. Відшукати. її. можна,. подумки. продовживши. лінію,. яка. з’єднує. крайні. зірки. в. ковші. сузір’я. Велика. Ведмедиця. і. відклавши. на.

ній. п’ять. відрізків,. приблизно. рів-

них. між. цими. зірками.. В. ситуації,. коли. сузір’я. Велика. Ведмедиця. закрите. хмарністю. або. розташова- не. надто. низько. на. небі,. відшука- ти. Полярну. зорю. може. допомогти. сузір’я. Касіопея.. Воно. розташова- не. майже. завжди. напроти. сузір’я. Велика. Ведмедиця. і. так. само. обер- тається. навкруги. Полярної. зорі.. Сузір’я.Касіопея.складається.з.п’яти. яскравих. зір,. які. нагадують. силь- но. сплюснуту. букву. «М».. Полярна. зірка. розташована. прямо. навпроти.

Мала. Ведмедиця

Велика. Ведмедиця

Рис..1.33

Полярна.

зірка

центральної. зірки. сузір’я. приблизно. на. такій. же. відстані,. що. і.від.Великої.Ведмедиці.(рис..1.33).

Підказати. напрямок на  північ. може. Чумацький. Шлях. —. густо. «розсипані». дрібні. зорі,. що. перетинають. небо. широкою. смугою,. яка. орієнтована. в. лінії. північ-південь.. Але. цей. спосіб. є.приблизним.

1.4.10. Біологічні небезпеки:  збудники інфекційних хвороб, шляхи проникнення їх в організм людини.

Інфекційні захворювання, шляхи їх розповсюдження, профілактичні заходи

До. біологічних. чинників. довкілля. належать. мікроорганіз- ми:.сапрофіти,.та.патогенні.організми.(рис..1.34)..Сапрофіти.—. мікроорганізми,.які.не.спричиняють.заразних.хвороб..Умовно- патогенні. мікроорганізми. завжди. присутні. в. організмі. люди- ни,.але.спричиняють.хворобу.лише.за.певних.умов.(переохоло- дження,.порушення.санітарно-гігієнічного.режиму,.зниження. імунітету. тощо).. Патогенні. мікроорганізми. здатні. викликати. інфекційну.хворобу.

Патогенність —. це. властивість. мікроорганізмів. спричи- няти.захворювання.та.виділяти.особливі,.отруйні.речовини.—. токсини.. Патогенні. мікроорганізми. поділяють. на. бактерії,. віруси,. грибки. та. ін.. Бактерії. мають. рослинну. природу,. вони. спричиняють. такі. захворювання,. як. холера,. дифтерія,. чума,. туберкульоз.тощо..Віруси.—.це.внутрішньоклітинні.паразити,. які.не.мають.клітинної.будови..Вони.викликають.такі.хвороби,. як.грип,.кір,.СНІД.

Процес. надходження  патогенних  мікроорганізмів в  орга­ нізм. і. їх. розмноження. з. наступним. виникненням. хвороби. на- зивається. інфекційним. процесом. Захворювання,. які. спричи- няються. хвороботворними. мікроорганізмами. (бактеріями,. ві- русами,. грибками). і. передаються. від. зараженої. (інфікованої). людини.або.тварини.до.здорової,.називаються.

 

 
інфекційними. Інфекційні.хвороби.мають.осо- бливість. швидко. розповсюджуватись. серед. людей.. Якщо. інфекційним. захворюванням. охоплюються. великі. групи. людей,. пов’язані. між.  собою. ланкою. зараження. і. конкретною. територією,.говорять.про.епідемії.

Складовими компонентами епідемічного процесу є джерело.інфекції,.механізм.передачі. інфекції.і.сприятливе.до.даного.захворювання. населення.. Такі. хвороби. передаються. людині.

Рис..1.34

через. пошкоджену. шкіру. і. слизові. оболонки.

(ящур,. сибірка),. при. укусах. хворими. тваринами. (сказ),. через. комарів,. кліщів,. бліх. (малярія,. енцефаліт,. жовта. лихоманка,. чума,.тиф).

Сприяють. виникненню. інфекційних. захворювань. такі. чин- ники. як. недоїдання,. неповноцінне. харчування,. недстача. віта- мінів,.білків.в.їжі,.перевтома,.перегрівання,.переохолодження.

В.механізмі.передачі.інфекції.виділяють.три.фази:.виділен- ня.збудника.з.інфікованого.організму;.знаходження.збудників. в. довкіллі. або. в. організмі. тварини,. яка. переносить. збудників;. проникнення.збудника.в.сприйнятливий.організм.

Шляхом. прямого контакту  передаються. венеричні. захво- рювання,.СПІД,.сверблячка,.деякі.грибкові.захворювання.шкі- ри,. лептоспіроз,. ящур. тощо.. Досить. часто. збудники. інфекцій- них.захворювань.передаються.через.руки.хворої.людини,.яка,. торкаючись.тих.чи.інших.предметів,.залишає.на.них.мікроби.. Найчастіше.таким.контактно­побутовим шляхом.передають- ся.кишкові.інфекції.(черевний.тиф,.дизентерія)..

Збудники. грипу,. кіру,. вітрянки,. віспи,. дифтерії,. коклюшу. передаються.з.крапельками.слини,.слизу,.при.форсованій.роз- мові,.кашлі,.чханні.(повітряно­крапельний шлях). Попадаючи. в. повітря,. збудники. хвороб. осідають. на. пилинках. і. розносять- ся.з.рухом.повітря.на.всі.сторони..Водно­харчовий шлях розпо- всюдження. інфекції. полягає. у. передачі. збудника. з. харчовими. продуктами.або.водою..Трансмісивний спосіб передачі.збудни- ків.хвороб.здійснюється.через.живих.носіїв.—.членистоногих,. гризунів,. домашніх. тварин,. комах. (кліщовий. і. комариний. ен- цефаліти,.тиф.тощо).

Захист. організму. від. пошкоджуючих. подразників,. які. не- суть.на.собі.генетично.сторонню.інформацію,.називається.іму­ нітетом. Основою. протиінфекційного. імунітету. є. несприят- ливість. (стійкість). до. певних. мікроорганізмів. та. продуктів. їх. життєдіяльності.(токсинів)..Імунітет.пов’язаний.зі.спадковими. і.набутими.механізмами,.які.запобігають.проникненню.в.орга- нізм.і.розмноженню.в.ньому.збудників.захворювань..Він.мож- ливий.завдяки.наявності.імунної.системи — лімфовузли,.селе- зінка,.кістковий.мозок,.вилочкова.залоза.

Для  профілактики інфекційних захворювань використову- ють. перш. за. все. державні. санітарні. заходи.. Ними. передбача-

ється.поліпшення.умов.праці.і.побуту.населення.з.метою.попе- редження. будь-яких. захворювань,. будівництво. різноманітних. споруд. з. урахуванням. санітарних. і. протиепідемічних. вимог.. На.боротьбу.з.інфекційними.хворобами.також.направлені.такі. заходи,.як.благоустрій.міст.і.сіл,.спорудження.водоводів.і.кана- лізаційних.мереж.

Друга.група.заходів — це.медичні.заходи..Вони.проводяться. цілеспрямовано. з. урахуванням. усіх. трьох. ланок. епідемічного. процесу:. джерела. інфекції,. механізму. її. передачі. і. наявності. сприйнятливої. частини. населення.. Заражену. людину. як. дже- рело.інфекції.ізолюють.від.оточуючих.людей.і.лікують;.інфіко- ваних.тварин,.як.правило,.знищують.

З. метою. попередження. розповсюдження. інфекції. за. межі. епідемічного. вогнища. запроваджують. карантин —  комплекс. адміністративних. і. санітарно-гігієнічних. заходів,. спрямова- них.на.виявлення.хворих.і.осіб,.які.підлягають.ізоляції.або.на- гляду..Для.усунення.шляхів.передачі.інфекції.проводять.дезін- фекцію,.дезінсекцію.і.дератизацію..

Дезінфекція — це. знищення. збудників. хвороб. в. приміщен- нях,.де.виявлені.хворі..

Дезінсекція –. знищення. комах,. які. можуть. передавати. ін- фекцію..

Дератизація — знищення.гризунів.—.переносників.хвороб,. наприклад,.чуми.

Для. формування. імунітету. в. людей. до. інфекційних. захворю- вань.проводять.вакцинацію (рис..1.35), для.підвищення.неспеци- фічної.фізіологічної.реактивності.–.гігієнічні заходи (загартуван- ня,.руховий.режим,.дотримання.правил.особистої.гігієни.тощо).

 

 
Третя. група. заходів  з. профілак- тики. захворювань. пов’язана. з. підви- щенням. рівня. санітарної. культури. населення.. З. цією. метою. широко. ви- користовуються. різноманітні. заходи. інформаційної.спрямованості:.бесіди,. лекції,.радіо-.та.телепередачі.тощо.

З. метою. профілактики. інфекцій- них. захворювань. в. закладах. освіти.

Рис..1.35

перед.   початком.  навчального.  року.

проводять.щорічні.профілактичні.медичні.огляди,.постійно.ве- дуть.спостереження.за.поведінкою.школярів,.систематично.за- ймаються.санітарно-гігієнічним.вихованням.і.навчанням.шко- лярів. та. їхніх. батьків,. слідкують. за. дотриманням. санітарно- гігієнічного.і.протиепідемічного.режиму.

1.4.11. Харчові отруєння, джерела, наслідки, профілактичні заходи

Одним.із.найбільш.поширених.джерел харчових отруєнь.мо- жуть.бути.продукти,.заражені.мікробами,.що.виділяють.дуже. сильні. токсини. (отрути. білкового. походження).. Це,. в. першу. чергу,. паличка. ботулізму.. Харчові. отруєння. виникають. при. вживанні. консервованих. продуктів. —. м’яса,. риби,. плодів. та. овочів,.заражених.спорами.цих.бактерій,.що.розвиваються.без. доступу.кисню..

Харчові отруєння проявляються. раптово,. викликаючи. ну- доту,. блювання,. різкі. болі. в. животі. (рис.. 1.36),. підвищується. пульс,.шкіра.стає.блідою,.підвищується.температура.тіла..Через. кілька.годин.послаблюється.зір,.порушується.мова.та.ковтання. внаслідок.паралічу.м’язів.носоглотки.та.гортані..Надалі.розви- ваються.паралічі.інших.м’язів,.в.тому.числі.дихальних,.що,.як. правило,.призводить.до.смерті.

Досить. часті. випадки. харчових. отруєнь. спричинені. токси- нами. деяких. видів. стафілокока.. Ці. бактерії. активно. розмно- жуються.при.звичайній.кімнатній.температурі.

 

 
на. різноманітних. харчових. продуктах,. що. не. підлягають. перед.  їх. споживанням. термічній. обробці.(тістечка.з.кремом,.молочні.продукти,. паштети,. вінегрети).. Джерелом. зараження. та- ких.продуктів.можуть.бути.хворі,.що.стражда- ють. стафілококовими. захворюваннями.. Про- філактика.цих.харчових.отруєнь.полягає.у.су- ворому.дотриманні.термінів.та.умов.зберігання. готових.до.вживання.продуктів..

Значну. групу. харчових. отруєнь. становлять. так.  звані. токсикоінфекції. —. захворювання,. спричинені.деякими.видами.кишкових.мікро-     Рис..1.36

бів. (сальмонелами).. Вони. розвиваються. при. дії. самих. живих. мікроорганізмів,.а.не.лише.їх.токсинів.

Необхідно. зазначити,. що. на. сьогодні. значно. почастішали. випадки.алкогольного.отруєння,.особливо.продукцією.сумнів- ного.походження.

Загальні. принципи. профілактики. харчових. отруєнь. зво- дяться.до.наступного:

• будь-які. сумніви. щодо. доброї. якості. харчових. продуктів,. готових. до. споживання,. особливо.  консервованих,. необхідно. вирішувати.на.користь.власного.здоров’я.і.відмовлятися.від.їх. споживання;

• подібно.  правилам. дорожнього. руху,. правила. особистої. гігієни. при. умові. їх. суворого. дотримання. надійно. зберігають. життя.сучасної.людини.від.невидимої.токсико-інфекційної.не- безпеки;

• будь-який. сурогат. алкоголю. —. потенційна. отрута,. тому. вживання. алкогольних. напоїв. сумнівного. походження. —. це. великий.ризик.для.життя.та.здоров’я;

• при.приготуванні.харчових.продуктів.необхідно.їх.ретель- не. миття. й. суворе. дотримуватись. правил. кулінарної. обробки. (рис..1.37).

• категорична. заборона. вживати. консервовані. продукти. із. здутих.банок.

 

 
Лікування. харчових. токсикоінфекцій. проводиться. лише. в. інфекційних. відділах. лікарень. антибіотиками. та. іншими. лі- карськими.засобами..Хворим.харчовими.отруєннями.потрібно. промити. шлунок. —. дають. 1,5–2,0. л. води,. потім. подразнюють. корінь.язика.пальцем.до.появи.блювання..Дають.в.якості.про- носного.  30. мл. касторового. масла..

Після. промивання. шлунку. хворо- го. потрібно. зігріти,. дати. гарячого. чаю..  Протягом. 1–2.  діб. не. можна. вживати.їжу.

При  отруєнні   грибами. першу. допомогу. надають. згідно. з загаль- ними. правилами,. як. і. при. інших. отруєннях,. оскільки. проти. отрути.

Рис..1.37

грибів.немає.протиотрути.

При.отруєнні.мухомором.виникає.посилене.слиновиділення,. нудота,.блювання,.звуження.зіниць,.інколи.з’являються.пору- шення. серцевої. діяльності,. які. проявляються. слабким. пуль- сом..Треба.терміново.промити.шлунок,.дати.соляне.проносне..

Перші. ознаки. отруєння. блідою. поганкою. виявляються. не. відзразу,.а.через.6–12.год..При.цьому.з’являється.біль.в.живо- ті,. нудота,. блювання,. а. на. 2–3-тю. добу. розвивається. жовтуха,. а. часом. ниркові. та. серцево-судинні. порушення.. Перша. допо- мога. при. цьому. полягає. у. промиванні. шлунку,. а. потім. дають. соляне.проносне.

Таким. чином,. головним. завданням. при. наданні. першої. до- помоги. є. виведення. отрути. з. організму.. Перед. промиванням. або.після.нього.в.шлунок.вводять.активоване.вугілля.(2–3.сто- лових. ложки. на. одну. склянку. води). на. 5–10. хв.. з. наступним. повним.його.виведенням..Щоб.отрута.не.всмоктувалась,.дають. обволікаючі.засоби.(вівсяний.відвар)..

1.4.12. Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні,

її соціально-економічні наслідки та  національні програми, спрямовані на  подолання

 

 
Серед. чисельних. хвороб,. від. яких. нині. страждає. людство,. синдром. набутого. імунодефіциту. (скорочено. СНІД). є. однією. з. найтяжчих. (рис.. 1.38).. Це. одна. із. інфекційних. хвороб,. яка. поширена. на. всіх. континентах. Землі. і. викликає. десятки. ти- сяч. захворювань.. Хвороба. розповсюджується. з. неймовірною. швидкістю. по. всій. планеті.. Жодна. люди- на.у.світі.не.застрахована.від.ВІЛ-інфекції. (вірусу.імунодефіциту.людини)..

СНІД. епідемічно. поширюється. по. світу. й. уражає. людей.  всіх.  континентів.. Перед. цією.хворобою.виявились.беззахисними.до- рослі.і.діти,.багаті.і.бідні,.чоловіки.і.жінки,. люди. різного. віросповідання.. Щодня. у. сві- ті. СНІДом. заражується. до. 5. тис.. чоловік.. Найбільше.хворих.на.СНІД.у.США,.Канаді,. Бразилії,. Гаїті,. Уганді,. Танзанії,. Франції,.

Італії,.Іспанії..Не.обминула.біда.й.Україну..         Рис..1.38

Хвороба. протікає. довго,. має. декілька. стадій.. Термін. «син- дром». означає. сукупність. симптомів. хвороби.. У. кожному. ви- падку. захворювання. на. СНІД. виявляють. глибоке. ураження. імунної.системи,.а.саме.її.недостатність,.тому.в.назву.включили.

«імунний. дефіцит».. Оскільки. він. виникає. не. при. народженні,. його.назвали.«набутим».

ВІЛ.від.однієї.людини.до.іншої.передається.при:

• статевих.контактах.з.інфікованою.людиною;

• переливанні.крові.зараженого.ВІЛ.донора;

• пересадці.органів;.неодноразовому.вживанні.голок.і.шприців;

• проколюваннях.частин.тіла;

• татуюваннях;

• пошкодженні. шкіряних. покровів. або. слизових. оболонок. нестерильним.медичним.інструментом.та.ін.

Ступінь. ризику. зараження. ВІЛ. залежить. від. типу. передачі.. Досить.високою.є.ймовірність.інфікування.під.час.переливання. крові,.при.використанні.нестерильних.медичних.інструментів.

Після. зараження,. момент. якого. встановити. досить. важко,. настає.так.званий.інкубаційний.період..Він.може.тривати.3...6. тижнів,. а. потім. настає. гостра. фаза.. Найчастішими. проявами. хвороби. є. підвищення. температури. тіла,. збільшення. лімфа- тичних. вузлів,. ангіна,. висипка. на. тілі,. розлад. травлення,. го- ловний.біль..Цей.стан.триває.від.2.до.4.тижнів.і.проходить.без. будь-якого. лікування.. Антитіла. ВІЛ. на. цей. момент. ще. не. ви- значаються,.а.з’являються.лише.через.1,5...3.місяці,.після.за- кінчення.гострої.фази,.а.тому.в.більшості.випадків,.інфекція.на. цій.стадії.не.діагностується.

За.фазою.гострої.інфекції.настає.фаза.безсимптомної.інфек- ції.. Виявити. присутність. вірусу. можливо. лише. за. допомогою. спеціальних. лабораторних. методів. дослідження,. але. вірусоно- сій.вже.небезпечний.для.здоров’я.людини..Цей.період.триває.до.

3...5.років.і.більше..У.цей.час.людина.є.джерелом.інфекції..

Далі.  тривале. збільшення. лімфовузлів. зобов’язує. хворого. звернутись.до.лікаря..Ця.стадія.може.тривати.декілька.років.. У.цей.період.ще.не.пізно.звернутись.до.лікаря,.спеціалісти.змо- жуть.сповільнити.погіршення.стану.імунної.системи.

Наступною. стадією. є. стадія. вторинних. захворювань.. До. збільшення. лімфовузлів. приєднуються. такі. ознаки,. як. розлад.

шлунку,. тривале. (близько. 1. місяця). підвищення. температури. тіла,. зменшення. маси. тіла.. Спостерігається. швидка. стомлю- ваність,. нічна. пітливість.. Приєднання. вторинних. інфекцій,. викликаних. вірусами,. бактеріями,. розвиток. пухлин.. Поява. симптомів. ураження. нервової. системи. і. психічних. порушень. свідчать. про. те,. що. настала. фінальна. стадія. хвороби. —. СНІД.. На.цій.стадії.зусилля.лікарів.спрямовані.на.те,.щоб.полегшити. страждання.хворого.

У.даний.час.медицина.не.має.засобів,.які.б.дали.можливість. вилікувати. людину. від. СНІДу,. але. вдалось. розробити. методи. лікування,.які.зупиняють.розвиток.хвороби..До.того.часу,.доки. вчені. не. знайдуть. ефективних. засобів. профілактики. лікуван- ня. СНІДу,. запобігти. його. поширенню. можна. лише,. змінивши. власну.поведінку..

Якщо. діагноз. СНІДу.  підтверджений. результатами. лабора- торного.дослідження,.то.згідно.з.Законом.України.«Про.запобі- гання. захворюванню. на. СНІД»,. Кримінальним. і. Кримінально- процесуальним.кодексами.України.інфікований.ВІЛ.чи.хворий. на.СНІД.зобов’язаний.вжити.заходів.щодо.запобігання.поширен- ню. інфекції,. повідомивши. осіб,. які. були. з. ним. в. статевих. кон- тактах,. про. можливість. їх. зараження.. Свідоме. зараження. ВІЛ. особою,.яка.знала.про.наявність.у.неї.інфекції,.зумовленої.цим. вірусом,.карається.позбавленням.волі.на.термін.до.8.років.

В. Законі. України. «Про. запобігання. захворюванню. на. СНІД». викладено.умови.та.порядок.медичного.огляду.з.метою.виявлення. зараження. ВІЛ.. Обстежуваним. гарантується. безпека. медичного. огляду,.його.добровільність,.анонімність.та.конфіденційність..

 

?

 

ТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 

 

ПИ

 
1.. (ПОЗ).. Яке. походження. мають. механічні. небезпеки?. Наве-

діть.приклади.цих.небезпек.

2.. (РО)..Що.розуміють.під.побутовою.травмою?.Назвіть.найпо- ширеніші.побутові.травми.

3.. (У).. Яких. вимог. безпеки. потрібно. дотримуватися. при. обла- штуванні. ігрових. і. спортивних. майданчиків,. для. того. щоб. вони.були.безпечними?

4.. (ПОЗ)..Які.фактори.впливають.на.ризик.утоплення.під.час.пе- ребування.на.воді?

5.. (У).. Охарактеризуйте. такі. стани. як. переохолодження. та. об- мороження.

6.. (У).. Як. правильно. надати. долікарську. допомогу. при. таких. станах?

7.. (РО)..  Дайте. характеристики. видів.  дорожньо-транспортних. пригод.

8.. (П).. Які.  обов’язки. пішоходів. визначаються. правилами. до- рожнього.руху?

9.. (У)..Яку.небезпеку.несе.у.собі.неправильне.використання.по- бутового.газу?

10..(ПОЗ)..Перерахуйте.яких.правил.слід.дотримуватися.особам,. що.користуються.побутовими.газовими.приладами.

11..(ПОЗ).. Що. розуміють. під. екстремальною. ситуацією?. Що. по- трібно.знати,.щоб.правильно.діяти.в.такій.ситуації?

12..(РО)..Проаналізуйте.вплив.стресових.ситуацій.на.фізіологічні. функції.людини.та.її.працездатність.

13..(Н)..Запропонуйте.приклади.правильного.виходу.зі.стресово- го.стану.

14..(У).. Назвіть. способи. добування. вогню. за. допомогою. підруч- них.засобів.та.правильного.розведення.багаття.

15..(У).. Назвіть. способи. добування. харчів. та. пошуку. води. в. екс- тремальних.умовах.

16..(Н).. Перерахуйте. відомі. вам. способи. повідомлення. про. своє. місцезнаходження.на.місцевості.

17..(Н)..За.якими.природними.ознаками.найкраще.орієнтуватися. на.місцевості?

18..(РО).. Що. відносять. до. складових. компонентів. епідемічного. процесу?.Охарактеризуйте.ці.складові.

19..(ПОЗ).. Назвіть. заходи. усунення. шляхів. передачі. інфекції..

Означте.їх.

20..(ПОЗ).. Дайте. характеристику.  основних. джерел.  харчових. отруєнь.

21..(У)..Запропонуйте.профілактичні.заходи.щодо.харчових.отруєнь.

22..(ПОЗ).. Опишіть. ознаки. отруєння. грибами.. Яка. перша. допо- мога.при.такому.стані?

23..(РО)..Охарактеризуйте.стадії.протікання.хвороби.СНІД.

24..(ПОЗ)..Проаналізуйте.статистику.захворюваності.на.СНІД.та. назвіть.шляхи.передачі.ВІЛ-інфекції.

25..(РО)..Які.закони.та.постанови,.що.стосуються.хвороби.СНІД,. діють.в.Україні?