Безпека життєдіяльності - Навчальний посібник (Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г.)

Передмова

Відсутність безпеки паралізує промис­ лову і торгівельну ініціативу, боляче відгукується на всьому житті країни ...

В. І. Вернадський

Проблема.захисту.людини.від.небезпек.актуальна.з.часів.по- яви.людства.на.Землі..З.моменту.виникнення.людської.цивілі- зації. кожна. людина. дбає. про. власну. безпеку. та. безпеку. своїх. близьких.так.само,.як.і.людству.доводилося.дбати.про.безпеку. свого. існування.. Проте. в. цілому. турбота. людини. про. безпеку. з’явилась. тоді,.  коли. вона. почала. усвідомлювати. важливість. певного. обсягу.  знань. та. вмінь. про. небезпеки. для.  здоров’я.. Людська.цивілізація.досягає.все.більшої.могутності,.а.пробле- ма. безпеки. її. існування. стає. все. більш. гострою.. Гострота. про- блеми.безпеки.життєдіяльності.людини.в.світі.значно.зросла.на. початку.третього.тисячоліття..

Актуальність. навчальної. дисципліни. безпека. життєді- яльності. пояснює. необхідність. навчання. людей.  безпечним. методам.праці.та.життя,.починаючи.з.дитячого.і.до.похилого. віку.. Для. цього. були. створені. спеціальні. освітні. програми,. які. стали. обов’язковими. складовими. світових. стандартів. освіти..Україна.в.освітньому.плані.з.безпеки.життєдіяльнос- ті. приєдналася. до. Європейської. програми. навчання. з. ризи- ків.FORM-OSE,.яка.передбачає.тісний.взаємозв’язок.безпеки. життєдіяльності. з. іншими. предметами:. фізіологією,. гігіє- ною,.філософією,.математикою,.фізикою,.хімією,.біологією,. інженерними. науками,. електронікою,. медициною,. психо- логією,. ергономікою,. педагогікою,. екологією,. соціологією,. економікою.і.правом..Безпека.життєдіяльності.сьогодні.фор- мується.як.меганаука,.без.якої.людство.приречене.на.значні. втрати.. Узагальнюючи. знання. з. охорони. праці,. цивільної. оборони,. основ. екології,. валеології. та. інших. наук. безпека.

життєдіяльності. відкриває. нові. горизонти. використання. основних. положень. цих. наук. для. створення. належних. і. без- печних.умов.праці.та.побуту.

Зрозуміло,. що. кожна. людина. і,. безперечно,. людина. з. ви- щою.освітою.повинна.усвідомлювати.важливість.питань.без- пеки. життєдіяльності.. Підготовка. студентів. у. рамках. цієї. навчальної.дисципліни.містить.теоретичні.питання,.спрямо- вані.передусім.на.формування.світогляду,.вироблення.ідеоло- гії. поведінки. і. забезпечує. майбутніх. спеціалістів. важливим. інструментом.не.лише.щоденного.безпечного.контактування. з. навколишнім. світом,. а. й. готує. до. майстерного. (безпечно- го). виконання. технологічних. процесів. самого. різного. рівня. складності.

На.основі.технологічних.схем.розгортання.процедури.про- гнозування. (мета. діяльності. →. план. діяльності. → управлін- ня. діяльністю),. обґрунтованих. теоретично. та. реалізованих. практично,.автори.пропонують.навчальний.посібник.з.безпе- ки.життєдіяльності,.зміст.якого.вперше.вибудовується.на.тлі. поєднання.принципу.наступності.та.чітких.цілеорієнтацій.у. забезпеченні.достатніх.рівнів.предметної.обізнаності.та.про- фесійних. якостей. майбутнього. фахівця.. Як. показує. досвід,. у.навчальних.програмах.прогнозований.рівень.навченості.не. детермінується. об’єктивними. чинниками,. що. мали. б. нала- штувати. навчальний. процес. на. формування. в. студента. про- фесійно.значимих.знань..Для.усунення.такого.протиріччя,.—. змістове. наповнення,. з. одного. боку. і. відсутність. конкрети- зованої. мети. діяльності,. з. іншого,. —. варто. орієнтуватись. на. цільову. програму. —. організаційний. документ,. що. визначає. змістовий. компонент. навчального. матеріалу. в. особистісно- діяльнісному.аспекті.його.реалізації..Особливість.такої.про- грами.полягає.в.чіткому.окреслені.вимог.до.якості.знань,.що. співвідносяться. одночасно. зі. змістом. навчального. курсу. та. змістом. професійних. набутків. майбутнього. фахівця:. заучу- вання. знань. (3З),. наслідування. (НС),. розуміння. основного. (РО),.повне.опанування.знань.(ПОЗ),.уміння.(У),.навичка.(Н),. переконання.(П).(див..табл..1).

За.умов.використання.принципу.наступності,.чітких.цілеорі- єнтацій.у.забезпеченні.достатніх.рівнів.предметної.та.професійної.

Таблиця 1

Класифікація компетентнісно­світоглядних характеристик якості знань

 

 

Вимірник якості знань

 

Позна­

чення

 

Зразок операцій, віддзеркалення властивостей пізнавальної діяльності особистості

 

Завчені знання

 

ЗЗ

 

Можливість.механічного.відтворення.струк- тури.та.основного.обсягу.навчального.мате- ріалу

 

Наслідування

 

НС

 

Можливість.стислого.відтворення.основно- го. змісту. матеріалу. за. допомогою. одного. судження

 

Розуміння основного

 

РО

 

Можливість.аналогічного,.повторювально- го.використання.операцій.над.навчальним. матеріалом.для.засвоєння.нових.знань

 

Повне опанування знань

 

ПОЗ

 

Спроможність. до. свідомого. та. продуктив- ного. віддзеркалення. всіх. елементів. на- вчального.матеріалу.в.будь-якій.структурі. викладу

 

Уміння

 

У

 

Здатність.до.свідомого.включення.основно- го. змісту. навчального. матеріалу. в. нові. ін- формаційні.зв’язки.та.раціонального,.ком- петентного. використання. в. нестандартних. ситуаціях

 

Навичка

 

Н

 

Готовність. до. підсвідомого. використання. змісту. навчального. матеріалу. (на. автома- тизованому.рівні).в.стандартних.ситуаціях. діяльності,. що. виступає. показником. ком- петентності.спеціаліста

 

Переконання

 

П

 

Свідоме.включення.змісту.навчального.ма- теріалу. у. власну. життєдіяльність. на. рівні. набутих.компетенцій.та.світогляду

компетентності,.чіткому.окреслені.вимог.до.якості.знань..фор- мування. складової,. що. стосується. забезпечення. професійної. компетентності.та.світогляду.фахівця,.буде.гарантоване..У.на- вчальному. посібнику. реалізується. ідея. інтеграції. Державних. освітніх.стандартів.на.основі.переходу.до.пошуково-креативних. схем.  навчання.. Побудовано. дидактичну. модель. цілеспрямо- ваного. управління. процесом. формування. дієвих. знань. на. рів- нях.  змістовно-діяльнісних. та. діяльнісно-особистісних. якос- тей,.  в. основу.  чого.  покладено. єдність. логіко-раціональних. та. емоціонально-ціннісних. основ. пізнавальної. діяльності.. Авторами. розроблено. схеми. етапів. та. результатів. формуван- ня.  фахових. якостей. спеціаліста. та. встановлено. характерні. взаємозв’язки. параметрів. засвоєння. знання. з. основними. ді- яльнісними. характеристиками.. Здійснено. теоретичне. обґрун- тування.створеної.інноваційної.методичної.системи.підготовки. спеціаліста.на.основі.врахування.тенденцій.розвитку.освітньо- го.середовища.