Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

3.1. правовІ та органІзацІйнІ основи охорони працІ

 

 

з/п

 

Змістово­методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

 

1

Правові. та. нормативні. основи.  охорони. праці

 

РО

 

У

 

2

Управління.та.нагляд.за.охороною.праці. в.Україні

 

РО

 

ПОЗ

 

3

Відповідальність. за. порушення. законо- давства.про.охорону.праці

 

ПОЗ

 

У

 

4

Права. та. обов’язки. громадян. стосовно. охорони.праці

 

РО

 

ПОЗ

5.

Охорона.праці.жінок.та.неповнолітніх

РО

ПОЗ

6.

Соціальні.гарантії.працюючих

ПОЗ

П

7.

Види.інструктажів.з.охорони.праці

РО

У

3.1.1. Конституційні основи охорони праці. Закони, законодавчі та  нормативні документи про охорону праці

Законодавство. України. про. охорону. праці. є. системою. вза- єм.  озв’язаних.  нормативних.  актів,.  що.  регулюють. відноси- ни. у. галузі. реалізації. державної. політики. щодо. правових,. соціально-економічних,. організаційно-технічних. і. лікувально- профілактичних.заходів.та.засобів,.спрямованих.на.збереження. здоров’я.і.працездатності.людини.в.процесі.праці..Законодавство. про.охорону.праці.складається.із.загальних.законів:.Конституції. України,.Законів.«Про.охорону.праці»,.Кодексу.законів.про.пра- цю.України.та.інших.нормативних.актів.(рис..3.3).

Рис..3.3

Конституція України. —. основний,. головний. закон. держа- ви,. який. регламентує. найважливіші. з. погляду. держави. сус- пільні.відносини.

В. ст.. 43. Конституції. України. записано:. «Кожен. має. право. на. працю,. що. включає. можливість. заробляти. собі. на. життя. працею,. яку. він. вільно. обирає,. або. на. яку. вільно. погоджуєть- ся»,. «Кожен. має. право. на. належні,. безпечні. і. здорові. умови. праці,. на. заробітну. плату,. не. нижчу. від. визначеної. законом»,.

«Використання. праці. жінок. і. неповнолітніх. на. небезпечних. для.  їхнього. здоров’я. роботах. забороняється».. Роботодавець. зобов’язаний. забезпечити. нешкідливі. умови.  праці.. Держава. створює.умови.для.повної.зайнятості.працездатного.населення,. рівні.можливості.для.громадян.у.виборі.професії.та.роду.трудо- вої. діяльності,. здійснює. програми. підготовки. та. перепідготов- ки.робітників.

У.тексті.ст..46.Конституції.України.вказано.на.те,.що.грома- дяни. мають. право. на. соціальний. захист,. що. включає. право. на. забезпечення. їх. у. разі. повної,. часткової. або. тимчасової. втрати. працездатності,.втрати.годувальника,.безробіття.з.незалежних. від. них. обставин,. а. також. у. старості. та. в. інших. випадках,. пе- редбачених.законом.

 

 
Закон «Про  охорону праці». —. є. одним. із. найважливіших. законодавчих. актів.. Цей. закон. визначає. основні. положення. щодо. реалізації. конституційного. права. громадян. на. охорону. їх. життя. і. здоров’я. в. процесі. трудової. ді-

яльності,. регулює. відносини. між. робото- давцем. і. працівником. з. питань. безпеки,. гігієни. праці. та. виробничого. середовища. і. встановлює. єдиний. порядок. охорони. праці.в.Україні..Дія.Закону.поширюється. на. всі. підприємства,. установи. і. організа- ції.незалежно.від.форм.власності.та.видів. їх.діяльності.на.усіх.громадян,.які.працю- ють,.а.також.залучені.до.праці.на.цих.під- приємствах.

Кодекс законів  про  працю України. —. основний. закон. національного. трудового.

Рис..3.4

законодавства. (рис..  3.4)..  Законодавство.

про. працю. України. визначає. правові. засади. і. гарантії. здій- снення. громадянами. України. права. розпоряджатися. своїми. здібностями.до.продуктивної.і.творчої.праці,.регулює.трудові. відносини. працівників. усіх. підприємств,. установ. незалежно. від. форми. власності,. виду. діяльності. і. галузевої. належнос- ті.. Цей. закон. здійснює. правове. регулювання. охорони. праці.. Норми.щодо.охорони.праці.містяться.в.розділі.«Охорона.пра- ці».та.статтях.«Трудовий.договір»,.«Робочий.час»,.«Час.відпо- чинку»,. «Праця. жінок»,. «Праця. молоді»,. «Професійні. спіл- ки»,. «Нагляд. і. контроль. за. додержанням. законодавства. про. працю».

Працівники.реалізують.право.на.працю.шляхом.укладання. трудового договору. на. підприємстві,. в. установі. тощо.. Умови. договорів. про. працю,. які. погіршують. становище. працівників. порівняно.з.вимогами.законодавства.України.про.працю,.є.не- дійсними.

Окремо. питання. правового. регулювання. у. галузі. охорони. праці. містяться. і. в. інших. законодавчих. актах. України. —. за- конах.«Про.охорону.здоров’я»,.«Про.пожежну.безпеку»,.«Про. забезпечення. санітарного. та. епідемічного. благополуччя. насе- лення»,.«Про.використання.ядерної.енергії.та.радіаційний.за- хист»,.«Про.підприємства.в.Україні»,.«Про.колективні.догово- ри.і.угоди».та.інші.

Крім.законодавчих.актів.України,.правові.відносини.у.сфері. охорони. праці. регулюються. підзаконними нормативними ак­ тами.. До. найважливіших. підзаконних. нормативно-правових. актів.з.питань.охорони.праці.належать:

• Положення.про.видачу.спеціальним.уповноваженим.цен- тральним. органом. виконавчої. влади. з. нагляду. за. охороною. праці. роботодавцеві. дозволу. на. початок. роботи. підприємства,. установи,.організації;

• Положення. про. розслідування. та. облік. нещасних. ви- падків,. професійних. захворювань. і. аварій. на. підприємствах,. в.установах.і.організаціях;

• Правила. відшкодування. роботодавцем. заподіяного. пра- цівникові. ушкодження. здоров’я,. пов’язаного. з. виконанням. ним.трудових.обов’язків;

• Положення. про. порядок. накладання. штрафів. на. підпри- ємства,.установи.і.організації.за.порушення.нормативних.актів. про.охорону.праці;

• Список.важких.робіт.та.робіт.із.шкідливими.і.небезпечни- ми. умовами. праці,. на. яких. забороняється. застосування. праці. жінок;

• Граничні. норми. підіймання. і. переміщення. важких. речей. жінками;

• Список.виробництв,.професій.і.робіт.з.важкими.і.шкідли- вими.умовами.праці;

• Граничні. норми. підіймання. і. переміщення. важких. речей. неповнолітніми;

• Перелік.робіт.з.підвищеною.небезпекою;

• Типове. положення. про. навчання,. інструктаж. і. перевірку. знань.працівників.з.питань.охорони.праці;

• Перелік. посад. посадових. осіб,. які. зобов’язані. проходити. попередню.і.періодичну.перевірку.знань.з.охорони.праці;

• Типове.положення.про.службу.охорони.праці;

• Типове.  положення. про. комісію. з. питань. охорони. праці. підприємства;

• Типове.  положення. про. роботу. уповноважених. трудових. колективів.з.питань.охорони.праці.

Нормативна.документація.з.питань.охорони.праці.(рис..3.5). в.Україні.включає:

• державні.нормативні.акти.про.охорону.праці,.міжгалузеві. та.галузеві;

•  систему. стандартів. безпеки. праці. —. державні. стандарти. України.(ДСТУ).

• міждержавні. стандарти. безпеки. праці. (ГОСТ. ССБТ). та. міждержавні.міжгалузеві.та.галузеві.нормативні.акти.

Державні міжгалузеві  та  галузеві нормативні акти. про. охорону. праці. —. це. правила,. стандарти,. норми,. положення,. інструкції.та.інші.документи,.яким.надано.чинність.правових. норм,.обов’язкових.для.виконання.

До. міждержавних. міжгалузевих. нормативних. актів. нале- жать:.будівельні.норми.і.правила.(БНиП);.санітарні.норми.(СН);. норми.радіаційної.безпеки.(НРБ);.основні.правила.роботи.з.ра- діоактивними.речовинами.та.іонізуючими.матеріалами.(ОСП)..

Галузеві.норми.і.правила.з.безпеки. праці.і.виробничої.санітарії.поши- рюються. тільки. на. окрему. галузь. виробництва.і.містять.гарантії.без- пеки. і. гігієни. праці,. специфічні. для.даної.галузі..

На.підприємствах,.в.установах,. організаціях. розробляються. стан- дарти.підприємства.з.безпеки.пра- ці,. створюються. також. інструкції. з.охорони.праці.для.кожної.профе- сії..Робітники.і.службовці.повинні. дотримуватись. вимог.  інструкцій,. які. встановлюють. правила. вико-

Рис..3.5

нання. робіт. і. поведінки. у. виробничих. приміщеннях. і. на. тери- торії.підприємства.

Крім.того,.на.підприємствах,.в.установах,.в.організаціях.ді- ють. правила. внутрішнього. розпорядку,. які. працюючі. повинні. виконувати.

Зараз.в.Україні.діє.понад.235.міжгалузевих.і.2014.галузевих. нормативних.актів,.в.тому.числі.698.правил,.344.міждержавні. стандарти. системи. стандартів. безпеки. праці. (ГОСТ. ССБТ). і. 39. державних. стандартів. України. (ДСТУ),. 200. положень. і. стату- тів,.327.інструкцій,.162.керівництва.або.вказівки,.вимоги,.ре- комендації,.15.технічних.умов.безпеки,.49.переліків.та.інших. нормативних.документів.(рис..3.6).

ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə

Ɂ ɈɏɈɊɈɇɂ ɉɊȺɐȱ:

 

Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɧɨɪɦɚ- ɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ,

ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɿ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɿ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧ- ɞɚɪɬɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ – ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȾɋɌɍ)

Ɇɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪ- ɬɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ (ȽɈɋɌ ɋɋȻɌ) ɬɚ ɦɿɠ-

ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɿ ɬɚ

ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ

 

Рис..3.6

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ

1..Нормативні.документи.та.інструктивні.матеріали.з.охоро- ни.праці.

2..Накази. по. установі. про. призначення. відповідальних. осіб. за.організацію.роботи.з.охорони.праці,.за.електрогосподарство,. газове.господарство.(за.наявності.такого).

3..Колективний. договір. (угода). з. охорони. праці. і. акти. про. його.виконання.

4..Посадові.інструкції.з.охорони.праці.для.окремих.професій. і.видів.робіт.

5..Журнал.вступного.інструктажу.з.охорони.праці.

6..Журнал.інструктажу.з.охорони.праці.на.робочому.місці.

7..Журнал.інструктажу.для.учнів,.студентів,.вихованців.під. час.трудової,.професійної.підготовки.та.проведенні.позашкіль- них.(позанавчальних).заходів.

8..Журнал.реєстрації.нещасних.випадків.на.виробництві.

9..Документи. про. стан. випробовування. котлів. і. систем. опа- лення.при.підготовці.до.роботи.в.осінньо-зимовий.період.

10.. Акти-дозволи.на.експлуатацію.навчальних.майстерень.і. кабінетів.

11.. Акт.готовності.установи.до.нового.навчального.року.

12.. Протоколи. перевірки. захисного. заземлення. і. опору. ізо- ляції. електропроводки,. випробування. засобів. індивідуального. захисту.

13.. Плани.евакуації.працюючих.і.учнів.на.випадок.пожежі.

14.. Комплексні. заходи. або. план. роботи.  з. охорони. праці. в.установі.освіти.

15.. Інструкції.з.техніки.безпеки.для.кабінетів.хімії,.фізики,. біології,. майстерень,. котелень,. кабінетів. інформатики,. обслу- говуючої.праці,.спортзалів,.їдалень.

16.. Правила.внутрішнього.трудового.розпорядку.

17.. Санітарні.правила.

18.. Бланки.актів.розслідування.нещасних.випадків..

19.. Правила.протипожежної.безпеки.

3.1.2. Система правового захисту та  нагляду

за дотриманням безпеки та  охорони праці на  виробництві.

Організація служби охорони праці в закладах та  установах

Система управління  охороною праці. (СУОП). —. це. сукуп- ність.органів.управління.підприємством,.які.на.підставі.комп- лексу. нормативної. документації. проводять. цілеспрямовану,. планомірну. діяльність. щодо. здійснення. завдань. і. функцій. управління. з. метою. забезпечення. здорових,. безпечних. і. висо- копродуктивних.умов.праці.(рис..3.7).

Ɉɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ

Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ

(ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ)

Ɉɪɝɚɧ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ

 

 

Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ

Ɉɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ

 

ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

Рис..3.7

Відповідно.до.Закону.України.«Про.охорону.праці».держав­

не управління охороною праці в.Україні.здійснюють:

• Кабінет.Міністрів.України;

• спеціально.уповноважений.центральний.орган.виконавчої. влади.з.нагляду.за.охороною.праці;

• міністерства. та. інші. центральні. органи. державної. вико- навчої.влади;

•  місцева. державна. адміністрація,. місцеві. Ради. народних. депутатів.

Рішення. Держнаглядохоронпраці,. прийняті. в. межах. його. повноважень,. є. обов’язковими. для. виконання. центральними. та. місцевими. органами. виконавчої. влади,. органами. місцевого. самоврядування,.підприємствами,.установами.і.організаціями. всіх.форм.власності.та.громадянами.

Для.  координації,. вдосконалення. роботи. по. охороні. праці. і.контролю.за.цією.роботою.в.центральному.апараті.міністерств. та. інших. центральних. органах. державної. виконавчої. влади. створюються.служби.охорони.праці.

Державний. нагляд. за. дотриманням. законодавства. про. ОП. здійснюють:.спеціально.уповноважений.центральний.орган.ви- конавчої.влади.з.нагляду.за.охороною.праці;.спеціально.уповно- важений. державний. орган. з. питань. радіаційної. безпеки;. спе- ціально. уповноважений. державний. орган. з. питань. пожежної. безпеки;.спеціально.уповноважений.державний.орган.з.питань. гігієні.праці..Вищий.нагляд.за.дотриманням.законодавства.про. ОП.здійснює.Генеральний.прокурор.України.

Посадові. особи. органів. державного. нагляду. за. ОП. мають. право:. безперешкодно. в. будь-який. час. відвідувати. підконтр- ольні. підприємства. для. перевірки. дотримання. законодавства. про. ОП;. надсилати. керівникам. підприємств. обов’язкові. для. виконання.розпорядження.про.усунення.порушень.в.ОП;.забо- роняти. експлуатацію. підприємств,. окремих. робочих. місць. до. усунення.порушень,.що.створюють.загрозу.життю.або.здоров’ю. працюючих;. притягати. до. адміністративної. відповідальнос- ті. працівників,. які. порушили. законодавчі. та. інші. нормативні. акти. з. ОП.. Роботодавець. зобов’язаний. безплатно. створювати. необхідні.умови.для.роботи.представників.органів.державного. нагляду.за.ОП.

Контроль.і.нагляд.за.станом.охорони.праці.на.підприємстві. спрямовані. на. виявлення. відхилень. від. вимог. правил,. норм,. стандартів,. інструкцій. та. законодавства. з. охорони. праці. з. ме- тою. вживання. відповідних. заходів. до. їх. усунення.. Цей. контр- оль.і.нагляд.здійснюють.керівники.підприємства.і.його.підроз-

ділів,. робітники,. а. також. відомчі,. профспілкові. та. державні. органи.і.прокуратура.

На.підприємствах.контролюють.стан.охорони.праці:.дирек- тор,. його. заступники,. головний. інженер,. інженер. з. охорони. праці. головні. спеціалісти,. начальники. цехів,. ділянок,. змін,. майстри,. бригадири,. робітники.. Основними. видами. контролю. за.станом.охорони.праці.на.підприємстві.є:

• повсякденний. оперативний. контроль. з. боку. керівників. робіт,.підрозділів.та.інших.посадових.осіб;

• адміністративно-громадський.(триступеневий).контроль;

• контроль,. що. здійснює. служба. охорони. праці. на. підпри- ємстві;

• паспортизація. умов. праці. та. санітарно-гігієнічних. умов. в.цехах.і.на.дільницях;

• нагляд.з.боку.державних.інспекцій. Оперативний.контроль.з.боку.керівників.робіт.і.підрозділів.

підприємства. проводиться. згідно. із. затвердженими. посадови- ми.обов’язками.

Громадський.контроль.за.виконанням.законодавства.про.ОП. здійснюють:. трудові. колективи. через.  уповноважених,. проф- спілки.

Внутрішньовідомчий. контроль. за. станом. ОП. в. галузі. здій- снюють.міністерства.та.відомства..У.галузі.освіти.—.це.служби. охорони. праці. Міністерства. освіти. та. науки,. обласних. управ- лінь.освіти,.навчально-виховних.закладів.

Служба  охорони праці. створюється. роботодавцем. або. упо- вноваженим.ним.органом.на.підприємствах,.в.установах,.орга- нізаціях. незалежно. від. форм. власності. та. видів. їх. діяльності.. Служба.охорони.праці.створюється.на.підприємствах,.у.вироб- ничих.і.науково-виробничих.об’єднаннях,.корпоративних,.ко- лективних.та.інших.організаціях.з.числом.працюючих.50.і.біль- ше.чоловік..В.інших.випадках.функції.цієї.служби.можуть.ви- конувати.в.порядку.сумісництва.особи,.які.пройшли.перевірку. знань.з.охорони.праці..В.закладах.та.установах.роботодавцями. також. створюються. служби. з. охорони. праці.. Служба. охорони. праці. підпорядковується. безпосередньо. керівникові. підпри- ємства.. Служба. охорони. праці. формується. із. спеціалістів,. які. мають.вищу.освіту.та.стаж.роботи.за.профілем.виробництва.не.

менше.3.років..Працівники.служби.охорони.праці.мають.право. видавати.керівникам.підприємств,.організацій.та.їх.структур- них. підрозділів. обов’язкові. для. виконання. приписи. щодо. усу- нення.наявних.недоліків.

Припис.спеціаліста.з.охорони.праці,.у.тому.числі.про.зупи- нення.робіт,.може.скасувати.в.письмовій.формі.лише.посадова. особа,. якій. підпорядкована. служба. охорони. праці.. Ліквідація. служби. охорони. праці. допускається. тільки. в. разі. ліквідації. підприємства.

Служба.охорони.праці.вирішує.завдання:.забезпечення.без- пеки. виробничих. процесів,. устаткування,. споруд;. проводить. для.працівників.вступний.інструктаж.з.питань.охорони.праці;. організовує:. забезпечення. працюючих. правилами,. стандарта- ми,. нормами,. положеннями,. інструкціями. та. іншими. норма- тивними. актами. з. охорони. праці;. бере. участь. у:. розслідуванні. нещасних.випадків.та.аварій;.формуванні.фонду.охорони.праці. підприємства.розглядає.факти.наявності.виробничих.ситуацій,. небезпечних.для.життя.чи.здоров’я.працівників.та.ін.

Вона.контролює:.дотримання.чинного.законодавства,.прове- дення.навчання.та.інструктажів.працюючих,.атестації.з.питань. безпеки.праці.посадових.осіб.та.осіб,.які.виконують.роботи.під- вищеної.небезпеки.та.ін.

Спеціалісти. служби. охорони. праці. мають. право:. безпере- шкодно. в. будь-який. час. відвідувати. виробничі. об’єкти,. зупи- няти.роботу.виробництв,.у.разі.порушень,.які.створюють.загро- зу. життю. або. здоров’ю. працюючих;. перевіряти. стан. безпеки,. гігієни. праці. та. виробничого. середовища. на. об’єктах. підпри- ємства,. видавати. керівникам. перевіреного. об’єкту,. цеху,. ви- робництва. обов’язковий. для. виконання. припис;. вимагати. від. посадових. осіб. відсторонення. від. роботи. працівників,. які. не. пройшли.медичного.огляду,.навчання,.інструктажу,.перевірки. знань. з. охорони. праці,. не. мають. допуску. до. відповідних. робіт. або.порушують.нормативні.акти.про.охорону.праці.та.ін.

Комісія з питань охорони праці.підприємства.може.створю- ватися.у.відповідності.з.Законом.України.«Про.охорону.праці». на. підприємствах,. в. організаціях,. господарствах. з. кількістю. працюючих.50.і.більше.чоловік,.незалежно.від.форм.власності. та. видів. господарської. діяльності.. Комісія. є. постійно. діючим.

консультативно-дорадчим. органом. трудового. колективу. та. ро- ботодавця. і. створюється. з. метою. залучення. представників. ро- ботодавця. та. трудового. колективу. (безпосередніх. виконавців. робіт,. представників. профспілок). до. співробітництва. в. галузі. управління. охороною. праці. на. підприємстві,. узгодженого. ви- рішення.питань,.що.виникають.у.цій.сфері..Комісія.формуєть- ся. на. засадах. рівного. представництва. осіб. від. роботодавця. та. трудового.колективу..Члени.комісії.виконують.свої.обов’язки,. як. правило,. на. громадських. засадах.. Рішення. комісії. оформ- ляються.протоколами.і.мають.рекомендаційний.характер,.про- ваджуються.в.життя.наказами.роботодавця.

Для.виконання.цих.обов’язків.роботодавець.за.свій.рахунок. організує.навчання.і.звільняє.уповноваженого.з.питань.охоро- ни. праці. від. роботи. на. передбачений. колективним. договором. термін.із.збереженням.за.ним.середнього.заробітку.

Уповноважені.  трудових. колективів.  діють.  відповідно. до. тип. ового. положення,. затвердженого. Державним. комітетом. України.по.нагляду.за.охороною.праці.за.погодженням.з.проф- спілками.

Уповноважені. трудових. колективів. з. охорони. праці. беруть. участь:

• в.комісіях.з.розслідування.професійних.захворювань.і.не- щасних.випадків.на.виробництві,.якщо.потерпілий.не.є.членом. профспілки;

• у. вирішенні. питання. про. зниження. розміру. одноразової. допомоги. потерпілому. від. нещасного. випадку. в. разі. невико- нання. ним. правил. техніки. безпеки,. що. спричинило. травму- вання;

• у.підтвердженні.факту.наявності.виробничої.ситуації,.не- безпечної.для.життя.чи.здоров’я.працівника.або.для.людей,.які. його.оточують,.і.навколишнього.природного.середовища,.якщо. працівник.відмовився.виконувати.з.цих.причин.доручену.йому. роботу;

• у.розробленні.розділу.«Охорона.праці».колективних.дого- ворів. та. угод,. комплексних. заходів. щодо. досягнення. встанов- лених.нормативів.з.питань.охорони.праці;

• у.роботі.комісій.з.питань.атестації.робочих.місць.та.їх.від- повідності.вимогам.правил.з.охорони.праці.

3.1.3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

За. порушення. законодавчих. та. інших. нормативних. актів. про.охорону.праці.(рис..3.8),.створення.перешкод.для.діяльнос- ті.посадових.осіб,.органів.державного.нагляду.і.представників. професійних.спілок.винні.працівники.притягаються.до.дисци- плінарної,. адміністративної,. матеріальної. і. кримінальної. від- повідальності.згідно.із.законодавством.

Дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна. відпо- відальність. накладається. у. вигляді. догани,. звільнення. з. робо- ти..Дисциплінарне.стягнення.не.може.бути.накладене.пізніше.

 

 
шести.місяців.з.дня.вчинення.проступку.

Одним. з. конкретних. порушень. законо- давства. про. охорону. праці,. за. яке. робото- давець. або. уповноважений. ним. орган. має. право.  притягнути. працівника. до. дисци- плінарної. відповідальності,. є. ухилення. останнього.від.проходження.обов’язкового.

Рис..3.8

медичного. огляду.. У. цьому. випадку. робо- тодавець. або. уповноважений. ним.  орган.

зобов’язаний. також. відсторонити. працівника. від. роботи.  без. збереження.заробітної.плати.

Адміністративна відповідальність. До.адміністративних. порушень. можна. віднести. протиправні. дії. чи. бездіяльність,. спрямовані. на. створення. перешкод. для. діяльності. посадових. осіб. органів. державного. нагляду. і. представників. професій- них. спілок.. Адміністративна. відповідальність. регулюється. Кодексом. про. адміністративні. правопорушення. і. реалізується. у.вигляді.накладання.штрафів.на.працівників.і,.зокрема,.служ- бових. осіб. підприємств,. установ,. організацій,. а. також. грома- дян.—.роботодавців.чи.уповноважених.ними.осіб.

Матеріальна відповідальність.  Підставою. для. такої. від- повідальності. на. працівника. є. наявність. прямої. дійсної. шко- ди,. вина. працівника. (умисел. або. необережність),. протиправні. дії. (бездіяльності). працівника,. а. також. наявність. причинного. зв’язку.між.виною,.протиправними.діями.працівника.та.завда- ною.шкодою..Існують.різні.види.матеріальної.відповідальності.

залежно.від.того,.чи.є.в.діях.працівника.ознаки.кримінального. злочину..На.працівника.може.бути.накладено.повну.матеріаль- ну.відповідальність.або.обмежену.відповідальність.в.межах.се- реднього. місячного. заробітку.. Працівник. звільняється. як. від. кримінальної,. так. і. матеріальної. відповідальності,. якщо. ним. заподіяно. шкоду. в. стані. крайньої. необхідності. або. ж. в. стані. необхідної.оборони..Матеріальною.відповідальністю.також.пе- редбачено.відшкодування.збитків,.заподіяних.підприємствами. працівникам.(або.членам.їх.сімей),.які.постраждали.від.нещас- ного.випадку.або.профзахворювання.

Кримінальна відповідальність за. порушення. правил. охо- рони. праці. (недотримання. загальнодержавних,. галузевих. та. локальних.правил,.інструкцій.та.інших.підзаконних.актів.на- стає.за.порушення.вимог.законодавства.та.інших.нормативних. актів. про. охорону. праці,. якщо. це. порушення. створило. небез- пеку. для. життя. або. здоров’я. громадян.. Порушення. спеціаль- них.правил,.що.забезпечують.безпеку.робіт,.становлять.окремі. склади. злочину. і. для. кожного. з них. передбачено. відповідаль- ність.в.Кримінальному.кодексі.України.

3.1.4. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов та  безпеки  праці

Плідне. співробітництво. налагоджено. між.  Україною. та. Міжнародною. організацією. праці. —. однією.  з. найдавніших. міжурядових. організацій,. яка. була. створена. ще. у. 1919. році.. З. 1946. року.  МОП. —. спеціалізована. установа. Організації. Об’єднаних. Націй..  Україна.  є.  членом. МОП.  з.  1954.  року.. Із. 181. конвенції,. що. прийняті. на. цей. час. МОП,. Україна. рати- фікувала. 50,. серед. яких. найважливіші. нормативні. акти,. які. стосуються.основоположних.прав.людини.

Налагоджується.  співробітництво. в. галузі.  охорони. праці. України. із. Європейським. Союзом.. Так,. в. рамках. програми. ТАСІS.почалася.робота.над.проектом.«Сприяння.у.забезпечен- ні. охорони. праці. в. Украйні. (з. метою. підвищення. рівня. ефек- тивності)»..В.рамках.Угоди.про.співробітництво.в.галузі.охоро- ни. праці. фахівці. з. України. разом. із. фахівцями. інших. держав.

СНД. проводять. спільну. роботу. щодо. удосконалення. Системи. стандартів.безпеки.праці,.узгодження.та.розробки.нормативної. бази.в.галузі.охорони.праці.для.країн.СНД.

3.1.5. Гарантії прав громадян на  охорону праці

Згідно. з. діючим. законодавством. на.  всіх.  підприємствах,. в.установах,.організаціях.роботодавцями.створюються.безпеч- ні.і.нешкідливі.умови.праці.

Умови.праці.на.робочому.місці,.безпека.технологічних.про- цесів,. робота. машин,. механізмів,. устаткування,. стан. засобів. колективного. та. індивідуального. захисту,. а. також. санітарно- побутові. умови. повинні. відповідати. вимогам. нормативних. ак-

тів.про.охорону.праці.(рис..3.9).

 

 
До.початку.роботи.роботодавець.зобов’я- заний. роз’яснити. працівникові. його. права. і. обов’язки. та. проінформувати. під. розпис- ку.про.умови.праці,.наявність.на.робочому. місці,. де. він. буде. працювати,. небезпечних. і.шкідливих.виробничих.чинників,.які.ще. не. усунуті,. та. можливі. наслідки. їх. впливу. на.здоров’я,.його.права.на.пільги.і.компен- сації.за.роботу.в.таких.умовах.

У разі  неможливості повного усунення

Рис..3.9

небезпечних і шкідливих для  здоров’я  умов праці.роботодавець.зобов’язаний.повідоми-

ти. про. це. орган. державного. нагляду. за. охороною. праці,. який. може.дати.тимчасову.згоду.на.роботу.в.таких.умовах.

Працівник має  право:

• Розірвати.трудовий.договір.за.власним.бажанням,.якщо.робо- тодавець. не. дотримується. законодавства. про. охорону. праці,. умов. колективного. договору. з. цих. питань.. У. цьому. випадку. працівни- кові.виплачується.вихідна.допомога.в.розмірі,.який.передбачений. колективним.договором,.але.не.менше.від.тримісячного.заробітку.

• Відмовитися. від. дорученої. роботи,. якщо. виникла. вироб- нича.ситуація,.небезпечна.для.життя.чи.здоров’я,.його.або.лю- дей,.які.його.оточують..За.період.простою.з.цієї.причини.за.пра- цівником.зберігається.середній.заробіток.

Усі  працівники підлягають. обов’язковому. соціальному. страхуванню. роботодавцем. від. нещасних. випадків. і. професій- них.захворювань.

Із. фонду.  соціального. страхування. здійснюються. виплати. працівникові.за.період.його.тимчасової.непрацездатності.або.як. відшкодування. шкоди. та. одноразова. допомога.. Роботодавець. зобов’язаний. повернути. зазначені. суми. до. фонду. соціального. страхування,. якщо. нещасний. випадок. або. професійне. захво- рювання. сталося. з. його. вини.. Законом. передбачаються. також пільги і компенсації працівникам. за. важкі. і. шкідливі. умови. праці.та.відшкодування.разі.ушкодження.здоров’я.

3.1.6. Охорона праці жінок

Особлива. увага. в. законодавстві. приділяється. охороні. праці. жінок.(рис..3.10).

Забороняється застосування праці жінок. на. важких. робо- тах.і.на.роботах.із.шкідливими.або.небезпечними.умовами.пра- ці,.а.також.на.підземних.роботах,.крім.деяких.підземних.робіт. (не.пов’язаних.з.фізичною.працею.або.робіт.з.санітарного.та.по- бутового.обслуговування).

Гранично допустиме навантаження для  жінок.при.перемі- щенні.вантажів.почергово.з.іншою.роботою.(до.2.разів.на.годи- ну). складає. 10. кг,. а. переміщення. вантажів. постійно. протягом. робочої.зміни.—.7.кг.

Загальна маса   вантажу,. який. переміщується. протягом. кожної. години. робочої. зміни,. не. повинна. перевищувати:. з. ро- бочої.поверхні.—.350.кг,.а.з.підлоги.—.175.кг.

 

 
Не  допускається залучати  до робіт  в нічний час. (з. 22. до. 6. год.. ранку),. надурочних. робіт,. робіт. у.вихідні.дні.та.направляти.у.від- рядження. вагітних. жінок. і. мате- рів,.що.годують.грудьми,.а.також. жінок,. які. мають. дітей. віком. до. трьох.  років.. Жінки,. що. мають. дітей. у. віці. від. 3. до. 14. років. або.

дітей-інвалідів,. не. можуть. залу-   Рис..3.10

чатися. до. надурочних. робіт. або. направлятися. у. відрядження. без.їх.згоди.

Вагітні. жінки. переводяться. на. іншу,. легшу. роботу. зі. збере- женням. середнього. заробітку. на. попередньому. місці.. Жінки,. які. мають.дітей.віком.до.трьох.років,.в.разі.неможливості.виконання. попередньої. роботи,. переводяться. на. іншу. роботу. зі. збереженням. середнього. заробітку. за. місцем. попередньої. роботи. до. досягнення. дитиною.віку.трьох.років..Перед.відпусткою.по.вагітності.і.пологам. або.безпосередньо.після.неї,.жінці,.за.її.заявою,.надається.щорічна. відпустка.залежно.від.стажу.роботи.на.даному.підприємстві.

Крім.відпустки.по.вагітності.і.пологам,.жінці,.за.її.заявою,. надається. частково. оплачувана. відпустка. до. досягнення. дити- ною.віку.трьох.років..За.час.відпустки.зберігається.місце.роботи. (посада).і.виплачується.допомога.з.держстрахування..Жінкам,. що.мають.дітей.у.віці.до.півтора.років,.надаються,.крім.загаль- ної. перерви. для. відпочинку,. додаткові. перерви. для. годування. дитини.не.рідше.ніж.через.три.години.тривалістю.не.менше.від.

30.хв..кожна..Ці.перерви.включаються.в.робочий.час.і.оплачу- ються.за.середнім.заробітком.

Не  допускаються звільнення  з  ініціативи підприємства. вагітних. жінок,. жінок. що. мають. дітей. у. віці. до. трьох. років,. одиноких.матерів.при.наявності.дитини.до.14.років.або.дитини- інваліда,. крім. випадків. повної. ліквідації. підприємства,. коли. допускається.звільнення.з.обов’язковим.працевлаштуванням.

3.1.7. Охорона праці молоді

Рис..3.11

Законодавством. України. забороняється застосування  праці  неповнолітніх,. тобто. осіб. віком. до. 18. років,. на. важких. роботах. і. на. роботах. із. шкідливими. або. небезпечни- ми. умовами. праці,. а. також. і. на. підземних. роботах.. Забороняється. залучати. осіб,. мо- лодших.18.років,.до.нічних.і.надурочних.ро- біт.і.до.робіт.у.вихідні.дні.(рис..3.11).

Не  допускається прийняття  на  робо­ ту   осіб,. молодших. 16. років.. У. винятко- вих. випадках,. за. згодою. батьків,. можуть.

прийматись.на.роботу.особи,.які.досягли.15.років..Всі.особи,. молодші.18.років,.щорічно.підлягають.обов’язковому медич­ ному огляду.

Щорічна. відпустка підліткам. надається. тривалістю. один. календарний. місяць. в. літній. час. або. на. їх. бажання. в. будь-яку. іншу.пору.року.

Звільнення неповнолітніх. з. ініціативи. роботодавця. не. до- пускається. без. попередньої. згоди.  районної. (міської). комісії. в.справах.неповнолітніх.

Забороняється залучати осіб, молодших 18 років,.до.перене- сення.і.пересування.важких.речей,.вага.яких.перевищує.вста- новлені.граничні.норми.

Час. перенесення. вантажів. підлітками. має. становити. не. більш.як.1/3 робочого часу.в.разі.максимальної.маси.вантажу,. що.переноситься,.а.саме:.5,6–6,3.кг.—.для.дівчат.16–17.років;.

11,2–12,6.кг.—.для.хлопців.16–17.років.

3.1.8. Пільги і компенсації за важкі та  шкідливі умови праці

 

 
Працівники,. зайняті. на. роботах. з. важкими. та. шкідливими. умовами. праці. (рис.. 3.12),. безоплатно забезпечуються. моло- ком.  або.  рівноцінними.  харчовими. продуктами,.газованою.солоною.во-

дою,. спеціальним. одягом. і. взуттям. та. іншими. засобами. індивідуально- го. захисту,. мають. право. на. оплачу- вані. перерви. санітарно-оздоровчого. призначення,. скорочення трива­ лості робочого часу. —. не. більше. як.

36.  годин.  на.  тиждень,.  додаткову

оплачувану відпустку, оплату пра­ ці в підвищеному розмірі; зменшен­ ня пенсійного віку.

Рис..3.12

Протягом.дії.трудового.договору.роботодавець.повинен.своє- часно.інформувати.працівника.про.зміни.у.виробничих.умовах. та.в.розмірах.пільг.і.компенсацій,.включаючи.й.ті,.що.надають- ся.йому.додатково.

3.1.9. Відшкодування шкоди потерпілому

Роботодавець. зобов’язаний. відшкодувати. працівникові. шкоду,. заподіяну. йому. каліцтвом. або. іншим. ушкодженням. здоров’я,. пов’язаним. з. виконанням. трудових. обов’язків,. у. по- вному.  розмірі. втрачений. заробіток. відповідно. до. законодав- ства,. а. також. сплатити. потерпілому. (членам. сім’ї. та. утриман- цям.потерпілого).одноразову.допомогу.

Розмір одноразової допомоги.встановлюється.колективним. договором.(угодою,.трудовим.договором)..Якщо.відповідно.до. медичного. висновку. у. потерпілого. встановлено. стійку. втра- ту. працездатності,. ця. допомога. повинна. бути. не. меншою. від. суми,.а.визначеної.з.розрахунку.середньомісячного.заробітку. потерпілого. за. кожен. відсоток. втрати. ним. професійної. пра- цездатності.

У разі  смерті потерпілого. розмір. одноразової. допомоги. по- винен.бути.не.меншим.від.п’ятирічного заробітку працівника. на.сім’ю,.крім.того,.не.менше.від.однорічного.заробітку.на.кож- ного.утриманця.померлого,.а.також.на.його.дитину,.яка.наро- дилася.після.смерті.

Якщо. нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці,.роз- мір.одноразової.допомоги.може.бути.зменшений.в.порядку,.що. визначається. трудовим. колективом. за. поданням. роботодавця. та. профспілкового. комітету. підприємства,. але. не. більш. як. на. п’ятдесят.відсотків..Факт.наявності.вини.потерпілого.встанов- люється.комісією.з.розслідування.нещасного.випадку.

Доказом вини потерпілого може бути:

• акт.за.формою.Н-І.або.про.професійне.захворювання;

• висновок.службових.осіб.(контролюючих.органів);

• медичний.висновок.про.професійне.захворювання;

• вирок.або.рішення.суду;

• рішення. про. адміністративну. або. дисциплінарну. відпові- дальність;

• рішення.  органів. соцстраху. про.  відшкодування.  витрат. на. допомогу. працівникам. у. разі. тимчасової. непрацездатності,. у.зв’язку.з.ушкодженням.здоров’я;

• свідчення.свідків.

Ступінь втрати працездатнос­ ті. потерпілим. визначає. медико- соціальна.експертна.комісія.(МСЕК). у. відсотках. професійне. працездат- ності. (рис.. 3.13).. Вона. визначає. об- меження. рівня. життєдіяльності. по- терпілого,.причину,.час.настання.та. групу.інвалідності.у.зв’язку.з.ушко- дженням. здоров’я,. а. також. визна- чає.необхідні.види.медичної.та.соці- альної.допомоги.

Рис..3.13

За.наявності.факту.моральної.шкоди.потерпілому.відшкодо- вується.моральна.шкода.

Моральна шкода.відшкодовується.за.заявою.потерпілого.на. підставі:. домовленості. сторін,. рішення. комісії. з. трудових. су- перечок,.рішення.суду.

Розмір відшкодування  моральної шкоди. —. не. більше. за.

20.мінімальних.заробітних.плат.

Роботодавець.відшкодовує.потерпілому.витрати.згідно.з.ви- сновку.МСЕК.не.менше.від.трьох.мінімальних.зарплат.на.спе- ціальний. медичний. догляд. (масаж,. уколи);. двох. мінімальних. зарплат. на. звичайний. догляд,. однієї. мінімальної. зарплати. на. побутовий.догляд.(прибирання.кімнати,.прання).

За. працівниками,. які. втратили. працездатність. у. зв’язку. з. не- щасним. випадком. на. виробництві. або. професійним. захворюван- ням, зберігається місце  роботи  та  середня заробітна плата на. весь.період.до.відновлення.працездатності.або.визнання.їх.у.вста- новленому. порядку. інвалідами.. У. разі. неможливості. виконання. потерпілим.попередньої.роботи.роботодавець.зобов’язаний.забезпе- чити,. відповідно. до. медичних. рекомендацій,. його. перепідготовку. працевлаштування,.встановити.пільгові.умови.та.режим.роботи.

3.1.10. Робочий час

Робочий час — це.встановлений.законом.або.визначений.на. його.підставі.час,.протягом.якого.робітник.або.службовець.від- повідно. до. правил. внутрішнього. розпорядку. підприємства. по- винен.виконувати.свої.обов’язки.

Види робочого часу:

• нормальної.тривалості.—.не.може.перевищувати.40.годин. на.тиждень;

• скороченої.тривалості..Встановлюється:

• для.підлітків.(від.16.до.18.років).—.36.год..на.тиждень,

• осіб.віком.від.15.до.16.років.та.учнів.віком.від.14.до.15.ро- ків,.які.працюють.в.період.канікул,.—.24.години.на.тиждень;

• для.працівників,.зайнятих.на.роботах.зі.шкідливими.умо- вами.праці.—.не.більш.як.36.годин.на.тиждень;

•  неповний. робочий. час. передбачається. для.  вагітних. жі- нок,.жінок,.які.мають.дитину.віком.до.чотирнадцяти.років.або. дитину-інваліда,.або.здійснюють.догляд.за.хворим.членом.сім’ї. відповідно. до. медичного. висновку.. Оплата. праці. в. цих. випад- ках.проводиться.пропорційно.відпрацьованому.часу.або.залеж- но.від.виробітку.

Надурочними вважаються роботи. понад. встановлену. три- валість.робочого.дня..Надурочні.роботи,.як.правило,.не.допус- каються.

Роботодавець. може.  застосувати. надурочні роботи.  тільки. у.виняткових випадках:

 

Рис..3.14

• при. проведенні. робіт,. необхідних. для.оборони.країни,.а.також.відвернен- ня. громадського. або. стихійного. лиха,. виробничої. аварії. та. негайного. усунен- ня.їх.наслідків.(рис..3.14);

• при.  проведенні. громадсько. необ- хідних. робіт.  з. водопостачання,. газо- постачання,. опалення,. освітлення,. ка- налізації,. транспорту,. зв’язку. —. для.

усунення. випадкових. або. несподіваних. обставин,. які. порушу- ють.їх.функціонування;

• при. необхідності. закінчити. почату. роботу,. яка. внаслідок. непередбачених. обставин. чи. випадкової. затримки. з. технічних. умов. виробництва. не. може. бути. закінчена. в. нормальний. робо- чий. час,. коли. припинення. її. може. призвести. до. псування. або. загибелі. державного. майна,. а. також. у. разі. необхідності. невід- кладного. ремонту. машин,. коли. несправність. їх. викликає. зу- пинку.робіт.для.значної.кількості.людей;

• при.необхідності.виконання.вантажно-розвантажувальних. робіт. з. метою. недопущення. або. усунення. простою. рухомого. складу. чи. скупчення. вантажів. у. пунктах. відправлення. і. при- значення;

• для. продовження. роботи,. якщо. не. з’явився. працівник,. який.заступає,.коли.робота.не.допускає.перерви.

Надурочні. роботи.  не. повинні. перевищувати. для.  кожного. працівника.чотирьох.годин.протягом.двох.днів.підряд.і.120.го- дин.на.рік.

Залучення окремих працівників до роботи  у вихідні дні  до­

пускається в таких випадках:

• для.відвернення.громадського.або.стихійного.лиха,.вироб- ничої.аварії.та.негайного.усунення.їх.наслідків;

• для.відвернення.нещасних.випадків,.загибелі.або.псуван- ня.державного.чи.громадського.майна;

• для.  виконання. невідкладних,. наперед. не. передбачених. робіт,. від. негайного. виконання. яких. залежить. у. подальшому. нормальна.робота.підприємства;

• для. виконання. невідкладних. вантажно-розвантажув. аль- них.робіт.з.метою.запобігання.або.усунення.простою.рухомого. складу. чи. скупчення. вантажів. у. пунктах. відправлення. і. при- значення.

Робота  у вихідний день.може.компенсуватися.за.згодою.сто- рін.наданням.іншого.дня.відпочинку.або.у.грошовій.формі.у.по- двійному.розмірі.

Час відпочинку працівників (рис. 3.15):

 

 
• вихідні. дні. (при. п’ятиденному. робо- чому. тижні. працівникам. надаються. два. вихідні. дні. на. тиждень,. а. при. шестиден- ному.—.один.вихідний.день);

• загальним.вихідним.днем.є.неділя.

• святкові.дні;

• перерва.для.відпочинку.і.харчування;. не.більше.від.двох.годин.і,.як.правило,.че- рез.чотири.години.після.початку.роботи;

• відпустки.(щорічна.відпустка.трива- лістю.не.менш.як.28.календарних.днів.та. додаткові.відпустки).            Рис..3.15

Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам:

• зайнятим.на.роботах.зі.шкідливими.умовами.праці;

• зайнятим.в.окремих.галузях.народного.господарства.і.тим,. що.мають.тривалий.стаж.роботи.на.одному.підприємстві;

• з.ненормованим.робочим.днем;

• які. працюють. на. роботах. з. особливими. природними. гео- графічними. і. геологічними. умовами. підвищеного. ризику. для. здоров’я;.

• як. заохочення. за. виконання. державних. або. громадських. обов’язків;

• відпустка.по.тимчасовій.непрацездатності,.а.також.на.ва- гітність.і.пологи;

Відпустка. без. збереження. заробітної. плати. надається. за. сі- мейними.обставинами.та.з.інших.поважних.причин.

3.1.11. Навчання з питань охорони праці

Закон. України. «Про. охорону. праці». вимагає,. щоб. усі. пра- цівники.при.прийомі.на.роботу.і.періодично.в.процесі.трудової. діяльності.проходили.на.підприємстві.навчання, інструктаж. і.перевірку.знань.з.питань.охорони.праці,.надання.домедичної. допомоги.потерпілим.від.нещасних.випадків,.правил.поведінки. при.виникненні.аварій..Допуск.до.роботи.осіб,.які.не.пройшли. навчання,.інструктаж.перевірку.знань.з.охорони.праці,.заборо­ няється..Вивчення.основ.охорони.праці.проводиться.в.усіх.на- вчальних.закладах.України.

Працівники,. зайняті. на. роботах. з. підвищеною. небезпекою. або.там,.де.є.потреба.у.професійному.доборі,.повинні.проходити. попереднє.спеціальне.навчання.і.один.раз.на.рік.перевірку.знань. відповідних. нормативних. актів. про. охорону. праці.. Посадові. особи. до. початку. виконання. своїх. обов’язків. періодично. один. раз. на. три. роки. проходять. навчання,. а. також. перевірку. знань. з.охорони.праці.в.органах.галузевого.або.регіонального.управ- ління. охороною. праці. з. участю. представників. органу. держав- ного.нагляду.та.профспілок.

Для.перевірки.знань.працівників.з.охорони.праці.на.підпри- ємстві. утворюється. постійно. діюча.  комісія.. Особам,. які. при. перевірці. знань. з. питань. охорони. праці. показали. задовільні.

результати,. видаються. посвідчення.. При. незадовільному. ре- зультаті.протягом.одного.місяця.призначається.повторна.пере- вірка. знань. працівника.. Якщо. наступна. перевірка. також. по- каже. незадовільний. результат,. то. буде. вирішуватись. питання. про.працевлаштування.працівника.на.іншому.робочому.місці.. Працівники,. які. мають. перерву. в. роботі. за. професією. більше. одного. року,. проходять. навчання. з. охорони. праці. до. початку. самостійної.роботи.

Допуск. до. самостійної. роботи.  дозволяється. тільки. після. вступного. інструктажу,. навчання,. перевірки. теоретичних. знань,. первинного. інструктажу. на.

 

 
робочому. місці,. стажування. і. на- буття. навичок. безпечних. методів. праці.

За.характером.і.часом.проведен- ня.інструктажі.з.питань.ОП.поділя- ються.на.(рис..3.16):.вступний;.пер- винний;.повторний;.позаплановий;. цільовий.

Вступний  інструктаж.  з.  пи-

тань.охорони.праці.проводять.з.усі- ма.працівниками.за.програмою,.що.

Рис..3.16

розроблена.службою.охорони.праці.з.урахуванням.особливос- тей.виробництва.і.орієнтовного.переліку.питань.вступного.ін- структажу.. Його. мета. —. ознайомлення. з. загальними. прави- лами.охорони.праці,.пожежної.безпеки,.виробничої.санітарії,. з. правилами. внутрішнього. розпорядку,. поведінки. на. терито- рії. закладу,. з. питаннями. профілактики. виробничого. травма- тизму,. організацією. роботи. з. охороні. праці.. Інструктаж. про- водить.інженер.з.охорони.праці.у.відповідно.обладнаному.ка- бінеті.. Проведення. інструктажу. реєструється. в. спеціальному. журналі.

Первинний  інструктаж на. робочому. місці. проводять. до. початку. виробничої. діяльності. з. усіма. працівниками,. робота. яких.пов’язана.з.обслуговуванням.обладнання,.застосуванням. інструментів,. використанням. матеріалів. тощо.. Його. мета. —. ознайомлення. з. вимогами. безпеки. при. виконанні. конкретної. роботи..Під.час.інструктажу.знайомлять.з.технологічним.про-

цесом,. механізмами,. їх. небезпечними. зонами,. запобіжними. пристроями,. з. організацією. і. порядком. утримання. робочого. місця,. з. безпечними. методами. робіт,. з. діями. при. виникненні. небезпечних. ситуацій. і. причинами. виробничого. травматизму,. засобами. індивідуального. захисту,. зі. схемою. безпечного. пере- міщення.працюючих.по.території,.з.правилами.електро-.та.по- жежної.безпеки.

Після. первинного. інструктажу. всі. повинні. протягом. 2–15. змін.пройти.стажування.під.керівництвом.досвідчених.спеціа- лістів,.які.призначаються.наказом.по.підприємству.

Повторний інструктаж. проводять. з. усіма. працівниками. за. програмою. первинного. інструктажу.. Його. проводять. через.

6. місяців. після. первинного. (3-х. місяців. —. для. працівників. на. роботах. з. підвищеною. небезпекою).. Повторний. інструктаж. можна.проводити.не.тільки.індивідуально,.але.й.з.групою.пра- цівників.

Позаплановий інструктаж. з. працюючими. проводиться. у.разі.порушення.ними.вимог.нормативно-правових.актів.з.охо- рони. праці,. що. може. призвести. чи. призвело. до. травм,. аварій,. пожеж,.при.зміні.умов.виконання.завдань.(лабораторних.робіт,. виробничої.практики,.професійної.підготовки)..Такі.інструкта- жі. проводять. також. при. зміні. технологічного. процесу,. заміні. або. модернізації. обладнання. та. інших. чинників,. що. вплива- ють. на. безпеку. праці,. а. також. при. перерві. в. роботі. на. протязі.

1–2.місяців.

Реєстрація. позапланового. інструктажу. проводиться. в. жур- налі. реєстрації. інструктажів,. що. зберігається. в. кожному. ка- бінеті,. лабораторії,. майстерні,. цеху,. спортзалі. тощо.. В. жур- налі·інструктажів.вказують.причину.його.проведення..Обсяг.та. зміст.позапланового.інструктажу.визначають.в.кожному.окре- мому. випадку. залежно. від. причин. і. обставин,. що. спричинили. необхідність.його.проведення..

Цільовий інструктаж. проводять. при. виконанні. одноразо- вих. робіт,. що. не. пов’язані. з. прямими. обов’язками,. ліквідації. наслідків.аварій,.організації.масових.заходів.

Поточний  інструктаж  проводиться. з. робітниками,. які. виконують. завдання. підвищеної. небезпеки,. на. які. повинен. оформлятися.наряд-допуск.

Записи. про. проведення. інструктажів. робиться. особою,. яка. проводила. інструктаж,.  в.  журналі.  реєстрації.  інструктажів. з. охорони. праці.. При. цьому. обов’язкові. підписи. як. того,. кого. інструктували,.так.і.того,.хто.інструктував.

 

?

 

ТАННЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 

 

ПИ

 
1.. (П)..Які.бувають.види.нормативних.документів.з.питань.охо-

рони.праці?

2.. (ПОЗ).. Назвіть. перелік. обов’язкових. документів. з. охорони. праці.в.закладах.освіти.

3.. (ПОЗ).. Дайте. характеристику. основних. законів. законодав- ства.України,.що.регламентують.охорону.праці.

4.. (РО).. Розкрийте. завдання. системи. управління. охороною. праці. і. хто. здійснює. державне. управління. охороною. праці. в.Україні?

5.. (П).. Хто. несе. відповідальність. за. порушення. законодавства. про.охорону.праці.на.підприємстві?.Види.відповідальності?

6.. (ПОЗ)..Які.існують.соціальні.гарантії.для.працюючих.на.під- приємстві.

7.. (Н).. Назвіть. види. інструктажів. з. охорони. праці.. Дайте. ха- рактеристику.кожному.з.них.

8.. (Н)..Як.здійснюється.відшкодування.шкоди.потерпілому.під. час.виконання.професійних.обов’язків?

9.. (ПОЗ)..Розкажіть.про.охорону.праці.жінок.та.неповнолітніх. дітей.на.виробництві.

10..(ПОЗ)..Як.здійснюється.регламентування.та.оплата.робочого. часу.на.підприємствах.