Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

2.4. основнІ заходи захисту населення І територІй вІд надзвичайних ситуацІй

Оповіщення населення у. надзвичайних. ситуаціях. здійсню- ються. за. допомогою. сирен. промислових. підприємств,. мережі. радіомовлення.та.телебачення.(словесний.сигнал.«Увага.всім»).. За. сигналом. сирен. населення. вмикає. засоби. теле-. і. радіомов- лення.для.прийому.мовного.повідомлення.

Оповіщення. здійснюється. упродовж. кожних. 5. хвилин.. Почувши. сигнал. оповіщення,. дійте. швидко,. але. без. паніки.. Пам’ятайте:.у.цих.умовах.важлива.кожна.хвилина.

Дії населення після отримання сигналу про виникнення над­ звичайних ситуацій.. Прослухати. повідомлення. і. запам’ятати. дії,.які.необхідно.виконати..Їх.доводять.населенню.під.час.по- відомлення.

Наприклад,. зміст.  повідомлення. на. випадок. виникнення. надзвичайної. ситуації. на. АЕС:. «Увага!. Говорить. штаб. цивіль- ної. оборони.. Громадяни!. Сталася. аварія. на.                 . атомній. станції..У.районі.               .передбачаються.радіоактивні.опади.

Населенню, яке проживає у цих районах, необхідно:

по-перше,.знаходитися.у.приміщеннях;

по-друге,.провести.додаткову.герметизацію.цих.приміщень;

по-третє,.прийняти.йодистий.препарат;

по-четверте,.скласти.у.поліетиленові.пакети.документи,.гро- ші,.коштовності,.комплект.верхнього.одягу,.харчові.продукти. на.дві-три.доби;

по-п’яте,. якщо. буде. оголошена. евакуація,. потрібно. органі- зовано. зайняти. місце. у. транспортному. засобі,. що. буде. подано. до. вашого. помешкання.. Головне. —. дотримуватися. спокою. та. організованості.

 

 
До.повідомлень.про.надзвичайні ситуації мирного часу.від- носять:. аварія. на. атомній. станції,. аварія. на. хімічно. небезпеч- ному. об’єкті,. землетрус,. повінь,. штормове. попередження. та. деякі.інші.(рис..2.11).

До.повідомлень.про.надзвичай­ ні  ситуації військового часу. від- носять:. повітряна. тривога,. відбій. повітряної. тривоги,. радіаційна. неб. езпека,.хімічна.тривога.

В. умовах. надзвичайних. ситу-

ацій.  здійснюється  комплекс  за­

ходів,  які    мають  забезпечити:

Рис..2.11

укриття. населення в. захисних. спорудах,. евакуацію,. медичну. допомогу,.радіаційний.та.хімічний.захист.

Практичні.заходи.евакуації.населення із районів.можливого. впливу.наслідків.НС.плануються.на.випадок:

• загальних.аварії.на.атомній.електростанції;

• всіх. видів. аварій. з. викидом. СДОР,. внаслідок. яких. вини- кає.безпосередня.загроза.життю.та.заподіяння.шкоди.здоров’ю. людей,.які.проживають.у.зоні.можливого.ураження;

• загрози.катастрофічного.затоплення.місцевості;.

•  масових. лісових. і. торф’яних. пожеж,. що. загрожують. на- селеним.пунктам;.

• землетрусів. та. інших. геофізичних. чи. гідрометеорологіч- них.явищ.з.тяжкими.наслідками.

Організаційні заходи для  захисту населення:

• проведення санітарно-гігієнічних,. профілактичних. і. про- тиепідеміологічних.заходів;

•  забезпечення всього.населення.індивідуальними.засобами. захисту;

•  будівництво.сховищ та.укриттів.для.населення;

• загальне.обов’язкове.навчання населення.способам.захис- ту.від.небезпечних.факторів.та.правильним.діям.в.умовах.над- звичайних.ситуацій;

•  своєчасне.повідомленням населення.про.небезпеку;

• організація радіаційного,. хімічного. і. бактеріологічного. спостереження,.розвідки.і.лабораторного.контролю;

• розосередження робітників.  та.  службовців.  підприємств. міста. та. евакуація. в. сільську. місцевість. не. зайнятого. у. вироб- ництві.населення,.медичних.дитячих.та.інших.установ;

•  захист  продовольства. та. води,.  створення. запасів. продо- вольства,. медичних. препаратів. та. предметів. першої. необхід- ності.в.місцях.евакуації.та.розосередження.

Стаття.8.Закону.України.«Про.цивільну.оборону.України». стверджує,. що. …адміністрація. підприємств,. установ. і. ор- ганізацій. незалежно. від. форм. власності. і. господарювання. надає. своїм. працівникам. сховище.. Це. вважається. одним. із. заходів. захисту. від. НС. і. є. законодавчим. обов’язком. керів- ників. господарських. об’єктів. та. органів. місцевої. виконав- чої.влади.

Захисними спорудами цивільної оборони  вважають:. схови- ща.та.протирадіаційні.укриття..В.сховищах.передбачається.на- явність. аварійних. виходів,. фільтрувального. устаткування. та. обладнання. для.  забезпечення.

 

 
температури. повітря. не. вище.

23°С.і.відносної.вологості.пові- тря.70.\%..В.мирний.час.схови- ща.можуть.використовуватися. під.навчальні.майстерні,.пунк- ти.цивільної.оборони.тощо..На. рис.. 2.12. показано. план. типо- вого.сховища.

До протирадіаційних укрит­

Рис..2.12

1.—.захисно-герметичні.двері;.2.—.шлюзові.камери. (тамбури);. З.  —.  санітарно-побутові. відділення;.

4. —. основне. приміщення. для. розміщення. людей;.

5. —. аварійний. вихід;. 6. —. фільтровентиляційна. камера;.7.—.приміщення.для.зберігання.продуктів. харчування;.8.—.медпункт.

тів   відносять. спеціальні. за- вчасно.збудовані.або.збудовані. при.виникненні.загрози.радіа- ційного. забруднення. укриття,. а.також.споруди.господарсько-

го.призначення.(погреби,.овочесховища,.тощо),.звичайні.жит- лові.споруди,.щілини.з.ґрунтовим.покриттям.

Щоб.мати.можливість.укриття.населення.в.захисних.спору- дах.необхідно:

• завчасно. збудувати. захисні. споруди. і. постійно. підтриму- вати.їх.у.готовності.для.використання;

•  передбачити. можливість. швидкого. пристосування. і. ви- користання.частини.виробничих.або.побутових.приміщень.для. укриття.населення.під.час.НС;

• спланувати. необхідне. дообладнання,. з. урахуванням. ре- альної.обстановки,.підвальних.приміщень.

На.кожне.сховище.складається.план,.карта.прив’язки.схови- ща. і. схема. евакуації. людей. із. сховища.. Організація обслугову­ вання сховищ покладається.на.службу.сховищ.та.укриттів.ЦО.

Основні правила перебування в захисних спорудах ЦО:

• мати. при. собі. двохдобовий. запас. продуктів. харчування,. особисті.речі..документи.та.індивідуальні.засоби.захисту;

• виконувати.всі.вимоги.коменданта;

• забороняється. приносити. легкозаймисті. і. сильнопахучі. речовини,.громіздкі.речі;

• не.приводити.домашніх.тварин;

• забороняється.запалювати.гасові.лампи,.свічки;

• не.курити. Виведення.людей.із.сховища.проходить.за.вказівкою.комен-

данта.і.під.керівництвом.особового.складу.служби.сховища.

 

 
Розосередженням називається. організований. вивід.  чи. вивіз. і.розміщення.у.позаміській.зоні.робітників,.які.продовжують.пра- цювати. на. важливих. об’єктах. та. працівників. комунального. гос- подарства..Позаміською.зоною.називається.територія.за.межами. зон.можливого.руйнування.(рис..2.13).

Евакуацією називається. організо- ваний. вивід. чи. вивіз. населення. із. зон. можливого. враження,. затоплення. чи. терористичного. нападу.. Під. час. ева- куації. за. територіально-виробничим. принципом.вивіз.працівників.установ. і. членів. їх. сімей,. студентів. та. учнів.

організовується.  підприємствами.  або.    Рис..2.13

установами,.а.решта.населення.евакуюється.через.ЖЕКи.та.до- моуправління.за.місцем.проживання.

Планування. розосередження. і. евакуації. населення. є. одним. із.найважливіших.завдань.штабів.ЦО.всіх.рівнів..Для.допомоги. штабам.ЦО.в.містах,.районах,.на.підприємствах,.в.навчальних. закладах.створюються.евакуаційні.комісії.

Розосередження. і. евакуація. проводиться. через. збірні. ева- куаційні. пункти. (ЗЕП),. на. яких. організовують. адміністрацію. ЗЕП.(начальник,.замісник,.група.оповіщення,.група.реєстрації. і.обліку,.стіл.довідок,.група.охорони).

Евакуація. населення. (виведення,. вивезення). у. випадку. ви- никнення.НС.проводиться.організовано,.у.стислі.терміни.і.по- чинається. не. пізніше,. ніж. після. 4. годин. з. моменту. отримання. відповідного.розпорядження.

У випадку НС (землетрус,.буревій,.викид.отруйних.речовин,. аварія.на.АЕС.та.ін.).велике.значення.для.порятунку.має.дотри­ мання необхідної послідовності дій у зазначених ситуаціях.

Землетруси (рис.. 2.14): якщо. перші. поштовхи. застали. вас. у.будинку,.то.мешканці.першого.поверху.повинні.негайно.взя- ти. молодших. дітей. і. з. ними. вибігти. на. вулицю,. а. мешканці. вищих. поверхів,. повинні. стати. біля. дверних. і. балконних. про- ходів,. пригорнути. до. себе. дітей.. Після. припинення. поштовхів. негайно. залишити. приміщення. (не. користуватися. ліфтами).. Після. перших. поштовхів. не. заходити. у. будинок. (можуть. бути. повторні.поштовхи)..Не.користуватися.запальничками,.сірни- ками,.свічками..Якщо.перші.поштовхи.застали.вас.на.вулиці,. потрібно.негайно.відійти.від.будинків.і.споруд,.високих.парка- нів.і.стовпів.—.вони.можуть.зруйнуватися.

Буревій (шторм, смерч): після. штормового. попередження. не. виходити. з. приміщень;. не. підходити. до. вікон. щоб. не. отри- мати. поранення. склом.. Варто. стати. біля.

 

 
простінка,. вийти. у. коридор;. для. захисту. можна. використати. міцні. меблі:. письмо- вий.  стіл,. шафу,. парту.. Не. виходити. на. вулицю. відразу. після. послаблення. вітру. (стихія. може. повторитися).. Не. торкатися. обірваних. дротів. –. вони. можуть. бути. під.

Рис..2.14

напругою..Найбільш.безпечними.місцями.

є. підвали,. внутрішні. приміщення. перших. поверхів. цегельних. будинків.

Повінь: дітей,.а.потім.і.доросле.населення.відправляють.до- дому. або. переводять. у. безпечні. місця;. якщо. цього. не. встигли. зробити,.потрібно.піднятися.на.верхні.поверхи.будинків,.на.го- рища,.а.у.разі.необхідності.—.на.дахи;.використовувати.замість. плавальних. підручні. засоби. (бочки,. колоди,. дерев’яні. щити,. двері,. уламки. парканів,. автомобільні. камерами,. інші. предме- ти),.що.тримаються.на.поверхні.води.і.можуть.утримувати.лю- дей..На.них.необхідно.заходити.по.одному,.ступати.на.середину. поверхні,. а. під. час. руху. в. жодному. разі. не. мінятися. місцями,. сідати. на. борти,. штовхатися;. після. причалювання. одна. особа. виходить. на. берег,. тримає. «човен». за. борт,. поки. всі. не. діста- нуться.суші.

 

 
Викид отруйних речовин: якщо. є. можливість,. треба. надяг- нути. протигаз. і. дістатися. найближчого. сховища,. якщо. такої. змоги.немає,.потрібно.виходити.із.зони.зараження..При.цьому. одягнути. головний. убір,. верхній. одяг. (краще. плащ),. взути. гу- мові.чоботи,.рот.і.ніс.прикрити.ватно-марлевою.пов’язкою,.змо- ченою. у. воді. або. у. 5. \%. розчині. лимонної. кислоти. (при. викиді. аміаку),.2.\%.розчині.питної.соди.(при.викиді.хлору).і.рухатися. до. виходу.. Якщо. ви. не. почули,. куди. потрібно. рухатися,. варто. йти.у.напрямку,.перпендикулярному.до.руху.вітру..Ні.в.якому. разі. не. можна. ховатися. у. підвали,. яри.. У. випадку. неможли- вості.дістатися.сховища.або.вийти.з.зони.зараження,.потрібно. залишатися. у. будинку,. але. при. цьо- му. щільно. закрити. вікна,. двері,. ди- моходи,.вентиляційні.отвори;.вхідні.

двері. закрити. щільною. тканиною,. щілини.у.вікнах.заклеїти..При.отру- єнні,. потрібно. припинити. будь-які. пересування,.обмежити.рухи.і.пити.у. великій. кількості. теплий. чай,. моло- ко,. потім. —. обов’язково. звернутися. лікаря.

Аварія на  AEC  (рис.. 2.15): якщо. є.  можливість,.  необхідно. надягну- ти. респіратор. (протигаз). і. сховатися.      Рис..2.15

у. захисній. споруді.. Якщо. такої. змоги. немає,. потрібно. першо- чергово.виконати.такі.дії:.терміново.закрити.вікна,.двері,.ква- тирки,. вентиляційні. отвори,. заклеїти. щілини. у. вікнах;. на. ву- лицю. виходити. заборонено;. приймати. їжу. тільки. у. закритих. приміщеннях;.руки.мити.з.милом,.рот.полоскати.0,5\%.розчи- ном.питної.соди..При.неможливості.покинути.забруднену.зону. впродовж.перших.семи.днів.необхідно.щодня.приймати.по.1.пі- гулці. йодистого. калію,. а. за. його. відсутності. —. йодисту. насто- янку.. Перед. виходом. з. будинку. необхідно. одягатися. відповід- ним.як.у.випадку.з.викидом.отруйних.речовин..Після.прибуття. у.безпечний.район.обов’язково.пройти.повну.санітарну.обробку.

Засоби індивідуального захисту.призначені.для.збереження. життя.і.здоров’я.людини.в.умовах.застосування.зброї.масового. ураження,.під.час.аварій,.катастроф,.стихійних.лих..Своєчасне. і.вміле.їх.використання.забезпечує.надійний.захист.від.отруй- них.(ОР),.сильнодіючих.отруйних.речовин.(СДОР),.радіоактив- ного.пилу,.мікроорганізмів.та.інших.шкідливих.речовин.

Засоби. індивідуального. захисту. поділяються. на:. засоби. ін- дивідуального. захисту. органів. дихання. та. засоби. індивідуаль- ного.захисту.шкіри..

Засоби. індивідуального. захисту. органів. дихання. за. прин- ципом.захисної.дії.поділяються.на.фільтруючі.та.ізолюючі..До. засобів.індивідуального.захисту.органів.дихання.фільтруючого. типу. відносяться:. фільтруючі. протигази,. респіратори,. ватно- марлеві.пов’язки.

Основним. засобом. індивідуального. захисту. є. фільтруючий протигаз.(рис..2.16,.а)..Фільтруючі.протигази.призначені.для.

Рис..2.16.а,.б

захисту.органів.дихання,.очей,.обличчя.від.отруйних.і.радіоак- тивних. речовин. та. бактеріальних. засобів.. Протигази. бувають. декількох. типів:. ГП-4,. ГП-5,. ГП-7. (ГП-7В).. Для. дітей. і. підліт- ків. від. 1,5. до. 17. років. використовуються. інші. типи. —. МД-1,. МД-3,.МД-4,.ДП-6,.ПДФ-7..Кожен.з.протигазів.має.свої.розмі- ри.. Визначення. розміру. протигаза. здійснюється. за. допомогою. системи. спеціальних. вимірювань. (висота. та. ширина. обличчя,. вертикальне. і. горизонтальне. охоплення. голови). з. наступним. використанням.відповідних.таблиць.

При використанні протигаза необхідно:

• одягнути. сумку. з. протигазом. через. праве. плече. так,. щоб. вона.була.на.лівому.боці.(клапан.від.себе);

• відрегулювати за. допомогою. пряжки. довжину. плечового. ременя.так,.щоб.його.край.опинився.на.рівні.талії;

• затримати дихання,.  заплющити.  очі,.  вийняти.  шолом- маску,.взяти.її.обома.руками.так,.щоб.великі.пальці.були.ззов- ні,.а.решта.—.всередині;

• прикласти. нижню. частину. шолом-маски. під. підборіддя,. різким.рухом.рук.догори.і.назад.натягнути.шолом-маску.на.го- лову.так,.щоб.не.було.складок,.а.окуляри.розмістилися.на.рівні. очей;

• видихнути.повітря,.відкрити.очі,.продовжувати.дихати. Крім.фільтруючих.протигазів.використовуються.й.ізолюючі

протигази.(рис..2.16,.б),.наприклад,.ІП-4..Ізолюючий.дихаль- ний.апарат.ІП-4.(ІП-4м).призначений.для.захисту.органів.дихан- ня,. шкіри. обличчя. та. очей. від. впливу. будь-якої. шкідливої. до- мішки.в.повітрі.незалежно.від.її.концентрації.при.недостачі.чи. відсутності. кисню. в. навколишнім. середовищі.. Застосовується. для. робіт. тільки. на. суші,. підводні. роботи. в. цьому. протигазі. проводити. забороняється.. ІП-4. (ІП-4м). складається. з. лицьової. частини.зі.сполучною.трубкою,.регенеративного.патрона.ІП-4,. дихального. мішка. та. алюмінієвого. каркаса.. Принцип. роботи. ізолюючого.протигаза.заснований.на.проходженні.видихувано- го.повітря.через.регенеративний.патрон,.у.якому.вуглекислота. і.волога,.що.видихається,.взаємодіє.з.кисневмісною.речовиною,. у.результаті.чого.виділяється.кисень..Кисень,.який.виділяєть- ся,. надходить. у. дихальний. мішок. і. наповнює. його. до. об’єму,. необхідного.для.вдихання.людини..Надлишок.дихальної.сумі-

ші. стравлюється. через. клапан. надлишкового. тиску,. що. розта- шовується. в. дихальному. мішку.. При. використанні. протигазів. необхідно.пам’ятати.про.можливу.тривалість.роботи.у.протига- зі.(на.один.регенеративний.патрон)..Так,.наприклад,.при.важко- му.фізичному.навантаженні.(біг,.перенесення.вантажів,.земляні. роботи). вона. не. повинна. перевищувати. 40. хв.. При. середньому. фізичному. навантаженні. (хода,. обслуговування. механізмів). —.

60. хв.. А. при. легкому. фізичному. навантаженні. (перебування. у.стані.спокою).можна.перебувати.в.протигазі.до.180.хв.

Для запуску ІП­4 необхідно:

• встановити.регенеративний.патрон.РП-4.на.каркас.та.при- єднати.його.до.дихального.мішка;

• приєднати.шолом-маску.до.РП-4;

• одягнути. сумку. з. ІП-4. через. праве. плече. так,. щоб. вона. була.зліва,.а.регенеративний.патрон.був.на.рівні.талії;.

• .відкрити.кришку.сумки,.вийняти.шолом-маску;

• надіти.шолом-маску.так,.щоб.не.було.складок;

• привести.у.дію.пусковий.брикет,.знявши.чеку.і.закрутив- ши.гвинт.за.годинниковою.стрілкою.до.краю;

• переконатися.за.зміною.кольору.термоіндикатора,.що.пус- ковий.брикет.працює;

• закрити.кришку.сумки.і.защипнути.її.

На. підприємствах. промисловості. для.  захисту. органів. дихання. працюючих. від. СДОР. у. вигляді. парів.і.газів,.при.їх.концентрації.в.повітрі.не.біль- ше. 10–15. ПДК,. широко. використовуються. про- тигазові. респіратори. (рис.. 2.17). РПГ­67,  РУ­60М

і РУ­60МУ.  Протигазові. респіратори. складаються.

Рис..2.17

з.гумової.фільтруючо-поглинаючої.напівмаски,.па-

тронів,. пластмасових. манжет. із. клапаном. вдиху. і. запобіжним. екраном,. трикотажного. обтюратора,. а. також. наголовника. для. закріплення.респіратора.на.голові.

Фільтруючі. патрони. респіраторів. випускаються. марок. А,. В,.КД.і.Г,.які.спеціалізовані.за.призначенням.в.залежності.від. фізико-хімічних.і.токсичних.властивостей.СДОР..Патрони.роз- різняються. між. собою. за. складом. поглиначів,. а. за. зовнішнім. виглядом.—.маркіруванням,.нанесеним.у.центрі.перфорованої. сітки.патрона..Призначення.патронів.наведене.в.таблиці.2.1.

Таблиця 2.1

 

 

Марка фільтруючого патрона

 

Сильнодіючі отруйні речовини, від яких захищає патрон

 

РПГ-67-А,.РУ-60МА

Органічна.пара,.хлорно-.і.фосфороорганічні. отрутохімікати

РПГ-67-В,.РУ-60МВ

Сірчистий.ангідрид,.сірководень

РПГ-67-Д,.РУ-6М-КД

Аміак,.сірководень

РПГ-67-Г,.РУ-60МГ

Пари.ртуті

 

Респіратори. виготовляються. трьох.  розмірів.. Підбір. здій- снюється.за.розміром.висоти.обличчя.—.ріст.1.(до.109.мм),.ріст.

2. (109-119. мм),. ріст. 3. (119. мм. і. більше).. Респіратори. протига- зові. РПГ-67,. РУ-60М. і. РУ-60МУ. забороняється. застосовувати. для.захисту.органів.дихання.від.високо- токсичних.речовин.типу.синильної.кис- лоти,. фосфористого. водню,. тетраетилс- винцю.й.інших,.а.також.від.речовин,.що.

у. паро-. і. газоподібному. стані. проника- ють.в.організм.через.шкіру..

До.найпростіших.засобів.захисту.на- лежить. ватно­марлева  пов’язка (рис..

2.18,.а).та протипилова тканинна мас­

ка (рис..2.18,.б).

 

А         Б

Рис..2.18

Ватно­марлева пов’язка.є.замінником.респіратора.і.виготов- ляється.самостійно.з.куска.марлі.довжиною.100.см.і.шириною.

50.см.(рис..2.19)..Послідовність.дій.під.час.виготовлення.така.. Спочатку.розкласти.марлю.на.столі..Далі.на.середину.марлі.по- класти.вату.розміром.30x20.см.і.товщиною.близько.2.см..Вільні. кінці.марлі.з.обох.сторін.згорнути.по.всій.

 

 
довжині. шматка. і. закрити. таким. чином. вату..Потім.прошити.пов’язку.і.на.кінцях. марлі.зробити.розрізи.довжиною.30–35.см. (дві. пари. зав’язок).. Після. цього. наклада- ють. пов’язку. на. обличчя. таким. чином,.

Рис..2.19

щоб.  нижня.  частина.  пов’язки.  закрила.

низ.підборіддя,.а.верхня.закривала.ніс.і.доходила.до.очних.ям.. Нижні. кінці. зав’язують. на. шиї,. а. верхні. на. потилиці. за. вуха- ми..Для.захисту.очей.обов’язково.одягнути.окуляри.від.пилу.

Протипилова тканинна маска.складається.з.корпуса,.зши- того. з. 4-5. слоїв. тканини,. і. кріплення.. У. корпусі. викроюються. оглядові.отвори,.куди.вставляються.скельця.

Маски.виготовляють.семи.розмірів..Розмір.маски.залежить. від. висоти. обличчя. (відстані. між. точкою. найбільшого. загли- блення. перенісся. та. самою. нижньою. точкою. підборіддя. на. се- редній. лінії. обличчя).. Розкрій. тканини. для. виготовлення. всіх. частин. маски. здійснюється. за. допомогою. викройок. і. лекал.. Після. розкрою. обробляють. краї. оглядових. отворів,. окантову- ють.краї.корпусу.та.пришивають.кріплення.

Маска. кріпиться. на. голові. резинкою,. яка. проходить. у. верх- ньому. шві,. а. внизу. —. зав’язками. і. поперечною. резинкою,. яка. пришита. до. верхніх. кутів. корпуса. маски.. Щоб. надягти. маску,. потрібно.взяти.її.обома.руками.за.нижній.край.кріплення.(вели- кі.пальці.повинні.бути.повернені.всередину),.щільно.притиснути. до. підборіддя. нижню. частину. і,. заводячи. кріплення. за. голову,. натягнути. маску. на. обличчя.. Притиснувши. маску. до. обличчя,. зав’язати.кріплення.і.натягнути.поперечну.гумову.натяжку.

При.відсутності.зазначених.засобів.частковою.мірою.захис- ту.може.бути.будь-який.предмет.з.бавовняної.тканини.—.хуст- ка,.рушник,.згорнутий.в.кілька.слоїв.

Засоби захисту шкіри.призначені.для.захисту.тіла.людини. в.умовах.зараження.місцевості.отруйними,.радіоактивними.ре- човинами. та. біологічними. засобами.. Використовуються. вони. також.при.здійсненні.дегазаційних,.дезінфекційних.і.дезакти- ваційних.робіт.

До. засобів. захисту. шкіри. відносяться:. загальновійськовий. захисний. комплект. (ЗЗК),. легкий. захисний. костюм. (Л-1). та. інші.засоби.

Загальновійськовий захисний  комплект. (ЗЗК). призначе- ний.для.багаторазового.захисту.шкіри,.одяг,.взуття.людини.від. отруйних.речовин,.біологічних.аерозолів,.радіоактивного.пилу. та. короткочасного. захисту. від. легкозаймистих. речовин.. Він. складається. із. захисного. плаща,. захисних. панчіх,. захисних. рукавиць. та. чохла. для. перенесення.. Загальновійськовий. за-

хисний.комплект.може.використовуватись.у.вигляді.накидки,. плаща-в-рукави,.комбінезона.

Легкий захисний костюм. Л-1. використовують. при. роботі. в. умовах. сильного. зараження. радіоактивними. й. отруйними. речовинами. та. бактеріальними. засобами.. Він. виготовлений. із. прогумованої.тканини.і.складається.із:.штанів.із.чобітьми;.со- рочки.з.капюшоном;.двопальцевих.рукавиць;.сумки.для.збері- гання.костюма.

Необхідно.пам’ятати,.що.знімаючи.засоби.захисту.шкіри.піс- ля. перебування. на. зараженій. місцевості,. слід. звернути. особливу. увагу. на. те,. щоб. незараженими. частинами. тіла. не. торкатися. зо- внішньої.частини.захисного.одягу..Перед.зняттям.захисного.одя- гу,.зараженого.ОР.(СДОР),.необхідно.дегазувати.передню.частину. комбінезона,.особливо.борти.(нагрудний.клапан).і.рукавиці.ріди- ною.ІПП-8..Дегазації.також.підлягають.ті.місця.одягу.та.шкірних. покровів,.які.були.заражені.від.знятого.захисного.одягу.

Після.роботи.на.місцевості,.зараженій.радіоактивними.речо- винами,.лицьову.частину.протигаза,.штани.із.чобітьми,.сороч- ку. та. гумові. рукавиці. необхідно. облити. водою,. витерти. зволо- женою. ганчіркою. (травою),. а. протигазну. сумку. витрусити. від. пилу,.стоячи.за.вітром..Забруднені.(заражені).ганчірки,.тампо- ни.та.інше.збирають.в.окреме.місце.і.ретельно.дегазують.